slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta . - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta . I Seminarium , 29 września 2009 r. Skorzystaj z wyobraźni. CATALYST to projekt strategiczny, obliczony na lata funkcjonowania niezależnie od zmieniających się warunków makroekonomicznych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta .' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
CATALYST – nowy rynek obligacji GPW

Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta

.

I Seminarium , 29 września 2009 r.

skorzystaj z wyobra ni
Skorzystaj z wyobraźni
  • CATALYST to projekt strategiczny, obliczony na lata funkcjonowania niezależnie od zmieniających się warunków makroekonomicznych
  • Celem przyświecającym tworzeniu CATALYST jest wykreowanie obligacji jako instrumentu finansowania i instrumentu inwestorskiego
  • CATALYST ma stanowić dopełnienie rynku kapitałowego w Polsce
 • Ważnym krokiem w budowie rynku było uporządkowanie strony infrastrukturalnej (spółka BondSpot jest dzisiaj ważnym elementem CATALYST)
g wne za o enia platformy
Główne założenia platformy

Główne instrumenty:

  • Obligacje komunalne i korporacyjne
 • Organizatorzy:
  • GPW i spółka zależna BondSpot (MTS-CeTO)
 • Różne segmenty rynku:
  • Rynek regulowany i Alternatywny System Obrotu (ASO)
  • Rynki: hurtowy i detaliczny
 • Platformy obrotu:
  • WARSET (dla segmentu detalicznego)
  • Platforma RPW, a w przyszłości Bond Vision (dla segmentu hurtowego)
slide4
Model organizacyjny platformy

Model organizacyjny platformy

Część detaliczna

Część hurtowa

Faza II

Faza I

30 września br.

GPW

BondSpot

Rynek Regulowany RPW

Rynek Regulowany

ASO

detaliczne

BondSpot

ASO

hurtowe

uczestnicy catalyst
Uczestnicy CATALYST
 • Bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami dłużnymi na rynku CATALYST mogą prowadzić podmioty posiadające status Uczestnika CATALYST
 • Uczestnictwo na rynku CATALYST uzyskać mogą następujące kategorie podmiotów:
  • firma inwestycyjna,
  • zagraniczna firma inwestycyjna,
  • instytucja kredytowa,
  • inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.
zasady obrotu rynki detaliczne gpw
Zasady obrotu – rynki detaliczne (GPW)
 • Zasady notowań na RR i ASO bardzo zbliżone
 • Notowania ciągłe w godzinach obrotu 9.00 – 16.30
 • Handel anonimowy
 • Przedmiotem transakcji może być jednostka obrotu lub jej wielokrotność (rekomendowana wartość nominalna jednostki 100 zł lub 1000 zł)
 • Kurs obligacji notowanych w systemie notowań ciągłych określany jest w procentach ich wartości nominalnej - z dokładnością do 0,01 punktu procentowego
 • Dopuszczalne wahania cen w trakcie sesji +/- 3 punkty procentowe
 • Rozliczenia transakcji prowadzone przez KDPW, objęte funduszem zabezpieczającym; cykl rozliczeniowy T + 2
slide7
Zasady obrotu - rynek RPW (BondSpot)
 • System matchingowy, automatyczne kojarzenie anonimowych ofert
 • Rynek kierowany zleceniami, notowania ciągłe w godzinach obrotu 9.00 – 16.00
 • Brak ograniczenia wahań cen
 • Przedmiotem transakcji może być jednostka obrotu lub jej wielokrotność (rynek hurtowy, minimalna wartość transakcji 100.000 zł)
 • System podmiotów organizujących rynek
 • Transakcje pakietowe (transakcje pozasesyjne, poza funduszem rozliczeniowym)
 • Dopasowanie funkcjonalności do potrzeb uczestników – transakcje typu RFQ
dost p do rynku dla inwestor w
Dostęp do rynku dla inwestorów

Faza I – rynki regulowane: detaliczny i hurtowy + ASO detaliczne

 • dostęp przez członków rynków: domy i biura maklerskie
 • Faza II – ASO hurtowe
 • zakładany bezpośredni dostęp inwestorów instytucjonalnych
 • dostęp przez innych członków ASO hurtowego: domy i biura maklerskie
op aty dla cz onk w i uczestnik w rynku
Opłaty dla członków i uczestników rynku

Opłaty transakcyjne:

 • RR GPW i ASO GPW: obniżone o 50% do 30 września 2010 roku
 • RR BondSpot: zniesione do 30 września 2010 roku

Opłaty kwartalne za korzystanie z terminali dostępowych do RPW (BondSpot - rynek hurtowy)

 • Brak opłat za korzystanie z nowych terminali – do końca 2009 roku
dane rynkowe z catalyst
Dane rynkowe z CATALYST
 • Terminale transakcyjne (terminal „pasywny” dla odbioru danych z rynku hurtowego RPW)
 • Serwis internetowy CATALYST

www.gpwcatalyst.pl

 • Serwisy dystrybutorów informacji
warto dodana catalyst dla rynku d ugu
Wartość dodana CATALYST dla rynku długu
 • CATALYST jako element uzupełniający w obecnej strukturze lokalnego rynku instrumentów dłużnych
 • Baza informacji o emisjach i emitentach instrumentów dłużnych
 • Jedno miejsce, gdzie można znaleźć cenę papieru dłużnego
 • Płynny i przejrzysty rynek wtórny to szansa na kształtowanie się węższych spreadów transakcyjnych, a więc redukcję ryzyka rynkowego i zmniejszenie kosztów transakcyjnych
warto dodana catalyst dla rynku d ugu1
Wartość dodana CATALYST dla rynku długu
 • Dla „buy-side” możliwość wyceny aktywów według wartości rynkowej
 • Standard obligacji
 • Rynek wtórny zarządzany w interesie wszystkich jego uczestników – od emitentów, poprzez instytucje pośredniczące w obrocie, po ostatecznych klientów
kontakt dla uczestnik w rynku i inwestor w
Kontakt dla uczestników rynku i inwestorów

Dział Sieci Biznesowej GPW

tel. 22 537 76 74/79 98/74 84

Dyrektor: Izabela Olszewska

e-mail: [email protected]

skorzystaj z wyobra ni1
Skorzystaj z wyobraźni
 • EMITENT - spiritus movens rynku CATALYST:
  • KORPORACYJNE - podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające osobowość prawną:
   • spółki akcyjne,
   • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • oraz
  • spółki komandytowo – akcyjne
  • KOMUNALNE - jednostki samorządu terytorialnego:
   • gminy,
   • powiaty,
   • województwa,
   • związki tych jednostek
rodzaje obligacji ze wzgl du na przedmiot praw przys uguj cych obligatariuszom
Rodzaje obligacjize względu na przedmiot praw przysługujących obligatariuszom
  • Obligacje ucieleśniające wierzytelności pieniężne (emitowane przez każdy uprawniony podmiot), obligacje ucieleśniające wierzytelności niepieniężne i obligacje mieszane (mieszkaniowe obligacje prywatyzacyjne)
 • Obligacje z udziałem w zysku
  • poza dyskontem lub odsetkami – „bonus” w postaci udziału w dywidendzie
 • Obligacje zamienne na akcje – emitowane jedynie przez spółki akcyjne, jednocześnie z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
w drodze na catalyst
W DRODZE NA CATALYST
 • Rodzaje obligacji ze względu na sposób oznaczenia obligatariusza:
  • imienne – wystawiane na konkretną osobę;
  • przeniesienie praw w formie przelewu połączonego w wydaniem dokumentu
  • na okaziciela – przeniesienie poprzez samo wydanie;
 • OBLIGACJE EMITOWANE Z ZAMIAREM WPROWADZENIA NA CATALYST MUSZĄ BYĆ OBLIGACJAMI NA OKAZICIELA
w drodze na catalyst1
W DRODZE NA CATALYST
 • EMISJA OBLIGACJI – wielkość i warunki emisji: kwota, serie, transze, terminy wykupu, oprocentowanie, minimalna subskrybowana liczba, cel
  • Uchwała wspólników/akcjonariuszy/rady/sejmiku
 • OFERTA
  • PUBLICZNA: wymaga prospektu, oferującego i rejestracji w KDPW przed rozpoczęciem oferty – terminy z ustawy o obligacjach
  • PRYWATNA: propozycja nabycia zawierająca szczegółowe informacje nt. emisji (dokument ofertowy zgodny z ustawą o obligacjach) – terminy zgodne z ustawą o obligacjach
w drodze na catalyst autoryzacja czy obr t
W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRÓT
 • KROK PIERWSZY – UMOWA Z KDPW
 • AUTORYZACJA – obowiązkowo:
 • umowa z KDPW o nadanie instrumentom dłużnym kodu ISIN („kod techniczny”, bez dematerializacji)
 • DOPUSZCZENIE/WPROWADZENIE do obrotu na Catalystobowiązkowo: nadanie kodu ISIN i przyjęcie papierów do depozytu (uchwała KDPW w sprawie dematerializacji)
 • Wystandaryzowane wnioski dostępne na www.kdpw.pl
w drodze na catalyst autoryzacja czy obr t 2
W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRÓT (2)
 • KROK DRUGI – AUTORYZACJA
 • WARUNKI i wymagane dokumenty:
 • wartość emisji wg ceny nominalnej: min. 400 tys. euro
 • brak postępowania upadłościowego/likwidacyjnego
 • akt założycielski, tekst jednolity statutu, odpis z rejestru
 • informacja o ratingu (gdy został nadany)
 • oświadczenie o braku toczącego się postępowania
 • zobowiązanie do przestrzegania przepisów
 • raport o emitencie (jeśli bez zamiaru skierowania do obrotu)
 • wniosek o przyznanie dostępu do EBI
 • Wystandaryzowany wniosek dostępny na www.gpwcatalyst.pl
w drodze na catalyst autoryzacja czy obr t 3
W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRÓT (3)
 • RAPORT O EMITENCIE
 • Podstawowe informacje o emitencie i emisji
 • Tytuł
 • Nazwa i siedziba emitenta
 • Zwięzłe przedstawienie działalności emitenta
 • Wybrane dane finansowe za ostatni rok obrotowy
 • Informacja o wyemitowanych papierach dłużnych (rodzaj, liczba i wartość nominalna, oznaczenie serii, maksymalna wartość emisji, warunki oprocentowania i wykupu, cele emisji)
 • Informacja o ratingu
w drodze na catalyst autoryzacja czy obr t 4
W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRÓT (4)
 • KROK TRZECI – skierowanie do obrotu zorganizowanego
 • Rynek regulowany:
  • prospekt: sporządzony zgodnie z Rp. KE 809, zatwierdzony przez KNF.
  • WYJĄTEK: obligacje komunalne
  • rynek podstawowy: iloczyn liczby p.w. i prognozowanej ceny rynkowej lub kapitały własne emitenta wynoszą min. 4 mln zł.
  • uzyskanie dostępu do systemu ESPI (na potrzeby wykonywania obowiązków informacyjnych)
 • Alternatywny System Obrotu:
  • dokument informacyjny dla dłużnych instrumentów finansowych, sporządzony według załącznika do Regulaminu ASO
dopuszczenie wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym aso
Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym/ASO
 • Dopuszczenie/wprowadzenie – uchwała Zarządu GPW/BondSpot
 • Skierowanie do obrotu zorganizowanego może polegać na:
  • dopuszczeniu emisji do obrotu na rynkach regulowanych GPW oraz BondSpot
  • dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz wprowadzeniu jej do ASO BondSpot
  • dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym BondSpot oraz wprowadzeniu jej do ASO GPW
  • wprowadzeniu emisji do ASO GPW oraz BondSpot
 • Dłużne instrumenty finansowe są co do zasady dopuszczane/wprowadzane jednocześnie na rynek regulowany i ASO
 • Wystandaryzowany wniosek dostępny na www.gpwcatalyst.pl
obowi zki informacyjne
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
 • Emitenci, którzy podlegają autoryzacji (EBI)
  • informacje bieżące jedynie na podstawie tzw. „klauzuli generalnej” oraz raport roczny:
   • JST – z wykonania budżetu
   • korporacyjni – zgodnie z obowiązującymi ich przepisami
 • Emitenci dopuszczeni do obrotu na jednym z rynków regulowanych:
  • informacje bieżące i okresowe zgodnie z przepisami właściwego rynku (ESPI)
 • Emitenci wprowadzeni do ASO (EBI):
  • w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego – roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO
  • korporacyjni – raporty półroczne, bez przeglądu, o mniejszym zakresie niż na r.reg.
  • informacje bieżące: w zakresie jak na rynku regulowanym dla podmiotów emitujących jedynie obligacje
emitenci na catalyst kilka fakt w do zapami tania
EMITENCI NA CATALYSTKILKA FAKTÓW DO ZAPAMIĘTANIA
 • instrumenty dłużne w obrocie – tylko na okaziciela
 • emitent – nie tylko spółka akcyjna (wyj. obligacje zamienne)
 • umowa z KDPW – obowiązkowa (tylko nadanie kodu ISIN lub dematerializacja)
 • przy dopuszczeniu/wprowadzeniu: obowiązkowy dokument informacyjny (publiczny lub określony Regulaminem ASO)
 • Autoryzowany Doradca – nieobowiązkowy
 • rating – nieobowiązkowy
 • można tylko autoryzować emisję, bez podejmowania dalszych kroków (kierowanie do obrotu zorganizowanego)
 • obowiązki informacyjne – zawsze, ale w zróżnicowanym zakresie, publikowane przy pomocy ESPI (r. reg) lub EBI (ASO, autoryzacja)
kontakt dla emitent w
Kontakt dla emitentów

Dział Emitentów

tel. 22 537 78 92/ 73 16/ 79 06

Dyrektor: Agnieszka Gontarek

e-mail: [email protected]

[email protected]

ad