Opera n program ivotn prost ed 2007 2013
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013. Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Martin Zavoral Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie. Obsah.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - santos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opera n program ivotn prost ed 2007 2013

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Martin Zavoral

Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie


Obsah
Obsah

 • Oblasti podpory a podporované aktivity v rámci PO 2 a 3

 • Projektový cyklus administrace žádostí o podporu

  (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků a návrh doporučení)

 • Hlavní kritéria přijatelnosti pro projekty v rámci PO 2 a 3

 • Stanovování výše podpory u projektů v PO 2 a 3

 • Aktuální výzvy a harmonogram výzev


Oblasti podpory a podporovan projekty v r mci po 2
Oblasti podpory a podporované projekty v rámci PO 2

Oblast podpory 2.1- Zlepšování kvality ovzduší

projekty:

 • pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (ZP s možností v kombinaci s OZE) do výkonu 5 MW a případné současné zateplení budov

 • výstavba centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování rozvodů tepla za účelem náhrady spalovacích zdrojů ve stávajících objektech

 • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů

 • výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů


Oblasti podpory a podporovan projekty v r mci po 21
Oblasti podpory a podporované projekty v rámci PO 2

Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí

projekty:

 • rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových částic

 • rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo prachových částic

 • záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší

 • technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší


Oblasti podpory a podporovan projekty v r mci po 3
Oblasti podpory a podporované projekty v rámci PO 3

Oblast podpory 3.1 – Výstavba a rekonstrukce OZE

projekty:

 • centrální a blokové kotelny (např. kotelny na biomasu), lokální zdroje tepla (např. kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy)

 • zdroje pro výrobu elektřiny (např. fotovoltaické, malé vodní a větrné elektrárny)

 • zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (např. kogenerační zařízení využívajícíí bioplyn či pevnou biomasu)


Oblasti podpory a podporovan projekty v r mci po 31
Oblasti podpory a podporované projekty v rámci PO 3

Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

projekty:

 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní)

 • aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)


Projektov cyklus administrace dost o podporu
Projektový cyklus administrace žádostí o podporu

Příjem žádostí

 • Probíhá v rámci vyhlašovaných výzev

 • Žádosti se vyplňují v elektronickém prostředí Benefill

 • Vytištěný formulář žádosti včetně příloh se podává na místně příslušném krajském pracovišti SFŽP

 • Délka příjmu v rámci výzvy – zpravidla 30 - 60 dnů


Projektov cyklus administrace dost o podporu1
Projektový cyklus administrace žádostí o podporu

Akceptace žádostí

 • Kontrola formální úplnosti (představuje kontrolu žádosti z pohledu administrativního souladu, formy žádosti a formálních předpokladů žádosti, tj že je úplná a doložená všemi požadovanými přílohami)

 • Kontrola obecné přijatelnosti (spočívá zejména v kontrole přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy politiky EU, apod.)

 • Kontrola specifické přijatelnosti (představuje posouzení splnění kritérií přijatelnosti dané Implementačním dokumentem OPŽP)


Nedostatky p i akceptaci
Nedostatky při akceptaci

 • Neúplná žádost, nedoplněno ani po vyzvání

  (např. Územní rozhodnutí bez nabytí právní moci, starý Energetický audit, nedoložený povinný doklad)

 • Špatně vyplněná žádost (např. nesoulad údajů mezi žádostí a ostatními dokumenty – EA, PD)

 • Nesplnění podmínek výzvy (omezení subjektů apod.)

 • Nesplnění kritérií přijatelnosti (viz kapitola 6, ID OPŽP)


Minimalizace nedostatk p i akceptaci
Minimalizace nedostatků při akceptaci

 • Prostudování základních dokumentů programu (Směrnice MŽP, Implementační dokument, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce)

 • Sledování harmonogramu výzev – včasná příprava podkladů (např. Územní rozhodnutí, EIA, EA, PD)

 • Včasné konzultování žádosti (call centrum, krajská pracoviště SFŽP, příslušný odbor SFŽP)

 • Řádná kontrola souladu žádosti podmínkami programu


Projektov cyklus administrace dost o podporu2
Projektový cyklus administrace žádostí o podporu

Kontrola způsobilých výdajů

 • U všech projektů - kontrola s kapitolou 5 ID OPŽP

 • U projektů generujících příjmy – kontrola zpracované Finanční analýzy

 • U projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory – správné zařazení i ve vztahu k omezením výzvy

 • Ostatní projekty – odečet úspor provozních nákladů za dobu 5 let


Projektov cyklus administrace dost o podporu3
Projektový cyklus administrace žádostí o podporu

Hodnocení žádostí

A. Ekologická relevance projektu (váha 40 %)

 • posouzení ekologické potřebnosti projektu a naléhavost realizace projektu

  B. Technická úroveň projektu (váha 40 %)

 • posouzení technické úrovně finanční náročnosti ve vztahu k předmětu podpory

  C. Ekonomické hodnocení (váha 20 %)

 • posouzení ekonomické způsobilosti (bonity) žadatele


Projektov cyklus administrace dost o podporu4
Projektový cyklus administrace žádostí o podporu

Schvalování projektů

 • Seřazení projektů na základě bodového hodnocení

 • Určení minimální bodové hranice v závislosti na kvalitě projektů a alokovaných finančních prostředků

 • Schválení/neschválení podpory Řídícím výborem OPŽP

 • Schválení/neschválení podpory Řídícím orgánem OPŽP

 • Vydání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP


Hlavn krit ria p ijatelnosti pro projekty v po 2 a 3
Hlavní kritéria přijatelnosti pro projekty v PO 2 a 3

Obecná pro všechny projekty

Např.

 • Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP.

 • Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména energetický audit a projektová dokumentace).

 • Soulad projektu se zpracovanou krajskou (místní) energetickou koncepcí. Splnění kritéria se dokládá vyjádřením příslušného krajského úřadu, odboru regionálního rozvoje.

 • Realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2 (platí pro PO 3).


Hlavn krit ria p ijatelnosti pro projekty v po 2
Hlavní kritéria přijatelnosti pro projekty v PO 2

Specifická pro konkrétní projekty či opatření

 • Měrná finanční náročnost u projektů v oblasti podpory zlepšení kvality ovzduší (2.1) nepřesáhne hodnotu 10 000 tis. Kč/tunu odstraněných emisí primárních a prekurzorů sekundárních částic.

 • V případě pořizování či rekonstrukce zdroje tepla budova musí po realizaci splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy

 • Projekty v rámci podoblasti "2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů" budou podporovány pouze v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

 • U projektů zaměřených na omezování emisí VOC nepřesáhne měrná finanční náročnost odstranění ročních emisí 1000 tis. Kč bez DPH/t VOC.

 • U projektů zaměřených na omezování emisí NH3 nepřesáhne měrná finanční náročnost odstranění ročních emisí 1000 tis. Kč bez DPH/t NH3.


Hlavn krit ria p ijatelnosti pro projekty v po 3
Hlavní kritéria přijatelnosti pro projekty v PO 3

Specifická pro konkrétní projekty či opatření

 • V případě pořizování či rekonstrukce zdroje tepla (budova musí po realizaci splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy)

 • V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy (splnění minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí nebo splnění minimálně doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy)

 • U projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu nad 200 kW doložit doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva.

 • Solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz.

 • Použití tepelných čerpadel s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 3,0.


Stanovov n v e podpory u energetick ch projekt v r mci po 2 a 3
Stanovování výše podpory u energetických projektů v rámci PO 2 a 3

 • Projekty lokálního vytápění včetně případných současných úspor energie – 90% ze způsobilých výdajů (způsobilým výdajem přitom nejsou úspory provozních nákladů generovaných za dobu 5 let – částku vyplývající z energetického auditu je nutné odečíst) nebo dle pravidel VP pro regionální podporu (do 40 %).

 • Projekty CZT a blokové kotelny – na základě finanční analýzy (40% - 70%) nebo dle pravidel VP pro regionální podporu (do 40%).

 • Projekty zaměřené na rekonstrukci velkých zdrojů – na základě pravidel VP pro regionální podporu (do 40%) nebo dle pravidel VP pro životní prostředí (do 60 %).

 • Projekty zaměřené na výrobu elektrické energie z OZE – na základě pravidel VP pro regionální podporu (do 20 % a max. 50 mil. Kč na projekt a žadatele) nebo de minimis (max. do 40 %)


Aktu ln v zvy a harmonogram v zev
Aktuální výzvy a harmonogram výzev rámci PO 2 a 3

Velké projekty v PO 2 a 3: srpen 2008 – prosinec 2009

Individuální projekty v PO 3

Květen – Červen 2009

 • 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

 • 3.2 Realizace úspor energie – pouze v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1, kde dochází k náhradě stávajícího zdroje tepla na spalování tuhých a kapalných fosilních paliv nebo elektrického zdroje tepla. Opatřením musí dojít k likvidaci či odstavení původního zdroje.

  srpen - září 2009

 • 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE – pouze v kombinaci s podoblastí podpory 3.2.1

 • 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


Opera n program ivotn prost ed 2007 2013

Děkuji za pozornost rámci PO 2 a 3

Martin Zavoral

Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie

Státní fond životního prostředí České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

martin.zavoral@sfzp.cz

www.opzp.cznzelená linka 800 260 500ndotazy@sfzp.cz