Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
אני ישראלי PowerPoint Presentation
Download Presentation
אני ישראלי

אני ישראלי

183 Views Download Presentation
Download Presentation

אני ישראלי

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. אני ישראלי סרגיי

  2. צפון ים תיכון חיפה ים כינרת גליל מישור החוף תל אביב אשדוד מזרח מערב ירושלים ים מלח נגב אילת דרום

  3. הרצל 1860-1904

  4. הרצל ידע שמדינה יכולה להיות תשובה לאנטישמיות. הרצל אמר שכל המדינות צריכות לעזור ליהודים לבנות מדינה . הרצל כתב שיהודים יכולים לבנות מדינה בכל מקום בעולם , אבל הוא ידע שיש ליהודים קשר מיוחד ישראל. הרצל חשב שיהודים מכל העולם צריכים לבוא למדינה היהודים.

  5. בשנה 1897 היה הקונגרס הציוני הראשון. לקונגרס באו ציונים מכל העולם . בקונגרס חשבו חברי הקונגרס גם על הרצל של המדינה היהודית: הרצל חשב על דגל- סמל לחים החדשים בארץ ישראל, עם שבעה כוכבים- סמל לשבע שעות עבודה ביום. אנשים אחרים רצו דגל עם סמלים יהודים. דויד וולפסון, חשב שלעם היהודי יש סמל בן אלפיים שנה- הטלית. "היהודים מתפללים עם טלית", אמרו ולפסון, "הטלית צריכה להיות הדגל של המדינה היהודית". חברי הקונגרס קיבלו את הרעיון: דגל לבן עם שני פסים כחולים, כמו טלית, ובאמצע מגן דויד כחול. בשנה 1897 היה הקונגרס הציוני הראשון. לקונגרס באו ציונים מכל העול והרצל. שהיה

  6. הכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל. היא מורכבת מבית אחד, וחברים בה 120 נבחרי ציבור מרשימות שונות, הנבחרים בבחירות כלליות, ארציות-יחסיות לפחות אחת לארבע שנים חברים באספת הנבחרים הרביעית, 12.9.1944.

  7. ב-26 בדצמבר 1949 - ו' בטבת התש"י, העתיקה הכנסת את מושבה לבית פרומין, שברחוב המלך ג'ורג' בירושלים. הכנסת עברה למושבה הקבוע בגבעת-רם ב-31 באוגוסט, 1966 - ט"ו באלול התשע