Menkul sermaye rad
Download
1 / 29

Menkul Sermaye İradı - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

Menkul Sermaye İradı. Tanımı. (Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında) kişisel servete dahil parasal sermaye veya, Para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, ve benzeri gelirleri ifade eder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Menkul Sermaye İradı' - saniya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tan m
Tanımı

 • (Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında) kişisel servete dahil parasal sermaye veya,

 • Para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, ve benzeri gelirleri ifade eder.

 • Bu gelirler, kişinin kendisinin ticari, zirai veya mesleki kazancının dışında kalıp (aksi taktirde ticari, zirai, mesleki kazanç), sadece parasını bu faaliyetleri yürüten diğer gerçek ve tüzel kişilere yatırarak elde ettiği gelirlerdir. Kişiler bu tür bir geliri;

  • Faiz karşılığında ödünç vererek,

  • Sorumluluğu sınırlı işletmelerden pay alarak, sağlarlar.


Ms say lan de erler
MSİ Sayılan Değerler

 • Hisse senedi kar payları (temettü)

  • Hisse senedi, A.Ş., ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ortaklarının şirketteki paylarını gösterir menkul kıymettir. Hisse senedi sahipleri, şirket karından hisseleri oranında kar alırlar.

  • A.Ş., ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ortaklarının şirketten aldıkları paylar ile,

  • Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,

  • Kurucu intifa hisse hisse senetlerine verilen kar payları,

  • Pay sahiplerine hazırlık dönemi içinde yapılan ödemeler,

  • Menkul kıymetler yatırım fonları katılma paylarına ödenen kar payları,

   MSİ sayılır.

  • Not: Hisse senedinin satışı sonucunda elde edilen kazanç “diğer kazanç ve iratlar” olarak vergilendirilir.


Ms say lan de erler1
MSİ Sayılan Değerler

 • İştirak hisselerinden doğan kazançlar

  • Limitet şirket ortakları, iş ortaklığı ortaklarının kar payları, komanditerlerin, kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar,

  • İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar MSİ sayılır.

  • Not: İştira hisselerinin satışı sonucunda elde edilen kazanç “diğer kazanç ve iratlar” olarak vergilendirilir.


Ms say lan de erler2
MSİ Sayılan Değerler

 • Hazine bonosu ve tahvil gibi menkul değerler üzerinden elde edilen faiz gelirleri

  • Tahvillerin itfası vergiye tabi değildir. Bununla birlikte tahvillerin vadesinden önce elden çıkarılması “değer artış kazancı” olarak değerlendirilir.


Ms say lan de erler3
MSİ Sayılan Değerler

 • Senetli ve senetsiz her çeşit alacak faizi

  • Her türlü senetlerin iskonto ettirilmesi (kırdırılması) karşılığında alınan iskonto bedelleri de MSİ sayılır.

  • Borç verme mutad meslek olarak yapılıyorsa, kişi ikrazatçı, gelir ticari kazanç sayılır.


Ms say lan de erler4
MSİ Sayılan Değerler

 • Bankalardaki mevduat ve katılım fonlarına ödenen faiz ve kar payları


Ms say lan de erler5
MSİ Sayılan Değerler

 • Repo gelirleri

  • Repo, menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satılmasıdır.


Ms say lan de erler6
MSİ Sayılan Değerler

 • Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları

 • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları


Ms say lan de erler7
MSİ Sayılan Değerler

 • Kurumların idare meclisi başkanı ve üyelerine verilen kâr payları


Menkul sermaye ratlar n n vergilendirilmesi
Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi

 • İkili bir düzenleme vardır;

  • GVK’ nun MSİ’ na ilişkin genel hükümleri

  • GVK’ na daha sonra eklenen geçici 67. madde.

 • Geçici 67. madde tümüyle stopaj esasını kabul eden bir düzenlemedir. Diğer bir deyişle, stopaj nihai vergilemedir.

 • Stopaj işlemini, işleme aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar yapmaktadırlar.

 • Bankalar ve aracı kurumlar dışında veya yurt dışında elde edilen MSİ’ ları 67. madde kapsamı dışındadır.Beyana tabi ms lar
Beyana Tabi MSİ’ ları Vergilendirilmesi


Kar paylar
Kar Payları Vergilendirilmesi

Kar Payı Sayılan Gelirler

Her nevi hisse senedi kar payı

İştirak hisselerinden doğan kazançlar

Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları


Kar paylar1
Kar Payları Vergilendirilmesi

 • Geçici 67. maddenin kapsamı dışındadır.

 • Elde edilen kar payları istisna tutarı dikkate alınmaksızın (%15) stopaja tabi tutulur.

 • Kar paylarının % 50’si vergiden istisna edilmiştir. İstisnadan sonra kalan bölüm beyan sınırını aşarsa (2014/27.000 TL) ayrıca yıllık beyanname ile bildirilir. Aşmazsa stopaj nihai vergileme olur.


Eurobond faizleri
Eurobond Faizleri Vergilendirilmesi


Eurobondlar
Eurobondlar Vergilendirilmesi

 • Geçici 67. maddenin kapsamı dışındadır.

 • Eurobondlar’dan elde edilen faiz gelirleri;

  • Tam mükellefler, % 0 stopaja tabidir.

   • Tam mükelleflerin eurobond faiz gelirleri yıllık (2014/27.000 TL)’nin üzerinde ise beyanname verme şartı var.

 • Dar mükellefler, vergi kesintisine ve beyana tabi değildir.

 • Ödeme sırasında oluşan kur farkları gelir sayılmaz.Beyana tabi di er ms lar1
Beyana Tabi Diğer MSİ’ ları Vergilendirilmesi

 • Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için, yıllık (2014/27.000 TL)’nin üzerinde ise beyanname verme şartı vardır.
Devlet tahvili hazine bonosu faizleri1
Devlet Tahvili-Hazine Bonosu Faizleri Vergilendirilmesi

 • Geçici 67. madde kapsamında olup, (%10) tevkifata tabidir.

 • Söz konusu MSİ’ ları için beyanname verilmez.

 • Özel sektör tarafından ihraç edilen bono ve tahviller de aynı şekilde (tevkifat/%10) vergilendirilir.


Mevduat faizleri
Mevduat Faizleri Vergilendirilmesi


Mevduat faizleri tl d viz
Mevduat Faizleri (TL,Döviz) Vergilendirilmesi

 • Geçici 67. madde kapsamında olup, tevkifata (%15) tabidir.

 • Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez ve başka gelirler dolayısıyla yıllık beyannameye dahil edilmezler.

 • Katılım bankalarından elde edilen gelirler de (kar payları) aynı kapsamdadır.Stopaja tabi di er ms
Stopaja Tabi Diğer MSİ Vergilendirilmesi

 • Repo gelirleri, (%15)

 • Yatırım fonu gelirleri, (%10)

 • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gelirleri, (%10)

 • Menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören diğer menkul kıymetlerin gelirleri, (%0, %10)

 • Hazine veya diğer kamu tüzel kişiliklerince çıkarılan menkul kıymetlerin faiz gelirleri ve alım-satım kazançları, (%15)

 • Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler, (%15)

 • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri ile bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,Zel beyan s n r na tabi ms1
Özel Beyan Sınırına Tabi MSİ Vergilendirilmesi

 • Aşağıda sayılan MSİ’ ları için tevkifat ve istisna uygulaması bulunmamaktadır;

  • Alacak faizleri

  • Off-shore bankacılığından elde edilen faiz gelirleri

  • Senetlerin iskonto bedelleri

  • Yurt dışındaki bankalardan elde edilen faiz, repo, kar payları vb. gelirler

  • İştirak sahiplerinin henüz sahibi adına tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan paralar

 • Bunlar için, özel bir beyanname sınırı (2014/1.400 TL) vardır ve bu sınır aşıldığında yıllık beyanname verilmek zorundadır. Aksi halde beyan dışı kalacaktır. Bu sınır bir istisna tutarı değildir.


 • Menkul k ymet safi rad
  Menkul Kıymet Safi İradı Vergilendirilmesi

  • Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından aşağıdaki giderler indirilir;

   • Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafaza giderleri.

   • Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri,

   • Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar (gelir vergisi irattan indirilmez).

   • Gider fazlalığı müteakip yılda dikkate alınır.

   • Sermayede vukua gelen eksilme zarar addolunmaz.


  ad