slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต PowerPoint Presentation
Download Presentation
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

การใช้บริการอินเทอร์เน็ต - PowerPoint PPT Presentation

sandro
93 Views
Download Presentation

การใช้บริการอินเทอร์เน็ต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การใช้บริการอินเทอร์เน็ตการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

 2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกสั้นๆ ว่า อีเมล์ (E-mail) หมายถึง จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่านระบบเครือข่าย เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที

 3. อีเมล์แอดเดรส แอดเดรสแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชื่อผู้ใช้ (user name) และ ชื่อโดเมน (domain name) ซึ่งผู้ใช้หมายถึงชื่อหรือชื่อใดๆ ของผู้ใช้อีเมล์ ข้างหลังชื่อผู้ใช้จะเป็นเครื่องหมาย @ (at sign) แปลว่า ที่คั่นระหว่างชื่อกับโดเมนเช่น Adisak@hotmail.com Adisak@yahoo.com   Adisak@gmail.com Adisak@thaimail.org Adisak@rocketmail.com Adisak@sanook.com Adisak@poppymail.com Adisak@thailand.com Adisak@onebox.com

 4. ข้อดีของ E-mail • ประหยัดเวลา • ประหยัดเงิน • สามารถส่งในรูปแบบมัลติมีเดียได้ • สามารถแนบไฟล์ที่เป็นเอกสารส่งได้ • สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้

 5. ข้อจำกัดของ E-mail • ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน • ไม่ได้รับต้นฉบับซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษา • อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา • ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับข้อมูลล้มเหลว • ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่สามารถรับข้อมูลอื่นได้

 6. การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) การถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย (FTP) สามารถ คัดลอกแฟ้มที่ต้องการได้ แบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ การโอนย้ายจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์มายังคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว (Download) และการ โอนย้ายแฟ้มข้อมูล จากคอมพิวเตอร์ของเราไปยัง คอมพิวเตอร์หลักในระบบเครือข่าย (Upload) ได้ทั่วโลก

 7. เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือโปรแกรมค้นหาข้อมูล คือโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลฃ บุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละ ราย. เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้า ไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา

 8. หลักการทำงานของเสิร์ชเอนจินหลักการทำงานของเสิร์ชเอนจิน • การตรวจค้นหาข้อมูลในเว็บเพจต่างๆ • ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทำการตรวจค้นไว้ในฐานข้อมูล • การแสดงผลการค้นหาข้อมูล

 9. ตัวอย่างโปรแกรมเสิร์ชเอนจิน (search engine) www.metacrawler.com www.altavista.com www.excite.com www.hotbot.com www.thaifind.com www.infoseek.com www.thaiwind.com www.looksmart.com www.wencrawler.com www.lycos.com www.yahoo.com www.google.com

 10. ส่วนตลาดของ Search Engine

 11. บล็อก (blog) หรือ เว็บบล็อก (weblog) Blog ก็คือWebsite รูปแบบหนึ่ง ที่มีการจัดเรียง “เรื่อง” หรือ post เรียงลำดับ โดยเรื่องใหม่จะอยู่บนสุด ส่วนเรื่องเก่าสุดก็จะอยู่ด้านล่างสุดBlogส่วนใหญมักจะ เขียนโดยคนเพียงคนเดียว แต่ก็มีไม่น้อยที่เขียนเป็นกลุ่ม โดยอาจจะมีเรื่องราวเฉพาะไปที่ๆเรื่องประเภทเดียว

 12. บล็อก (blog) หรือ เว็บบล็อก (weblog) • Blogมักจะมาคู่กับระบบCommentที่เปิดโอกาสให้คนอ่าน สามารถ Comment ข้อความต่อท้ายในเรื่องที่เรา post ได้ คล้ายๆรูปแบบของ Webboardไม่ว่าจะเป็นติชม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปัจจุบันในเมืองไทยมีผู้ให้บริการ Blog อยู่หลายที่ เช่นBloggang, exteenหรือBlogKaหรือต่างประเทศเช่นBlogger, Wordpress MySpace

 13. บอร์ดข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต (Usenet Newsgroup) Usenetเป็นบริการที่มีผู้นิยมใช้มากอีกบริการหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับการใช้อีเมล์ แต่แทนที่จะส่งจดหมายไปหาผู้รับโดยตรงอย่างอีเมล์ ก็จะเปลี่ยนเป็นการส่งข่าวไปยังศูนย์ที่เรียกว่า กลุ่มข่าว (Newsgroupซึ่งอาจเปรียบกลุ่มข่าว ได้กับบอร์ดข่าวสารที่ใช้ติดประกาศให้ผู้สนใจได้รับทราบ

 14. การสนทนาผ่านเครือข่าย (Chat) Chatเป็นการประชุมหรือสนทนาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรียกย่อ ๆ ว่า IRC (Internet Relay Chat)มีลักษณะคล้าย ๆ กับการทอล์ค (Talk) ซึ่งสามารถคุยเป็นการส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มก็ได้โดยใช้การพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันแบบทันทีทันใด การสนทนาลักษณะนี้เราเรียกว่า chattingทำให้ผู้คนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประหยัด ค่าใช้จ่าย เพราะลักษณะของการติดต่อสื่อสารจะไม่ต้องเสียค่าบริการแบบโทรศัพท์ทางไกล

 15. ตัวอย่างโปรแกรมสนทนาออนไลน์ตัวอย่างโปรแกรมสนทนาออนไลน์ QQ msn Astra camfrog

 16. คุณธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตคุณธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

 17. จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 1.    ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น2.    ไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น3.    ไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น4.    ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร5.    ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ6.    ไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์7.    ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์8.    ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน9.    คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันตามมาจากการกระทำ10.  ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา มารยาท