hans christian andersen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HANS CHRISTIAN ANDERSEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

HANS CHRISTIAN ANDERSEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 682 Views
 • Uploaded on

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Dievčatko so zápalkami. Hľadanie zmyslu umeleckej výpovede v autorskej rozprávke. Mgr. Radoslav Rusňák, PhD. Pedagogická fakulta Prešovská univerzita, Prešov. TITUL – Dievčatko so zápalkami. DIEVČATKO bezmennosť 1. anonymita 2. chudoba

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HANS CHRISTIAN ANDERSEN' - sandra_john


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hans christian andersen

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Dievčatko so zápalkami

h adanie zmyslu umeleckej v povede v autorskej rozpr vke
Hľadanie zmyslu umeleckej výpovede v autorskej rozprávke

Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.

Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita, Prešov

titul diev atko so z palkami
TITUL – Dievčatko so zápalkami

DIEVČATKO

 • bezmennosť

1. anonymita

2. chudoba

 • deminutívnosť
 • metonymickosť (pars pro toto)

1. detstvo

2. ženstvo

 • plavosť
titul diev atko so z palkami4
TITUL – Dievčatko so zápalkami

ZÁPALKY

 • tenzívny prvok (prvok napätia) – zápalky ako nositeľky ohňa
 • vyjadrenie počtu – nie „jedna zápalka“
 • spoločenský „oxymoron“ – dieťa verzus zápalky
motivick svet rozpr vky
MOTIVICKÝ SVET ROZPRÁVKY
 • Motív domova (domu);
 • Materský princíp (3 prelínajúce sa motívy):

- motív dominantnej maskulinity;

- motív stratených drevákov;

- motív ohňa;

 • Motív zápaliek.
mot v domova domu
MOTÍV DOMOVA (DOMU)
 • Dom

= chatrná strecha / pukliny v stenách

 • Zima

= „najstaršie“ ročné obdobie

= znásobuje intimitu domova

 • Sneh

= zahladzuje stopy

=zavieva cesty

=tlmí hluk

=stiera farby

matersk princ p mot v dominantnej maskulinity
MATERSKÝ PRINCÍP – Motív dominantnej maskulinity
 • Vzťah otec – dcéra:

- negatívna maskulinita (chýba feminita)

 • Priskoré dospievanie dcéry

- žena – zabezpečovateľka

matersk princ p mot v straten ch drev kov
MATERSKÝ PRINCÍP – Motív stratených drevákov
 • Dreváky

= reprezentujú matku ako postmortálnu postavu;

 • Chlapec

= predobraz maskulinity muža – otca;

 • Prechod cez cestu

= kríž.

matersk princ p mot v oh a
MATERSKÝ PRINCÍP – Motív ohňa

Dve kvalitatívne úrovne ohňa:

 • Reálny oheň zápaliek (dievčenský),
 • Imaginárny oheň pece (materský).
mot v z paliek
MOTÍV ZÁPALIEK

Kvalitatívny vzostup vízií:

 • železná pec;
 • pečená hus;
 • vianočný stromček;
 • starká.
pre o andersenova rozpr vka
PREČO ANDERSENOVA ROZPRÁVKA?
 • Rozprávka si zaslúži, aby ju čítali aj dospelí...
 • Rozvíja empatické cítenie a ľudskú všímavosť...

- pomoc bezbranným a deťom...

- pomoc bezdomovcom a sociálne slabším...

 • Vo vyvrcholení príbehu ponúka deťom v ich literatúre nie bežnú katarziu...
 • Ponúka hlboké kresťanské posolstvo...
nov z kon
NOVÝ ZÁKON

„Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18; 10-11);

nov z kon14
NOVÝ ZÁKON

„Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal“ (Mk 9; 35-37);

nov z kon15
NOVÝ ZÁKON

Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému ztýchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť; bol som smädný a nedali ste mi piť; bol som nahý a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma... Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“ (Mt 25; 34-45).

vci ovanie sa do obrazu
Vciťovanie sa do obrazu
 • Umiestni sa na konkrétne miesto na obraze (zimná krajina)...
 • Poobzeraj sa okolo seba...

Čo vidíš za hranicami obrazu?

Čo cítiš, keď sa zhlboka nadýchneš?

Čoho sa môžeš okolo seba dotknúť?

Čo cítiš, keď sa dotkneš snehu?

 • Rozmýšľaj...

Ako si sa sem dostal?

Na čo v tejto chvíli myslíš?

Čo prežívaš?

Čo očakávaš?

Čo sa v najbližšej chvíli asi stane?

 • Môžeš poslať z tohto miesta posledný odkaz osobe, ktorú miluješ najviac na svete... Napíš ho...
kto do teba mincou
Kto do teba mincou...
 • Zadívaj sa na mincu...
 • Aký by mohol byť osud tejto mince?
 • Skús napísať jej životopis, čo všetko už táto minca zažila.
 • Akou cestou musela prejsť, aby sa dostala až do mojich rúk?
slide19
ZOO
 • Si v ZOO a stojíš pred klietkou, v ktorej je zatvorená BOLESŤ (NEZÁUJEM, ZIMA, LÁSKA, SMRŤ, CHLAD, OSAMELOSŤ ap.);
 • Ako vyzerá?
 • Čím ju možno kŕmiť?
 • Je mäsožravec, bylinožravec, všežravec?
 • Ako sa pohybuje?
 • Čo potrebuje na prežitie?
 • Čím je pokrytá (má srsť, šupiny, chlpy, kožu)?
 • Z ktorej krajiny pochádza?
 • Má nohy, zuby, ústa, žiabre?
 • Aký má denný režim?
o by stalo keby
Čo by stalo, keby...

...dievčatko nestratilo dreváky?

...dievčatko dostalo aspoň jeden šiling?

... stará mama dievčatka ešte žila?

... nebola zima, ale jar?

slide21
Niekoľko námetov z tvorivej dramatiky na podporu štruktúrnej recepcie a interpretácie textu...
interview s diev atkom
Interview s dievčatkom
 • Učiteľ v role predstavuje dievčatko so zápalkami;
 • Ide o rozhovor s bábkou dievčatka (maňuška, javajka, marioneta);
 • Učiteľ má možnosť usmerniť recepciu detí (rešpektujúc sémantické gesto textu a autora).
alujem obhajujem s dim
Žalujem – obhajujem – súdim...
 • Trieda sa rozdelí na tri skupiny: obhajcov, žalobcov a porotu ;
 • Súdiť sa budú ľudia, ktorí nedali dievčatku ani len šiling;
 • Žiaci musia v skupinách vypracovať reč žalobcu, reč obhajcu a porota na záver rozsudok;
 • V triede sa po dôkladnej príprave zinscenuje samotný súdny proces (žiaduca je príprava samotných rekvizít – fascikel pre žalobcov, pre obhajcov, prípadne kladivko pre hlavného sudcu, resp. sudcovský talár ap.).
pantom ma
Pantomíma

Si drevák:

 • Pokús sa bez slov vyjadriť pocity dreváku, ktorý sa dievčatku na ceste stratil...
 • Pokús sa bez slov vyjadriť pocity dreváku, ktorý je dievčatku veľký...

Si zápalka:

 • Pokús sa tanečne vyjadriť, ako plápolá oheň zápalky,
 • Pokús sa bez slov zahrať vzbĺknutie a vyhorenie zápalky...

Si snehová vločka:

 • Pokús sa pohybom vyjadriť padanie snehovej vločky, ktorá dievčatku dopadne na nos...
 • Pokús sa bez slov vyjadriť pocity topiacej sa vločky...
literat ra
Literatúra
 • ANDERSEN, H. CH. 2002. Divé labute. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0332-1.
 • BACHELARD, G. 1990. Poetika priestoru. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990. ISBN 80-220-0005-1.
 • BEKÉNIOVÁ, Ľ. 2001. Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole. Košice: Rokus, 2001. ISBN 80-89055-10-9.
 • KOŠČ, M. 1998. Základy psychológie. Bratislava: SPN, 1998. ISBN 80-08-02719-3.
 • RUSŇÁKOVÁ, G. 2007. Motivická výstavba v autorských rozprávkach vo svetovej literatúre. [Rigorózna práca]. Prešov: Prešovská univerzita; Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007.
 • Sväté písmo. 2006. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2006. ISBN 80-7162-588-4.