Een reactie uit ondernemerskring - PowerPoint PPT Presentation

sandra_john
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Een reactie uit ondernemerskring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Een reactie uit ondernemerskring

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Een reactie uit ondernemerskring
182 Views
Download Presentation

Een reactie uit ondernemerskring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bedrijven en milieuzonering Stichting Bedrijfsadvies Ondernemingsweg 36 2404 HN Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 42 31 30 Fax (0172) 42 31 39 E-mail info@stbedrijfsadvies.nl Stichting Bedrijfsadvies Ondernemingsweg 36 2404 HN Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 42 31 30 Fax (0172) 42 31 39 E-mail info@stbedrijfsadvies.nl

  2. Kennismaking Adviesbureau van, voor en door ondernemers Initiatief van werkgeversorganisaties en Kamers van Koophandel Zelfstandige positie in het regionale midden- en kleinbedrijf Ondersteuning van ondernemers, ondernemersverenigingen en andere samenwerkingsverbanden

  3. Werkvelden Bedrijfsadvies Milieu Arbeidsomstandigheden Kwaliteitszorg Managementsystemen Gezamenlijk ondernemen Revitaliseringstrajecten Parkmanagement

  4. Werkwijze Bedrijfsadvies Vraagbaak Adviseur Uitvoerder (detachering) Externe aanjager, procesbegeleider Parkmanager Coach Intermediair

  5. Raakvlakken met RO Milieu Gezamenlijk ondernemen Revitaliseringstrajecten Parkmanagement

  6. Milieu Vergunningverlening strandt op voorwaarden bestemmingsplan (goothoogte, bebouwingspercentage e.d.) Correcte bestemming loopt vast op milieuvoorschriften (geluid, licht e.d.)

  7. Gezamenlijk ondernemen Concrete knelpunten (ontsluiting, infrastructuur, parkeervoorzieningen) Collectieve visie op invulling van het bestemmingsplan Sturingselementen richting duurzaamheid, meervoudig ruimtegebruik e.d.

  8. Het groene boekje Heldere presentatie van nut en noodzaak van milieuzonering Aansturing op maatwerk per bestemmingsplan Aandacht voor interactie tussen bedrijven onderling (interne zonering) Gemotiveerd toepassen vs. gemotiveerd afwijken

  9. Risicos/nadelen Gemotiveerd toepassen vs. gemotiveerd afwijken Onvoldoende definities geven kans op willekeur (bijv. Rustige woonwijk versus gemengd gebied) Geen oplossingsrichting voor bestaande situaties

  10. Categorie-indeling Fabriek voor schoorsteenpotten, muurafdekkers, sierornamenten e.d. Staat niet in de lijst: arbitraire indeling, discussie Belang: woonwijk gepland in directe omgeving Oproep: houd het doel in het oog!

  11. Categorie-indeling Conservenfabriek aan de rand v.e. bedrijventerrein Nieuw bestemmingsplan: categorie verlaagd (uien vergeten), bedrijf moet er zelf achter komen! Oproep: wees zorgvuldig!

  12. Geluidzonering Metaalbedrijf wil verhuizen op het zelfde bedrijventerrein (gezoneerd) Geen vergunningverlening mogelijk Oproep: denk vooruit, en plan niet te krap!

  13. Verwarring RO en milieu Nieuwe woonwijk nabij een rij bedrijven (grootste afstand 100 m) Groot belang bij woningen Vergelijking met contouren uit de milieuvergunningen (50 dB(A) op 50 m) Conclusie gemeente: 50 m kan ook Onjuiste verwarring RO en milieu

  14. De gevolgen Maatregelen als oplossing Kosten van maatregelen Praktijk: afschuif-pogingen (deel-vergoeding, bedrijven de rest, plus gevolgen op lange termijn) Oproep: neem de consequenties van je keuze (wees een vent)

  15. Aanbevelingen Houd het doel (wederzijdse bescherming op lange termijn) in het oog Wees zorgvuldig, ook in het belang van de ander Denk vooruit en plan niet te krap Geen milieuvoorschriften als RO Durf te zeggen: het kan niet

  16. Dank voor uw aandacht! Stichting Bedrijfsadvies Ondernemingsweg 36 2404 HN Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 42 31 30 Fax (0172) 42 31 39 E-mail: info@stbedrijfsadvies.nl Internet: www.stbedrijfsadvies.nl