slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÉMA: PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÉMA:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

TÉMA: - PowerPoint PPT Presentation

sandra-moore
92 Views
Download Presentation

TÉMA:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. M. K a d l e c o v á TÉMA: Práce s oblastmi s funkcemi

  2. Výpočet hodnot pomocí funkcí • Funkce jsou předdefinované vzorce, které provádějí výpočty pomocí určitých hodnot, nazývaných argumenty, v určitém pořadí nebo struktuře. Například funkce SUMA sčítá hodnoty nebo oblasti buněk a funkce PLATBA vypočítává splátky půjčky podle úrokové sazby, délky půjčky a základu půjčky. • Argumenty:Argumenty mohou být čísla, text, logické hodnoty jako například PRAVDA nebo NEPRAVDA. Určený argument musí pro tento argument vytvořit platnou hodnotu. Argumenty mohou také být vzorce nebo jiné funkce. • Struktura:Struktura funkce začíná názvem funkce, za nímž je otevírací závorka, argumenty funkce oddělené středníky a uzavírací závorka. Jestliže vzorec začíná funkcí, napíšete před název funkce znaménko rovná se (=).

  3. Užití funkcí • Předdefinovaný vzorec vybíráme pomocí ikony . • Otevře se nám okno „vložit funkci“, kde si vybereme příslušnou funkci a následně zadáme číselné, popřípadě jiné hodnoty pro výpočet.

  4. Datové a časové funkce • Pomocí datových ačasových funkcí můžeme analyzovat hodnoty data a času a pracovat s nimi ve vzorcích. • Pokud ve vzorci potřebujeme například použít aktuální datum, použijme funkci listu DNES, která vrátí aktuální datum na základě údaje systémových hodin počítače. =DNES()

  5. Logické funkce • Logické funkce se používají ke zjištění pravdivosti nebo nepravdivosti podmínky nebo ke kontrole více podmínek. • Pomocí funkce KDYŽ můžete například určit, je-li podmínka pravdivá nebo nepravdivá. Pokud je podmínka pravdivá, bude vrácena určitá hodnota, jestliže je nepravdivá, bude vrácena jiná hodnota.

  6. Informační funkce • Informační funkce listu se používají k určení typu dat uložených v buňce. Informační funkce zahrnují skupinu funkcí listu, které vrátí hodnotu PRAVDA, pokud buňka splňuje určitou podmínku. • Například obsahuje-li sudé číslo, vrátí funkce listu ISEVEN hodnotu PRAVDA. Pokud je třeba určit, zda v oblasti buněk existují prázdné buňky, můžete jejich počet zjistit pomocí funkce listu COUNTBLANK nebo můžete pomocí funkce listu JE.PRÁZDNÉ určit, je-li jedna buňka v oblasti prázdná.

  7. Pokud je třeba najít hodnoty v seznamech nebo tabulkách nebo najít odkaz na buňku, můžete použít vyhledávací funkce listu. Pomocí funkce listu SVYHLEDAT můžeme například najít hodnotu v tabulce porovnáním s hodnotou v prvním sloupci tabulky. Umístění hodnoty v seznamu určíme pomocí funkce listu POZVYHLEDAT. Pomocí matematických a trigonometrických funkcí můžeme provádět jednoduché výpočty, například zaokrouhlení čísla nebo výpočet celkové hodnoty oblasti buněk, nebo složité výpočty, jako je výpočet celkové hodnoty oblasti buněk, které splňují podmínku v jiné oblasti buněk. Vyhledávací funkce Matematické a trigonometrické funkce

  8. Statistické funkce listu slouží ke statistickým analýzám oblastí dat. Statistická funkce listu může například poskytnout statistické informace o přímce proložené skupinou hodnot, jako je směrnice a průsečík s osou Y, nebo o skutečných bodech tvořících přímku. Jestliže se používá v mnoha vzorcích zvláště složitý výpočet nebo výpočty, které vyžadují několik vzorců, protože existující funkce listu nevyhovují našim potřebám, můžete vytvořit vlastní funkce. Tyto funkce, tzv. funkce definované uživatelem, se vytváří pomocí jazyka Visual Basic for Applications. Statistické funkce Funkce definované uživatelem

  9. Pomocí textových funkcí je možné upravit textové řetězce ve vzorcích. Můžeme například změnit velikost písma nebo určit délku textového řetězce. Také lze spojit, neboli zřetězit, datum do textového řetězce. Následující vzorec je příkladem, jak je možné pomocí funkce DNES s funkcí HODNOTA.NA.TEXT vytvořit zprávu, která obsahuje aktuální datum a zformátuje toto datum do číselného formátu Textové funkce

  10. Příklad využití některých funkcí