Download
ku i praksis slik gjorde vi det n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KU i praksis - slik gjorde vi det PowerPoint Presentation
Download Presentation
KU i praksis - slik gjorde vi det

KU i praksis - slik gjorde vi det

128 Views Download Presentation
Download Presentation

KU i praksis - slik gjorde vi det

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KU i praksis - slik gjorde vi det Vurdering og sortering av innspill i arbeidet med arealdelen for Ål kommune Berit Heitmann Skrindo Arealplanlegger, Ål kommune

 2. Dagens arealdel LNF-1 Fjellområde -lite tekniske inngrep -over tregrensa -villrein LNF-2 Mellom dal og fjell -skogkledde åser -fortetting etter kvoter LNF-3 Grender, jord og skogbruk LNF-4 Hytteområde -etter ønske fra grunneier -tal hytter/tal felt

 3. Planprogram Etter forskrift om KU Plan for arbeidet med arealdelen. Vedtatt 3. april 2006

 4. Planprogram - vurderinger • Oppdatere hyttepolitikken for Ål • Registrere og oppdatere dagens skiløypenett • Registrere grøntstruktur i store hytteområde • Kartlegge reguleringsplaner • Kartlegge disposisjonsplaner • Vurdere innkomne utbyggingsønsker (KU)

 5. Kommuneplan for Ål kommune • Kommuneplan for Ål – langsiktig del • vedtatt 16.11.06 • 3.7I Ål vil me ha romslege, familievenlege hytteområde og turistverksemder godt tilpassa natur og landskap. • Ca 700 ledige godkjente tomter • 850 nye i plan

 6. 3.7 Utmark og hyttepolitikk • Samarbeidsavtaler • Utbyggingsavtaler • 25% fortetting, 25% utviding, 50% nye • Torpoåsen/Syningen –samarbeidsområde • Fortetting m/bedre infrastruktur • Mer bruk av eksisterende hytter • Ta omsyn til landbruks-, natur-, kultur- landskaps-, vilt- og friluftsinteressene ved utbygging • Ikke mer utbygging i snaufjell, sårbare og uberørte område • God plass mellom hyttene • Gi årlig tilskudd til drift av sti- og løypenettet • Sikre tilgang til viktige naturopplevelser (stier, lokale topper, lokale utfartsområde) • Varige arbeidsplasser innen turisme og naturoppleving. • Utleiehytter i tilknyting til gardsbruk

 7. Mer politikk……. • Sikre utbygging i alle hytteområda i Ål. • Prioritere de som ikke har fått godkjent hytter de siste 10 åra • Prioritere de som ikke har på ledige hyttetomter.

 8. Status – kart og temakart Økonomisk kartverk fra 1992 Ortofoto –juli 2006 (fra august 2007)

 9. Registrering av planer

 10. Planer i Ål

 11. Skiløyper og grøntstruktur

 12. Innspill til planarbeidet

 13. Andre tema • Infiltrasjon av avløpsvann • Grunnvannspotensiale • Viltkart • Biologisk mangfold • Materialkvalitet • ….

 14. Områdevurdering

 15. Områdevurdering 1 - Sangefjell

 16. KU – skjema - områdevurdering • Beskrivelse av området • Fakta: • Status dagens arealdel • Utnytting • Samferdsel • Vann og avløp • Strøm • Grøntstruktur • Landbruk • Kulturminner • Natur – vilt • …. • Utviklingspotensiale • Rådmann sin tilråding

 17. Områdevurdering Sangefjell

 18. KU av innspill Innspill nr 1-3

 19. KU - skjema

 20. KU - skjema

 21. Hva er friluftsliv? 6.4. Retningsliner for omsynet til miljøinteresser • Hovudmål: Område som er vurdert som viktig for friluftsliv må ikkje bli privatisert av t.d. fritidshus eller øydelagt med andre terrenginngrep. • (Grunnlaget for vurderingane: -m.a. karta: "Fisk, friluftsliv og naturverdiar" og "Merka stigar i Ål kommune". I tillegg skal ein leggje vekt på bruken av området.) • Ein skal særleg ta omsyn til: • §      - stigar og skiløypetrasear • §      - utsynspunkt • §      - kollar, vatn og andre naturområde som er viktig for nærfriluftslivet i fritidshus- eller buområde. • §      - badeplassar • § - vatn med sal av fiskekort • § - areal som gjev tilgjenge til viktige friluftsområde frå nærliggjande parkeringsplassar

 22. KU - skjema Tilrådd fra administrasjonen Alternativ: Vurdering runde 2 Avslag fra administrasjonen

 23. Innspill - tilråding

 24. Veien videre …. • Konsekvenser av planen i sin helhet • Antall nye hytter • Dyrka mark – utbyggingsareal • Konsekvenser for kryss på rv7 • Videre utredninger • …. • Opptegning av ny plan • Bestemmelser

 25. Takk for meg…. Berit Heitmann Skrindo Arealplanlegger, Ål kommune