1 / 15

Transmurale artrosezorg Sint Maartenskliniek Els van den Ende

Transmurale artrosezorg Sint Maartenskliniek Els van den Ende. Wat is artrose?. Gewrichtsaandoening: knie, heup, hand, … Pijn, stijfheid, instabiliteit, beperkingen in (trap)lopen Geen duidelijke relatie tussen symptomen en afwijkingen Bewegen en gezond gewicht dragen bij aan gunstig beloop.

sanaa
Download Presentation

Transmurale artrosezorg Sint Maartenskliniek Els van den Ende

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Transmurale artrosezorgSint MaartenskliniekEls van den Ende

 2. Wat is artrose? • Gewrichtsaandoening: knie, heup, hand, … • Pijn, stijfheid, instabiliteit, beperkingen in (trap)lopen • Geen duidelijke relatie tussen symptomen en afwijkingen • Bewegen en gezond gewicht dragen bij aan gunstig beloop

 3. Een paar kengetallen • Toename 2007-2040: 52% (vergrijzing), + extra effect van overgewicht • Toename gewrichtsvervangingen: 2005-2030: knie 300%, heup 150% • Kosten: 540 miljoen in 2005: • 66% ziekenhuis / medisch specialist • 17 % ouderenzorg • 6 % eerste lijn • 5 % medicatie

 4. De behandelstrategie artrose Aanleiding: • Behoefte aan “zorgstraat artrose” • Heterogene en suboptimale artrosezorg • Initiatief van bestuur Bone & Joint Decade NL • Oprichting stuurgroep BART Doel: Leidraad voor zorgverlener ten aanzien van de timing van conservatieve behandelingen en de indicatie voor vervolgstappen Stuurgroep BART: Prof. Dr. J. Dekker: Prof. Dr. T.B. Voorn: Dr. C.H.M. van den Ende: Prof. Dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra: Drs. J.H. Kortland: Dr. B.A. Swierstra: Dr. T.P.M. Vliet Vlieland: Prof. Dr. J.W.J. Bijlsma: Dr. H.J. Schers: Dep. ofRehabilitation Medicine, VU University Medical Center, Amsterdam Dep. ofGeneral Practice, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen Dep. ofRheumatology, Sint Maartenskliniek, Nijmegen Dep. ofGeneral Practice, Erasmus University Medical Center, Rotterdam Dutch patient organization for rheumatic diseases, Amersfoort Dep. ofOrthopaedics, Sint Maartenskliniek, Nijmegen Dep. ofRheumatology, Leiden University Medical Center, Leiden Dep. ofRheumatology and Clinical Immunology, University Medical Center, Utrecht Dep. ofGeneral Practice, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen

 5. De behandelstrategie artrose

 6. Implementatie behandelstrategie • Proefimplementatie regio Nijmegen • Voortouw Sint Maartenskliniek • Systematische evaluatie van succes- en faalfactoren

 7. Implementatie behandelstrategie • Educatiemateriaal (patiënt en zorgverleners) • Actieve benadering van huisartsen in regio; • Scholingsactiviteiten (huisartsen, fysio/oefentherapeuten) • PR en distributie zorgwijzer • Implementatie zorgwijzer in zorg door Maartenskliniek • Work in progress: • Online-versie behandelstrategie • Artrose-netwerk

 8. Zorgwijzer Artrose • Informatie / educatie • Vertaling van behandelstrategie • Middel tot communicatie • Patiënt staat centraal (zelfmanagement) • Actieve rol van patiënt en zorgverleners • Inventarisatie percepties en verwachtingen

 9. Knelpunten (transmurale) zorg • Gebrek aan motivatie / perceptie over artrose en “zelfmanagement”; • Geen harde criteria voor gewrichtsvervanging • Overschatting mogelijkheden gewrichtsvervanging (9 – 20%: = of ↓) • Beperkte “levensduur’” van prothesen • Beperkte mogelijkheden van revisies • Percentage complicaties wordt onderschat

 10. Knelpunten sturen op uitkomsten • Heterogene aandoening (lokalisatie, aantal aangedane gewrichten, mate van progressie): bonte case-mix • Verschillende behandelaars, lang traject • Geen harde uitkomstmaten beschikbaar • Wel mogelijk: • Zorggebruik • Fasering van zorggebruik

 11. Financiële knelpunten • Geen financiële vergoeding voor fysiotherapie, begeleiding door praktijkverpleegkundige • Geen incentives voor uitstel van gewrichtsvervanging • Gebrek aan lef zorgverzekeraars voor financiering transmurale aanpak

 12. Mogelijke oplossingen • Abonnementsysteem / functionele bekostiging •  patiënt centraal stellen in plaats van ingrepen • Sturen op (fasering) op zorggebruik

 13. Met dank aan:

More Related