1 / 31

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024. Anglické termíny v ICT a v oblasti moderní edukace. zpracoval Jan Kubrický. Struktura výkladu. I. Úvod II. Terminologie v oblasti ICT

samson
Download Presentation

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024

 2. Anglické termíny v ICT avoblasti moderní edukace zpracoval Jan Kubrický

 3. Struktura výkladu I. Úvod II. Terminologie v oblasti ICT III. Anglické termíny v ICT (příklady) IV. Moderní edukace V. Slovníky VI. Další zdroje VII. Závěr

 4. I. Terminologie • Terminologie je nauka o termínech, tj. o odborných názvech, a o způsobu jejich vytváření a sestavování do systémů. • Výraz terminologie se častěji používá pro označení konkrétních systémů termínů, česky označovaných též slovem názvosloví případně odborné názvosloví. • např. počítačová terminologie

 5. I. Termín V terminologicky zaměřené literatuře lze nalézt několik definic termínu: PROKOP, I. [2] uvádí, že termín je pojmenováním určitého významu, které jednoznačně a přesně vyžaduje pojmy a názvy, používané v odborném jazyku a které v souhrnu tvoří terminologii určitého odvětví lidského konání. Rovněž uvádí, že je možno konstatovat, že termín je pojmenováním pojmu vymezeného definicí a místem v soustavě pojmu daného vědního oboru. STOFFA, J. [3] definuje termín jako odborné pojmenování, resp. odborný název určitého pojmu v daném oboru. Termíny neexistují izolované v jazyce samém, nýbrž v určité terminologické soustavě. Terminologie je tudíž souhrnem termínu daného odvětví lidského konání, činnosti či poznání. SOCHOR, K. [1] uvádí, že termín je jako každé jiné slovo jednotkou slovní zásoby, tzv. lexikální jednotkou, a jeho úkolem je pojmenovat pojmy vlastní určitému oboru, ať již vědeckému nebo praktickému. Je to základní stavební materiál odborného vyjadřování a vyniká významovou určitostí, přesností a jednoznačností.

 6. II. Terminologie v oblasti ICT • Angličtina je primárním jazykem ICT a její základní znalost je nezbytnou součástí efektivního využívání ICT. • Typickým příkladem jsou termíny Hardwarea Software. • Součástí každé terminologie je vždy snaha o sjednocení a o jasné vymezení.

 7. II. Terminologie v oblasti ICT • ICT jsou nejprogresivnější oblastí lidského zájmu a rychlost jejich vývoje volá po maximálním sjednocení používané terminologie. • Představme si pár nejpoužívanějších termínů, které vešly do obecného povědomí uživatelů ICT na celém světě:

 8. II. Anglické termíny v ICT Hardware Jinak řečeno technické vybavení (hmotná část) konkrétního zástupce ICT. (nikoli pouze ve vztahu k počítačům). Software Programové vybavení. Podkategorie: • Firmware • Freeware • Shareware • …

 9. III. Anglické termíny v ICT • Počítačová terminologie • Terminologie, spadající pod oblast terminologie ICT. • Systém pojímající termíny z oblasti osobních počítačů. • Konkrétní příklady: diskuze… • Příklady • Zaměříme se pouze na ty termíny, jejichž český ekvivalent se nepoužívá, či není jeho použití z různých důvodů žádoucí.

 10. III. Anglické termíny v ICT Notebook (Laptop) • Anglické termíny, které se používají jako označení pro přenosný počítač. • Doslovný překlad? • Další termíny: Netbook, Ultrabook, … • Zavádění termínů společnostmi … • Diskuze: • Proč notebook a ne přenosný počítač? • …

 11. III. Anglické termíny v ICT Tablet • Více významů: • Přenosný počítač ve tvaru ploché desky s dotykovou obrazovkou • Polohovací zařízení, umožňující snímání pohybu (pohyb rukou, kreslení, …) • Tablet PC – notebook s dotykovou obrazovkou • Diskuze: • Český ekvivalent? • Rozlišení zařízení?

 12. III. Anglické termíny v ICT Toner • Barvivo pro laserové tiskárny a kopírky. • Toner vs. Cartridge. • Diskuze: • …

 13. III. Anglické termíny v ICT Hypertext • Textové prvky dokumentu, které vytvářejí odkaz na jiná místa téhož dokumentu nebo v jiných dokumentech… • Základní princip pohybu uživatele službou WWW (World Wide Web). • Diskuze: • …

 14. III. Anglické termíny v ICT Morphing • Morphing označuje v oblasti počítačové grafiky metodu, pomocí níž lze převádět stupňovitě jednu grafiku do druhé… • Například změna obličeje.. • Diskuze: • …český ekvivalent? • …

 15. III. Anglické termíny v ICT Zoom • Zoom je parametr objektivu, který značí schopnost objektivu přibližovat snímaný obraz. • Termín Zoom je rovněž používán v nejrůznějším aplikačním software pro manipulaci s obrazem (změna měřítka) • Zoomování (Přibližování x Zvětšování). • Optický zoom, Digitální zoom • Diskuze: • …

 16. III. Anglické termíny v ICT • Diskuze s termíny: • Zkratky DVD, LCD, URL, USB, CMS, … • Kompakt • Procesor • Crack • Internet x internet • Firewall • Framework • Scanner • Spam, Spammer …

 17. IV. Moderní edukace • Metody moderní edukace jsou stále více spjaty s využitím poznatků jiných vědních oborů (poznatků a technologií). • Jsou proto přejímány odborné názvy, které se integrují do edukační terminologie. • Mezi anglické termíny, které jsou dnes nejfrekventovanější řadíme:

 18. IV. Moderní edukace E-learning • Jak uvádí Pedagogický slovník, tento termín se používá v původní, anglické podobě nebo v překladu jako „elektronické učení/vzdělávání“. • Označuje různé druhy učení podporované počítačem (šířeji ICT). • Diskuze … LMS • Zkratka anglického termínu Learning Management System, systém pro řízení výuky • Moodle, eTutor, …

 19. IV. Moderní edukace Blendedlearning • Anglický termín pro kombinovanou výuku – kombinace standardní výuky prezenční s e-learningem. • Blendedlearning se snaží kompenzovat některé dílčí nevýhody E-learningu při plnění vzdělávacích cílů kombinací s prvky standardní výuky, kdy je například kombinován v distančním studiu E-learningový kurz s úvodním či závěrečným seminářem nebo workshopem. • Tento přístup je vhodný především tam, kde cílová skupina není zvyklá používat moderní komunikační nástroje, jako je chat, diskusní fórum, videokonference a podobně. • Diskuze …

 20. IV. Moderní edukace M-learning • M-learning (mobile learning) je forma elektronického vzdělávání za současného využití mobilních počítačových a komunikačních prostředků (notebooků, kapesních počítačů, PDA, mobilních telefonů...). • S využitím m-Learningu lze pro studium využít „prázdné“ chvilky, například cestou do práce MHD nebo při čekání na jednání. • Příklad využití m-Learningu: zaměstnavatelé mohou vytvářet výukové materiály, které lze prostřednictvím moderních technologií zpřístupnit zaměstnancům v terénu. • Diskuze …

 21. V. Slovníky ICT Webopedia • Webopedia je výborné místo k vyhledávání termínů a zkratek souvisejících s počítači a internetem. Jeho silnou stránkou je, že zde najdou potřebné informace jak začátečníci tak pokročilí. Webopedia poskytuje snadno srozumitelné definice v jednoduchém jazyce, a vyhýbá se těžko pochopitelných frázím. • Webopedia.com

 22. V. Slovníky ICT • TechDictionary • Online technicko-počítačový slovník • www.techdictionary.com • Slovník terminologie pro učitele ICT a jazyků • www.ict4lt.org/en/en_glossary.htm

 23. V. Moderní edukace Nejrozšířenější: • Pedagogický slovník • Průcha, Walterová, Mareš • 4. rozšířené a aktualizované vydání • Obsahuje: • Pedagogické termíny • Pedagogické reálie • Pedagogické instituce • Doplňující přehled českých a zahraničních slovníků a encyklopedií • Průcha Jan: Moderní pedagogika

 24. V. Moderní edukace Google Scholar Co je služba Google Scholar?Služba Google Scholar představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z mnoha oborů a zdrojů: recenzované články, disertační práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat ty nejrelevantnější zdroje na poli výzkumu. Funkce služby Google Scholar • Vyhledávání rozmanitých zdrojů z jednoho místa • Hledání článků, abstraktů a citací • Nalezení celého článku v knihovně či na webu • Informace o klíčových článcích v jakémkoli vědním oboru

 25. VI. Slovník cizích slov • ABZ – online slovník cizích slov • http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ • Slovník cizích slov • http://www.slovnik-cizich-slov.cz/

 26. VI. Slovníky překladové • www.slovnik.cz • www.slovnik.seznam.cz • www.translate.google.cz • www.online-slovnik.cz

 27. VI. Wikipedie Wikipedie • Volná www encyklopedie • Více jak 200 jazykových mutací • Miliony hesel • Další projekty:

 28. VI. Wikimedia Vybrané projekty: • Wikibooks • Free textbooks and manuals • Wikiversity • Free learning materials and activities • Wiktionary • Dictionary and thesaurus

 29. Aktivita • Zadání samostatné práce

 30. Použité zdroje • SOCHOR, K.Příručka o českém odborném názvosloví. Praha: ČSAV, 1955. • PROKOP, I. Odborná terminologie z hlediska lexikografické problematiky. Časopis Normalizace, č. 9 – 10, 1972. • STOFFA, J. Terminológiav technickejvýchove. 2. vyd. Olomouc: PdF UP, 2001. ISBN 80-244-0139-8. • WINKLER, P. Velký počítačový lexikon. Brno: ComputerPress, 2009. ISBN 978-80-251-2331-7. • MEYER, M. Osobní počítač. Brno: ComputerPress, 2005. ISBN 80-251-0834-1. • KLEMENT, M. aj. E-learning. Olomouc: Gevak, 2012. ISBN 978-80-86768-38-0. • Kopecký, K. E-learning nejen pro pedagogy. Olomouc: Hanex, 2006. • Morphing – Wikipedia. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Morphing.

 31. Závěr

More Related