kulturplanlegging i statsbygg og som verkt y p statsbyggs eiendommer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturplanlegging i Statsbygg – og som verktøy på Statsbyggs eiendommer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturplanlegging i Statsbygg – og som verktøy på Statsbyggs eiendommer

play fullscreen
1 / 40
Download Presentation

Kulturplanlegging i Statsbygg – og som verktøy på Statsbyggs eiendommer - PowerPoint PPT Presentation

sammy
113 Views
Download Presentation

Kulturplanlegging i Statsbygg – og som verktøy på Statsbyggs eiendommer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Kulturplanlegging i Statsbygg– og som verktøy på Statsbyggs eiendommer ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

 2. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Disposisjon Hvorfor engasjerer Statsbygg seg i kulturplanlegging? Hva har vi gjort innen dette feltet? Kryssprosjektet: Bakgrunn og aktiviteter/resultat - Utvalgte pilotprosjekter Veien videre Særpreg og identitet er en nøkkel

 3. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Kultur har en mer sentral rolle i planlegging og samfunnsutvikling ku l turp l an l egg i ng Trender og drivkrefter i sektoren: Når kunnskapssamfunnet vokser frem får kulturen en ny og mer sentral rolle enn tidligere, men det er behov for mer forskning, eksperimentering og læring. Jo bedre vi forstår sammenhengen mellom kultur og samfunnsutvikling desto bedre muligheter har vi for å utnytte dette og lykkes som kunnskapsnasjon Konferansen “Kultur og samfunn 2011” - del av Regjeringens Vitenskapsår 2011. Særpreg og identitet er en nøkkel

 4. Gøteborg 25 – 26 april 2012 St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru ku l turp l an l egg i ng Lokalt samfunnsutviklingsarbeid må tuftes på bærekraftig utvikling Innsats:- samarbeid kommunalt, reg. og nasjonalt - stedets / områdets attraktivitet - medvirkning og åpenhet BOLYST 2010 - KRD Stedsutvikling, attraktivitet, kultur Legge til rette for at kommuner blir mer attraktive å bo i. Støtte lok., reg. og nasj. pilotprosjekt som fremmer attraktive lokalsamfunn med overføringsverdi for andre. Innsats: -kulturbasert steds- og næringsutvikling - omdømmearbeid Særpreg og identitet er en nøkkel

 5. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Identitet/bosetting/Næringsgrunnlag og arbeidsplasser ku l turp l an l egg i ng Primærnæring – reindrift / service Særpreg og identitet er en nøkkel

 6. Gøteborg 25 – 26 april 2012 En ny type kapital ku l turp l an l egg i ng • Menneskelig kapital (ferdigheter, talenter) • Sosial kapital (relasjoner i lokalsamfunnet) • Miljømessig kapital (landskap, lokal økologi) • Fysisk kapital (bygningsmasse) • Kulturell kapital (lokal identitet og stemning) • Intellektuell kapital (lokal oppfinnsomhet etc) • Kulturminnekapital • Lederskapskapital – (lokal motivasjon og vilje til å ta ansvar og lederskap for utviklingen) Særpreg og identitet er en nøkkel

 7. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Hvilke verdier skal legges til grunn? • Aldersverdi • Identitetsverdi • Symbolverdi • Pedagogisk verdi • Forekomstverdi • Kunstverdi • Bruksverdi • Miljøverdi • Nyhetsverdi • Omsetningsverdi • Anekdotisk verdi • Markedsføringsverdi • Bedriftsøkonomisk verdi • Lokal el. Regional verdi • Identitet

 8. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Hvorfor engasjerer Statsbygg seg i Kulturplanlegging ? ku l turp l an l egg i ng • Konsepter / prosjekter for bruk og utleie av KHE • Kartlegge eiendom, mulige interesser/ressurser • Vise muligheter for bruk • Bistand til konseptutvikling • Pilotprosjekter for utvikling og læring (eks. Bjørvika/Åker gård/ Blaker Skanse og Dømmesmoen- og nye plan- og byggeprosjekter) Særpreg og identitet er en nøkkel

 9. Gøteborg 25 – 26 april 2012 BakgrunnKRYSS – KOP 2002 ku l turp l an l egg i ng • ProsjektetKRYSSstartet ved utbygging av Bjørvika - Bispevika - Lohavn og de kulturelle aspektene som skulle ivaretas i denne utbyggingen. • KulturOppfølgingsProgrammet for Bjørvika (2002) - et pilotprosjekt initiert og utviklet av Statsbygg i samarbeid med Oslo kommune og grunneierne i Bjørvika for å sikre at ambisjoner og mål relatert til kultur ble ivaretatt ved overgang fra èn plan- og utredningsfase til en annen. Særpreg og identitet er en nøkkel

 10. Den nye Norske opera under bygging

 11. Gøteborg 25 – 26 april 2012 2004 - KOP- prosjektet etablerer nettstedet kryss.no ku l turp l an l egg i ng • KRYSS.no skal bidra til økt kunnskap om kulturplanlegging. • KRYSS.noskal medvirke til at kulturplanlegging skaper verdier og nye samarbeidsprosesser. • KRYSS.noskal stimulere off. aktører, kultur- og næringsliv til forpliktende og kreativt samarbeid. • KRYSS.noskal inspirere og fungere som en kunnskapsbase der det finnes informasjon, analyser og arbeidsverktøy innen kulturplanlegging. Særpreg og identitet er en nøkkel

 12. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng KRYSS Særpreg og identitet er en nøkkel

 13. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Et nettverksbyggende prosjekt: KRYSS.no`s redaksjonsråd R R R R R R R R Særpreg og identitet er en nøkkel

 14. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Emscher park. Faglig utvikling: lyssatsning i Statsbygg ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

 15. Torsdagsklubben 12.januar 2012 ku l turp l an l egg i ng Hva har skjedd siden prosjektet ble opprettet? • Statsbygg utarbeidet en veileder som hjelpemiddel til å drive målrettet kulturplanlegging • I tett samarbeid med NHD, KKD, MD og KRD • - og med bistand fra NIBR/AHO og • næringsliv. • Odda og Narvik har bidratt ved å • gjennomføre prosesser i egne • kommuner. Særpreg og identitet er en nøkkel

 16. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng 2002 KOP - Bjørvika • Nettstedet Kryss. no etableres 2005 Veileder: 1 Kulturplanlegging i byer og tettsteder 2007 Nettstedet restruktureres 2007 Krysskonferansen nr. 1 “Eiendom som kulturarena” Markerer en ny fase i KRYSS prosjektet da det skapes et fysisk møtested for brukerne. 2009 Krysskonferansen nr. 2 «Fortid for fremtiden. Kulturarv i by- og stedsutvikling» 2011 Krysskonferansen nr. 3 2011; «Midlertidige aktiviteter – fra undergrunnsfenomen til strategisk planleggingsverktøy»   • Veileder 2: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

 17. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Foredragsholdere fra inn- og utland øker kunnskapen om fagfeltet ku l turp l an l egg i ng Konferanser hvert annet år på Parkteateret Særpreg og identitet er en nøkkel

 18. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Krysskonferansenshedersprisgis til en kommune som har utmerket seg innenfor konferansens tema. Prisen bidrar til å synliggjøre Statsbyggs kompetanse lokalt. ku l turp l an l egg i ng Omdømme og samfunnsansvar: Bidra til å profilere Statsbygg lokalt Særpreg og identitet er en nøkkel

 19. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Nye nettverk, kompetansebygging: Krysskonferansene ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

 20. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Samarbeid: Studenter fra Bårdar (nabo til Tullinløkka) åpner konferansen ku l turp l an l egg i ng Gjenbruk/ny bruk av tomme lokaler: Skulptursalen i St. Olavs gt. 32 som kulturarena for en kveld Særpreg og identitet er en nøkkel Særpreg og identitet er en nøkkel

 21. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Statsbygg satser på kulturhistoriske eiendommergjennom systematisk utvikling av virkemidler, metoder og verktøy.(SB vekststrategi 2006) ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

 22. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

 23. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Kompetanseutvikling: «Fremtidens Campusområde. ». ku l turp l an l egg i ng • Statsbygg ønsker å ta med kultur-planlegging i utvikling av campusområder og steds- og eiendomsutvikling.   Særpreg og identitet er en nøkkel

 24. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Portefølje og utleiesituasjon • Kulturhistoriske eiendommer utgjør 470 av 2600 bygninger i vår portefølje. • Berører 30% kunder/utleid areal og inntektsgrunnlag. • Fleste eiendommer er fullt utleid med statlige leietakere. • Blaker Skanse èn av få kulturhistoriske eiendommer uten normal full utleie Særpreg og identitet er en nøkkel

 25. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Eiendommer utenfor husleieordningen Særpreg og identitet er en nøkkel

 26. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Konsepter / prosjekter for bruk og utleie av KHE ku l turp l an l egg i ng Bakgrunn: • Statsbygg har fortsatt ansvar for å eie og forvalte eiendommen etter at tidligere virksomhet er flyttet ut. • Eiendommen omfatter fredet bebyggelse, og er på listen over ikke inntektsgivende eiendommer. • “Tradisjonell formidling av ledige lokaler synes ikke å føre frem”. Særpreg og identitet er en nøkkel

 27. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Statsbyggs mål • Finne en eller flere stabile langsiktige leietakere • Bidra til at kulturhistoriske eiendommer blir et attraktivt sted å besøke for et bredt spekter av befolkningen i kommunen og regionen • Eksempelvis legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk på eiendommen • Bidra til samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kunstnere innenfor ulike utrykk Særpreg og identitet er en nøkkel

 28. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Hvorfor kunst og kultur? ku l turp l an l egg i ng • Ingen statlige leietakere aktuelle • Eiendommen passer inn som arena i regionale myndigheters planer • Kommunen opptatt av å ha et kulturelt fyrtårn • Kunstnere er etablert på eiendommen • Verksteder for tre, keramikk, tekstil, metall og foto er delvis etablert • Eiendommen fredet - RA positiv til virksomhet som passer inn Særpreg og identitet er en nøkkel

 29. Pilotprosjekter for utvikling og læring. Nye metoder på Åker gård og på Dømmesmoen Eksempel Dømmesmoen

 30. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Veileder 2/2011: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging ku l turp l an l egg i ng Veilederenviser hvordan midlertidige aktiviteter kan være et verktøy for utvikling av prosjekter og en start på mer permanent utvikling av eiendommer. Veilederenviser hvordan midlertidige aktiviteter kan brukes i planprosesser og bidra til positiv utvikling av eiendom. Særpreg og identitet er en nøkkel

 31. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Samfunnsansvar: Utnytte ventetiden mellom ny og gammel bruk på en god måte ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

 32. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Robin (15); “Ekstremt bra” ku l turp l an l egg i ng Det er ekstremt bra at skateparken har kommet, håper den kan stå så lenge som mulig, sier Robin (15). • Robin har han vært der nesten hver dag for å skate. • Han forteller at skateparken er spesielt bra når det regner siden den har tak. • Parken er nemlig plassert under broen ved Munkedamsveien. Særpreg og identitet er en nøkkel

 33. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Midlertidig plass på Tullinløkka ku l turp l an l egg i ng Tullinløkka tas i bruk til glede for byens befolkning mens overordnede planer avklares Særpreg og identitet er en nøkkel

 34. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Markedsføring: Midlertidige aktiviteter bidrar til å synliggjøre våre eiendommer i bybildet ku l turp l an l egg i ng “Åpen dag”: Museet for Samtidskunst. I samarbeid med studenter fra høgskolen i Drammen, linje for lysdesign. Særpreg og identitet er en nøkkel

 35. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Lyssetting - Porsgrunn og Balestrand ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

 36. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Inspirasjon fra andre land - eksempler ku l turp l an l egg i ng • Danmark • Tyskland • Østerrike • Sverige Særpreg og identitet er en nøkkel

 37. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Alingsås Særpreg og identitet er en nøkkel

 38. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Eksempler: Midlertidige containerbutikker - avskjerming til byggeplass i Ørestad Nord, København ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

 39. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Eksempler: Midlertidig ute-kino aktiviserer gårdsrommet. Museumsquartier Wien ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

 40. Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng • Veien videre • Neste Kryss-konferanse 2013 • Prøve ut verktøy på konkrete prosjekter • Bruke kulturplanlegging i ulike prosjektoppgaver • Følge med på utviklingen nasjonalt og internasjonalt • Utvikle og fornye Kryss.no • Hente ut gevinster . . . . . . . . .. Særpreg og identitet er en nøkkel