หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครือข่ายท้องถิ่น LAN - PowerPoint PPT Presentation

samara
5 lan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครือข่ายท้องถิ่น LAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครือข่ายท้องถิ่น LAN

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครือข่ายท้องถิ่น LAN
172 Views
Download Presentation

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครือข่ายท้องถิ่น LAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครือข่ายท้องถิ่น LAN Local Area Network พนธกร หาดี (ptk.toomyai.ac.th) ง32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

  2. ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) • ระบบเครือข่ายแบบ LAN หรือระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ โดยปกติแล้วจะเป็นระบบเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) นั่นคือองค์กรที่ต้องการใช้งานเครือข่าย ทำการสร้าง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่ายในระยะใกล้ ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและธุรกิจต่างๆ มากมาย เช่น        - สามารถแบ่งเบาการประมวลผลไปยังเครื่องต่างๆ เฉลี่ยกันไป        - สามารถแบ่งกันใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ ซีดีรอมไดร์ฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น        - สามารถแบ่งกันใช้งานซอฟต์แวร์และข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ รวมทั้งทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เพียงที่เดียว       - สามารถวางแผนหรือทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ แม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ตาม        - สามารถใช้ในการติดต่อกัน เช่น ส่งจดหมายทางอิเลคทรอนิคส์ หรือการส่งเสียงหรือภาพทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น        - ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร ง32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

  3. ชนิดการเชื่อมต่อของเครือข่าย LAN • การเชื่อมต่อเครือข่ายมีจุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยทรัพยากรเหล่านั้นอาจเป็นหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วสูง ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ หรือแม้แต่อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดสรรการใช้งานทรัพยากรในระบบเครือข่ายสามารถจำแนกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ • เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer • เครือข่ายแบบ Server-based • เครือข่ายแบบ Client/Server ง32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

  4. เครือข่ายแบบ Peer – to - Peer • ให้นักเรียนวาดภาพเครือข่ายแบบ Peer - to -Peer และอธิบายเกี่ยวกับหลักการของเครือข่าย ง32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

  5. เครือข่ายแบบ Server-based • ให้นักเรียนวาดภาพเครือข่ายแบบ Server-based และอธิบายเกี่ยวกับหลักการของเครือข่าย ง32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

  6. เครือข่ายแบบ Client/Server • ให้นักเรียนวาดภาพเครือข่ายแบบ Client/server และอธิบายเกี่ยวกับหลักการของเครือข่าย ง32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

  7. คำสั่ง • เขียนตั้งแต่สไลด์แรก และทำตามคำสั่งในสไลด์ที่ 4 – 6 • เขียนลงในสมุด • กำหนดส่งวัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 ง32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5