Hodnocen kvality a v konnosti vysok ch kol
Download
1 / 70

Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol. Materiál k diskusi pro ČKR 7. – 8. dubna 2011. Potřeba hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol. Potřeba hodnocení výkonnosti a kvality VŠ je zřejmá vyžaduje ji dnes veřejnost (a média) vyžaduje ji politická reprezentace státu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol' - samantha-horton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hodnocen kvality a v konnosti vysok ch kol

Hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol

Materiál k diskusi pro ČKR

7. – 8. dubna 2011


Pot eba hodnocen v konnosti a kvality vysok ch kol
Potřeba hodnocení výkonnosti a kvality vysokých škol

Potřeba hodnocení výkonnosti a kvality VŠ je zřejmá

 • vyžaduje ji dnes veřejnost (a média)

 • vyžaduje ji politická reprezentace státu

 • vyžaduje ji MŠMT

 • směřuje k ní Akreditační komise

 • potřebují ji i vysoké školy (vně – je způsobem, jak doložit vysoký výkon vysokých škol ve vztahu k potřebným prostředkům od státu, i uvnitř k zvýraznění vysoce kvalitních vysokých škol a k motivaci vysokých škol, které vysokou kvalitu nedosahují)


Z sady hodnocen v
Zásady hodnocení VŠ

 • Hodnocení celé instituce – VŠ vystupuje jako celek a je tak vnímána veřejností, řídícími orgány, dalšími organizacemi aj.

 • Hodnocení všech nejzásadnějších oblastí poslání VŠ (vzdělávání, věda a výzkum, aj.)

 • Hodnocení na základě snadno dostupných informací na VŠ nebo MŠMT a snadné ověřitelnosti

 • Hodnocení na základě hodnot, indikátorů a popisů vztahující se k dané VŠ (bez jejich přepočtu hodnotami jiných institucí)

 • Hodnocení zahrnující diverzifikaci VŠ

 • Hodnocení víceúrovňové (společné, specifické, expertní)


Rovn hodnocen v konnosti a kvality v
Úrovně hodnocení výkonnosti a kvality VŠ

Výkonnost a kvalitu vysokých škol lze posuzovat na úrovni

 • společných ukazatelů výkonnosti a kvality VŠ (společné všem VŠ – lze hodnotit každoročně)

 • specifických ukazatelů výkonnosti a kvality VŠ (vlastní jen některým VŠ – lze hodnotit 1x za 3-5 let)

 • ukazatelů vyžadujících posouzení skupinou expertů na místě (takové, které nelze posoudit jinak než na příslušné VŠ – lze hodnotit 1x za 10 let)


I hodnocen v na z klad spole n ch ukazatel
I) Hodnocení VŠ na základě společných ukazatelů


I hodnocen v na z klad spole n ch ukazatel1
I) Hodnocení VŠ na základě společných ukazatelů

Hodnocení zahrnuje oblasti vztahující se na všechny vysoké školy, které činí vysokou školu vysokou školou a u těchto oblastí pak ukazatele, na základě kterých lze společně hodnotit výkonnost a kvalitu VŠ


A stanoven oblast a ukazatel v konnosti a kvality v
a) Stanovení oblastí a ukazatelů výkonnosti a kvality VŠ

Oblasti výkonnosti a kvality VŠ představují hlavní činnosti VŠ

Ukazatelé výkonnosti a kvality VŠ představují hodnoty, indikátory a popisy, které charakterizují vysoké školy z pohledu jejich výkonnosti a kvality.

Výběr těchto ukazatelů nebude nikdy úplný a optimální, nicméně lze stanovit ukazatele, na základě kterých lze posoudit výkonnost a kvalitu VŠ v zásadních oblastech.


A p klad
a) Příklad

Příklad oblasti – Oblast Avzdělávání

Příklad ukazatele – Ukazatel A4

Poměr přepočteného počtu akademických pracovníků VŠ k počtu studentů při započtení náročnosti výuky (materiálové i personální).

Ukazatel vyjadřuje předpoklad pro zajištění dostatečné úrovně přímé výuky na VS odpovídajícím počtem akademických pracovníků.


B ur en hodnot popisu po adovan v konnosti a kvality
b) Určení hodnot (popisu) požadované výkonnosti a kvality

Ukazatelé a hodnoty požadované výkonnosti a kvality pro jednotlivé ukazatele lze získat na např. základě hodnot ukazatelů z jednotlivých vysokých škol a na základě jejich porovnání určit hodnotu požadované výkonnosti a kvality (např. odpovídající určenému počtu nejlepších hodnot ze všech VŠ), tj. optimální (uvažovaná) hodnota v danému ukazateli


B p klad
b) kvalityPříklad

Hodnoty požadované výkonnosti a kvality pro ukazatel A4 lze získat např. na základě hodnot ukazatelů A4 z jednotlivých vysokých škol : 17, 27, 28, 31, 32, 32, 34, 36, 37, 39, 39, 40, 40, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 58, 61

určení hodnoty požadované výkonnosti a kvalityv ukazateli A4 (např. odpovídající určenému počtu nejlepších hodnot ze všech VŠ), tj. určená optimální (uvažovaná) hodnota v ukazateliA4 může být : 35 a méně


C z sk n hodnot odpov daj c ch skute n mu stavu v konnosti a kvality
c) Získání hodnot odpovídajících skutečnému stavu výkonnosti a kvality

Hodnoty odpovídající skutečnému stavu v jednotlivých ukazatelích lze získat na základě údajů dostupných na jednotlivých vysokých školách nebo MŠMT

Hodnoty je nezbytné limitovat (stanovit maximální možnou hodnotu skutečného stavu v daném ukazateli a tím zamezit převážení jedním ukazatelem ukazatele ostatní), tj. stanovení maximální možné hodnoty v daném ukazateli


C p klad
c) Příklad výkonnosti a kvality

Hodnoty odpovídající skutečnému stavu v daném ukazateli příslušné VŠ :

př. 1 : A4 = 28

př. 2 : A4 = 35

př. 3 : A4 = 61

Hodnoty je nezbytné limitovat (stanovit maximální možnou hodnotu skutečného stavu v daném ukazateli a tím zamezit převážení jedním ukazatelem ukazatele ostatní), tj. stanovení maximální možné hodnoty v daném ukazateli

př. limitace pro A4 : hodnota 35 a více, tj. hodnoty méně než 35 budou započítávány na úrovni hodnoty 35


D postup porovn n hodnot popisu po adovan ho a skute n ho stavu
d) Postup porovnání hodnot (popisu) požadovaného a skutečného stavu

Rozdíl v daném ukazateli mezi hodnotou požadovaného a skutečného stavu porovnává hodnoty v jednotkách daného ukazatele. Tento rozdíl lze přepočítat a pak vyjádřit na společné stupnici pro všechny ukazatele :

Hodnota v daném ukazateli požadovaného stavu(optimální hodnota) představuje hodnotu = 1

Hodnota v daném ukazateli skutečného stavu se přepočítá na hodnotu v intervalu 0 až 1

Rozdíl mezi požadovanou hodnotou (=1) a skutečnou hodnotou (0 až 1) umožňuje porovnání rozdílu ve stejném intervalu hodnot pro všechny ukazatele


E ur en hranice v znamn ho rozd lu mezi po adovan m a skute n m stavem
e) Určení hranice významného rozdílu mezi požadovaným a skutečným stavem

Hranice významného rozdílu mezi požadovaným a skutečným stavem vyplývá ze vzdálenosti přepočtené hodnoty skutečného stavu od hodnoty 1 (čím větší rozdíl mezi hodnotami tím větší rozdíl mezi požadovaným a skutečným stavem).

Hranice, kdy rozdíl je již významný nemusí být určována (rozdíl je zřejmý) nebo může být stanovena podle požadavku na dodržení plnění daného ukazatele výkonnosti a kvality VŠ


F vytvo en v hov ho ohodnocen ka d ho ukazatele
f) Vytvoření váhového ohodnocení každého ukazatele a skutečným stavem

Pro konečné posouzení výkonnosti a kvality na základě rozdílů u všech ukazatelů je nezbytné stanovit váhové ohodnocení každého ukazatele :

 • pro každou oblast je třeba stanovit souhrnnou váhu tak, aby souhrn vah všech oblastí byl = 1

 • v každé oblasti je pro každý ukazatel třeba stanovit váhu tak, aby souhrn vah ukazatelů v dané oblasti byl roven váze dané oblasti


G hodnocen v konnosti a kvality se zapo ten m v hy ukazatele
g) Hodnocení výkonnosti a kvality se započtením váhy ukazatele

Hodnocení výkonnosti a kvality se započtením váhy ukazatele se provede následovně :

 • skutečná hodnota v daném ukazateli se přepočte na určenou váhu,

 • součet takto přepočtených hodnot v dané oblasti přestavuje jedinou hodnotu vyjadřující plnění ukazatelů výkonnosti a kvality v dané oblasti v intervalu pro danou oblast.


H souhrnn hodnocen v konnosti a kvality
h) Souhrnné hodnocení výkonnosti a kvality ukazatele

Konečné posouzení výkonnosti a kvality ve všech oblastech lze učinit následovně:

 • součet hodnot přepočtených na váhy v jednotlivých oblastech u jednotlivých ukazatelů přestavuje jedinou hodnotu vyjadřující plnění ukazatelů výkonnosti a kvality danou VŠ v intervalu 0 až 1 (případně 0 až 100%).


H p klad
h) Příklad ukazatele

Součet hodnot přepočtených na váhy v jednotlivých oblastech přestavuje plnění ukazatelů výkonnosti a kvality danou VŠ v intervalu 0 až 1, např.

A) Oblast vzdělávání 0,352 (z max. 0,40)

B) Oblast výzk. a uměl. činnosti 0,348 (z max. 0,40)

C) Oblast mezinárodní otevřenosti 0,085 (z max. 0,09)

D) Oblast odborné činnosti 0,035 (z max. 0,05)

E) Oblast celoživotního vzdělávání 0,042 (z max. 0,05)

F) Oblast prestiže vysoké školy 0,010 (z max. 0,01)

Celkem 0,872 (z max. 1,00)

Tj. plnění výkonnostních a kvalitativních ukazatelů je na úrovni 0,872, tzn. 87,2%.


Vyj d en pln n posl n v
Vyjádření plnění poslání VŠ ukazatele

Všechny VŠ mají uskutečňovat vědecko-výzkumnou (uměleckou) a vzdělávací činnost na odpovídající úrovni. Poslání VŠ vyplývá z jejich převažující činnosti :

 • Výzkumné univerzity – ve vědecké a výzkumné činnosti s vynikajícími výsledky a vynikajícími nebo velmi dobrými výsledky ve vzdělávací činnosti,

 • Umělecké univerzity/akademie – v umělecké činnosti svynikajícími výsledky a vynikajícími nebo velmi dobrými výsledky ve vzdělávací činnosti,

 • Univerzity (obecné) – ve vzdělávací činnosti (obecné) s vynikajícími nebo velmi dobrými výsledky a velmi dobrými výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti,

 • Neuniverzitní vysoké školy – ve vzdělávací činnosti pouze pro praxi s vynikajícími nebo velmi dobrými výsledky nebo případně ve vzdělávací činnosti (obecné) alespoň s dobrými výsledky a dále alespoň s dobrými výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti.


Každá VŠ si může zvolit své poslání, které bude plnit (a následně bude posuzována z pohledu výkonnosti a kvality podle toho, jak toto poslání plní). Úroveň vynikající, velmi dobrá a dobrá je daná plněním ukazatelů.


Hodnocen pln n posl n v podle spole n ch ukazatel
Hodnocení plnění poslání VŠ podle společných ukazatelů

 • U výzkumné univerzity by neplnění společných ukazatelů ve vědecké a výzkumné oblasti se mělo projevit významně na celkovém hodnocení univerzity.

 • U umělecké univerzity by neplnění společných ukazatelů v umělecké oblasti se mělo projevit významně na celkovém hodnocení univerzity.

 • U univerzity (obecné) by neplnění společných ukazatelů ve vzdělávací oblasti se mělo projevit významně na celkovém hodnocení univerzity.

 • U neuniverzitní vysoké školy by neplnění společných ukazatelů ve vzdělávací oblasti se mělo projevit velmi významně na celkovém hodnocení univerzity.


P epo et pln n posl n v
Přepočet plnění poslání VŠ ukazatelů

U výzkumné (umělecké) univerzity by plnění ukazatelů výzkumu (umělecké činnosti) mělo přinést vyšší ohodnocení a neplnění nižší ohodnocení (ve srovnání s původními hodnotami v systému), tj. změna max. hodnoty

v oblasti B (výzkum) z 0,40 na 0,53

v oblasti A (vzdělávání) z 0,40 na 0,27

U univerzity obecné (resp. neuniverzitní vysoké školy) by plnění ukazatelů vzdělávání mělo přinést vyšší ohodnocení a neplnění nižší ohodnocení (ve srovnání s hodnotami nastavenými v systému)

v oblasti A (vzděláv.)z0,40 na 0,53 resp. na 0,67

v oblasti B (výzkum) z 0,40 na 0,27 resp. na 0,13


P klad p epo et podle posl n v v razn vzd l v n nev razn v zkum
Příklad – přepočet podle poslání VŠ ukazatelů (výrazné vzdělávání, nevýrazný výzkum)


P klad p epo et podle posl n v v razn v zkum nev razn vzd l v n
Příklad – přepočet podle poslání VŠ ukazatelů (výrazný výzkum, nevýrazné vzdělávání)


Z v r k syst mu hodnocen v konnosti a kvality v
Závěr k systému hodnocení výkonnosti a kvality VŠ ukazatelů

Systém hodnocení výkonnosti a kvality VŠ představuje systém zahrnující všechny oblasti nejvýznamnější činnosti VŠ, hodnotí je podle ukazatelů a ukazatele porovnává s optimálními hodnotami a vzájemný poměr významu mezi oblastmi a ukazateli řeší určením váhy významu, poslání VŠ následně řeší přepočtem posílení nebo oslabení příslušné hodnoty oblasti podle zvoleného poslání vysokou školou s výsledným vyjádřením úrovně plnění výkonnosti a kvality VŠ jednou obecně srozumitelnou hodnotou.


Pozitiva navr en ho syst mu
Pozitiva navrženého systému ukazatelů

 • Hodnocení celé instituce

 • Hodnocení všech nejzásadnějších oblastí poslání VŠ

 • Hodnocení na základě snadno dostupných informací na VŠ nebo MŠMT a snadné ověřitelnosti údajů

 • Hodnocení na základě hodnot, indikátorů a popisů vztahující se k dané VŠ (bez jejich přepočtu hodnotami jiných institucí)

 • Hodnocení jednotlivých ukazatelů, oblastí i celé VŠ zvlášť i jako celku a možnost vzájemného srovnání

 • Hodnocení srozumitelné uvnitř VŠ, na úrovni VŠ, pro ostatní instituce i veřejnost

 • Hodnocení zvýrazňuje výkonné a kvalitní VŠ a motivuje VŠ, které pozitivního hodnocení nedosáhly

 • Systém je vysoce flexibilní – může reagovat na změny v přístupu hodnocení (změna ukazatelů, změna limitních hodnot, změna vah pro oblasti i ukazatele aj.)


P klad
Příklad ukazatelů

Systém hodnocení může přinést následující výsledek :

VŠ 1 = 0,65

VŠ 2 = 0,92

VŠ 3 = 0,73

VŠ 4 = 0,84

VŠ 5 = 0,52

Následná interpretace, zda-li odpovídají všechny VŠ nebo jen některé v plnění výkonnostních a kvalitativních ukazatelů je na výkladu hodnot, nicméně nepochybně lze říci, že v plnění výkonnostních a kvalitativních ukazatelů je nejlepší VŠ 2, po té VŠ 4 atd.


Mo n nedostatky syst mu
Možné nedostatky systému ukazatelů

 • Vymezit hodnocené oblasti nelze zcela objektivně

 • Vymezit jednotlivé ukazatele (jejich zaměření a počet) nelze zcela objektivně

 • Stanovení limitních hodnot může vycházet z hodnot získaných z VŠ, vždy však bude zatíženo subjektivní chybou

 • Stanovení vah pro jednotlivé oblasti a ukazatele bude zatíženo subjektivním pohledem potřeby uživatele systému (jiné váhy by nepochybně přiřazovalo MŠMT, jiné rektoři, jiné absolventi, jiné studenti atd.)

 • Definice jednotlivých ukazatelů může zpočátku přinášet nejednoznačný výklad a tím i určité zkreslení výsledků


P klad1
Příklad ukazatelů

Při špatném nastavení systém může :

Vyhodnocovat všechny VŠ jako vysoce plnící výkonnostní a kvalitativní požadavky

Vyhodnocovat všechny VŠ jako zcela neplnící výkonnostní a kvalitativní požadavky

Významné změny v plnění výkonnostních a kvalitativních požadavků vyhodnocovat jako nepatrné změny a naopak

Zvýhodňovat významně některé typy VŠ


E en nedostatk
Řešení nedostatků ukazatelů

Nicméně tyto nedostatky má každé hodnocení výkonnosti a kvality (v každém oboru) a neměly by být důvodem pro odmítnutí hodnocení VŠ

Lze řešit počátečním nastavením systému, jeho ověřením na konkrétní situaci VŠ několik let dozadu a upravení nastavení systému podle těchto ověřování a simulací


Nejv znamn j p ipom nky k navr en mu syst mu
Nejvýznamnější připomínky k navrženému systému ukazatelů

Závěr

K navrženému systému hodnocení výkonnosti a kvality VŠ existuje množství připomínek ve většině významně protichůdných.

Nicméně rámcovým ověřováním systému v podmínkách VŠ se ukazuje, že systém je poměrně jednoduchý a dokáže odlišit výkonné a kvalitní VŠ od méně výkonných a méně kvalitních a současně může dávat motivaci k dalšímu zlepšování výkonnosti a kvality vysokých škol u všech VŠ.


II+III) Hodnocení vysoké školy na základě specifických ukazatelů výkonnosti a kvality vysokých škol a na základě hodnocení skupinou expertů


Ii hodnocen vysok koly na z klad specifick ch ukazatel v konnosti a kvality vysok ch kol
II) Hodnocení vysoké školy na základě specifických ukazatelů výkonnosti a kvality vysokých škol

 • Stanovení specifických ukazatelů a indikátorů výkonnosti a kvality VŠ (tj. specifických pro některé skupiny vysokých škol, skupiny fakult, obory apod.)

 • Porovnání těchto ukazatelů pro jednotlivé VŠ na národní popř. mezinárodní úrovni.

 • Posouzení jednotlivých VŠ podle dalších specifických ukazatelů pro určené skupiny případně i jen pro danou vysokou školu.

  (Jak specificky hodnotit, stanovit ukazatele a indikátory, jak je porovnat a jak posuzovat jednotlivé VŠ může řešit IPN zaměřený na Kvalitu VŠ)


Iii hodnocen vysok koly skupinou expert na m st
III) Hodnocení vysoké školy skupinou expertů na místě ukazatelů výkonnosti a kvality vysokých škol

1) Sebehodnotící zpráva VŠ podle stanovené struktury (zahrnující všechny oblasti činnosti VŠ za stanovený počet let obsahující popis, hodnoty ukazatelů, výpočet indikátorů, komentář, další uvedení souvislostí a popis významných skutečností a specifik VŠ)

2) Posouzení experty na místě údajů sebehodnotící zprávy a posouzení VŠ a její činnosti v době expertní návštěvy.

3) Vypracování hodnotící zprávy experty s jednoznačným souhrnem posuzujícím výkonnost a kvalitu VŠ (pozitivně i negativně) ve všech oblastech činnosti (podle struktury) a obsahující doporučení pro další zlepšení VŠ.

4) Hodnocení platné na 10 let, po té nové posouzení VŠ.

(Může být náplní činnosti Akreditační komise)


Závěr k hodnocení vysokých škol podle společných, specifických ukazatelů a podle hodnocení experty na místě


Z v r
Závěr specifických ukazatelů a podle hodnocení experty na místě

Hodnocení výkonnosti a kvality VŠ je významným nástrojem

 • k rozpoznání kvalitních VŠ a k jejich motivaci dosahovat dalšího kvalitativního rozvoje,

 • k rozpoznání VŠ, které stanovené výkonnosti a kvality nedosahují a k jejich motivaci zaměřit se na rozvoj oblastí, které jejich kvalitativní úroveň zvýší na potřebnou úroveň.


Podrobn j popis hodnocen v konnosti a kvality v podle spole n ch ukazatel
Podrobnější popis specifických ukazatelů a podle hodnocení experty na místěHodnocení výkonnosti a kvality VŠ podle společných ukazatelů


Podrobn j popis hodnocen v konnosti a kvality v podle spole n ch ukazatel1
Podrobnější popis specifických ukazatelů a podle hodnocení experty na místěHodnocení výkonnosti a kvality VŠ podle společných ukazatelů

A) Oblast vzdělávání

B) Oblast vědy, výzkumu a umělecké činnosti

C) Oblast mezinárodní otevřenosti

D) Oblast odborné činnosti

E) Oblast celoživotního vzdělávání

F) Oblast prestiže vysoké školy


A oblast vzd l v n
A) Oblast vzdělávání specifických ukazatelů a podle hodnocení experty na místě

A1) Zájem uchazečů o studium

A2) Zajištění akreditovaných oborů

A3) Zajištění výuky akad. prac. PhD.

A4) Zajištění výuky dostatečným počtem akademických pracovníků

A5) Úspěšnost studentů ve studiu

A6) Uplatnitelnost absolventů


A1 z jem uchaze o studium
A1) Zájem uchazečů o studium specifických ukazatelů a podle hodnocení experty na místě

Poměr

počtu podaných přihlášek na VŠ

k počtu studentů, kteří nastoupili na VŠ

Optimální stav 3 a více

Započtená hodnota 3 a méně

Váha ukazatele 2%


A2 zaji t n akreditovan ch obor
A2) Zajištění akreditovaných oborů specifických ukazatelů a podle hodnocení experty na místě

Poměr

přepočteného počtu docentů a profesorů s úvazkem nad 0,5 na VŠ (započtených jen na té vysoké škole, kde mají nejvyšší úvazek)

k počtu akreditovaných oborů na VŠ

Optimální stav 2 a více

Započtená hodnota 2 a méně

Váha ukazatele 15 %


A3 zaji t n v uky akademick mi pracovn ky s kvalifikac phd
A3) Zajištění výuky akademickými pracovníky s kvalifikací PhD.

Poměr

přepočteného počtu akademických pracovníků s kvalifikací PhD.

k přepočtenému počtu akademických pracovníků

Optimální stav 0,9 a více

Započtená hodnota 0,9 a méně

Váha ukazatele 5 %


A4 zaji t n v uky dostate n m po tem akademick ch pracovn k
A4) Zajištění výuky dostatečným počtem akademických pracovníků

Poměr

přepočteného počtu akademických pracovníků na VŠ

k celkovému počtu studentů s přepočtem na koeficient ekonomické náročnosti studijních oborů

Optimální stav 1 : 35 a méně

Započtená hodnota 1 : 35 a více

Váha ukazatele 8 %


A5 sp nost student ve standardn dob studia
A5) Úspěšnost studentů ve standardní době studia pracovníků

Poměr

počtu studentů, kteří neukončili úspěšně studia ve standardní době

k celkovému počtu studentů

Optimální stav 2% a více

Započtená hodnota 2% a více

Váha ukazatele 5 %


A6 uplatnitelnost absolvent
A6) Uplatnitelnost absolventů pracovníků

Poměr

počtu zaměstnaných absolventů do stanovené doby po ukončení studia

k celkovému počtu absolventů

Optimální stav 100%

Započtená hodnota 0 až 100%

Váha ukazatele 5 %


Souhrn oblasti vzd l v n
Souhrn oblasti vzdělávání pracovníků

A1) Zájem uchazečů o studium 0,02

A2) Zajištění akreditovaných oborů 0,15

A3) Zajištění výuky akad. prac. s PhD. 0,05

A4) Zajištění výuky dostatečným počtem akademických pracovníků 0,08

A5) Úspěšnost studentů ve studiu 0,05

A6) Uplatnitelnost absolventů 0,05

Celkem 0,40


B oblast v dy v zkumu a um leck innosti
B) Oblast vědy, výzkumu a umělecké činnosti pracovníků

B1) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu akademických pracovníků

B2) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu studentů

B3) Zastoupení akademických pracovníků vyšší kvalifikace

Celkem


B1 rozsah v deck v zkumn a um leck innosti ve vztahu k po tu akademick ch pracovn k
B1) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu akademických pracovníků

Poměr

počtu bodů podle RIV/RUV

k přepočtenému počtu akademických pracovníků

Optimální stav 70 a více

Započtená hodnota 70 a méně

Váha ukazatele 15 %


B2 rozsah v deck v zkumn a um leck innosti ve vztahu k po tu student
B2) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu studentů

Poměr

počtu bodů podle RIV/RUV

k počtu studentů studijních programů přepočítaných koeficientem (Bc=1, Mgr=5, DSP=30)

Optimální stav 1 a více

Započtená hodnota 1 a méně

Váha ukazatele 20 %


B3 zastoupen akademick ch pracovn k vy kvalifikace
B3) Zastoupení akademických pracovníků vyšší kvalifikace

Poměr

přepočteného počtu profesorů (násobený vahou 1,67) a docentů

k přepočtenému celkovému počtu akademických pracovníků

Optimální stav 0,3 a více

Započtená hodnota 0,3 a méně

Váha ukazatele 5 %


Souhrn oblasti v dy v zkumu a um leck innosti
Souhrn oblasti vědy, výzkumu a umělecké činnosti kvalifikace

B1) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu akademických pracovníků 0,15

B2) Rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu studentů 0,20

B3) Zastoupení akademických pracovníků vyšší kvalifikace 0,05

Celkem 0,40


C oblast mezin rodn otev enosti
C) Oblast mezinárodní otevřenosti kvalifikace

C1) Počet cizinců (platících) studujících na VŠ

C2) Počet přijíždějících studentů v rámci mobilit

C3) Počet vyjíždějících studentů v rámci mobilit

C4) Počet přijíždějících akademických pracovníků v rámci mobilit

C5) Počet vyjíždějících akademických pracovníků v rámci mobilit


C1 po et cizinc plat c ch studuj c ch na v
C1) Počet cizinců (platících) studujících na VŠ kvalifikace

Poměr

počtu cizinců (platících) studujících na VŠ

k celkovému počtu studentů

Optimální stav 5% a více

Započtená hodnota 5% a méně

Váha ukazatele 5 %


C2 po et p ij d j c ch student v r mci mobilit
C2) Počet přijíždějících studentů v rámci mobilit kvalifikace

Poměr

počtu studentodnů přijíždějících studentů (na dobu nejméně 5 pracovních dní)

k celkovému počtu studentů VŠ

Optimální stav 5 a více

Započtená hodnota 5 a méně

Váha ukazatele 1 %


C3 po et vyj d j c ch student v r mci mobilit
C3) Počet vyjíždějících studentů v rámci mobilit kvalifikace

Poměr

počtu studentodnů vyjíždějících studentů (na dobu nejméně 5 pracovních dní)

k celkovému počtu studentů VŠ

Optimální stav 5 a více

Započtená hodnota 5 a méně

Váha ukazatele 1%


C4 po et p ij d j c ch akademick ch pracovn k v r mci mobilit
C4) Počet přijíždějících akademických pracovníků v rámci mobilit

Poměr

počtu učitelodnů přijíždějících akad. prac. (na dobu nejméně 5 pracovních dní)

k celkovému přepočtenému počtu akad. prac. VŠ

Optimální stav 5 a více

Započtená hodnota 5 a méně

Váha ukazatele 1 %


C5 po et vyj d j c ch akademick ch pracovn k v r mci mobilit
C5) Počet vyjíždějících akademických pracovníků v rámci mobilit

Poměr

počtu učitelodnů vyjíždějících akad. prac. (na dobu nejméně 5 pracovních dní)

k celkovému počtu akad. prac. VŠ

Optimální stav 5 a více

Započtená hodnota 5 a méně

Váha ukazatele 1 %


Souhrn oblasti mezin rodn otev enosti
Souhrn oblasti mezinárodní otevřenosti rámci mobilit

C1) Počet cizinců (platících) studujících na VŠ 0,05

C2) Počet vyjíždějících studentů (na dobu nejméně 5 pracovních dní) 0,01

C3) Počet přijíždějících studentů (na dobu nejméně 5 pracovních dní) 0,01

C4) Počet vyjíždějících akademických pracovníků (na dobu nejméně 5 pracovních dní) 0,01

C5) Počet přijíždějících akademických pracovníků (na dobu nejméně 5 pracovních dní) 0,01

Celkem 0,09


D oblast odborn innosti d1 rozsah odborn innosti
D) Oblast odborné činnosti rámci mobilitD1) Rozsah odborné činnosti

Poměr

Příjmy z vzdělávací, výzkumné a odborné činnosti pro jiný subjekt

k celkovému přepočtenému počtu učitelů VŠ

Optimální stav 100 000 Kč a více

Započtená hodnota 100 000 Kč a méně

Váha ukazatele 5 %

D1) Rozsah odborné činnosti 0,05


E oblast celo ivotn ho vzd l v n e1 rozsah celo ivotn ho vzd l v n
E) Oblast celoživotního vzdělávání rámci mobilitE1) Rozsah celoživotního vzdělávání

Poměr

počtu odučených studentohodin přímé výuky v celoživotním vzdělávání (včetně U3V)

k počtu studentů v pregraduálním studiu násobený 700 (14*25+14*25)

Optimální stav 1 a více : 10

Započtená hodnota 1 a méně :10

Váha ukazatele 5 %

E1) Rozsah celoživotního vzdělávání 0,05


F oblast presti e vysok koly f1 presti na nadn rodn rovni
F) Oblast prestiže vysoké školy rámci mobilitF1) Prestiž na nadnárodní úrovni

Umístění na prestižních žebříčcích vysokých škol Evropy, světa, posouzení VŠ mezinárodním týmem expertů aj. Expertní ohodnocení tohoto umístění v rozsahu stupnice 0 až 10.

Optimální stav 10

Započtená hodnota 10 a méně

Váha ukazatele 1 %

F1) Prestiž na nadnárodní úrovni 0,01


P ehled ukazatel v konnosti vysok ch kol
Přehled ukazatelů výkonnosti vysokých škol rámci mobilit

A) Oblast vzdělávání 0,40

B) Oblast vědy, výzkumu a umělecké činnosti 0,40

C) Oblast mezinárodní otevřenosti 0,09

D) Oblast odborné činnosti 0,05

E) Oblast služeb poskytovaných stud. 0,05

F) Oblast prestiže vysoké školy 0,01

Celkem 1,00


Za azen vysok koly podle posl n do diferencia n skupiny
Zařazení vysoké školy podle poslání do diferenciační skupiny

Vysoká škola má možnost sama podle plnění výkonnostních ukazatelů a podle svého poslání se zařadit do diferenciační skupiny

 • výzkumná univerzita

 • umělecká univerzita

 • univerzita (obecná)

 • neuniverzitní vysoká škola


P epo et v konnostn ch ukazatel na posl n vysok koly
Přepočet výkonnostních ukazatelů na poslání vysoké školy

výuka výzkum

pův. koef. prep. pův. koef. přep.

Univerzity výzkumné 0,40 0,67 0,268 0,40 1,33 0,532

Univerzity umělecké 0,40 0,67 0,268 0,40 1,33 0,532

Univerzity (obecné) 0,40 1,33 0,532 0,40 0,67 0,268

Vysoké školy 0,40 1,67 0,668 0,40 0,33 0,132

U výzk. univ. posiluje výzkum z 0,4 na 0,532

a oslabuje výuka z 0,4 na 0,268.

U obec. univ. posiluje výuka z 0,4 na 0,532

a oslabuje výzkum z 0,4 na 0,268.

U vysokých škol posiluje výuka z 0,4 na 0,668

a oslabuje výzkum z 0,4 na 0,132.


Maxim ln hodnoty po p epo tu podle posl n vysok koly
Maximální hodnoty školypo přepočtu podle poslání vysoké školy

výuka výzk. mez. odb. celož. pres.

Univerzity výzkumné 0,27 0,53 0,09 0,05 0,05 0,01

Univerzity umělecké 0,27 0,53 0,09 0,05 0,05 0,01

Univerzity (obecné) 0,53 0,27 0,09 0,05 0,05 0,01

Vysoké školy 0,67 0,13 0,09 0,05 0,05 0,01

Hodnoty se protínají při plnění výkon. ukazatelů u výzk. univ. na úrovni (2/3 výuka a 3/3 výzkum), obecné univ. (3/3 výuka a 2/3 výzkum), vysoké školy (3/3 výuka a 1/3 výzkum) a při plnění dalších ukazatelů (3/3) na hodnotě = 0,91


V zásadě je přepočtem školyusnadněno výzkumným univerzitám dosáhnout vyššího ohodnocení při plnění svého poslání plněním ukazatelů výzkumu, obecným univerzitám plněním ukazatelů výuky a vysokým školám plněním ukazatelů výuky s ještě výraznějším posílením.

Důsledkem je ztížení dosažení vyššího ohodnocení plnění svého poslání u výzkumných univerzit plněním ukazatelů výuky, obecným univerzitám plněním ukazatelů výzkumu a vysokým školám plněním ukazatelů výzkumu s ještě výraznějším posílením a to v souladu s jejich vymezeným posláním.

Systém ohodnocuje poslání univerzit.

(pozn. dosažitelnost prostředků na výzkumnou činnost z institucionální podpory výzkumných organizací je jiným systémem a je stejná pro všechny na základě bodů za výstupy)


Postup dal ho vyu it uveden ho syst mu hodnocen v konnosti a kvality v a z v r pro kr
Postup dalšího využití uvedeného systému Hodnocení výkonnosti a kvality VŠ a závěr pro ČKR


Postup dal ho vyu it uveden ho syst mu hodnocen v konnosti a kvality v
Postup dalšího využití uvedeného systému Hodnocení výkonnosti a kvality VŠ

 • Systém bude přednesen jako příspěvek k možnostem hodnocení výkonnosti a kvality VŠ na konferenci zaměřené na Kvalitu vysokých škol

 • Systém bude dán k dispozici řešitelskému týmu v rámci IPN zaměřeného na kvalitu vysokých škol

 • Systém bude dán MŠMT jako možná inspirace pro další vývoj systému MŠMT pro hodnocení výkonnosti a kvality VŠ

 • Systém může využít ČKR jako základ pro vytvoření vlastního systému hodnocení výkonnosti a kvality VŠ, který v případě shody ČKR může být zásadním posunem v hodnocení výkonnosti a kvality VŠ


N vrh z v ru pro kr
Návrh závěru pro ČKR výkonnosti a kvality VŠ

 • ČKR přijímá systém hodnocení výkonnosti a kvality VŠ vytvořený pracovní skupinou ČKR jako základ pro vytvoření systému hodnocení výkonnosti a kvality VŠ

 • ČKR vzala na vědomí vytvořenísystému hodnocení výkonnosti a kvality VŠ vytvořený pracovní skupinou ČKR a předává jej řešitelskému týmu IPN k jeho dalšímu dopracování při vytváření komplexního systému hodnocení kvality vysokých škol


Pod kov n
Poděkování výkonnosti a kvality VŠ

Dovoluji si osobní poděkování za excelentní spolupráci v pracovní skupině :

 • Prof. Medek

 • Doc. Műnsterová

 • Doc. Fišer

 • Doc. Vochozka

 • Prof. Močkoř

 • Mgr. Nantl

  a za připomínky v průběhu vytváření systému

 • Prof. Štech

 • Prof. Ribka

 • Doc. Kolář

  a za další připomínky, které byly podněty v průběhu a na konci vytváření systému pracovní skupinou

 • všem členům ČKR, kteří zaslali připomínky.


ad