bergen kulturskole p edagogiske tjenester til lag og organisasjoner skole ret 2010 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2010 - 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2010 - 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2010 - 2011. Ulike roller. Alle har sin oppgave Alle roller like sentrale Rolleavklaring nødvendig Kulturskolens rolle er undervisning. Men sammen om oppgaven. Vi jobber alle for samme mål!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2010 - 2011' - samantha-horton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bergen kulturskole p edagogiske tjenester til lag og organisasjoner skole ret 2010 2011

Bergen kulturskole Pedagogiske tjenester til lag og organisasjonerSkoleåret 2010 - 2011

ulike roller
Ulike roller
 • Alle har sin oppgave
 • Alle roller like sentrale
 • Rolleavklaring nødvendig
 • Kulturskolens rolle er undervisning
men sammen om oppgaven
Men sammen om oppgaven
 • Vi jobber alle for samme mål!
 • Våre ansvarsområder griper inn i hverandre
 • Samtidig har vi respekt for hverandres rolle og oppgave.
kulturskolens rolle
Kulturskolens rolle
 • Kulturskolen er ikke en vanlig skole.
 • Heller et kompetanse-senter som tilbyr dirigenter, instruktører, lærere, kunstnere.
 • Foreldreinnsats er en forutsetning for all opplæring i kulturskolen.
ikke salg og kj p men tjenester til lag
Ikke salg og kjøp, men tjenester til lag...
 • Kulturskolen tilbyr dirigenter og instruktører –
 • Tjenester til lag og organisasjoner er en sentral del av kulturskolens virksomhet
 • Subsidiert undervisning finansiert ca 70% kommune og ca 30% egenandel
 • For kommende skoleår utgjør dette kr. 9.800,- pr. årstime (60 min) (1 t/u i skoleåret i 36 uker – ikke 38)
 • Info/profil: ”Undervisningen gis av Bergen kulturskole” bør stå i konsertprogrammet!
lag og organiasjonener
Lag og organiasjonener

Kulturskolen tildeler tjenester til frivillige lag mot en egenandel som utgjør ca 30% av totalkostnad.

Kor, korps og orkester har søkte om 298 timer undervisning pr uke og ble tildelt som følger:

 • 5 kor er tildelt 13 timer
 • 5 orkestre er tildelt 15 timer
 • 1 fløyteklubb 1 time
 • 1 storband 2,5 timer
 • 14 skolekorps er tildelt 25 timer (korpsene søkte om 175 timer)
 • Sum: 55,5 timer tildelt
6100 elever f r undervisning
6100 elever får undervisning
 • 3600 elever + ca 1500 lagsmedlemmer + ca 1000 grunnskoleelever 2. klasse = ca 6100 elever
 • 961 elevplasser ble sagt opp skoleår etter skoleåret 08/09.
 • 1850 nye søkere våren 2009 som til sammen har søkt på 3782 elevplasser (til 961 ledige plasser).
 • 323 elever tatt inn i løpet av skoleåret 09/10
rsverket ved 2 timer 10 3 undervisning pr uke
Årsverket ved 2 timer (10,3%) undervisning pr uke

Arbeidsavtale som grunnskolelærer

 • 120 min/uke undervisning
 • 155 min forberedelse, reise, pause, møter, egenøving/utvikling div

Årsverket pr uke ved 4 timer (20,5%) undervisning

 • 235 min/uke undervisning
 • 305 min egenøving/utvikling, forberedelse,reise, pauser, møter, div
hvem blir v r l rer
Hvem blir vår lærer ?
 • Fast ansatte lærere
 • Lærerønsker fra lag
 • Søknadsfrister for ledige stillinger
hva skjer n r
Hva skjer når ?
 • 1. april: Søknadsfrist
 • 1. juni: Registrering av / søknad fra nye aspiranter
 • Før 10. juni: Tilbakemelding fra kulturskolen
 • 14 dager: Svarfrist lag - kontrakt
 • Ca 19. aug: 1. uke er infomøter / styremøter Undervisningsåret starter uken etter grunnskolen
skolekorps
Skolekorps

Fra 2009 gjelder følgende ordning;

Alle musikanter/foresatte må søke elevplass. www.bergen.kulturskole.no

 • Tjenester og skjema Kulturskole - søk/endre elevplass
 • Regning sendes foresatte
 • For opplæring av aspiranter som ikke er rekruttert før 1/4: Korpset søker timer (likt som dirigent) og nye aspiranter søker elevplass innen 1. juni.
pedagogiske tjenester
Pedagogiske tjenester
 • Teater
 • Dans
 • Visuelle kunstfag
 • Musikk
 • Tverrfaglig tilbud

Alle som skal ha instrumental undervisning må være registrert som elever. Faktura sendes foresatte

hva gj r styret
Hva gjør styret ?
 • Søknadsskjema
 • Virksomhetsplan
 • Årsverket for en lærer
 • Kontrakt
styrets ansvar er
Styrets ansvar er å:
 • utarbeide og gjennomføre lagets VIRKSOMHETSPLAN i samarbeid med kulturskolelærer/dirigent
 • utarbeide budsjett for virksomheten
 • informere kulturskolen om lagets virksomhet
 • lede laget mellom årsmøteperiodene og å gjennomføre årsmøtevedtak
 • ........
styrets ansvar fortsetter
Styrets ansvar fortsetter:
 • utarbeide plan for arbeidsfordeling og delegering av ansvar
 • sørge for at elevene har de noter, instrument og tilbehør som undervisningsopplegget krever.
 • utarbeide oversikt over alle pedagoger som underviser medlemmene i laget
kulturskolel rerens dirigentens ansvar er
Kulturskolelærerens/dirigentens ansvar er å:
 • utarbeide planer for det musikalske/pedagogiske arbeidet og sammen med styret sette opp VIRKSOMHETSPLAN for laget
 • utarbeide opplæringstiltak for laget ut fra virksomhetsplan
 • informere annet pedagogisk personale (instrumental-/vokallærere) om lagets aktivitet og behov
 • kartlegge behov for innkjøp av noter/rekvisita
 • kartlegge behov for innkjøp av instrument o.a.
kulturskolens krav til avtalen
KULTURSKOLENS KRAV TIL AVTALEN:
 • En årskontrakt følger et skoleår mht. ferie- og fridager.
 • Arbeidsoppgaver som læreren/dirigenten har utover ukentlig undervisning, som f.eks. konserter/forestillinger og seminarer, skal innarbeides i stillingen.
 • Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen skal fremgå av timeplan, virksomhetsplan og arbeidsplan.
 • Arbeidsoppgaver som ikke kan fastsettes ved inngåelse av kontrakten, skal eventuelt klargjøres gjennom kontakt med kulturskolens adm.
 • Læreren/dirigenten har samme ansvar som styret for å se til at samarbeidsavtalen blir oppfylt.
 • Læreren/dirigenten skal ha innkalling med møterett til styremøtene.
kulturskolens ansvarsomr der
Kulturskolens ansvarsområder:
 • innarbeide timene i skolens rammetimer når kulturskolen har inngått kontrakt undertegnet av styret og kulturskoleleder
 • tilsette dirigenten/kulturskolelærere i BK og utbetale lønn etter gjeldende tariffavtaler for kulturskolelærere
 • ha arbeidsgiveransvaret for de kulturskoleansatte med de rettigheter og plikter som dette innebærer
 • sørge for at undervisningen gjennomføres på en så forsvarlig måte som mulig
slide22
kveldstillegg etter kl 1700 lørdags- og søndagstillegg Helge- og høytidstillegg ordnes mellom arbeidsgiver (kulturskolen) og lærer / dirigent
oppsigelse kontraktbrudd
OPPSIGELSE/KONTRAKTBRUDD:

Vanlig kontraktperiode er tiden 01.08. - 31.07. Oppsigelse midt i skoleåret kan skje når:

 • kulturskolelæreren sier opp stillingen i Bergen kulturskole
 • dirigenten/kulturskolelæreren ikke har oppfylt sin del av avtalen
 • laget ikke har oppfylt sin del av avtalen ved f.eks. manglende innbetaling

Dirigenter og lærere som de forskjellige lag ønsker å knytte til seg, må enten være ansatt i Bergen kulturskole eller søke eventuelt ledige stillinger innen de frister som til enhver tid fastsettes.

ved fordeling av tjenestene til frivillige lag gjelder f lgende kriterier
Ved fordeling av tjenestene til frivillige lag gjelder følgende kriterier:
 • Koble søknader til fast ansatte lærere (etablert samarbeid mellom lag og pedagog)
 • Vurdere hele bildet. Se på mengden søknader. Hvor er behovet størst?
 • Hensyn til lagets lærerønske og kommunens tilsettingsreglement.
 • Ressursfordeling i forhold til antall barn/unge i laget.
 • Fordeling mellom ulike fagdisipliner.
oppsummering
Oppsummering
 • Virksomhetsplanlegging på våren
 • Frister for søknad, både fra lag og personer som ønsker stilling ved Bergen kulturskole
 • Rask tilbakemelding til kulturskolen – kontaktperson! - ved forandringer

Bergen kulturskoles hjemmesidewww.bergen.kulturskole.no

styringsmodell
Styringsmodell

Kulturskoles råd

slide27
SØKNADSSKJEMA FOR UNDERVISNINGSTJENESTER

I BERGEN KULTURSKOLE Søknadsfrist 1. april

DIGITALT FRA 2010

 • GENERELLE VILKÅR
 • 1. Betalingen skjer pr. halvår på tilsendt bankgiro.
 • 2. Eventuelle reiseutgifter til konserter, seminar m.m. kommer i tillegg.
 • 3. Kulturskolen betaler læreren etter gjeldende tariffavtaler.
 • Kulturskolen forbeholder seg rett til å endre betalingssatsene dersom Byrådsavdeling for oppvekst el. Bergen bystyre krever det.
 • Punktlig innbetaling kreves.
 • Avtalen gjelder fra inngått dato. Oppsigelse skal skje skriftlig med 3 måneders varsel.
 • Avtalens innhold baseres på den arbeidsavtale som gjøres mellom arbeidsgiver, her Bergen kulturskole, kulturskolelærer og styret for det enkelte lag.
 • Virksomhetsplan skal legges ved søknaden. (se vedlagte eksempel)
slide28
Dirigent / instruktør til grupper

Reservasjon av timer til aspirantundervisning:

Dette må følges opp ved å søke disse elevene inn som individuelle elever på skolens digitale søknadsskjema innen 1. juni.

slide29
Kontrakt / samarbeidsavtale

Skolekorps/kor/orkester/FAU/lag for barn og unge kr 9.800,- pr. årstime

Lag og organisasjoner for voksneKostpris

AVTALEN GJELDER:

AVTALEN GJELDER:

slide30
Digital søknad fra lag

https://www.bergen.kommune.no/skjema/Viewer2.aspx?eDocumentTemplateID=170e0936-525e-4409-9aa1-3e022a542740&skipLogin=true

sp rreunders kelse korps
Spørreundersøkelse korps
 • http://ask.easyquery.no/d.asp?g=A32C2E1C9B42
 • Det er utarbedet en skolekorpskartlegging som nå er klar for å sendes ut på epost til skolekorpsene i Bergen. Hensikten med undersøkelsen er å øke vår kunnskap om skolekorpsenes situasjon, behov og planer for fremtiden. Det finnes 40 skolekorps i kommunen med ca 2000 medlemmer. Ca halvparten av lagene søker tjenester fra kulturskolen, men de tildeles mindre enn halvparten av det de søker om.Svarene vi får inn, vil vi bruke i det videre planarbeidet. Informasjonen vil bli formidlet videre til skoleeier. 
ad