1 / 13

Termínovaný vklad – je druh spořícího bankovního produktu

Investování I (termínované vklady, penzijní fondy, stavební spoření) Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník Autorem materiálu je Jitka Fialová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz. Termínovaný vklad – je druh spořícího bankovního produktu

sally
Download Presentation

Termínovaný vklad – je druh spořícího bankovního produktu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Investování I(termínované vklady, penzijní fondy, stavební spoření)Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročníkAutorem materiálu je Jitka Fialová,ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres PříbramInovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

 2. Termínovaný vklad • – je druh spořícího bankovního produktu • doba trvání vkladu se stanovuje na vymezenou dobu • (většinou na několik dní až několik let) • vklad může být po uplynutí stanovené doby automaticky • obnovován (revolving) • je stanoven předem daný úrok • jedná se o velice bezpečný investičně-spořící nástroj • nevýhodou je menší výnosnost oproti jiným rizikovějším • produktům • úroky z termínovaného vkladu se daní 15 % - tzv. srážkovou • daní

 3. Ukázka úrokových sazeb termínovaných vkladů Vypočti roční úrok z vkladu 100 000,- Kč dle shora uvedené tabulky.

 4. Roční úrok z částky 100 000,- Kč činí dle tabulky 0,8 %. 100 000 ---------- x 0,8 = 1000 x 0,8 = 800,. Kč 100 Nesmíme zapomenout na srážkovou daň 15 %. 800 ----- x 15 = 120,- Kč 100 800 – 120 = 680,- Kč Roční výnos ze 100 000,- Kč je tedy 680,- Kč.

 5. Penzijní připojištění • znamená, že si po dobu, kdy pracujeme, šetříme na důchod • příspěvky se mohou platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo • ročně, • - do fondu může přispívat i zaměstnavatel • spoření podporuje stát tzv. státním příspěvkem - max. výše • měsíčního příspěvku je 150,- Kč • spořit se musí minimálně 5 let • nárok na výplatu starobní penze získává střadatel v 60 letech • pokud si ale penzijní připojištění založí již na začátku • pracovně aktivního věku, může část svých naspořených • prostředků využít i dříve. - kromě již zmíněných státních příspěvků dostává pojištěnec • navíc podíly na zisku fondu, • - lze využít i daňové zvýhodnění

 6. Výše státního příspěvku Úkol: Pan Spořivý ukládá měsíčně 300 Kč. Jaký je jeho státní příspěvek? 120 Kč

 7. Srovnání penzijních fondů není vůbec složité. Na internetu lze najít na různých stránkách všechny fondy (např. www.finance.cz , www.mesec.cz , www.srovnavac.cz , www.ipenze.cz ). Pro všechny penzijní fondy jsou dle zákona stejné podmínky. Rozdíly tím pádem nejsou tak velké. Pokud nejste s fondem spokojeni, lze bez problémů přejít k jinému. • Úkoly: • Dle níže uvedené tabulky vyber nejúspěšnější a nejméně úspěšný fond z hlediska výnosnosti za rok 2009 i 2010. • Jaký byl výnos nejúspěšnějších fondů po odečtení inflace? Roční míru inflace vyhledej na internetu. • Vyhledej na internetu kolik budeš mít našetřeno v 60 letech v PF, měsíční úložka je 500,- Kč a začneš střádat ve svých 25 letech.

 8. Odpovědi: 1. 2. Inflace 2009 1,0 % Inflace 2010 1,5 %

 9. Stavební spoření • je účelový druh spoření • vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované • banky • v průběhu spoření může čerpat státní podporu • po skončení spoření získává, při splnění dalších podmínek, • nárok na úvěr ze stavebního spoření • spořit musím 6 let • státní podpora je 15 % max. z 20 000,- Kč • poplatky činí 1 % jednorázově z cílové částky a • 250 – 350 Kč ročně za vedení účtu • výnosy se zdaňují • vklady jsou pojištěny – nízké riziko • Otázka: Jak velká je státní podpora z max. částky vkladu • 20 000 Kč? • 3000 Kč

 10. Překlenovací úvěr: je vlastně tzv. meziúvěr – ten spořitelna poskytuje v případě, že dosud klient nesplňuje zákonné podmínky pro přidělení řádného úvěru. Bonita: je to schopnost klienta splácet řádně úvěr. Úkol: Na internetu najdi údaje do následující tabulky: při plnění zadaného úkolu ti pomůže www.acss.cz

 11. Správné řešení:

 12. Zdroje: Jena Švarcová a kol.: Ekonomie stručný přehled, Zlín, CEED 2004 Slabikář finanční gramotnosti, Cofet, a.s. ,2009 www.mesec.cz www.finance.cz www.cds.mfcr.cz

More Related