slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktualne przepisy w zakresie przechowywania i użytkowania odczynników chemicznych w szkołach Lublin, dnia 08.12.2007r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktualne przepisy w zakresie przechowywania i użytkowania odczynników chemicznych w szkołach Lublin, dnia 08.12.2007r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Aktualne przepisy w zakresie przechowywania i użytkowania odczynników chemicznych w szkołach Lublin, dnia 08.12.2007r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

Aktualne przepisy w zakresie przechowywania i użytkowania odczynników chemicznych w szkołach Lublin, dnia 08.12.2007r. Renata Gawron Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie. Substancje i preparaty chemiczne. Podstawy prawne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktualne przepisy w zakresie przechowywania i użytkowania odczynników chemicznych w szkołach Lublin, dnia 08.12.2007r.' - salim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Aktualne przepisy w zakresie przechowywania i użytkowania odczynników chemicznych w szkołachLublin, dnia 08.12.2007r.

Renata Gawron

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Lublinie

substancje i preparaty chemiczne
Substancje i preparaty chemiczne

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141; t.j. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

substancje i preparaty chemiczne1
Substancje i preparaty chemiczne

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zm.)

substancje i preparaty chemiczne2
Substancje i preparaty chemiczne

5. Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) , utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r.

substancje i preparaty chemiczne3
Substancje i preparaty chemiczne

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki.

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Załącznik do rozporządzenia (Dz. U. z 2005r. Nr 201, poz. 1674)

substancje i preparaty chemiczne4
Substancje i preparaty chemiczne

WAŻNE DEFINICJE

Substancja chemiczna –

są to pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości, oprócz rozpuszczalników, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji, z wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu produkcyjnego

substancje i preparaty chemiczne5
Substancje i preparaty chemiczne

WAŻNE DEFINICJE

Preparat chemiczny –

są to mieszaniny lub roztwory składające się z co najmniej dwóch substancji

substancje i preparaty chemiczne6
Substancje i preparaty chemiczne

SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA LUB PREPARAT NIEBEZPIECZNY –

 • substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych
 • substancje i preparaty o właściwościach utleniających
 • substancje i preparaty skrajnie łatwo palne
 • substancje i preparaty wysoce łatwo palne
 • substancje i preparaty łatwo palne
 • substancje i preparaty bardzo toksyczne

W rozumieniu ustawy są to substancje i preparaty zaklasyfikowane, co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

substancje i preparaty chemiczne7
Substancje i preparaty chemiczne
 • substancje i preparaty toksyczne
 • substancje i preparaty żrące
 • substancje i preparaty szkodliwe
 • substancje i preparaty drażniące
 • substancje i preparaty uczulające
 • substancje i preparaty rakotwórcze
 • substancje i preparaty mutagenne
 • substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość
 • substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska
substancje i preparaty chemiczne8
Substancje i preparaty chemiczne

Art. 221 §1 Kodeks Pracy

Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację

substancje i preparaty chemiczne9
Substancje i preparaty chemiczne

Wzory znaków ostrzegawczych, symbole i napisy określające znaczenie znaku ostrzegawczego

T+ Substancje/preparaty bardzo toksyczneT Substancje/preparaty toksyczne

Xn Substancje/preparaty szkodliweXi Substancje/preparaty drażniące

C Substancje/preparaty żrące

substancje i preparaty chemiczne10
Substancje i preparaty chemiczne

F+ Substancje/preparaty skrajnie łatwopalneF Substancje/preparaty wysoce łatwopalne

O Substancje/preparaty utleniające

E Substancje/preparaty wybuchowe

N Substancje/preparaty niebezpieczne dla środowiska

substancje i preparaty chemiczne11
Substancje i preparaty chemiczne

Art. 221 §2 Kodeks Pracy

Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem

substancje i preparaty chemiczne12
Substancje i preparaty chemiczne

Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej

 • Nazwa substancji
 • Nazwa lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu
 • Znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń – tzw. zwroty R
 • Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania – tzw. zwroty S
 • Numer WE
 • „Oznakowanie WE”
substancje i preparaty chemiczne13
Substancje i preparaty chemiczne
 • Każdy znak ostrzegawczy powinien pokrywać 1/10 pola powierzchni oznakowania opakowania, ale nie mniej niż 1 cm2
 • Piktogramy powinny byćkoloru czarnego nażółto-pomarańczowym tle
 • Etykieta trwale przymocowana na powierzchni opakowania
 • Kolor i wygląd oznakowania opakowania tak dobrane, aby znak ostrzegawczy i jego tło wyraźnie się od siebie odróżniały
 • Oznakowanie powinno być sporządzone w języku polskim
substancje i preparaty chemiczne15
Substancje i preparaty chemiczne

Art. 221 §3 Kodeks Pracy

Stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia

substancje i preparaty chemiczne16
Substancje i preparaty chemiczne

§ 29.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

Substancje i preparaty chemiczne umieszcza się w odpowiednich pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji i preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia

substancje i preparaty chemiczne17
Substancje i preparaty chemiczne

§ 29.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

Substancje i preparaty niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych przechowuje się w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu.

substancje i preparaty chemiczne18
Substancje i preparaty chemiczne

§ 29.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów

substancje i preparaty chemiczne19
Substancje i preparaty chemiczne
 • Zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub preparatu oraz o zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.
 • Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Karta charakterystyki

substancje i preparaty chemiczne20
Substancje i preparaty chemiczne

§ 29.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

Uczniów zaznajamia się z kartami charakterystyk substancji i preparatów, jeżeli substancje te są używane w czasie zajęć

substancje i preparaty chemiczne21
Substancje i preparaty chemiczne

§ 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

W warsztacie, laboratorium i pracowni wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

substancje i preparaty chemiczne22
Substancje i preparaty chemiczne

§ 28 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

Uczniów pracujących w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarno-higieniczne, zaopatruje się w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

substancje i preparaty chemiczne23
Substancje i preparaty chemiczne

Co to jest odpad?

Zgodnie z definicją odpadów zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. z 2007r. Nr 39, poz. 251) odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w zał. nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

substancje i preparaty chemiczne24
Substancje i preparaty chemiczne

Jedną z kategorii, jakie zostały określone w zał. nr 1 do ustawy o odpadach jest kategoria Q3 – są to produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął.

substancje i preparaty chemiczne25
Substancje i preparaty chemiczne

Termin przydatności do użycia określa producent danego odczynnika chemicznego, zapewniając tym samym, że odczynnik ten będzie w czasie tego terminu zachowywał określone parametry.

substancje i preparaty chemiczne26
Substancje i preparaty chemiczne

Po upływie terminu ważności producent nie odpowiada za jakość produktu.

substancje i preparaty chemiczne27
Substancje i preparaty chemiczne

Przeterminowane odczynniki chemiczne (odpady) powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

substancje i preparaty chemiczne28
Substancje i preparaty chemiczne

Biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, w laboratoriach, szkolnych pracowniach chemicznych nie powinny być stosowane przeterminowane odczynniki chemiczne.

Oznacza to, że posiadacz powinien się ich pozbyć!!!

substancje i preparaty chemiczne29
Substancje i preparaty chemiczne

Państwowi Inspektorzy Sanitarni kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, zalecają usuwanie przeterminowanych odczynników chemicznych, stwierdzonych w trakcie kontroli pracowni chemicznych.

substancje i preparaty chemiczne30
Substancje i preparaty chemiczne

Decyzje, wystąpienia, zalecenia wydane przez PSSE w latach 2005-2007

substancje i preparaty chemiczne31
Substancje i preparaty chemiczne
 • Karty charakterystyki
 • Oznakowanie opakowań
 • Spis substancji i preparatów niebezpiecznych
 • Szkolenia bhp
 • Przeterminowane substancje/preparaty chemiczne traktujemy jako odpady

Podsumowanie

substancje i preparaty chemiczne32
Substancje i preparaty chemiczne

Dziękuję za uwagę

Lublin, dnia 08.12.2007r.