slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำ - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำไร. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1.ศึกษาความสมบูรณ์และข้อพิจารณาทางเลือกในการวางแผนกำไร 2.ศึกษาการนำแผนไปใช้และการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมของฝ่ายบริหาร 3.ศึกษารายงายผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำ' - salene


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำไร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ศึกษาความสมบูรณ์และข้อพิจารณาทางเลือกในการวางแผนกำไร

2.ศึกษาการนำแผนไปใช้และการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมของฝ่ายบริหาร

3.ศึกษารายงายผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ

slide2

การวางแผนทุ่รกิจใช้กันในปัจจุบันนี้อาจสรุปเป็นงบการเงินได้ 3 งบ คือ งบประมาณดำเนินงาน งบประมาณงบดุล และงบประมาณงบกระแสเงินสด การจัดทำงบประมาณสามารถแบ่งได้ 3 ระยะคือระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ในการวางแผนและควบคุมกำไร พิจารณาได้จาก 3 ประการคือ

1. ความสมบูรณ์ของแผนกำไร

2. การวิเคราะห์ ประเมินผล และเลือกทางเลือก

3. การนำแผนกำไรไปใช้

slide3
ความสมบูรณ์ของแผนกำไรความสมบูรณ์ของแผนกำไร

การจัดทำแผนกำไรสิ้นสุดลงเมื่อจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุน งบประมาณการงบดุล และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน

ก่อนที่จะมีการกระจายแผนกำไรที่ได้รับรองแล้วให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยปกติมักจะปรับปรุงรูปแบบของงบประมาณใหม่ เพื่อหลีกเลี้ยงเทคนิคทางบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็น

slide4
ข้อพิจารณาในการเลือกทางเลือกต่าง ๆ ในการวางแผนกำไร

สิ่งที่สำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือก ในการดำเนินงานตามแผนกำไร คือ

1. ราคาขายกับงบประมาณ 2. นโยบายในการโฆษณาส่งเสริมการขาย

3. เขตขายและการขยายเขตขาย 4. ส่วนผสมการขาย

5. ความสมดุลระหว่างการผลิตคงที่และระดับสินค้าคงคลัง

6. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 7. การจ่ายลงทุนเพิ่ม

8. การทดสอบการตดสินใจเลือกทางเลือก

slide5
การนำแผนกำไรไปใช้

เมื่อกิจการอนุมัติแผนกำไรแล้ว กิจการจะกระจายแผนกำไรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกิจการต้องจัดทำคู่มือการใช้งบประมาณ สำเนาแผนกำไรให้แต่ละหน่วยงาน

การวางแผนงบประมาณจะใช้เป็นหลักในการดำเนินงานในปัจจุบัน และก่อให้เกิดการประสานงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงาน

slide6
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมของฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมของฝ่ายบริหาร

ในการพิจารณาปัญหาและวิธีควบคุม รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารของกิจการเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการวางแผนและควบคุมกำไรที่ดี การายงานผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำงบประมาณ ซึ่งอาจกำหนดโดยใช้เป้าหมายของแผนและวัตถุประสงค์ที่จะได้รับ รายงานผลการปฏิบัติงานอาจจำแนกประเภทได้ ดังนี้

1. รายงานที่เสนอต่อบุคคลภายนอก

2. รายงานให้กับผู้เป็นเจ้าของ

3. รายงานเป็นการภายใน

slide7
รายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นเครื่องมือในการประสานงานรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นเครื่องมือในการประสานงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานช่วยสร้างลักษณะที่สำคัญในการควบคุม ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องเชื่อถือข้อมูลที่เสนอไว้ในรายงานที่จัดทำขึ้นภายในกิจการ

เฉพาะนั้น รายงานภายในจึงช่วยเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่สำคัญ ในทุกระดับ และจะช่วยกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ จากข้อมูลที่ได้ เข้าใจปัญหา และวิธีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

slide8
ลักษณะสำคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานลักษณะสำคัญของรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในการกำหนดแผนกำไรของกิจการ ควรเน้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยย่อย

ๆ ที่ต้องยึดตามวัตถุประสงค์ของกิจการ กิจการอาจเน้นถึงมาตรฐานที่สัมพันธ์กันใน

การกำหนดหน้าที่และความเหมาะสม ดังนั้นรายงานผลการปฏิบัติงานควรเป็นดังนี้

1. เหมาะกับสายงานจัดแบ่งและควบคุม 2. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารที่ เหมาะสม

3. ทำซ้ำ ๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ 4. ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้

5. ง่าย เข้าใจชัดและรายงานเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ 6. แสดงสิ่งที่ทำได้จริงและข้อแตกต่างที่

สำคัญ

7. จัดทำและเสนอได้ทันที 8. จัดทำให้กลมกลืนกัน

slide9
รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานรูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงาน

ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานควรเหมาะสมกับการจัดแบ่งสายงานของกิจการเหมือนกับที่กิจการเน้นสำหรับการทำงบประมาณให้เหมาะกับระบบบัญชี

กิจการที่ทำการผลิตอาจกำหนดให้รายงานการปฏิบัติงานนั้นต้อง

1. สัมพันธ์กับโครงสร้างการจัดองค์การ

2. ระบุรายการที่ยอมรับที่สามารถควบคุมได้

3. สัมพันธ์กับรายการอื่น ๆ

slide10
การปรับรายงานผลการปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้การปรับรายงานผลการปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

แต่ละฝ่าย/แผนกจะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานของตนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่สำคัญ คือ ด้านการประเมินผลและการตัดสินใจ ผู้ใช้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

1. ผู้บริหารขั้นสูง : รายงานจากทุกฝ่ายของกิจการ

2. ผู้บริหารระดับกลาง :รายงานผลการปฏิบัติงานของแผนก/ ฝ่ายงานต่าง ๆ

3. ผู้บริหารขั้นต่ำ : รายงานผลการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการควบคุมประจำวัน

slide11
วิธีการติดตามรายงานของฝ่ายบริหารวิธีการติดตามรายงานของฝ่ายบริหาร

กิจการที่มีการจัดการที่ดีจะทำรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน รายงานนี้จะแสดงให้เห็นทั้งจุดดีและจุดเสียของกิจการ ผู้บริหารควบตรวจดูรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนกำไร

การติดตามผลการปฏิบัติงาน คือ การหาทางแก้ไข กำหนดความรับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติการ

slide12
ข้อมูลที่ต้องรวมอยู่ในรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลที่ต้องรวมอยู่ในรายงานผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่ต้องรวมอยู่ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การระบุความรับผิดชอบ

2. ข้อแตกต่างของรายการที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

3. ระบุระยะเวลาที่แน่นอน

4. วิธีการรายงานผลแตกต่าง

5. การปรับปรุงจำนวนตามงบประมาณตามเหตุการณ์จริง

6. รายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน

7. ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ

slide13
การวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณการวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ

วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ผลแตกต่างก็เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ระหว่างงานที่เกิดขึ้นจริงบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อแตกต่างระหว่างงานจริงกับแผนงานใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง ควบคุมการดำเนินงานให้ดีขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องทราบข้อมูลดังนี้

1. จำนวนผลต่าง 2. แหล่งที่มาของผลต่าง

3. ผู้รับผิดชอบในผลต่างที่จะเกิดขึ้น 4. สาเหตุที่เกิดผลแตกต่าง

ในการวิเคราะห์ผลต่างจะเน้นวิเคราะห์เกี่ยวกับ

- การขาย - วัตถุดิบ - แรงงานทางตรง- ค่าโสหุ้ยการผลิต

ad