rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven - PowerPoint PPT Presentation


 • 527 Views
 • Uploaded on

Rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven. Den 2. nasjonale helserettskonferansen Lillehammer 11. mars 2008 Professor dr juris Ørnulf Rasmussen, UiB. 1. Khtl kap 2 2. Retten i tre perspektiver 3. Khtl § 2-1: 3.1 Hvem har rett? 3.2 Hvem har plikt? 3.3 Hva utløser rett/ plikt?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven' - salena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven

Rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven

Den 2. nasjonale helserettskonferansen Lillehammer 11. mars 2008

Professor dr juris Ørnulf Rasmussen, UiB

slide2
1. Khtl kap 2

2. Retten i tre perspektiver

3. Khtl § 2-1:

3.1 Hvem har rett?

3.2 Hvem har plikt?

3.3 Hva utløser rett/ plikt?

3.4 Hva skal ytes?

3.5 Hvem bestemmer hva som skal ytes?

3.6 Når skal det ytes?

3.7 Hvordan skal saken håndteres?

4. Overprøving:

 • Klage
 • Domstolsprøvning

5. Er her problemer?

1 kommunehelsetjenesteloven kap 2
1. Kommunehelsetjenesteloven kap 2
 • § 2-1 Rett til helsehjelp
 • § 2-1a Pasientrettigheter i fastlegeordningen
 • § 2-2 Barns rett til helsekontroll
 • § 2-3 Vederlag for helestjenesten
 • § 2-4 Klage
2 retten i tre perspektiver
2. Retten i tre perspektiver
 • 2.1 Helserettslig:
   • Naturalytelse – ikke økonomisk
   • Helse – ikke sosialomsorg
   • Forvaltningsstyrte ytelser – markedsmekanismer
   • Allmenn eller spesialisthelsetjenester
slide5
2.2 Historisk:
   • Gml legelovs øh-plikt
   • Fylkeskommunale sykehjem uten plikt
   • Distriktslegenes statlige rolle
   • Privatpraktiserende lege-behandlere
   • Så til kommunalt styrt helsehjelp i 1982
   • Med enkeltvedtak og rettighetsfesting
   • Et ledd i den forbrukerrettslige tenkningen
slide6
2.3 Terminologisk
   • Rett og plikt – korresponderer de?
   • Ytelsesplikt; Også en prioriteringsplikt?
   • Må retten kunne håndheves – og av hvem?
3 khtl 2 1
3. Khtl § 2-1
 • 3.1 Hvem har rett?
   • ”Enhver”. Tolkes etter ordlyden: Alle
   • Som ”bor eller midlertidig oppholder seg”
   • Ikke knyttes til ulike tjenester – men nødvendighetskravet blir ulikt.
slide8
3.2 Hvem har plikt?
   • Helsearbeidere har mange personlige forpliktelser overfor hjelpetrengende eller pasienter
   • Men retten etter § 2-1 gjelder overfor kommunen som forvaltningsorgan.
   • Og kommunen ansetter eller inngår avtaler med helsepersonell for å oppfylle forpliktelsene
   • En kommunen kan yte for en annen, jf Khtl § 1-6
slide9
3.3 Hva utløser rett/ plikt?
   • Behov for ”nødvendig helsehjelp”
   • Et tolkningsproblem
    • Ordlyden; naturlig språklig forståelse
    • Ot prp 66; kommunens prioritering (=står fritt)
    • Fusasaken; Rt 1990 s 874: Minstestandard.
    • Hvor ligger ”listen” (minstestandarden)
     • En konkret vurdering – alle enige om det
     • Oppfatningen i rettspraksis.

Tolgadommen Rt 1997.877,jf LE 1994-2067

Fredrikstaddommen LB 1995-585

     • Oppfatningen teorien:. Som i rettspraksis?
     • Man har blandet tokning og subsumsjon ”Listen” ikke avklart
slide10
3.4 Hva skal ytes?
  • Khtl § 1-3
   • Typer tjenester/hjelp: Første avsnitt
   • Typer redskap / personell: Annet avsnitt
   • Omsorgslønn flyttet til Sostjl
   • Noen tjenester i fjerde avsnitt; ikke ytelsesplikt
   • Særlig: annet avsnitt pk 1; fastlege, sml sjette avsn og forskrifter om fastlegeordningen
slide11
3.5 Hvem bestemmer hva skal ytes?
   • Forutsatt rettighets-/pliktposisjon:
   • Kommunen som yter velger ytelsesform
   • Så lenge minstestandarden nås
   • Men pasienten kan nekte å samtykke til valget –hva da?
    • LB 2007-183830(dom 15.01.08) : Huleboeren. Nå protest på pleiehjem. Ikke påtvinge uten lovhjemmel, har ikke. Alså spm om hva yte da?
    • LB 1995 -585: Tilbudt plass. Avslo. Fikk hjemme. Var kommunens ansvar
slide12
3.6 Når skal det ytes?
   • Et tidsaspekt – ikke materielt vilkår
   • ”Nødvendighet” påvirker ytelsestidspkt
   • Begrenset kø- og prioriteringsadgang
   • Spesielt hvis Fusadommen fortsatt misforstås
slide13
3.7 Saksbehandlingen
   • Betyr noe for om man får rett
   • Jo mer skjønn – desto viktigere med prosessregler
   • Fvls anvendelse:
    • Khtl § 2-1 tredje avsnitt: Ikke
    • Khtl § 2-1fjerde avsnitt: Fvl likevel v pleietjenester
   • Må dessuten tolkes innskrenkende:
    • Ev-reglene i Fvl gjelder ikke; Kap IV-VI
   • Betyr dette noe? Uansett; Fvl § 1: Altså Khtl. Og Pasrl
   • I klagerunden gjelder Fvl. Ikke unntaket i 3.ledd.
   • Men partsbegrepet ulikt: Khtl § 2-1, 5. avsn - Fvl § 2 e
4 overpr ving
4. Overprøving

4.1 Klage

Fvl § 28. Ikke unntak, jf Khtl § 2-1 tredje avsn

Men Fvl § 1:Spesialregler foran:

Khtl § 2-4: To-instans klage

Klageorganets kompetanse:

Fvl § 34: Full prøving.

§ 34 2 avsn., 2. setn: Kommunal

handlefrihet? Neppe styrende norm.

slide15
4.2 Domstolsprøving
   • Domstolenes kompetanse:
    • Prøvingskompetansen: Full prøving eller etter prinsippene for forvaltningsskjønnsprøving?

Fusasaken sa sitt. Men vekt på rimelighet. Det avgjør domstolen selv. De marginale faglige vurderinger ut.

    • Domskompetansen: Ugyldighet eller realitetsdom?
    • Rt 2001.995. Bådsvik. H: Ikke realitetsdom. Men må leses nyansert. Et spill om ord?
noe problem eller her er noen problemer
Noe problem?Eller: Her er noen problemer:
 • Hvordan legger vi den individuelle, materielle minstestandard?
 • Bør Bådsvik-prinsippet klarere nyanseres?
 • Er kommunens samlede ansvar godt nok presisert?