Główne zadania organów ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony zwierząt - PowerPoint PPT Presentation

saki
g wne zadania organ w ds bezpiecze stwa ywno ci i ochrony zwierz t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Główne zadania organów ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony zwierząt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Główne zadania organów ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony zwierząt

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
127 Views
Download Presentation

Główne zadania organów ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony zwierząt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Główne zadania organów ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony zwierząt

 2. Zadania inspekcyjne • Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego • Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt • Ochrona konsumenta • Weterynaryjna ochrona środowiska • Ochrona interesów ekonomicznych państwa polskiego i pośrednio całej UE

 3. WHO OIE FAO WTO Komisja Europejska- Stały Komitet ds. Zdrowia Zwierząt i Łańcucha Pokarmowego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Globalne instytucje

 4. Graniczna kontrola weterynaryjna jest przeprowadzana w imieniu wszystkich państw członków Unii Europejskiej


 5. Graniczna kontrola weterynaryjna jest prawnie i proceduralnie zharmonizowana z prawem wspólnotowym

 6. Graniczna kontrola weterynaryjna jest kontrolą • Infrastruktura (magazyny,laboratoria,zaplecze adminstracyjne , środki transportu , doskonałe systemy informatyczne. • Aktualny dostęp do zmieniającego się prawa wspólnotowego • Stałe podnoszenie kwalifikacji inspektorów

 7. Nowe prawo żywnościowe i paszowe nakłada obowiązek ściślejszej współpracy jednostek granicznych z jednostkami terenowymi w obrębie Unii Europejskiej. (RASFF Traces ADNS fax e-meil.)

 8. Nieodzownym warunkiem importu do Unii Europejskiej jest ustanowienie równoważnych gwarancji sanitarnych z prawem wspólnotowym.

 9. Głównym założeniem Wspólnej Polityki Rolnej jak i wspólnej polityki ochrony zdrowia ludzi i zwierząt i ochrony konsumenta jest przede wszystkim obrona interesów obywateli Unii Europejskiej.

 10. z tego założenia wynika główny aksjomat UE W exporcie obowiązuje reguła otwartych drzwi a, w imporcie reguła wąskich gardeł.

 11. Bardzo dziękuje za uwagę. Tomaszewski Wiesław Kontakt. 0512 395 246 E-mail korczowa.griw.@wetgiw.gov.pl