gemeentefinanci n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gemeentefinanciën PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gemeentefinanciën

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Gemeentefinanciën - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Gemeentefinanciën. Raadsledencongres Eindhoven, 19 januari 2008 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën. Programma. Inkomstenbronnen van gemeenten Eigen inkomsten Gemeentefonds Specifieke uitkeringen Financieel beheer bij gemeenten Programmabegroting Planning & controlcyclus Verordeningen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gemeentefinanciën' - sailor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gemeentefinanci n

Gemeentefinanciën

Raadsledencongres Eindhoven, 19 januari 2008

Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën

programma
Programma
 • Inkomstenbronnen van gemeenten
  • Eigen inkomsten
  • Gemeentefonds
  • Specifieke uitkeringen
 • Financieel beheer bij gemeenten
  • Programmabegroting
  • Planning & controlcyclus
  • Verordeningen
  • Accountantscontrole
 • Enkele overige punten
slide3
Deel I

Inkomstenbronnen van gemeenten

gemeentelijke inkomsten
Gemeentelijke inkomsten

Drie inkomstenbronnen

 • Eigen inkomsten
 • Algemene uitkering uit het gemeentefonds
 • Specifieke uitkeringen
gemeentelijke belastingen
Gemeentelijke belastingen
 • Gesloten systeem: alleen heffing mogelijk als opgenomen in Gemeentewet of andere wet.
 • Niet gekoppeld aan tegenprestatie
 • Belangrijkste belasting is onroerende zaakbelasting
 • Daarnaast toeristenbelasting, parkeerbelasting, hondenbelasting e.a.
gemeentelijke rechten
Gemeentelijke rechten
 • Gekoppeld aan tegenprestatie
 • Opbrengsten mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze worden geheven
 • Tarieven mogen niet hoger zijn dan kostendekkend
 • Belangrijkste zijn rioolrechten, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, grafrechten
 • Andere voorbeelden bouwleges, secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen, vergunningen)
overige eigen inkomsten
Overige eigen inkomsten
 • Inkomsten uit voorzieningen (prijzen)

(musea, sportaccommodaties, kampeerterreinen)

 • Inkomsten uit aandeelhouderschap nutsbedrijven
 • Inkomsten uit bezittingen en eigen vermogen

(huurpacht, interest, dividend)

Overige eigen inkomsten zijn onregelmatig verdeeld

over gemeenten en kunnen per jaar sterk variëren

algemene uitkering gemeentefonds
Algemene uitkering gemeentefonds
 • Uitkering van het Rijk aan het gemeentefonds
 • Gemeentefonds beheerd door Minister van Financiën en Minister van BZK
 • Besteding algemene uitkering niet gekoppeld aan bepaald doel (ongeoormerkt geld)
 • Groei gemeentefonds is gekoppeld aan groei rijksuitgaven (gelijk trap, en gelijk trap af)
verdeling gemeentefonds
Verdeling gemeentefonds
 • UItgangspunt: gemeenten kunnen bij gelijke tarieven een gelijkwaardig voorzieningenniveau bieden
 • Globaal en kostengeoriënteerd:
  • Wat zijn de objectieve kosten?
  • Welke mogelijkheden heeft gemeente om eigen inkomsten te genereren?
 • Drie speerpunten: centrumfunctie, sociale structuur en eigen belastingcapaciteit
 • Verdeling via objectieve maatstaven
 • Score van elke gemeente op www.minbzk.nl
verdeelmaatstaven gemeentefonds
OZB (negatieve maatstaf)

Inwoners

Woonruimten

Huishoudens laag inkomen

Bijstandsontvangers

Uitkeringsontvangers

Minderheden

Jongeren

Ouderen

Lokaal klantenpotentieel

Regionaal klantenpotentieel

Leerlingen onderwijs

Oppervlakte land

Oppervlakte binnenwater

Oppervlakte buitenwater

Oppervlakte bebouwing

Oeverlengte

Omgevingsadressendichtheid

Bodemgesteldheid

Historische kern

Lengte historisch water

Waddeneilanden

Herindeling

…….. en nog veel meer

Verdeelmaatstaven gemeentefonds
algemene uitkering per inwoner 2007
Algemene uitkering per inwoner 2007
 • Goirle € 650
 • Oegstgeest € 621
 • Roermond € 965
 • Someren € 665
 • Terneuzen € 886
 • Tholen € 803
 • Werkendam € 628
 • Westland € 689
 • Rotterdam € 1.585
 • Sint-Oedenrode € 657
 • Nederland € 896
specifieke uitkeringen 1
Specifieke uitkeringen (1)
 • Ingesteld bij wet
 • Rijk bepaalt omvang én besteding (geoormerkt geld)

Wanneer?

 • Als bekostiging via de eigen inkomsten niet mogelijk is
 • Wanneer kosten ongelijkmatig over gemeenten zijn verdeeld (bekostiging via gemeentefonds niet mogelijk)
 • Indien kosten ongelijkmatig in de tijd verdeeld zijn
specifieke uitkeringen 2
Specifieke uitkeringen (2)

Grootste specifieke uitkeringen voor gemeenten

 • Algemene bijstand
 • Sociale werkvoorziening
 • Personeelskosten primair openbaar onderwijs
 • Exploitatie openbaar vervoer
 • Stedelijke vernieuwing
 • Materiële kosten primair openbaar onderwijs
 • Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
specifieke uitkeringen 3
Specifieke uitkeringen (3)
 • Laatste decennia drastische vermindering aantal specifieke uitkeringen
 • In 1985 ruim 400 specifieke uitkeringen, in 2005 100
 • Commissie Brinkman: verdere vermindering aantal specifieke uitkeringen tot maximaal 25 en 12 grote gebundelde uitkeringen
 • Ook vereenvoudiging verantwoordingsinformatie: single audit en single information
specifieke uitkeringen 4
Specifieke uitkeringen (4)
 • Single information: informatievraag Rijk sluit aan bij informatie gemeenterekening
 • Single audit: Rijk steunt op accountantscontrole van gemeenterekening
 • Start gemaakt in 2006, vele uitkeringen volgen later
 • Verplichting: bijlage bij gemeentelijke jaar-rekening met financiële en niet-financiële verantwoordings-informatie
slide21
Deel II

Financieel beheer

bbv en programma s
BBV en programma’s
 • Regels begroting en jaarrekening vastgelegd in Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
 • Begroting moet sluiten
 • Begroting is verdeeld in een aantal programma’s
 • Andere onderdelen begroting: verplichte paragrafen en uiteenzetting financiële positie
 • Vaststelling vóór 15 november t-1
 • Hoe is de rolverdeling tussen raad en college?
reserves en voorzieningen
Reserves en voorzieningen
 • Reserves, enkele aspecten:
  • Bufferfunctie, weerstandsvermogen
  • Dikwijls vastgelegd in steen/bezittingen
  • Onderscheid dekken en financieren
  • Onderscheid incidenteel en structureel
 • Voorzieningen, enkele aspecten:
  • Opvangen kosten van toekomstige verplichtingen
  • Fiscaal aspect: egalisatie van bijv. rioolrecht
wat vinden we terug in een programma 3 4 w vragen
Wat vinden we terug in een programma: 3 (4) W-vragen
 • Per (deel)programma drie vragen (de W-vragen):
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat mag het kosten?
 • Praktijk: vaak een extra vraag tussen 1 en 2

Wanneer zijn we tevreden?

 • Invullen van de W-vragen is belangrijk onderdeel kaderstellende rol van de raad
 • College heeft eigen begroting: de productenraming
 • Organisatie heeft eigen begroting: beheersbegroting
verplichte paragrafen
Verplichte paragrafen
 • Vormen een dwarsdoorsnede van de programma’s
 • Geven gemeenteraad inzicht in beheersmatige aspecten
 • Zeven verplichte paragrafen:
  • Lokale heffingen (welke worden geheven en ontwikkeling)
  • Weerstandsvermogen (opvangen financiële risico’s)
  • Onderhoud kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen, etc.)
  • Financiering (financieringsbehoefte, leningen)
  • Bedrijfsvoering (personeelsbeleid, inkoop, aanbesteding)
  • Verbonden partijen (samenwerkingsverbanden)
  • Grondbeleid
 • Vrijwillig meer paragrafen mogelijk (bijv. subsidies)
verordeningen 1
Verordeningen (1)
 • Raad heeft bevoegdheid tot vaststellen van verordeningen, zoals de algemene plaatselijke verordening
 • Op het terrein van financieel beheer zijn er vier belangrijke verordeningen
 • Intern gericht op verhouding tussen raad – college: wat laat raad aan college en wat niet?
 • Van invloed op vorm en inhoud begrotingsproces
 • Alle vier gebaseerd op Gemeentewet
verordeningen 2
Verordeningen (2)
 • Artikel 212: raad stelt verordening vast over financiële beleid en beheer en de financiële organisatie (fianciële verordening)
 • Artikel 213: raad stelt verordening vast over de controle op financiële beleid en beheer en de financiële organisatie (controle verordening)
 • Artikel 213a: college is verplicht tot regulier onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn bestuur.
 • Verordening op de rekenkamer(functie): de gemeente beschikt over een rekenkamer of rekenkamer-functie
jaarrekening
Jaarrekening
 • Tegenhanger van de begroting is de jaarrekening: geen W-, maar H-vragen:
  • Heeft de gemeente bereikt…
  • Heeft de gemeente gedaan…
  • Heeft het gekost…
 • Zelfde opzet als programmabegroting
 • Vaststellen vóór 15 juli t+1
accountantscontrole jaarrekening
Accountantscontrole jaarrekening
 • Geregeld in de gemeentewet
 • Gemeenteraad is opdrachtgever: accountant ondersteunt raad in controlerende taak
 • Instrument ter controle van het college
 • Raad kan controle door de accountant verder aanscherpen:
   • Kost geld
   • Wordt weinig gebruik van gemaakt
wat verklaart de accountant
Wat verklaart de accountant?

In het bedrijfsleven

 • De jaarrekening geeft een getrouw (eerlijk) beeld

Bij de gemeente

 • De jaarrekening geeft een getrouw (eerlijk) beeld
 • De financiële beheershandelingen in de jaarrekening zijn volgens de regels (rechtmatig) tot stand gekomen (ingang 2004 of 2005)
vereniging van nederlandse gemeenten
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • De VNG is er ook voor de raadsleden!
 • Informatiecentrum (documentatie opvragen, vragen stellen)
 • Cursussen, workshops, congressen
 • Emailservice actuele ontwikkeling per beleidsterrein
 • www.vng.nl
enkele nuttige internetsites
Enkele nuttige internetsites
 • vng.nl
 • watdoetjegemeente.nl
 • actieprogrammalokaalbestuur.nl
 • finveen.nl
 • wozinformatie.nl
 • minbzk.nl
 • commissiebbv.nl
 • overheid.nl