slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
KAITSELIIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

KAITSELIIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 365 Views
 • Uploaded on

KAITSELIIT. Kaitseliidu lühiajalugu. 11. novembril asutati Omakaitse asemel Eesti Vabadussõjas maakaitse ülesandeid täitnud Eesti Kaitse Liit. Kaitseliidu lühiajalugu. Enamlaste mässukatse 1. detsembril hajutas kahtlused vajadusest Kaitseliidu järele. Alustati Kaitseliidu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAITSELIIT' - sagira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kaitseliidu l hiajalugu
Kaitseliidu lühiajalugu
 • 11. novembril asutati Omakaitse asemel Eesti
 • Vabadussõjas maakaitse ülesandeid täitnud
 • Eesti Kaitse Liit
kaitseliidu l hiajalugu1
Kaitseliidu lühiajalugu
 • Enamlaste mässukatse 1. detsembril hajutas kahtlused
 • vajadusest Kaitseliidu järele. Alustati Kaitseliidu
 • ülesehitamist riigikaitse ülesannete täitmiseks
 • Nõukogude okupatsiooniga 17. juunist algas üheaegselt
 • Eesti Vabariigi likvideerimisega ka Kaitseliidu
 • likvideerimine

1989 Kaitseliit taasasutati 17. veebruaril Järvakandis

rahva omaalgatuse korras Eesti omariikluse

kaitseks

kaitseliidu l hiajalugu2
Kaitseliidu lähiajalugu

1999 8. veebruaril võttis Riigikogu vastu Kaitseliidu seaduse, milles sätestatakse Kaitseliidu koht ühiskonnas ja riigikaitses, tema peamised ülesanded, ülesehitus, tegevuse ja juhtimise õiguslikud alused ning koostöö teiste isikutega

kl tegevust reguleerivad dokumendid
KL tegevust reguleerivad dokumendid
 • KAITSELIIDU SEADUS
 • KAITSELIIDU PÕHIKIRI
 • KAITSELIIDU KODUKORD
 • MUUD DOKUMENDID ...
kaitseliidu m iste
Kaitseliidu mõiste

Kaitseliit on kaitsejõudude osa, Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev

 • vabatahtlik,
 • sõjaväeliselt korraldatud,
 • relvi valdav ning
 • sõjaväeliste harjutustega tegelev

riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale käesoleva seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.

Kaitseliidu seadus,§2

10 kaitseliidu ldjuhtimine
§10. Kaitseliiduüldjuhtimine
 • Kaitseliit allub rahuajal kaitseväe juhatajale, sõjaajal—kaitseväe ülemjuhatajale
 • Kaitseliidu ülemaks, Kaitseliidu Peastaabi ülemaks ja maleva pealikuks saab olla ainult lepingulises tegevteenistuses olev kaitseväelane
 • Kaitseministri määrused ja käskkirjad Kaitseliidule avaldatakse täitmiseks kaitseväe juhataja poolt
 • Kaitseväe juhataja või kaitseväe ülemjuhataja annab Kaitseliidule käskkirju
 • Sõjalise juhtimise, väljaõppe, lahinguvalmiduse ja muudes sõjalistes küsimustes on kõigil Kaitseliidu kollegiaalsetel organitel nõuandev sõnaõigus
kaitseliidu lesanne
Kaitseliidu ülesanne
 • Kaitseliidu ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.
 • Kaitseliidu täpsemad ülesanded kehtestatakse mobilisatsioonikavas, riigikaitse üldkavas, riigikaitselistes tegevuskavades ja teistes riigikaitsealastes aktides.
 • Mobilisatsioonikava ja riigikaitse üldkava alusel koostab Kaitseliidu Peastaap Kaitseliidu tegevuskava, mille kinnitab rahuajal kaitseväe juhataja, sõjaajal kaitseväe ülemjuhataja.
kaitseliidu koost teiste isikutega
Kaitseliidu koostöö teiste isikutega
 • Koostöö maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega
 • Koostöö politseiga
 • Koostöö piirivalvega
 • Koostöö tuletõrje- ja päästeteenistustega
 • Koostöö teiste juriidiliste isikutega

Kaitseliidu seadus

slide11
Kaitseliidu keskkogu

Kaitseliidu ülem

Kaitseliidu vanematekogu

Kaitseliidu keskjuhatus

KL kesk-revisjonikomisjon

Kaitseliidu struktuur

slide12
Naiskodukaitse

Kaitseliidu malevad

Noored Kotkad

Kodutütred

Kaitseliidu peastaap

Kaitseliidu keskkogu

Kaitseliidu ülem

Kaitseliidu vanematekogu

Kaitseliidu keskjuhatus

KL kesk-revisjonikomisjon

Kaitseliidu struktuur

slide13
Malev

Esindajatekogu

Juhatus

Maleva pealik

Revisjonikomisjon

Malevkond

Malevkond

Malevkond

Malevkonnad

Kaitseliidu malev

naiskodukaitse
Naiskodukaitse

Keskkogu

Keskjuhatus

Esinaine

Revisjonikomisjon

Ringkond

Ringkond

Ringkond

Ringkonnad

Naiskodukaitse
noored kotkad
Noored kotkad

Vanematekogu

Pealikute kogu

Peavanem

Magistrite kogu

Malev

Malev

Malev

Malevad

Noored kotkad
kodut tred
Kodutütred

Juhatus

Kesk- vanematekogu

Peavanem

Ringkond

Ringkond

Ringkond

Ringkonnad

Kodutütred
kaitseliidu koosseis seisuga 30 04 200 7
Kaitseliidu koosseis seisuga 30.04.2007

KL isikkoosseis 10320 inimest, sh:

Noorliikmed: 106

Tegevliikmed: 9931

Auliikmed: 56

Toetajaliikmed: 227

Kokku Kaitseliidus

18 611

Kokku Kaitseliidus

 • KL eriorganisatsioonid 8291 inimest, sh:
  • Naiskodukaitse: 1049
  • Noored Kotkad: 3652
  • Kodutütred: 3590
eesti riigikaitse struktuur
Siseminister

Kaitseminister

Siseministeerium

Kaitseministeerium

Kaitseväe juhataja

Kaitseliidu ülem

Kaitseliidu ülem

Kaitsejõudude Peastaap

Kaitseliidu Peastaap

Kaitseliidu Peastaap

Merevägi

Õhuvägi

Maavägi

Kaitseliidu malevad

Eesti riigikaitse struktuur

Vabariigi president

Riigikogu

Riigikaitse nõukogu

Vabariigi Valitsus

Kaitseliidu malevad

Teised relvaüksused

kaitsepoliitikat teostatakse l bi
Kaitsepoliitikat teostatakse läbi:
 • Kogu ühiskonda haarava totaalkaitsesüsteemi, mis loob võimalused oletatava agressori usutavaks heidutamiseks ning seeläbi agressiooni ärahoidmiseks ja tõrjumiseks
 • Üldise kaitseväeteenistuse kohustuse
 • Territoriaalkaitse põhimõtte
 • Koostöövõimeliste kaitsejõudude ülesehitamise ning nende hoidmine nõutavas valmiduses, sealhulgas valmistudes võimalikuks ühiseks kaitseks koostöös NATO-ga või NATO liikmena ja sõjaliseks tegevuseks rahuoperatsioonide läbiviimisel
 • Osalemise rahvusvahelises kahe- ja mitmepoolses kaitsealases koostöös

Eesti sõjalise kaitse strateegia

kaitseliit territoriaalkaitses
Kaitseliit territoriaalkaitses

Kaitseliit on territoriaalkaitsesüsteemi alustugi. Ta osaleb territoriaalkaitse- ja totaalkaitsesüsteemi ettevalmistamises, käivitamises ja elluviimises. Mobilisatsiooni käigus moodustatakse Kaitseliidu baasil territoriaalkaitse üksused

Eesti sõjalise kaitse strateegia

riigikaitse integreerimine hiskonnaellu
Riigikaitse integreerimine ühiskonnaellu

Totaalkaitse eeldab riigikaitse põhjalikku integratsiooni ühiskonda. Selles kontekstis on tähtsad vabatahtlikkusel põhinevad riigikaitsealased organisatsioonid ja initsiatiivid. Neist olulisim on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev Kaitseliit, mis moodustab kaitsejõudude osa.

Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused

maav gi jaguneb
Maavägi jaguneb:
 • Üldotstarbelisteks üksusteks (võitlus vastasega tema sissetungikolletes ja pealöökide suundadel)
 • Maakaitseväeks (peamine ülesanne on võitlus vastasega oma vastutuspiirkonnas)

Mobilisatsiooni käigus moodustatakse Kaitseliidu baasil maakaitsevägi.

Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad

kaitseliidu lesanded on
Kaitseliidu ülesanded on:
 • Elanikkonna riigikaitsealane ettevalmistamine, riigikaitsetahte kujundamine, sealhulgas vägivallatu vastupanu meetodite teavitamine ühiskonnas
 • Abi osutamine riigi põhiseadusliku korra kaitsmisel ja sisekorra tagamisel vastavalt seadustele
 • Kaitseliitlaste sõjalise väljaõppe korraldamine ja osalemine reservväelaste täiendõppe läbiviimises
 • Maakaitseväe reservüksuste loomine ja nende väljaõppe korraldamine
 • Osalemine mobilisatsiooni ettevalmistamises
kaitseliidu lesanded on1
Kaitseliidu ülesanded on:
 • Maakaitseväele ettenähtud varude hoidmine , valvamine ja kaitsmine
 • Osalemine noorsoo isamaalises kasvatuses, spordi ja kultuuri arendamine ning naiskodanike kaasamine riigikaitse ülesannete täitmisele
 • Osalemine loodus- ja muude õnnetuste ning suurte avariide tagajärgede kõrvaldamises
 • Piirivalve julgestamine ja tugevdamine kriisiolukorras
 • Teiste seadustega ettenähtud ülesannete täitmine

Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad

maakaitsev e peamised lesanded on
Maakaitseväe peamised ülesanded on:
 • Riigi territooriumi kaitsmine agressori vastu
 • Koos kaitseväe üldotstarbeliste üksustega mereranna kaitse meredessantide vastu
 • Mobilisatsioonis osalemine
 • Strateegiliselt tähtsate objektide valvamine ja kaitsmine

Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad

kaitseringkond
Kaitseringkond

Riigikaitse korraldamiseks jagatakse riigi territoorium kaitseringkondadeks.

Kaitseringkonda juhib kaitseringkonna ülem, kes allub kaitseväe juhatajale.

Kaitseringkonna ülemale alluvad rahuajal sõjalise kaitse korraldamise küsimustes kõik selle kaitseringkonna territooriumil paiknevad kaitseväe ja Kaitseliidu üksused

Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad

kaitsepiirkond
Kaitsepiirkond

Kaitsepiirkonnad moodustatakse Eesti Kaitseliidu malevate baasil kui territoriaalkaitse ülesannete täitmiseks ettenähtud, kindlat vastutuspiirkonda omavad taktikalised üksused

kaitsepiirkondade lesanded
Kaitsepiirkondade ülesanded
 • Kaitsevalmiduse tõstmise ülesannete täitmine ja nii oma koosseisu kuuluvate kui ka ülesandeks määratud üksuste formeerimine mobilisatsiooni korral
 • Riigikaitseosakondade ja väeosade abistamine mobilisatsiooni läbiviimisel
 • Kaitsepiirkonna vastutusala ettevalmistamine kaitsetegevuseks
 • Piirivalve julgestamine ja tugevdamine (piiriäärsetes kaitsepiirkondades)
 • Kohalike omavalitsuste, valitsusasutuste ja politsei abistamine sisemise julgeoleku ja avaliku korra tagamisel seadustega ettenähtud korras
kaitsepiirkondade lesanded1
Kaitsepiirkondade ülesanded
 • Riiklikult ja sõjaliselt tähtsate objektide, materiaalsete varude valve ning kaitse korraldamine
 • Õhukaitse lähiõhuvaatlussüsteemi kuuluvate vaatluspostide ja juhtimispunktide mehitamine ning vaatlusülesannete pideva täitmise tagamine
 • Kaitseväelinnakute ja teiste objektide ülevõtmine üksuste lahkumisel ning nende otstarbekohase kasutamise ja hooldamise korraldamine
 • Võitlus vaenlase luure – diversioonigruppide ning õhu- ja meredessantidega
 • Vastutusala kaitsmine iseseisvalt või koos teiste kaitseväe üksustega juhul, kui vaenlane püüab seda hõivata
kaitsepiirkondade lesanded2
Kaitsepiirkondade ülesanded
 • Kaitseväe reservide arvestamine ja ettevalmistamine vastavalt kaitseringkonna ülema seatud ülesannetele
 • Kaitseväe üksuste varustamine, haavatute ja haigete evakueerimine lahingupiirkonnast ning tagala julgestamine vastavalt kaitseringkonna ülema antud ülesannetele
 • Sissitegevuse ja vastupanuliikumise korraldamine ja juhtimine juhul, kui vaenlane on hõivanud vastutusala
 • Kohalike võimude abistamine kodanikukaitse rakendamisel
ad