Rops pozna
Download
1 / 10

ROPS Pozna? - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

ROPS Poznań. Porozumienie dotyczące współpracy – minimalny zakres umowy. wiedza zmienia przyszłość. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ROPS Pozna?' - sade-mack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rops pozna

ROPS Poznań

Porozumienie dotyczące współpracy – minimalny zakres umowy

wiedza zmienia przyszłość

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Zakres umowy powinien obejmować:

- upowszechnianie ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego

- wymianę informacji przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w przypadku działań organizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Zakres umowy powinien obejmować:

- kierowanie osób bezrobotnych do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym

- uregulowanie zasad wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych będących klientami MOPS

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Obowiązki PUP

- Przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach w związku z ust o pomocy społecznej - art. 9 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- Informowanie osób bezrobotnych o obowiązku powiadamiania PUP o udziale w szkoleniu organizowanym w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia [art.41 ust.11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ]

- Kierowania osób bezrobotnych do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym poprzez wydawanie skierowań art. 50 pkt.2 ust 2 w tym przypadku, powiatowy urząd pracy oraz ośrodek pomocy społecznej są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych działaniach wobec bezrobotnych w trybie określonym w zawartym porozumieniu [art.. 50 pkt. 3 ]

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Obowiązki PUP

Objęcia odpowiednimi instrumentami rynku pracy osób, które po zakończeniu uczestnictwa w kontrakcie socjalnym ponownie zarejestrują się w PUP jako bezrobotne

Analizowania informacji otrzymanych z JOPS o wskazanych osobach bezrobotnych i informowania o planowanych działaniach aktywizujących wobec tych osób

Kierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej – art. 12 pkt. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Obowiązki PUP

Na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika, a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji społecznej – na wniosek pracownika Socjalnego powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy:

a) u pracodawcy,

b) w Centrum - art. 16 pkt. 1 i 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

[Skierowanie do pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby Centrum a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia

przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

1) 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach;

2) 80 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;

3) 60 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach]

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Obowiązki JOPS

Upowszechniania uzyskanych z PUP informacji dotyczących: ofert pracy, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia socjalnego oraz poradnictwa zawodowego, w tym organizowanych spotkań, wykorzystując tablice ogłoszeń i stronę internetową art. 17 pkt. 2 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Obowiązki JOPS

Występowania – w przypadkach szczególnie uzasadnionych- z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji osoby bezrobotnej, zwłaszcza w zakresie aktywizacji zawodowej i Indywidualnego Planu Działania

Upowszechnianie uzyskanych z PUP informacji dotyczących: ofert pracy, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia socjalnego oraz poradnictwa zawodowego, w tym organizowanych spotkań, wykorzystując tablice ogłoszeń i stronę internetową art. 17 pkt. 2 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej

Informowania PUP o działaniach aktywizujących w zakresie zastosowanych instrumentów aktywnej integracji [aktywizacja zawodowej i edukacyjnej] w projekcie systemowym [dane osobowe, okres realizacji, tematyka i opis działań]

Występowanie do PUP o skierowanie do kontraktu socjalnego oraz realizację działa i monitoring zapisów kontraktowych

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dodatkowe ustalenia

Wybór działań aktywizujących należy do osoby zarejestrowanej jako bezrobotna

Wyznaczają pracowników upoważnionych do wymiany informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań dotyczących osób bezrobotnych

Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej

Strony porozumienia dopuszczają możliwość zawarcia dodatkowych szczegółowych uzgodnień zwłaszcza w zakresie realizowania programów bądź projektów, których uczestnikami będą osoby bezrobotne

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dziękuję za uwagę

  • Doradztwo ROPS

  • doradcy@rops-wielkopolska.poznan.pl

  • (61) 856 73 30

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego