Poglavlje V Deo 2 Metode ocene investicionih projekata - PowerPoint PPT Presentation

saddam
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poglavlje V Deo 2 Metode ocene investicionih projekata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poglavlje V Deo 2 Metode ocene investicionih projekata

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
106 Views
Download Presentation

Poglavlje V Deo 2 Metode ocene investicionih projekata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poglavlje V Deo2 Metode ocene investicionih projekata doc. dr Sandra Mašić

 2. Investicioni proces • Strateško planiranje – prozilazi iz ideja o rastu i razvoju kompanije, prave se procene o rastu kapaciteta i tržišta, konkurentske pozicije, te se donosi odluka o strategiji rasta • Razvoj investicionih projekata – razvoj projekata različitiog karaktera – proširenje kapaciteta postojeće proizvodnje, stvaranje novih kapaciteta, projekat za zamenu postojeće opreme itd. • Filtriranje – gruba procena projekata kako bi se uvidelo da li postoji potreba dalje sofisticiranije analize • Ocena – primena sofisticiranih metoda ocene investicionih projekata • Donošenje investicionih odluka • Implementacija • Revizija investicionih odluka – poređenje stvarnih troškova i benefita investicije u odnosu na projektovano

 3. Metode evaluacije investicionih projekata Naš problem Kompanija Bennett je firma srednje veličine koja tranutno razmatra dva projekta: Projekat A zahteva početno ulaganje od $42,000, a projekat B početno ulaganje od $45,000. Relevantni novčani tokovi iz projekata dati su u sledećoj tabeli i prikazani na vremenskoj liniji na slici.


 4. Konvencionalni novčani tokovi Nekonvencionalni novčani tokovi - -

 5. Nesofisticirane metode: - rok povraćaja ulaganja Sofisticirane metode: - neto sadašnja vrednost (NSV) - interna stopa rentabilnosti (prinosa), ISR Metode evaluacije investicionih projekata

 6. Rok povraćaja ulaganja • Metod roka povraćaja meri koliko dugo (u smislu meseci ili/i godina) je potrebno da bi se povratilo početno ulaganje u projekat. • Maksimalno prihvatljiv period roka povraćaja se određuje od strane menadžementa kompanije. • Ukoliko je rok povraćaja kraći od maksimalno prihvatljivog roka povraćaja, projekat treba prihvatiti. • Ukoliko je rok povraćaja duži od maksimalno prihvatljivog roka povraćaja, projekat treba odbiti.

 7. Rok povraćaja A = 42.000/14.000 = 3 godine Rok povraćaja B = 28.000 + 12.000 + (10.000/2) = 2,5 godine

 8. Za i protiv metoda roka povraćaja • Metod roka povraćaja rado koriste velike firme kako bi ocenile manje projekte, te manje firme kako bi ocenile većinu projekata. • To je jednostavan, intuitivan metod ocene investicionih projekata, koji razmatra novčane tokove pre nego računovodstvene profite. • Takođe, daje implicitan uvid u tajming novčanih tokova, te se koristi i kao dodatni metod ocene incesticionih projekata uz druge metode, poput Neto sadašnje vrednosti i Interne stope prinosa.

 9. Za i protiv metoda roka povraćaja • Jedna od najvećih slabosti metoda roka povraćaja je što je odgovarajući rok povraćaja subjektivno određen broj. • Takođe, ne uspeva da uzme u obzir principmaksimiziranja bogatstvajer se ne bazira na diskontovanim novčanim tokovima, te iz tog razloga ne pokazuje da li projekat ima dodatnu vrednost za firmu. • Stoga, rok povraćaja ne uzima u obzir vremensku vrednost novca. • Ne uzima u obzir novčane tokove nastale nakon roka povraćaja ulaganja. • Ne uzima u obzir profil novčanih tokova u toku perioda povraćaja.

 10. 11.200 17.000

 11. Neto sadašnja vrednost (NSV) • Neto sadašnja vrednost (NSV). Neto sadašnja vrednost je razlika sadašnje vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova i vrednosti inicijalnog (početnog) ulaganja. NTt Io NTt Io Tab b

 12. Kriterijum odlučivanja Ako je NSV > 0, prihvatiti projekat Ako je NSV < 0, odbiti projekat Ako je NSV = 0, indiferentni smo

 13. Vraćamo se na naš problem iz početne tabele, uz pretpostavku da je cena kapitala kompanije 10%. Na osnovu datih novčanih tokova i cene kapitala, NSV je moguće izračunati na sledeći način.

 14. Interna stopa prinosa (rentabilnosti) (ISR) • Interna stopa prinosa(ISR)je diskontna stopa koja izjednačava sadašnju vrednost početnog ulaganja sa sadašnjom vrednošću budućih novčanih tokova. • ISRje intristična stopa prinosa projekta. NTt Io NTt Io

 15. Kriterijum odlučivanja Ako je ISR > k, prihvatiti projekat Ako je ISR < k, odbiti projekat Ako je ISR = k, indiferentni smo k = cena kapitala, oportuniteni trošak, zahtevani prinos

 16. Izračunavanje ISR Jednogodišnji vremenski horizont Io = 350.000 NT1 = 400.000 n=1 ISR = ?

 17. Izračunavanje ISR Višegodišnji vremenski horizont

 18. Dalja procedura kalkulacije tiče se primene metoda pokušaja i pogrešaka dok se pronađe ona vrednost ISR koja izjednačava NSV sa 0, tj. vrednost početnog ulaganja sa sadašnjom vrednosšću očekivanih novčanih tokova u narednim godinama. Jednostavnija verzija kalkulacije bi se postigla izračunavanjem NSV1 gde bismo uzeli neku nižu diskontnu stopu (k1) po kojoj bismo dobili pozitivnu vrednost NSV1. Dalje uzeli bismo neku drugu veću vrednost diskontne stope (k2) po kojoj bismo gledali da ostvarimo negativnu vrednost NSV2, jer što je diskontna stopa veća NSV je niža. A potom bismo primenili sledeću formulu:

 19. ZADACI ZA PROVERU ZNANJA 10

 20. 2.

 21. 3.

 22. 4.

 23. 5.

 24. DOMAĆI ZADATAK 6.