Mój przyjaciel jest inwalidą Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej - PowerPoint PPT Presentation

saburo
m j przyjaciel jest inwalid bezpieczna szko a bezpieczny ucze zesp szk w koniuszowej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mój przyjaciel jest inwalidą Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mój przyjaciel jest inwalidą Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Mój przyjaciel jest inwalidą Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej
97 Views
Download Presentation

Mój przyjaciel jest inwalidą Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mój przyjaciel jest inwalidąBezpieczna Szkoła – Bezpieczny UczeńZespół Szkół w Koniuszowej

 2. Osoba niepełnosprawna według WGO to taka osoba, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej

 3. Niepełnosprawność to stan występowania pewnych ograniczeń w funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia mogą być spowodowane obniżeniem sprawności funkcji: • fizycznych, • psychicznych, • umysłowych.

 4. Ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka, wynikające zniepełnosprawności, mogą być: • całkowite, • częściowe, • trwałe lub okresowe, • wrodzone lub nabyte, • ustabilizowane lub progresywne.

 5. Przykładowe rodzaje niepełnosprawności:

 6. Obniżona sprawność intelektualna – upośledzenie umysłowe.

 7. Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (zaburzenia mowy – autyzm, jąkanie się).

 8. Obniżona sprawność ruchowa. - to trudność w poruszaniu się.

 9. Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) – osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej).

 10. Najważniejsze przepisy prawa dotyczące osób z niepełnosprawnością: • Konstytucja RP – art. 30, 32, 68, a szczególnie art. 69, który brzmi: Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

 11. Stereotyp to przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, powstały w wyniku własnych obserwacji, przejmowania poglądów innych osób, wzorców przekazywanych przez społeczeństwo.

 12. Pomoc osobom niepełnosprawnym • powinny być traktowane tak by nie odczuwały znaków swej choroby • powinny mieć możliwości uczestnictwa w życiu społecznym i dostępu do różnych usług, jak my • powinny mieć dostęp do specjalistycznych usług i świadczeń koniecznych ze względu na ich niepełnosprawność (opieka zdrowotna, możliwości kształcenia, zatrudnienie, odpowiednie możliwości mieszkaniowe i opiekę w miejscu pobytu, bezpieczeństwo finansowe) • możliwości korzystania z rekreacji i czasu wolnego.