Gi i thi u v visual basic v ado
Download
1 / 46

Giới thiệu về Visual Basic và ADO - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Giới thiệu về Visual Basic và ADO. Nguyễn Văn Khiết. Noäi dung. Giôùi thieäu veà Visual Basic Moâi tröôøng laøm vieäc Caùc kieåu döõ lieäu cô sôû Cuù phaùp caùc leänh Giôùi thieäu veà ADO Moâ hình ñoái töôïng Caùc ví duï söû duïng. Giôùi thieäu veà Visual Basic.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Giới thiệu về Visual Basic và ADO' - saburo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

No i dung
Noäi dung

 • Giôùi thieäu veà Visual Basic

  • Moâi tröôøng laøm vieäc

  • Caùc kieåu döõ lieäu cô sôû

  • Cuù phaùp caùc leänh

 • Giôùi thieäu veà ADO

  • Moâ hình ñoái töôïng

  • Caùc ví duï söû duïng.


Gi i thie u ve visual basic
Giôùi thieäu veà Visual Basic

 • Maøn hình thieát keá form


Gi i thie u ve visual basic1
Giôùi thieäu veà Visual Basic

 • Xöû lyù caùc söï kieän treân form


Vb ca c kie u d lie u c ba n
VB: Caùc kieåu döõ lieäu cô baûn

 • Byte

 • Integer

 • Long

 • Currency

 • Date

 • String

 • Boolean

 • Single

 • Double


Cu pha p ca c le nh
Cuù phaùp caùc leänh

 • Khai báo biến

  • Dim TênBiến As KiểuDữLiệu

  • VD : Dim i as Integer

   Dim str as String

   Dim b as Boolean

   Dim cn as ADODB.Connection

   Dim lb as ListBox


Cu pha p ca c le nh1
Cuù phaùp caùc leänh

 • Leänh gaùn

  • Cuù phaùp :

   • Gaùn caùc kieåu döõ lieäu cô sôû

    Bieán = giaùtrò

   • Gaùn caùc ñoái töôïng

    Set bieán = ñoái töôïng

  • Ví duï :

   a = 100

   Set cn = new ADODB.Recordset


Cu pha p ca c le nh2
Cuù phaùp caùc leänh

 • Leänh if

  • Cuù phaùp :

   • If điều_kiện Then Lệnh

   • If điều_kiện Then

    End if

   • If điều_kiện Then

    Else

    End if


Cu pha p ca c le nh3
Cuù phaùp caùc leänh

 • Leänh Select Case

  • Cuù phaùp :

   Select Case Biến

   Case giá_trị_1

   (Các) lệnh

   Case giá_trị_2

   (Các) lệnh

   Case Else

   (Các) lệnh

   End Select


Cu pha p ca c le nh4
Cuù phaùp caùc leänh

 • Leänh For

  • Cuù phaùp :

   For bien=Biên_dưới To Biên_trên [step k]

   (Các) lệnh

   Next


Cu pha p ca c le nh5
Cuù phaùp caùc leänh

 • Leänh While

  • Cuù phaùp :

   While điều_kiện_lặp

   (Các) lệnh

   Wend

   Do While điều_kiện_lặp

   (Các) lệnh

   Loop


ADO

Browser / Application

ADO

OLE DB

ODBC

Relational Data

Non-Relational Data


Ado activex data object
ADO (ActiveX Data Object)

 • Ñeå söû duïng ADO trong Visual Basic, tham chieáu ñeán thö vieän:

  • Trong Visual Basic, choïn menu Project,References

  • ChoïnMicrosoft ActiveX Data Objects 2.6 Library .


Ado object model
ADO Object Model

 • Connection

 • Recordset

 • Command

 • Parameter

 • Field


Ado object model1
ADO Object Model

 • Ñoái töôïng Connection

  • Thieát laäp keát noái ñeán CSDL.

  • Xaùc ñònh OLE DB provider

  • Thöïc hieän 1 caâu query

  • Quaûn lyù transactions treân keát noái ñang môû.


Connection object
Connection Object

 • Ví duï : Môû moät connection

  (kết nối tới MS Access : hs.mdb)

  Dim cn As New ADODB.Connection

  cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = hs.mdb"

  cn.Open


Connection object1
Connection Object

 • Ví duï : Môû moät connection

  (kết nối tới MS SQLServer : pubs)

  Dim cn As New ADODB.Connection

  cn.ConnectionString = “Provider = SQLOLEDB.1;Data Source=SELAB106;User ID=sa;Initial Catalog=pubs"

  cn.Open


Connection object2
Connection Object

 • Ví duï : Thöïc hieän caâu leänh SQL

  ‘ insert statement

  Dim strSQL as String

  strSQL = "insert into employee values ('ARD25437A','John','P','Baxter',7, 100, 0877, '1989-11-11T00:00:00 ')"

  cn. Execute strSQL


Connection object3
Connection Object

 • Ví duï : Thöïc hieän caâu leänh SQL

  ‘ update statement

  Dim strSQL as String

  strSQL = “UPDATE employee SET job_id=11 WHERE fname='Pedro’ "

  cn. Execute strSQL


Connection object4
Connection Object

 • Ví duï : Thöïc hieän caâu leänh SQL

  ‘ delete statement

  Dim strSQL as String

  strSQL = “DELETE from employee WHERE fname='Pedro’ "

  cn. Execute strSQL


Recordset object
Recordset Object

 • Recordset object provides methods for manipulating result sets .

 • Recordset object allows you to add, update, delete, and scroll through rows in the recordset.


Recordset object1
Recordset Object

 • Caùc caùch ñeå laáy ñöôïc moät Recordset

  • Execute connection

  • Execute command

  • Open Recordset.


Recordset object2
Recordset Object

 • Open recordset

  Open strSQL, connection, opentype, locktype


Recordset object3
Recordset Object

 • Open Type

  • adOpenForwardOnly

  • adOpenStatic

  • adOpenKeyset

  • adOpenDynamic

 • Lock type

  • adLockReadOnly

  • adLockOptimistic

  • adLockPessimistic

  • adLockBatchOptimistic


Recordset object4
Recordset Object

 • VD

  Dim rs as ADODB.Recordset

  Set rs = New ADODB.Recordset

  rs.Open “Select * from employee”, cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

  Set rs = Nothing


Recordset object5
Recordset Object

 • Di chuyeån treân Recordset

  • MoveFirst

  • MoveNext

  • MovePrevious

  • MoveLast

  • Move


Recordset object6
Recordset Object

 • Duyeät qua Recordset

  Dim rs as ADODB.Recordset

  Set rs = New ADODB.Recordset

  rs.Open “Select * from employee”, cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

  If rs.RecordCount>0 then

  rs.MoveFirst

  While not rs.EOF

  rs.MoveNext

  WEnd

  End if

  Set rs = Nothing


Vb ado code example
VB & ADO : Code example

 • Database : Microsoft Access 2000

 • Data Source : hs.mdb

 • Table : HOCSINH


V du 1
Ví duï 1

 • Nhaäp thoâng tin hoïc sinh.

 • Duøng phöông thöùc AddNew cuûa Recordset


V du 11
Ví duï 1

 • Xöû lyù nuùt Ghi

  Dim cn As New ADODB.Connection

  cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & App.Path & "\hs.mdb"

  cn.Open

  Dim rs As New ADODB.Recordset

  rs.Open "Select * from HOCSINH", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

  rs.AddNew

  rs!TenHS = txtTenHS.Text

  rs!NgaySinh = txtNgaySinh.Text

  rs("Noisinh") = txtNoiSinh.Text

  rs("DiaChi") = txtDiaChi.Text

  rs.Fields("GhiChu") = txtGhiChu.Text

  rs.Update

  Set rs = Nothing

  Set cn = Nothing


V du 2
Ví duï 2

 • Nhaäp thoâng tin hoïc sinh.

 • Duøng phöông thöùc Execute cuûa Connection.


V du 21
Ví duï 2

 • Xöû lyù nuùt Ghi

  Dim cn As New ADODB.Connection

  cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & App.Path & "\hs.mdb"

  cn.Open

  Dim strSQL As String

  strSQL = "Insert into HOCSINH(TenHS,NgaySinh,NoiSinh,DiaChi,GhiChu) values ('" & txtTenHS.Text & "','" & txtNgaySinh.Text & "','" & txtNoiSinh.Text & "','" & txtDiaChi.Text & "','" & txtGhiChu.Text & "')"

  cn.Execute strSQL

  Set cn = Nothing


V du 3
Ví duï 3

 • Laáy danh saùch hoïc sinh.

 • Duøng MSHFlexGrid ñeå hieån thò


V du 31
Ví duï 3

 • Choïn söû duïng Microsoft Hierrachical FlexGrid Control.

  • Choïn Project | Components


V du 32
Ví duï 3

 • Khôûi taïo Connection

  Public Sub KhoiTaoKetNoi()

  cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & App.Path & "\hs.mdb"

  cn.Open

  End Sub


V du 33
Ví duï 3

 • Hieån thò tieâu ñeà

  Public Sub HienThiTieuDe()

  gridHS.Cols = 7

  gridHS.Rows = 2

  gridHS.TextMatrix(0, 0) = "STT"

  gridHS.TextMatrix(0, 1) = "MaHS"

  gridHS.TextMatrix(0, 2) = "Teân HS"

  gridHS.TextMatrix(0, 3) = "Ngaøy sinh"

  gridHS.TextMatrix(0, 4) = "Noi sinh"

  gridHS.TextMatrix(0, 5) = "Ñòa chæ"

  gridHS.TextMatrix(0, 6) = "Ghi chuù"

  gridHS.AllowUserResizing = flexResizeBoth

  End Sub


V du 34
Ví duï 3

 • Laáy döõ lieäu

  Public Sub LayDuLieu()

  Dim rs As New ADODB.Recordset

  rs.Open "Select * from HOCSINH", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

  If rs.RecordCount > 0 Then

  gridHS.Rows = rs.RecordCount + 1

  rs.MoveFirst

  Dim i As Integer

  For i = 1 To rs.RecordCount

  gridHS.TextMatrix(i, 0) = i

  gridHS.TextMatrix(i, 1) = rs!MaHS

  gridHS.TextMatrix(i, 2) = rs!TenHS

  gridHS.TextMatrix(i, 3) = rs!NgaySinh

  gridHS.TextMatrix(i, 4) = rs!NoiSinh

  gridHS.TextMatrix(i, 5) = rs!DiaChi

  gridHS.TextMatrix(i, 6) = rs!GhiChu

  rs.MoveNext

  Next

  End If

  Set rs = Nothing

  End Sub


V du 35
Ví duï 3

 • Goïi 3 haøm treân:

  Private Sub Form_Load()

  KhoiTaoKetNoi

  HienThiTieuDe

  LayDuLieu

  End Sub


V du 4
Ví duï 4

 • Laáy danh saùch hoïc sinh.

 • Duøng ListView ñeå hieån thò


V du 41
Ví duï 4

 • Choïn söû duïng Microsoft Windows Common Control 6.0.

  • Choïn Project | Components


V du 42
Ví duï 4

 • Khôûi taïo Connection

  Public Sub KhoiTaoKetNoi()

  cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & App.Path & "\hs.mdb"

  cn.Open

  End Sub


V du 43
Ví duï 4

 • Hieån thò tieâu ñeà

  Public Sub HienThiTieuDe()

  lvHS.View = lvwReport

  lvHS.ColumnHeaders.Add , , "STT"

  lvHS.ColumnHeaders.Add , , "MaHS"

  lvHS.ColumnHeaders.Add , , "Teân HS"

  lvHS.ColumnHeaders.Add , , "Ngaøy sinh"

  lvHS.ColumnHeaders.Add , , "Nôi sinh"

  lvHS.ColumnHeaders.Add , , "Ñòa chæ"

  lvHS.ColumnHeaders.Add , , "Ghi chuù"

  End Sub


V du 44
Ví duï 4

 • Laáy döõ lieäu

  Public Sub LayDuLieu()

  Dim rs As New ADODB.Recordset

  rs.Open "Select * from HOCSINH", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

  If rs.RecordCount > 0 Then

  rs.MoveFirst

  Dim i As Integer

  Dim li As ListItem

  For i = 1 To rs.RecordCount

  Set li = lvHS.ListItems.Add(, , i)

  li.SubItems(1) = rs!MaHS

  li.SubItems(2) = rs!TenHS

  li.SubItems(3) = rs!NgaySinh

  li.SubItems(4) = rs("NoiSinh")

  li.SubItems(5) = rs("DiaChi")

  li.SubItems(6) = rs.Fields("Ghichu")

  rs.MoveNext

  Next

  End If

  Set rs = Nothing

  End Sub


V du 45
Ví duï 4

 • Goïi 3 haøm treân:

  Private Sub Form_Load()

  KhoiTaoKetNoi

  HienThiTieuDe

  LayDuLieu

  End Sub


V du 5
Ví duï 5

 • Xoùa moät hoïc sinh töø danh saùch


V du 51
Ví duï 5

 • Xöû lyù nuùt Xoùa

  Private Sub cmdXoa_Click()

  Dim li As ListItem

  Set li = lvHS.SelectedItem

  If Not IsNull(li) Then

  Dim sql As String

  Dim mahs As Integer

  mahs = li.SubItems(1)

  sql = "Delete from HOCSINH where MAHS=" & mahs

  cn.Execute sql

  lvHS.ListItems.Remove li.index

  End If

  End Sub


ad