Systeemisuunnittelumallit - PowerPoint PPT Presentation

systeemisuunnittelumallit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Systeemisuunnittelumallit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Systeemisuunnittelumallit

play fullscreen
1 / 16
Systeemisuunnittelumallit
75 Views
Download Presentation
ryu
Download Presentation

Systeemisuunnittelumallit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Systeemisuunnittelumallit Tietojärjestelmien suunnittelu KYAMK, J. Ansamäki

 2. Mikä on suunnittelumalli? • Käytännön suunnittelutyön tueksi laadittu konkreettinen malli. • Kuvaa työn kohteet, tehtävät, tehtäväjärjestys, menetelmät, kuvaustavat, apuvälineet ja työohjeet. • mitä tehdään • missä järjestyksessä tehdään • miten tehdään • millä tehdään • miten työ kuvataan

 3. Miksi suunnittelumalleja käytetään? • Systeemityö on erittäin monipuolista asiantuntemusta vaativaa työtä. • Suunnittelumalli tarjoaa: • kokeillun tavan lähestyä kohdealueen kehittämistä. • keinot yrityksen suunnittelutyön standardointiin. • mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti suunnittelun kohteeseen.

 4. Suunnittelumallien ideoita • Projekti jaetaan usein ajallisesti peräkkäisiin vaiheisiin. esim: • esitutkimus • sisällön suunnittelu • ratkaisun suunnittelu • toteutus & käyttöönotto • Erilaisia lähestymistapoja: • tietopohjainen tai toimintapohjainen • Kumpikaan ei useinkaan ole riittävä yksinään. • oliopohjainen • Tiedot ja toiminnot yhdistyvät luokiksi ja olioiksi

 5. Suunnittelumalleja • Kuivalahden mukaan Suomessa käytössä: • Tietotehtaan TISMA • Unisysin SUM • Mikkosen ja Soinin SRM • Sytyke-työryhmän STST • Kuivalahden SUUNTA • PSC, PIOCO, Meto, SOOA • ja näiden yrityskohtaiset sovellukset

 6. Menetelmät • Kehitetty systeemityön avuksi • Tarkoitetaan järjestelmällistä menettely- ja työskentelytapaa. • Antaa keinot tietyn tehtävän suunnitteluun ja toteutukseen. • Sisältää standardin kuvaustavan. • Menetelmiä ovat esimerkiksi: • nelikenttäanalyysi, riskianalyysi, käsiteanalyysi, toiminta-analyysi, ongelma-analyysi ja tietotarveanalyysi.

 7. Kuvauskielet • Suunnitelmat on aina voitava kuvata ymmärrettävällä tavalla. • Kuvauskielessä esitetään käytettävät symbolit ja niiden käyttösäännöt. • Kuvaus voidaan tehdä erikokoisille papereille tai tietokoneelle esim. jollain CASE-ohjelmalla. • CASE = Computer Aided System Engineering (TAS) • Samaa menetelmää varten voi olla tarjolla useita erilaisia kuvauskieliä.

 8. Apuvälineet • Systeemityön eri vaiheissa käytettäviä koneita, laitteita, ohjelmia, lomakkeita ja muita manuaalisia välineitä. • TAS eli CASE • tarjolla useita eri menetelmiä ja kuvaustapoja. • Työryhmäohjelmia • suunnittelua myös verkon yli.

 9. Suunnittelumallit yrityksen työvälineinä • Strategisessa suunnittelussa • Avustetaan yritysjohtoa esimerkiksi analyysien teossa. • Taktisessa suunnittelussa • Tavoitteena saada kohdealueen toiminta suunnitelmalliseksi, kilpailukykyiseksi ja sujuvaksi • Projektin suunnittelussa • Projektin toteutuksessa • Projektin seurannassa • Osana laatukäsikirjaa

 10. Microsoft Solutions Framework • Microsoftin menetelmistö ohjelmistontuotannon ongelmiin. • MSF:n päämallit: • MSF Enterprice Architecture Model • MSF Risk Management Model • MSF Team Model for Application Development • MSF Process Model for Application Development • MSF Application Model • MSF Design Process Model

 11. Development Team Model • Työryhmien organisaatio ja mitä periaatteita niiden pitäisi noudattaa. • Mm. seuraavia päämääriä ja vastuualueita: • Asiakastyytyväisyys • Product management, tuotteenhallinta • Toiminta projektille asetetuissa rajoissa • Program management, ohjelmanhallinta • Käyttäjävaatimusten mukainen tuote • Development, tuotekehitys • Julkistus vasta virheiden käsittelyn jälkeen • Testing, testaus • Loppukäyttäjän työn tehostuminen • User education, käyttäjäkoulutus • Sujuva jakelu ja jatkuva ylläpito • Logistics management, logistiikanhallinta

 12. Development Process Model • Sisältää projektisuunnittelun tärkeimmät tehtävät: • Mitä asioita pitää tehdä ja milloin? • Mallin periaatteet ja käytännöt: • Vaiheittainen julkistus. • Ajantasaisen dokumentaation luominen. • Epävarman tulevaisuuden aikatauluttaminen. • Kompromissien hallinta. • Riskien hallinta. • Ajatus kiinteästä julkaisupäivästä. • Suuren projektin jakaminen hallittaviin osiin. • Edistymisen seuraaminen päivittäin. • Alhaalta ylös –arvioinnin käyttäminen.

 13. Julkaisu Vakiinnuttaminen Määrittely Tavoite saavutettu Määrittely hyväksytty Ohjelmointi Suunnittelu Projektisuunnitelma hyväksytty • Mallissa on pyritty yhdistämään vesiputous- ja spiraalimallin parhaat puolet: • Vesiputousmallista välitavoitteet • alkuperäisen mallin ongelmana muuttuvat vaatimukset • Spiraalimallista toistuvat kehitysvaiheet • alkuperäisen mallin ongelmana muutosten nopeus ja järjestelmän epävakaus.

 14. Neljän vaiheen tärkeimmät tehtävät ovat: • Yleiskuvan muodostaminen, niin että tuotteesta syntyy yhteinen näkemys. • Suunnittelu, jonka tuloksena täytyy saada aikaan tarkka projektisuunnitelma ja sovelluksen arkkitehtuuri. • Kehitysvaihe, jonka tehtävänä on tuottaa hyvin rakennettu ja valmis tuote. • Vakiinnuttaminen, jonka tuloksena syntyy vakaa ja jakeluun valmis tuote. • Eteneminen perustuu välitavoitteisiin: • Päätavoitteet päättävät eri kehitysprosessin vaiheet. Julkisia. • Alitavoitteet osoittavat etenemistä ja jakavat suuret tehtäväkokonaisuudet helpommin hallittaviin osiin. Sisäisiä.

 15. Design Process Model • Koostuu kolmesta osasta: • Käsitteellinen suunnittelu • Tarkastelee ongelmaa käyttäjän ja liike-elämän kannalta. • Määrittää ratkaisun ongelmaan kuvauksina. • Looginen suunnittelu • Ratkaisua tarkastellaan kehitysryhmän näkökulmasta. • Määrittelee ratkaisun joukkona yhteistyössä toimivia palveluita. • Fyysinen suunnittelu • Tarkastelee ratkaisua ohjelmoijien näkökulmasta. • Määrittelee ratkaisun palveluina ja tekniikoina.

 16. Käsitteellinen suunnittelu Liiketoiminnan tarpeet, käyttäjien tehtävät ja vaatimukset. Looginen suunnittelu Organisoi ratkaisun ja kommunikaation sen osien välillä. Luo käsitteellisen suunnittelun tulosten perusteella abstraktin mallin. Fyysinen suunnittelu Selvitetään sovelluksen yksityiskohdat soveltamalla tosielämän teknisiä rajoituksia. Käytetään loogisen suunnittelun lopputuloksia. Käsitteellinen suunnittelu Looginen suunnittelu Näkemys Palvelut ja oliot, Käyttö- liittymä ja looginen tietokanta Fyysinen suunnittelu Komponentit Käyttöliittymä ja fyysinen tietokanta Projekti- suunnitelma hyväksytty Visio hyväksytty Käsitteellinen suunnittelu Looginen suunnittelu Fyysinen suunnittelu