mobilizacija lietuvoje teisiniai pagrindai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOBILIZACIJA LIETUVOJE TEISINIAI PAGRINDAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOBILIZACIJA LIETUVOJE TEISINIAI PAGRINDAI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

MOBILIZACIJA LIETUVOJE TEISINIAI PAGRINDAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

MOBILIZACIJA LIETUVOJE TEISINIAI PAGRINDAI. Turinys. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindai, Karo padėties įstatymas. Kiti teisės aktai (įstatymai). Mobilizacija . N aujas teisinis reguliavimas . MPŠP įstatymas. Kitų įstatymų pakeitimai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MOBILIZACIJA LIETUVOJE TEISINIAI PAGRINDAI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
turinys
Turinys
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija.
 • Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindai, Karo padėties įstatymas.
 • Kiti teisės aktai (įstatymai).
 • Mobilizacija.Naujas teisinis reguliavimas.
  • MPŠP įstatymas.
  • Kitų įstatymų pakeitimai.
  • MPŠP įstatymo įgyvendinimas.
lr konstituci ja princip in s nuostatos
LRKONSTITUCIJA. PRINCIPINĖS NUOSTATOS

Galimybė apriboti privačios nuosavybės neliečiamybę

(23 str. 3 d.);

Ūkio reguliavimas visuomenės gerovei (46 str. 3 d.);

Galimybė nustatyti privalomus darbus (48 str. 4 d.);

Visuotinio pasipriešinimo agresijai teisė (3 str. 2 d.);

Visų piliečių pareiga ginti valstybę (139 str. 1 d.);

Galimybė prireikus įvesti:

karo padėtį (142 str.);

skelbti mobilizaciją (142 str.).

slide4

NACIONALINIO SAUGUMO

PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (1)

Nacionalinio saugumo politikos tikslas

(NSP I dalis 1 skyrius):

sutelktomis valstybės ir piliečių pastangomis plėtoti ir stiprinti demokratiją, užtikrinti Tautos saugų būvį ir valstybės vidaus bei išorės saugumą, atgrasyti kiekvieną potencialų užpuoliką, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką.

slide5

NACIONALINIO SAUGUMO

PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (2)

Nacionalinio saugumo objektai (NSP I dalis 2 skyrius)

NS aplinka

Valst.

N ir KS

Teisės

laisvės

VT

vientis.

Kultūr.

paveld.

Tautos

vert.

Visuom.

sveik.

Aplinkos

aps.

slide6

NACIONALINIO SAUGUMO

PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (3)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas. (NSP I dalis 2 skyrius 3 skirsnis)

Valstybė

Piliečiai

Ugdo pasiryžimą ginti

Lietuvos laisvę;

Rengiasi visuotiniam pilietiniam

pasipriešinimui;

Plėtoja visuomenės institutų, piliečių

susivienijimų ir draugijų

veiklą.

Garantuoja pasirengimą besąlygiškai

gynybai ir visuotiniam pilietiniam

pasipriešinimui agresijos atveju;

rengia gynybai kariuomenę ir jos

mobilizacinį rezervą pagal

nacionalinius ir NATO kolektyvinės

gynybos planus.

nacionalinio saugumo pagrind statymas 4
NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (4)

Lietuvos gynybos politika (NSP 6-7 skyriai)

Visuotinės ir besąlyginės gynybos principas

MOBILIZACIJA

Karinė gynyba

Pilietinis pasipriešinimas

Pagrindinės nuostatos:

tautos apsisprendimas ir pasiryžimas priešintis kiekvienam užpuolikui;

piliečių pasirengimas visuotiniam ginkluotam ir neginkluotam pasipriešinimui bei pilietinei gynybai;

geras kariuomenės ir civilių piliečių savitarpio supratimas ir bendradarbiavimas;

valstybės atsargos ir kiti mobilizacinio rezervo ištekliai.

slide8

KARO PADĖTIES ĮSTATYMAS (1)

 • Pagrindinės sąvokos:
 • karas – paskelbtas karas ar bet kuris ginkluotas konfliktas, kurio dalyvė yra Lietuvos Respublika;
 • karo padėtis – ypatinga teisinė padėtis, kuri įvedama prireikus ginti Tėvynę ginkluoto užpuolimo ar jo grėsmės atveju, kai kyla grėsmė Lietuvos valstybės suverenumui ar jos teritoriniam vientisumui arba prireikus vykdyti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, siekiant užtikrinti valstybės gynybą ir kitas gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas karo metu.
slide9

KARO PADĖTIES ĮSTATYMAS (2)

Įmonių ir organizacijų veiklos ypatumai (18-20 str.)

LRV gali nustatyti visų rūšių ir formų nuosavybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms privalomus darbus ir užduotis (18 str.);

LRV gali paskirti savo atstovus nustatytų darbų ar užduočių atlikimui užtikrinti (19 str.);

LRV gali nustatyti komercinės veiklos ribojimus ir privalomą komercinę ūkinę veiklą (20 str.).

slide10

KARO PADĖTIES ĮSTATYMAS (3)

Valstybės valdymo pertvarkymas ir ypatumai (21 – 25 str.)

Įvedus karo padėtį, valstybės institucijų veikla pertvarkoma siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą.

Ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms Seimas, Respublikos Prezidentas ar Vyriausybė gali pavesti tokias funkcijas, kurių nėra numatyta jų nuostatuose, bet yra numatytos mobilizacijos planuose arba būtinos karo padėties sąlygomis.

Apskrityje veikia karo komendantai. Karo padėties metu Seimas visoje valstybėje ar jos dalyje gali sustabdyti vietos savivaldos institucijų įgaliojimus.Veikiančioms vietos savivaldos institucijoms karo komendantų sprendimai yra privalomi.Kai vietos savivaldos institucijos negali veikti, jų funkcijų atlikimą organizuoja karo komendantai.

slide11

Mobilizacija (M) ir karo padĖtis (KP)

Grėsmė

Prezidentas

Seimas

Dekretas

Sprendimas

SPRENDIMAS

NUTARIMAS

GP

GP

M

KP

M

ir, ar

ir, ar

ir, ar

ir, ar

NSPĮ, GGPAĮ, KASOKTĮ, ŠSĮ,

VSATĮ, MPŠPĮ

NSPĮ, GGPAĮ, KASOKTĮ, ŠSĮ,

VSATĮ, MPŠPĮ

NSPĮ, MPŠPĮ

NSPĮ, MPŠPĮ

NSPĮ, KPĮ,

GGAĮ

KONSTITUCIJA

kiti teis s aktai statymai
Kiti teisĖs aktai (Įstatymai)
 • Valstybės rezervo įstatymas (reguliuoja VR tvarkymą ir panaudojimą paskelbus mobilizaciją ir teikiant PŠP);
 • Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas (nustato MP duomenų slaptumo kategoriją, žymą, paslapčių subjektus, jų teises ir pareigas);
 • Karo prievolės įstatymas (nustato piliečių prievolės atlikti karinę tarnybą atlikimo tvarką paskelbus mobilizaciją);
 • TOPĮ (nustato teisinį pagrindą skelbti mobilizaciją vykdant karines operacijas užsienio valstybėse);
 • Kiti sektoriniai įstatymai (Transporto, Aviacijos, Viešo saugumo tarnybos, Valstybės sienos apsaugos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kt.).
mobilizacij os ir p p naujas teisinis reguliavimas nuo 2011 m liepos 1 d 1
MObilizacijOS ir PŠP NAUJAS teisiniS reguliavimAS nuo 2011 m. liepos 1 d. (1)
 • TIKSLAI:
  • Nacionalinėje teisėje įtvirtinti priimančiosios šalies paramos instituto reguliavimą, reglamentuoti pasirengimo teikti PŠP ir jos teikimo procesus;
  • Sukurti vieną bendrą Mobilizacijos ir PŠP teisinio reguliavimo sistemą, kaip LR visuotinės, besąlyginės ir kolektyvinės valstybės gynybos dalį;
  • Atskirti karo padėties ir mobilizacijos, teisinių režimų reglamentavimą;
  • Įtvirtinti CMPR ir reglamentuoti jo sudarymą ir apskaitą;
  • Atskirti visuotinės ir dalinės mobilizacijos reguliavimą, nustatyti visuotinės ir dalinės mobilizacijos paskelbimo tvarką;
  • Nustatyti žmogaus teises ir laisves ribojančių ir kitų priemonių, kurių gali prireikti, vykdant mobilizaciją, panaudojimo teisinius pagrindus ir tvarką;
  • Nustatyti administracinę atsakomybę už įstatymo ir užduočių; nevykdymą ar netinkamą vykdymą, rengiantis mobilizacijai ir PŠP; teikti, vykdant mobilizaciją, demobilizaciją ir teikiant PŠP.
mobilizacij os ir p p naujas teisinis reguliavimas nuo 2011 m liepos 1 d 2
MObilizacijOS ir PŠP NAUJAS teisiniS reguliavimAS nuo 2011 m. liepos 1 d. (2)
  • MPŠP įstatymas (Žin., 2011, Nr. 72-3464);
 • Kitų įstatymų pakeitimų įstatymai:
  • Karo padėties įstatymo (Žin., 2011, Nr. 72-3465);
  • Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo (Žin., 2011, Nr. 72-3467);
  • Valstybės rezervo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 72-3468);
  • Nepaprastosios padėties įstatymo (Žin., 2011, Nr. 72-3469);
  • DK (Žin., 2011, Nr. 72-3470);
  • Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 72-3471);
  • Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 72-3472);
  • ATPK (Žin., 2011, Nr. 72-3473).
mp p 1
MPŠPĮ (1)
 • Sąvokos (2 str.)
  • Pateikti nauji 28 mobilizacijos ir PŠP teisiniuose santykiuose naudojamų sąvokų apibrėžimai: mobilizacija, mobilizacinis rezervas, mobilizacijos sistema, jos subjektai, civilinių mobilizacijos institucijų ir ūkio subjektų, dalyvaujančių mobilizacijos procesuose, CMPR samprata, GSVF, PŠP, laikinojo paėmimo, rekvizicijos, mobilizacinio, PŠP mokymo, valstybinių mobilizacinių, PŠP užduočių, mobilizacinių nurodymų, visų mobilizacijos planų rūšių apibrėžimai ir kitos sąvokos
mp p 2
MPŠPĮ (2)
 • MS Uždaviniai (4 str.):
  • pasirengti vykdyti mobilizaciją;
  • paskelbus mobilizaciją užtikrinti valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų, ūkio subjektų ir piliečių paramą ginkluotosioms pajėgoms;
  • paskelbus mobilizaciją užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą ;
  • pasirengti ir teikti priimančiosios šalies; paramą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
mp p 3
MPŠPĮ (3)
 • Mobilizacijos sistemos veikimo principai (5 str.).
  • Veiklos tęstinumo;
  • Teritorinis;
  • Visuotinio pasirengimo;
  • Proporcingumo;
  • Bendradarbiavimo.
mobilizacijos sistema ii skyrius
Mobilizacijos sistema (II skyrius)

MPŠPĮ (4)

Valstybės, savivaldybės institucijos, įstaigos (INSTITUCIJOS)

VMU

LRV

PŠPU

KAM

LK

MD

MU/PŠP Sutartys

INSTITUCIJOS (CMI)

ŪKIO SUBJEKTAI (AB, UAB, VĮ, PĮ ir kt.)

ŪKIO SUBJEKTAI (ŪMS)

mp p 5
MPŠPĮ (5)

PASIRENGIMAS MobilizacijAI. MP SISTEMA (12 str.)

mp p 6
MPŠPĮ (6)

MOBILIZACINIS PLANAVIMAS (13 straipsnis)

mp p 7
MPŠPĮ (7)

Mobilizacinis rezervas (2 STR. 18 D., 14 STR.)

CMPR

(sudarymas,

apskaita)

(MPŠPĮ)

VR

(kaupimas,

tvarkymas)

(VRĮ)

LKPR

(sudarymas,

karinė įskaita

KP rengimas)

(KPĮ)

MOBILIZACIJA

Gyvybiškai svarbių valstybės

funkcijų vykdymas

PŠP teikimas

Parama LR GP

mp p 8
MPŠPĮ (8)

Civilinis moblizacinio personalo rezervas (15 str.)

KAM civ. vadovybė

MD vadovas

KASĮ vadovai

CMI vadovai

ŪMS vadovai

Sutartys

MP (CMI, JCMI, KAM, GP, Valstybės)

KAM

ir LK

CP

ŪMS

P

MD

P

CMI

P

KASĮ

CP

mp p 9
MPŠPĮ (9)

VISUOTINĖS MOBILIZACIJOS VYKDYMAS (21 str.)

MS INSTITUCIJOS

ŪMS

Visi MU ir PŠP

sutarčių įsipareigojimai

Visos priemonės numatytos

MP (CMI, JCMI, KAM, GP, Valstybės)

mp p 10
MPŠPĮ (10)

DalinĖS MOBILIZACIJOS VYKDYMAS (21 STR.)

Akte nurodytos MS INSTITUCIJOS

Akte nurodyti ŪMS

MU ir PŠP

sutarčių įsipareigojimai

Akte nurodytos priemonės, numatytos

MP (CMI, JCMI, KAM, GP, Valstybės)

mp p 11
MPŠPĮ (11)
 • Kitos mobilizacijOS priemonĖs (22-25 str.):
  • CMPR naudojimas, darbo ar tarnybos santykių apribojimas;
  • Rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo vykdymas;
  • Privalomieji darbai;
  • Karo prievolininkų šaukimas atlikti KT;
  • VR naudojimas;
  • LK materialinių išteklių atsargų naudojimas;
  • Sustabdomas atleidimas iš PKT;
  • Teikiama PŠP.
kit statym pakeitimai 1
KitŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI (1)
 • Karo padėties įstatymo pakeitimo įstatymas (atsieja mobilizacijos ir karo padėties reglamentavimą);
 • TOPĮ pakeitimo įstatymas (įtvirtina teisę vykdant tarptautines operacijas užsienio valstybėje prireikus skelbti mobilizaciją valstybėje)
kit statym pakeitimai 2
KitŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI (2)
 • Valstybės rezervo įstatymo pakeitimo įstatymas (nebeliko MR materialinių išteklių, kaip atskiros MR dalies ir nustatyti teisiniai viso VR naudojimo pagrindai vykdant mobilizaciją, teikiant PŠP, pratyboms);
 • Nepaprastosios padėties įstatymo pakeitimo įstatymas (panaikintas atskiras rekvizicijos ir laikinojo paėmimo reguliavimas, nukreipiant į MPŠPĮ įstatymą, kuris reglamentuoja paėmimą Mobilizacijos, NP ir KP atvejais).
kit statym pakeitimai 3
KitŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI (3)
 • Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo pakeitimo įstatymas (nustatyta identiška mobilizacijos skelbimo aktų įsigaliojimo tvarka, kaip ir karo ir nepaprastosios padėties įvedimo atvejais);
 • Darbo kodekso pakeitimo įstatymas (praplėstas apribojimų streikuoti mobilizacijos atveju sąrašas, apribojimai suvienodinti su apribojimais streikuoti taikomais esant karo, nepaprastajai padėtims ar stichinei nelaimei).
kit statym pakeitimai 4
KitŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI (4)
 • Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (papildyta savivaldybėms perduota valstybės funkciją “Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai”, mobilizacijos demobilizacijos vykdymu, dalyvavimu rengiantis PŠP ir ją teikiant).
kit statym pakeitimai 5
KitŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI (5)
 • ATPK pakeitimo įstatymas (nustatyta administracinė atsakomybė už įstatymo ar tvarkos nevykdymą, rengiantis mobilizacijai ir PŠP (juridinio asmens vadovui), vykdant mobilizaciją ir teikiant PŠP (fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui), nurodo administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo subjektus (Savivaldybės ir MD pareigūnai) ir administracinių bylų nagrinėjimo subjektus (MD)).
mp p gyvendinimas lrv nutarimai
MPŠPĮ Įgyvendinimas (LRV nutarimai)
 • GSVF sąrašas, patvirtintas LRV 2012 m. gegužės 29 d nutarimu Nr. 631 (Žin., 2012, Nr. 64-3243);
 • CMPR sudarymo, apskaitos ir panaudojimotvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 674 (Žin., 2012, Nr. 67-3403);
 • Atlyginimo už privalomuosius darbusatliktus paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2012 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 769 (Žin., 2012, Nr. 75-3888);
 • Mobilizacijos planų rengimotvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 879 (Žin., 2012 Nr. 88-4572);
 • Senų VMU pripažinimas netekusiomis galios (LRV 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas Nr. 1062 (Žin., 2012, Nr. 105-5329));
 • Naujų VMU paskyrimas (LRV 2013 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 256 (Žin., 2013, Nr. 34-1649));
 • Rekvizicijos ir laikinojo paėmimotvarkos aprašai (mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejai) (4 LRV nutarimų Projektai derinami).
mp p gyvendinimas md sakymai
MPŠPĮ Įgyvendinimas (MD įsakymai)
 • Ministerijos ir savivaldybės mobilizacijos štabo pavyzdinių nuostatųpripažinimas netekusiais galios (MD direktoriaus 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-34 (Žin., 2012, Nr. 106-5403);
 • Mobilizacinio mokymoplanavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-37 (Žin., 2011, Nr. 142-6693);
 • Mobilizacinio ir priimančiosios šalies paramos mokymų kontrolėsir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas MD direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-37;
 • Teorinio mobilizacinio mokymo programa, patvirtinta MD direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-52;
 • 2013-2015 m. valstybės mobilizacinio mokymo planas, patvirtintas MD direktoriaus 2013 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-20 (naujas);
 • Ministerijų mobilizacijos planų sudarymo metodiniai nurodymai, patvirtinti MD direktoriaus 2013 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-1RN
 • Savivaldybės mobilizacijos plano sudarymo metodiniai nurodymai, patvirtinti MD direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-2RN.