Na afloop is er koffie!! - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Na afloop is er koffie!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Na afloop is er koffie!!

play fullscreen
1 / 102
Na afloop is er koffie!!
119 Views
Download Presentation
ryder
Download Presentation

Na afloop is er koffie!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Na afloop is er koffie!!

 2. Gezang 143:1 Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen! De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen!

 3. 1. Machtig God, sterke Rots, • U alleen bent waardig. • Aard’ en hemel prijzen U, • glorie voor uw naam. • 2. Lam van God, hoogste Heer, • heilig en rechtvaardig, • stralend Licht, Morgenster, • niemand is als U. • 3. Prijst de Vader, Prijst de Zoon. • Prijst de Geest, die in ons woont. • Prijst de Koning der heerlijkheid. • Prijst Hem tot in eeuwigheid.

 4. Intro orgel-piano zang: Vaste Rots van mijn behoud, Tussenspel zang: als de zonde mij benauwt, Tussenspel zang: laat mij steunen op uw trouw, laat mij schuilen in Uw scha’uw, Tussenspel zang: waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

 5. Jezus niet mijn eigen kracht, niet het werk dat ik volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

 6. Zie, ik breng voor mijn behoud, geen wierook, mirre of goud, Moede kom ik , arm en naakt, Tot de God die zalig maakt, Die de arme kleedt en voedt, Die de zondaar leven doet!

 7. Eenmaal als de stonde slaat Dat dit lichaam sterven gaat, Als mijn ziel uit aardse woon, Opklimt tot des Rechters troon, Rots der eeuwen in uw schoot, Berg mijn lichaam voor de dood  

 8. Optreden Henk Alkema & Derk Rouwhorst David Farao De Bruidegom Friese liederen van FeddeSchurer

 9. Heer God, wij allen loven U • met engelen en machten nu. • Zij zingen in het hemelblauw • rondom uw troon zoals vanouds. • Zoals de zee het land begroet • in wisselzang van eb en vloed, • zo houden zij uit alle macht • de lofzang gaande dag en nacht.

 10. Zij spelen voor Gods aangezicht • Een heilig spel van klank en licht. • Zij gaan ter aarde uit, hun oor • geeft aan Gods stem altijd gehoor • Maar meer dan list en overmoed • is engeltrouw, de Heer behoedt • Die onder zijn bescherming staan: • Gods kind'ren kunnen veilig gaan.

 11. Aan God de Vader gloria, aan Christus, Lam van Golgotha, en aan de Trooster alle eer. Glorie aan God, de ene Heer.

 12. Ere zij aan God de Vader, erezij aan God, de Zoon, eer de Heil'geGeest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon Halleluja, Halleluja De Drie-eenge in zijn troon!

 13. Halleluja, lof aanbidding brengen eng'len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

 14. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe.

 15. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van u alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

 16. AbbaFather, let me be, Yours and Yoursalone May mywillforeverbe EvermoreYourown Never let myheartgrowcold Never let me go. AbbaFather let me be Yours and Yoursalone

 17. Optreden Ans Uneken & Tonnie Barelds

 18. You revive me, You revive me Lord. U doet mij herleven U doet mij herleven Heer

 19. And all my deserts U maakt mijn dorre woestijnen

 20. are rivers of joy rivieren van vreugde

 21. You are the treasure I could not afford U bent de schat die ik niet kon betalen

 22. So I'll spend myself, till I'm empty and poor, all for you. Dus zal ik mijzelf geven tot ik leeg en arm ben. Alleen voor u

 23. YOU REVIVE ME, LORD U doet mij herleven Heer.

 24. Lord I have seen Your goodness. And I know the way You are. God, ik heb gezien hoe goed u bent voor ons. En ik weet ook hoe u bent .

 25. Give me eyes to see You in the dark Wilt U mij geven dat ik U zie als het donker is.

 26. And Your face shines a glory That I only know in part En Uw gezicht straalt van heerlijkheid Die ik maar gedeeltelijk ken

 27. And there is still a longing A longing in my heart Maar er is steeds een verlangen een verlangen in mijn hart

 28. You revive me, You revive me Lord. U doet mij herleven U doet mij herleven Heer

 29. And all my deserts U maakt mijn dorre woestijnen

 30. are rivers of joy rivieren van vreugde

 31. You are the treasure I could not afford U bent de schat die ik niet kon betalen

 32. So I'll spend myself, till I'm empty and poor, all for you. Dus zal ik mijzelf geven tot ik leeg en arm ben. Alleen voor u

 33. YOU REVIVE ME, LORD U doet mij herleven Heer.

 34. My soul is thirsty Only You can satisfy Mijn innerlijke dorst Kunt u alleen wegnemen

 35. You are the well that never will run dry U bent de bron die nooit op zal drogen

 36. And I'll praise You for the blessing For calling me Your friend En ik zal u prijzen om de zegen Dat U mij Uw vriend noemt

 37. And in Your name I'm lifting I'm lifting up my hands En in uw naam hef ik Hef ik mijn handen op naar U.

 38. You revive me, You revive me Lord. U doet mij herleven U doet mij herleven Heer

 39. And all my deserts U maakt mijn dorre woestijnen

 40. are rivers of joy rivieren van vreugde

 41. You are the treasure I could not afford U bent de schat die ik niet kon betalen

 42. So I'll spend myself, till I'm empty and poor, all for you. Dus zal ik mijzelf geven tot ik leeg en arm ben. Alleen voor u