Отчитане изпълнението на  проект
Download
1 / 19

Отчитане изпълнението на проект Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ” АД - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Отчитане изпълнението на проект Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ” АД. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001- 2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Отчитане изпълнението на проект Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ” АД' - ruth-knight


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Отчитане изпълнението на проект Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ” АД


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Организация, управление и отчитане на резултатите от изпълнение на проекта

В резултат на правилното управление, проекта е изпълнен съгласно сключения договор за безвъзмездна финансова помощ, приложимото национално и европейско законодателство и правилата на ОП РЧР.

По време на изпълнението на проекта, сформирания екип стриктно следи за изпълнението на дейностите, спазването на графика и точното и коректно разходване на средствата по проекта, съгласно подписания договор.

Събрана е текуща информация за изпълнението на проекта, осъществена е ефективна комуникация с подизпълнителите, осъществен е текущ контрол по

организационни въпроси и ежемесечен по финансови въпроси. Осъществено е своевременно финансово подсигуряване на проекта.

В резултат на проведените процедури по избор на външни изпълнител, за възлагане на дейности, са сключени договори и са извършени доставки и услуги, в резултат на които е постигнато усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и са подобрени условията на труд във фирмата.

Събрани са всички документи, удостоверяващи реализирането на дейностите при изпълнение на проекта и извършените разходи и ще бъдат предоставени техни копия при финалното отчитане, съгласно изискванията на ДоговарящияОрган и Общите условия на договора.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

Изготвеният анализ на организацията на трудовата дейност установи състоянието и недостатъците и определи основните насоки за усъвършенстване и проектиране на елементите от организацията на трудовата дейност, а именно - Разделение и коопериране на труда, Форми на организацията на труда, Режими на труд и почивка, Трудови стандарти, Условия на труд (ЗБУТ), при оптимален разход на време и ресурси и спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на труда.

Изготвеният анализ показва, че „БИОВЕТ” АД има потенциал за бъдещо развитие, основан на изискванията на нормативните актове, прилаганите добри практики за здраве и безопасност при работа, които ще допринесат за по-висока производителност, по - добър имидж сред клиентите и до създаване на безопасна работна среда за привличане и запазване на кадрите.

Предложените в анализа мерки за оптимизиране на трудовия процес представляват „надстройка“ към вече съществуващи добри практики в „БИОВЕТ” АД . Поради това тяхното реализиране не изисква коренни промени в организацията на работа, а по скоро представлява документиране на един вече съществуващ процес с добавяне на някои нови елементи към него.

В резултат на анализа е постигнато и осигуряване на информираност и консултации на персонала, свързани с оценката на риска на работните места, резултатите от измерванията на параметрите на факторите на работната среда и предприетите мерки за овладяване на риска, както и възможността за докладване на инциденти и предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на инциденти.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

Анализа помогна да се разкрият възможностите за усъвършенстване на организацията на труд и осигуряване на модернизация и обезопасяване на технологични процеси и съоръжения.

В резултат на изготвения анализ ще се усъвършенстват отделни елементи в системата на организацията на труда, за които е диагностицирано не добро състояние.

Ще се създаде устойчива система от методи и средства за управление на риска, водеща до усъвършенстване на трудовата дейност и устойчиво развитие на управленските процеси, създаване на лична мотивация – работодател и работещи за осигуряване на оптимални условия на труд, висока работоспособност и качество на живот.

Екипът по извършване на анализа препоръчва мерки за подобряване на организацията на трудовия процес и работната среда,част от които са:

Да се модернизира технологичния процес от прахообразна към гранулирана субстанция.

Да се оцени риска при експозиция на потенциална експлозивна атмосфера.

Да се приведат работните места в съответствие с нормите за осветеност.

Извършване на детайлна оценка на професионалния риск при работа с химични агенти.

Извършване оценка на ефективността на физиологичните режими на труд и почивка

Осигуряване на антифони за ползване при необходимост на операторите на блистер автомати и опаковане на инжекционни форми в ГЛС и др.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

В изготвения Анализ се препоръчана ръководството на „БИОВЕТ“ АД да предприеме подходящи действия за практическото реализиране на основните приоритети заусъвършенстване организацията на трудовата дейност,

по-важните от които са следните:

  • Разработване и внедряване на Система за Управление на Здраве и Безопасност при Работа в съответствие с OHSAS 18001 : 2007

  • Сертифициране на Система за Управление на Здраве и Безопасност при Работа в съответствие с OHSAS 18 001 : 2007

  • Подобряване и осъвременяване на Личните предпазни средства.

Инвестира във вашето бъдеще


Ohsas 18001 2007

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Внедряване на Система за Управление на Здраве и Безопасност при Работа в съответствие с OHSAS18001:2007

Осъщественото по проекта внедряване на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд разкри възможности за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, стимулира изграждането на култура на превенция и безопасност у всички служители на всички нива.

Доведе до модернизация и обезопасяване на технологичните процеси и съоръжения, постигане на по-безопасна работна среда и защита на персонала от трудови злополуки, както и цялостно подобряване на системата за ЗБУТ.

Използването на подобен съвременен инструментариум ще позволи на ръководството на «БИОВЕТ» АД да управлява и минимизира рисковете за здравето на своите служители, да намали разходите по злополуки и подобри ефикасността на труда и репутация та на дружеството за безопасен труд.

Чрез внедряване на системата ще се постигне по - добра организация на трудовата дейност.

Ще се повиши компетентността на ръководството и служителите по отношение на БЗР, което ще доведе до повишена конкурентоспособност на предприятието.

Инвестира във вашето бъдеще


Ohsas 18001 20071

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Сертифициране на Система за Управление на Здраве и Безопасност при Работа в съответствие с OHSAS18001:2007

Постигнатото съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 гарантира, че всички предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани по системен начин.

Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в дружеството.

Сертифицираната и работеща Система OHSAS 18001:2007 ще доведе до устойчивост на дейностите по осигуряване на ЗБУТ.

Тези дейности ще способстват за повишаване на безопасността и здравето на работните места и намаляване на професионалните рискове

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Закупуване на нови по-модерни лични предпазни средства и работно облекло

Закупени са нови, по-качествени, по-надеждни и осигуряващи безопасност и

здраве при работа лични предпазни средства и специално работно облекло, за работните места, на които има по-специфични и носещи рискове за здравето условия.

Закупените Работни обувки от по-висококачествени материали, по-енергономични, с по-добра хигиенност, с по-добра степен на защита, способстват за намаляване на натоварването и снижаване умората на краката на работниците. Те предпазват от подхлъзване при ходене по неравни повърхности.

Закупеното Специално работно облекло доведе до подобряване на изолирането от неблагоприятни работни условия (прах, студ, топлина, замърсени повърхности, пръски вода, водни аерозоли и мокри повърхности)

Закупените ЛПС снижават неблагоприятното влияние на факторите на работната среда (шум, вредни изпарения, прах, срязвания , искри и т . н.)

Закупуването на нови, по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасност и здраве при работа лични предпазни средства и специално работно облекло ще подобризащитата на работниците при изпълнение на трудовите дейности.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Закупуване на нови по-модерни лични предпазни средства и работно облекло

Това ще доведе до намаляване на предпоставките за възникване на травматизъм,

злополуки и заболеваемост сред работниците и служителите. Ще се повиши самочувствието, здравословния и професионален статус на работещите в „БИОВЕТ” АД, което от своя страна ще бъде предпоставка за повишаване производителността на техния труд и качеството на тяхната работа.

Постигнато е надграждане в качеството на доставяното до момента работно облекло и ЛПС, което е в съответствие с Европейските критерии за работа в специфичната индустрия и ще доведе до подобряване на личната защита на работещите, подобряване на условията на труд, запазване здравето на служителите и повишаване на личната им мотивация.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Информиране и популяризация на проекта

Материалите, които се разпространиха сред служителите в организацията, както и сред бизнес партньорите на „БИОВЕТ” АД, поднесоха леснодостъпна информация за проекта и очакваните от него резултати, информираха относно основните цели на финансиращата схема и програма.

Постигна се популяризиране на проекта и на ОП „РЧР”, както и на конкретната схема „Безопасен труд” - Фаза 2.

Това се осъществи чрез отпечатване на дипляни и изработване на табели, съдържащи описание на залегналите в проекта цели, спецификата на дейностите за подобряване на организацията на трудовата дейност и условията на труд във фирмата, както и очакваните резултати за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и повишаване на ефективността на производството и производителността на труда.

Табела е поставена на подходящо място пред официалния вход на “БИОВЕТ”АД.

Рекламните материали са раздадени в лични срещи от екипа на проекта с представители на клиенти, подизпълнители, синдикални организации и други. В тези срещи са представени очакваните резултати от проекта и ползите от тях за всички предприятия от сектора.

Отдаде се дължимата гласност и признание на Европейския съюз за получената финансова помощ от Европейския социален фонд чрез ОП “РЧР” чрез включване на всички елементи и технически характеристики за визуализация по Оперативната програма.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Дейност Информиране и популяризация на проекта

Качени са съобщения за проекта на официалната уеб- страница на „БИОВЕТ” АД,

с което са информирани заинтересованите страни за планираните дейности и постигнатите резултати.

Всички документи, създадени в резултат от изпълнението на дейността са идентифицирани по подходящ начин и популяризират подкрепата на ЕСФ, на ОП РЧР и на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Безопасен труд”.

Тези дейности способстват за развиване в работодателите на съзнанието за необходимостта от увеличено инвестиране в човешкия капитал, утвърждаване на идеята, че повишаване на ефективност на производството и производителност на труда се постигат чрез усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и чрез подобряване условията на труд.

Проекта е представен при започването му чрез провеждане на презентация, на която са описани основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати.

В края на проекта е провеждаме втора презентация, имаща за цел да представи постигнатите резултати, както и възникналите проблеми.

На тези презентации са поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и представители на местните медии.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Принос на проекта за реализиране на хоризонталните принципи по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”

Анализираната и проектирана системата на управление на труда на предприятието доведе до подобрение условията на труд на всяко едно от заетите лица, независимо от неговия пол, етническа принадлежност и възможности.

Закупените лични предпазни средства подобряват условията на работното място и защитават всеки работещ в „БИОВЕТ” АД. Закупените лични предпазни средства бяха раздадени в присъствието на Изпълнителния Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Пазарджик.

Наложените ефективни и социално отговорни принцип на организиране на трудовата дейност са базирани на равнопоставеност и равни възможности за всеки.

Обърнато е сериозно внимание на проблемите на производителността на труда и безопасността и здравето на всяко работно място. Доказателство за това е извършения анализ на състоянието и организацията на трудовата дейност.

Всяка една дейност е реализирана в съответствие с нормите за превенция на дискриминацията. За повечето от дейностите процедурата за определяне на изпълнител е чрез „Избор с публична покана”, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани лица.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Принос на проекта за реализиране на хоризонталните принципи по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”

При изготвянето на документацията не са включени условия, които необосновано препятстват участието на лица в процедурите. Не е включена информация, насочваща към определена марка, патент, процес, производител или тип, чрез описание, посочване на лого или наименование.

В публичната поканата са посочени обективни и недискриминационни критерии за допустимост на кандидатите. Критериите за допустимост, обхватът на информацията и документите са съобразени и съответстват на сложността и обема на предмета на процедурата.

Офертите на кандидатите са оценявани и класирани по критерия „икономически най-изгодна оферта”, като методиката е ясна и всеки показател в нея е измерим.

Класирането е извършено съобразно приложената методика и офертата, получила най – висока комплексна оценка е класирана на първо място.

Въведени са нови и иновативни методи на организация на труда, чрез извършване на анализ и подобряване на организацията и структурата на дейността на предприятието, както и споделяне на добрите практики по отношение на оптимизиране и усъвършенстване на организацията на труда.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Принос на проекта за реализиране на хоризонталните принципи по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”

По този начин се отговори директно на нуждата на целевата група от по-добро управление на системата на трудовите процеси, осигуряването на по-добри условия на труд на работното място, предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Въвеждането на OHSAS 18001 : 2007 ще доведе до трайно, устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието.

Това от своя страна ще доведе до усъвършенстване на процесите по въвеждане и реализиране на нови продукти.

В процеса на усъвършенстване на модел на управление на трудовата дейност и подобряване на условията на труд на работното място се включиха както ръководителите, така и заетите лица в организацията, като дейностите и отговорностите са разпределени равномерно между широк кръг работници и служители.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Принос на проекта за реализиране на хоризонталните принципи по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”

Създаден е екипен принцип на работа и ангажиране на персонала, като служители на „БИОВЕТ”АД са определени за членове на екипа за управление, включително и ангажиране на целия персонал в изпълнение на дейностите по проекта. Ръководството на дружеството осигури необходимите финансови и материални ресурси за обезпечаване управлението и изпълнението на проекта.

Всички ангажирани в проекта служители спазват политиката за контрол на разходите, като отговорността е поета от счетоводителя на проекта.

При управлението на проекта са спазени всички изисквания за прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане чрез система за мониторинг и контрол, гарантиращи ефективното изпълнение и своевременното отстраняване на възникващи проблеми.

Процедурите за избор на изпълнител са проведени при спазване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Процедурите са проведени съгласно изискванията на ПМС 69, с което е гарантирана законосъобразността на избора на изпълнител и е осигурена ефективност и спазване на принципите за добро финансово управление при изразходването на публични средства.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Принос на проекта за реализиране на хоризонталните принципи по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”

Дейностите са планирани хронологично, така че резултатите от една дейност служат като входна информация за следващата.

Резултатите и мерките, препоръчани в Анализа на организацията на трудовата дейност са взети предвид при разработване на стандартите за БЗР.

Изградената система за управление на БЗР ще повиши значително компетентността на ръководството и служителите по отношение на управлението на БЗР, което ще доведе до подобрена конкурентоспособност на предприятието.

Наложеното ефективно и социално отговорно организиране на трудовата дейност ще доведе до по – рационално използване на човешките ресурси , което е в пряка връзка с използването на всички останали ресурси на предприятието.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Екипът за организация и управление на проекта счита, че са постигнати основните и специфични цели на проекта, а именно:

Подобряване на условията на труда и повишаване на производителността на заетите в „Биовет” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по отношение на безопасността и здравето при работа.

Адаптиране на управленските процеси и внедряване и сертифициране на съвременна система за безопасен труд.

Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Биовет” АД, повишаване на производителността на труда и намаляване на предпоставките за трудови злополуки и наранявания

Подобряване индивидуалната защита на работниците чрез подобряване на качеството на закупуваните лични предпазни средства и специално работно облекло.

Повишаване производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансовите ресурси в дружеството.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Ефекта от реализацията на проекта е дългосрочен и ще се проявява в следните направления:

Повишаване на личната мотивация за проява на дисциплина и самоконтрол при спазвнето на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007.

Всеки ще участва в процеса на подобряване на условията на труд

Ще се повиши доверието в работодателя и мотивацията за запазване в дългосрочен план на съществуващото трудово правоотношение

Чрез въвеждането на системата за управление на безопасността и здравето ще се намалят рисковете за здравето, а безопасността за работниците се повиши.

Инвестира във вашето бъдеще


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“„Подобряване на условията на труд в „БИОВЕТ“АД „

Благодаря за вниманието !

Инвестира във вашето бъдеще


ad