anal za obsahov ho zamerania v ziev na predkladanie iadost o nfp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analýza obsahového zamerania výziev na predkladanie žiadostí o NFP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analýza obsahového zamerania výziev na predkladanie žiadostí o NFP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Analýza obsahového zamerania výziev na predkladanie žiadostí o NFP - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

Analýza obsahového zamerania výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Mgr. Martin Králik. Revízia OPŽP. ROZHODNUTIE KOMISIE z 9.6.2011 č. K(2011)3978 = schválenie revízie OPŽP v  nadväznosti na dodatočné zvýšenie jeho alokácie na podporu ochrany pred povodňami o 20 000 000 Eur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analýza obsahového zamerania výziev na predkladanie žiadostí o NFP' - rusty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anal za obsahov ho zamerania v ziev na predkladanie iadost o nfp

Analýza obsahového zamerania výziev na predkladanie žiadostí o NFP

Mgr. Martin Králik

rev zia op p

Revízia OPŽP

ROZHODNUTIE KOMISIE z 9.6.2011 č. K(2011)3978

= schválenie revízie OPŽP v nadväznosti na dodatočné zvýšenie jeho alokácie na podporu ochrany pred povodňami

o 20 000 000 Eur

na celkom 1 820 000 000 Eur

slide3

Zmeny OP ŽP:

v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami, sa dopĺňa ďalšia aktivita:

preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí, realizované mimo vodných tokov

vytvára sa nová prioritná os 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému, do ktorej bude presunutý súčasný operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému,

vzájomná úprava informatívneho rozdelenia príspevku z fondov do kategórií pomoci v rámci prioritných tém 45 Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) a 46 Spracovanie vody (odpadová voda)

zmeny identifikačných údajov orgánov zapojených do implementácie OP ŽP vyplývajúce z novelizácií zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,

zmeny prílohy č. 1 Orientačný zoznam veľkých projektov, ktoré už boli Monitorovacím výborom pre OP ŽP schválené na jeho 6. zasadnutí dňa 26. mája 2010 a zmeny, vyplývajúce zo zmien príslušnej legislatívy EÚ (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2010 zo 16. júna 2010)

doplnenie hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP (schválené Monitorovacím výborom pre OP ŽP na jeho 6.zasadnutí dňa 26. mája 2010)

v zva op p po2 11 1

Výzva - OPŽP-PO2-11-1

Prioritná os – 2 Ochrana pred povodňami

Operačný cieľ - 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

Dátum vyhlásenia výzvy - 3.10.2011Dátum ukončenia výzvy - 20.1.2012

Alokácia FP na výzvu v EUR (ŠF+ŠR) - 38 300 000 €

Cieľ výzvy – „Výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.“

Oprávnené aktivity:

I. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

II. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí, realizované mimo vodných tokov

v zva op p po4 11 1

Výzva - OPŽP-PO4-11-1

Prioritná os – 4 Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ - 4.1Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Dátum vyhlásenia výzvy - 2.2.2011Dátum ukončenia výzvy - 3.5.2011

Alokácia FP na výzvu v EUR (ŠF+ŠR) – 45 000 000 €

Cieľ výzvy – „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.“

Oprávnené aktivity:

Skupina OC 4.1.: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho

odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu

II. Skupina OC 4.1 : Dotrieďovanievyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpad

Skupina OC 4.2.: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným

zneškodnením

II. Skupina OC 4.2.:Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy

III. Skupina OC 4.2.:Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov

dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov

IV. Skupina OC 4.2.: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov

Výzva bola zrušená dňa 24.2.2011 – Rozhodnutie o zrušení predmetnej výzvy vyplýva z úpravy oprávnenosti aktivít realizácie projektu!

v zva op p po4 11 2

Výzva - OPŽP-PO4-11-2

Prioritná os – 4 Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ – 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Dátum vyhlásenia výzvy - 4.11.2011Dátum ukončenia výzvy - 10.2.2012

Alokácia FP na výzvu v EUR (ŠF+ŠR) - 18 000 000 €

Cieľ výzvy – „Podrobný prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží a prieskum environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania analýz rizika, štúdií uskutočniteľnosti a programov sanácie na Slovensku, vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie environmentálne záťaže, ako aj práca s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží. Taktiež aj príprava relevantných podkladov pre sanáciu environmentálnych záťaží.“

Oprávnené aktivity:

skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie

rizikových analýz

II. skupina: Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží

v zva op p po4 11 3

Výzva - OPŽP-PO4-11-3

Prioritná os – 4 Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ - 4.1Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Dátum vyhlásenia výzvy - 20.6.2011Dátum ukončenia výzvy - 11.11.2011

Alokácia FP na výzvu v EUR (ŠF+ŠR) – 50 000 000 €

Cieľ výzvy – „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.“

Oprávnené aktivity:

Skupina OC 4.1.: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho

odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu

II. Skupina OC 4.1 : Dotrieďovanievyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho

odpadu

Skupina OC 4.2.: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným

zneškodnením

II. Skupina OC 4.2.:Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy

III. Skupina OC 4.2.:Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov

dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov

IV. Skupina OC 4.2.: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov

slide9

Zhrnutie vyhlásených výzievk 1.12.2011 (ITMS):Vyhlásených výziev = 45Počet predložených žiadostí o NFP = 2 299 ŽoNFPPočet schválených žiadostí o NFP = 599 ŽoNFPPočet zazmluvnených projektov = 583 projektov

slide10

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !Mgr. Martin KrálikOdbor riadenia programovemailový kontakt: martin.kralik@enviro.gov.sktelefonický kontakt: 02/5956 2617