Regenerace - PowerPoint PPT Presentation

regenerace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regenerace PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 37
Regenerace
224 Views
Download Presentation
russ
Download Presentation

Regenerace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regenerace Literatura: Jirka,Z. Regenerace a sport. Praha: Olympia,1990 Hošková, B. Masáž ve sportu. Praha:Olympia,2000 Kvapilík,J. a kol. Teorie a praxe sportovní masáže. Praha: Univerzita Karlova, 1982 Matej, M. a kol. Sauna v prevenci a terapii. Martin: Osveta,1984 Deák,J., Kvapilík,J. Regenerácia síl športovcov. Bratislava: Šport, 1981

 2. Regenerace Učební textDůsledným používáním odpovídajících regeneračních prostředků – možno zvýšit intenzitu tréninkového procesu až o 15%. (JIRKA, 1990)

 3. Regenerace • Pojem regenerace sil zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena k plnému a rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy. (JIRKA Z.,1990)

 4. Regenerace Učební texty • Obecně platí vztah: činnost  únava  zotavovací pochody regenerační pochody prostupují celým životem

 5. Regenerace Učební texty Regenerace – léčebná rehabilitace Léčebná rehabilitace: nemocný a rekonvalescent urychlení a doplnění léčby zkrácení rekonvalescence Regenerace: zdravý jedinec urychlení zotavovacích procesů a likvidace únavy

 6. Regenerace Učební texty Pasivní regenerace činnost organismu bez vnějšího zásahu v průběhu zátěže a po zátěži Aktivní regenerace všechny činnosti, cíleně a plánovitě aplikované, které urychlují proces zotavení po zátěži

 7. Regenerace Učební texty • Časná regenerace: • prolíná nebo bezprostředně navazuje • na prováděnou činnost (trénink) • Cíl: rychlá likvidace akutní únavy • I.fáze: do 1 - 1,5 hod po zátěži • II.fáze: od konce I.fáze do další zátěže

 8. Regenerace Učební texty Pozdní regenerace: součást přechodného tréninkového období - po hlavní sezoně aktivní forma odpočinku  proti sumaci únavových prvků

 9. Regenerace Učební texty • Pozdní regenerace - rekondice: • u sportovců po celoroční zátěži • Rekondiční pobyty: • fyzické zotavení a psychická relaxace • od konkrétní sportovní disciplíny • doléčení drobných poranění především • pohybového systému • udržení dostatečné úrovně obecné trénovanosti

 10. Regenerace Učební texty • Regenerační prostředky - 4 skupiny • Pedagogické • Psychologické • Biologické • Farmakologické • Využití komplexní; • dle aktuálního stavu, • kvantity a kvality zatížení • individuálních odlišností

 11. Regenerace Učební texty Pedagogické prostředky kompetence trenéra vhodná volba tréninkových metod a plánu v souvislostech, individuálních odlišnostech Psychologické prostředky ovlivnění prostředí, regulace mezilidských vztahů, relaxační metody Farmakologické prostředky kompetence lékaře, dle zdravotního stavu respektovat antidopingové směrnice

 12. Regenerace Učební texty • Biologické (biologicko-lékařské) prostředky • racionální výživa, remineralizace,rehydratace • fyzikální a balneologické procedury, • regenerace pohybem

 13. Regenerace Učební texty Organismus se nachází v ustáleném stavu, ve stavu klidové homeostázy. Homeostáza je stav, kdy funkce a hodnoty parametrů kolísají v určitém stálém rozmezí kolem ideální střední hodnoty. Dojde-li k vychýlení mimo toto pásmo, nastupují obranné pochody s cílem napravit odchylku a navrátit původní stav nebo najít novou výhodnější rovnováhu.

 14. Regenerace Učební texty Reakce a adaptace organismu Reakce – předem zakotvené odpovědi Adaptace změny funkce a struktury organismu vyvolané nějakým podnětem či komplexem podnětů - biologicky pozitivní funkční změny k udržení homeostázy v daných podmínkách

 15. Regenerace Učební texty Stresor: vlivy různého charakteru děj či situace, dosáhne-li určité intenzity nadměrná intenzita tělesné zátěže (trénink,…) Je-li působení vnímáno jako škodlivé – spouští se stresová reakce : Automatická stereotypní reakce - nemusí odpovídat aktuálním potřebám, nepodléhá mozkové kůře

 16. Regenerace Učební texty Stresová reakce: uvolnění energetického potenciálu příprava k fyzické aktivitě Rozsahu odpovědi a intenzity obranné reakce ovlivněn adaptací každého organismu Adaptace: opakovaně stejný podnět, stejnou intenzitou a frekvencí jeho vliv se časem oslabuje až může přestat být vnímán Časový faktor - nástup stresové reakce ovlivněn i rychlostí, s jakou nastoupilo působení stresoru.

 17. Regenerace Učební texty Adaptace – základní princip tréninku Adaptace : může narušit očekávaný efekt regeneračních procedur  volba a zvolená intenzita regeneračních prostředků je důležitá.

 18. Regenerace Učební texty Únava stav snížené výkonnosti na základě předchozí aktivity každá činnost  únava  nutí činnost přerušit či snížit její intenzitu - subjektivní pocit obtížně fyziologicky či biochemicky definovat - různá individuální vnímavost  regulace pocitu únavy vyšší nervovou činností Pocit únavy - ochranná hranice pro organismus - ještě rezerva k zachování vitálních funkcí

 19. Regenerace Učební texty • Dělení únavy - subjektivní vnímání, z různých hledisek • Únava: • Fyziologická • Patologická • Tělesná: místní, celková • Duševní • Akutní (fyziologická, patologická • Chronická¨(patologická) • Duševní i tělesná únava jsou v úzkém vztahu, velká tělesná únava snižuje duševní výkonnost a velká duševní únava snižuje tělesnou výkonnost.

 20. Regenerace Učební texty Duševní únava: nesoustředěnost, snížená vnímavost na nové prvky zpomalení vedení podnětů, špatný odhad vzdálenosti, zúžení zorného pole, neadekvátní reaktivita na podněty Akutní tělesná únava: - místní únava: vždy dopad na celý organismus - celková únava: vliv na veškeré svalstvo, činnost endokrinního systému, nervové soustavy Příčiny tělesné únavy jsou v úrovni buněčného metabolismu i na úrovni koordinačních a řídících mechanismů

 21. Regenerace Učební texty Únava: představuje ochranný útlum centrální nervové soustavy Všechny typy fyziologické únavy odstraní odpovídající doba klidového režimu vzhledem k přirozené schopnosti pasivní regenerace. Ve vztahu k požadovaným výkonům je potřeba doplnit tuto přirozenou schopnost prostředky aktivní regenerace. Vnější podmínky ovlivňující nástup únavy - teplota , vlhkost, proudění vzduchu, světlo, barvy, hluk

 22. Regenerace Učební texty Chronická únava Patologická, příčiny: respirační infekce, karenční výživa, životospráva, závažnější onemocnění, anemie...atd. Stav přetrénování: příklad chronické únavy u sportovců Opakovaně není dostatek prostoru pro regeneraci, či více stresorů zároveň. Řada objektivních i subjektivních příznaků, pestrá škála změn funkcí, ale bez objektivních změn na jednotlivých orgánech – jde tedy o poruchu funkcí a koordinací.

 23. Regenerace Učební texty Výměna tepla mezi organismem a prostředím – termoregulace Termoregulace soubor funkcí umožňujících udržovat stálou teplotu těla nezávisle na vnějších podmínkách, resp.v určitém rozmezí vnějších podmínek.

 24. Regenerace Učební texty Termoregulace : děje fyzikální chemické Efektivní teplota: komplexní účinek teploty,relativní vlhkosti, pohybu vzduchu

 25. Regenerace Učební texty Teplo: kinetická energie molekul → přívod tepla = přívod energie Chlad – fyziologický pojem, subjektivní vjem Indiferentní/izotermický tepelný bod teplota, kterou organismus nevnímá ani jako teplou ani jako chladnou Závisí na teplotě látky a na její vodivosti. Systém člověk – voda 34 – 36º C člověk – vzduch 24 – 29º C

 26. Regenerace Učební texty Bod tepelné tolerance je taková teplota, kterou lidský organismus vydrží po určitou dobu beze škod – ještě schopen regulovat teplotu na přijatelné výši suchý vzduch: cca 100ºC voda: 48 - 50ºC

 27. Regenerace Učební texty • Tvorba tepla v organismu: • Přeměna energie v buňkách - hlavní zdroj tepla. • Pohyb těla - svalová činnost, množství tepla přesahující potřeby můžeme využít k řízené produkci • Chladový třes - neuvědomělá svalová. • Netřesová tvorba tepla (v hnědém tuku u novorozenců) • v dospělosti potlačena.

 28. Regenerace Učební texty Výměna tepla mezi organismem a prostředím: Kondukce – vedení předávání kinetické energie molekul jednoho prostředí molekulám druhého prostředí vzájemným narážením, mezi bezprostředně sousedícími částicemi. max. 1% z celkového výdeje - vodivost látky Konvekce – proudění 15% ohřáté částice mění polohu ohřátá vrstvičky u povrchu těla proud krve - teplo z orgánů do kůže - do okolí

 29. Regenerace Učební texty Výměna tepla mezi organismem a prostředím: Radiace – sálaní. Všechna tělesa s teplotou vyšší než absolutní nula → infračervené záření.

 30. Regenerace Učební texty Evaporace – vypařování. Je to jediný mechanismus, který ochlazuje, pokud je okolní prostředí teplejší než kůže. Ztráta při vypaření 1 l vody při 35°C je 2,43MJ. Vypařování z povrchu - povrch i vzduch se ochlazuje. Ztráta z plic - 350 ml/den. Denně - asi 11% Perspiracio insensibilis - asi 600 ml/den (1,46 MJ) max.na 800 ml/den.

 31. Regenerace Učební texty Nejvýznamnější evaporační mechanismus - pocení průměrně se vyloučí asi 500 ml/den může dosáhnout až 1700 ml/hod Nejvyšší množství potu/ den: - jednorázově až 12 l - při dlouhodobém pobytu v horku asi 5 l vypaření 1 l potu z povrchu kůže → ztráta 2,43 MJ Ke ztrátě tepla - pouze odpařováním potu ! Jinak jen ztráta tekutin. Evaporace - ovlivněna vlhkostí vzduchu, stoupá-li vlhkost, evaporace klesá

 32. Regenerace Učební texty Průměrná teplota lidského těla kolísá v průběhu dne, nejnižší je ráno kolem 4,00 nejvyšší kolem 16,00 odpoledne Fyziologické hodnoty jsou podle místa měření: Ústa: 35,8 ºC – 37,5 ºC, Axila: o 0,5 ºC nižší než v ústech

 33. Regenerace Učební texty Lidské tělo - z pohledu termoregulace - tělesné jádro - periferní slupka Slupka - vrstvy s teplotou klesající směrem od jádra. V jádru teplota kolísá jen v malém rozmezí. Jádro: obsah dutiny lební, hrudní, břišní a vnitřní část svalstva končetin. Slupka: kůže a podkoží, vrstva svalů v blízkosti kůže. Slupka - zásadní pro udržování vnitřní teploty.

 34. Regenerace Učební texty Funkce slupky: tepelný nárazník, izolátor, receptor, orgán perspiračního chlazení Funkce jádra: hlavní producent tepla z BM Teplota jádra není všude stejná ani stabilní (35ºC – 37,3ºC) Periodické změny teploty jádra.

 35. Regenerace Učební texty Reakce organismu na teplé prostředí spočívá kožní vazodilatace prostá difúze pocení Reakce na chladné prostředí: specifické chování, vasokonstrikce, produkce tepla. Dlouhodobě zvýšení podkožní tukové vrstvy a produkce hormonů štítné žlázy.

 36. Regenerace Učební texty • Pedagogické prostředky - kompetence trenéra • Vliv prvků souvisejících s fyziologií a dopadem na • biologickou podstatu sportovce • Vazba tréninkových cyklů na biorytmy( tj.fyziologické cykly) • Model dlouhodobé přípravy •  • Konkrétní dlouhodobý tréninkový plán • Z hlediska regenerace •  zohlednění nadání a odpovědí organismu na zátěž • správný odhad rozsahu regenerační péče

 37. Regenerace Učební texty • Použitá literatura: • JIRKA,Z.: Regenerace a sport. Praha: OLYMPIA 1990 • CAPKO,J.: Základy fyziatrické léčby. Praha. GRADA PUBLISHING 1998 • KYRALOVÁ,M., MATOUŠOVÁ,M. a kol.: Zdravotní tělesná výchova – II.část. Praha, ONYX 1996. ISBN 80-85228-39-4