arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied benekempen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen. Gunter Brems. IBEVE-IDEWE. IDEWE= externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Marktleider 9 regiokantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 150 medische centra in Vlaanderen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ibeve idewe
IBEVE-IDEWE
 • IDEWE= externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
    • Marktleider
    • 9 regiokantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië
     • 150 medische centra in Vlaanderen
    • Klantenbestand > 34.000 ondernemingen
    • Ruim 500 medewerkers
ibeve idewe1
IBEVE-IDEWE
 • IBEVE= niet-medische preventie
    • Hoofddisciplines (departementen
     • Veiligheidscoördinatie
     • Veiligheid
     • Milieu
     • Industriële hygiëne
    • Centrale zetel in Haasrode (Leuven)
     • Ruim 70 Regionale medewerkers over geheel Vlaanderen
benekempen
BeNekempen
 • Grensoverschrijdend studieprogramma
  • Interregionaal project
    • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
    • Actief Bodembeheer de Kempen- Nederland (ABdK)
    • Financiële steun Europese Unie
  • Studieplatform
   • Zoeken oplossingen
   • Alternatieve beheersmethoden
   • Saneringsconcepten
benekempenstudie
Benekempenstudie
 • Multidisciplinaire benadering probleem
  • 5 werkgroepen
   • Zinkassen
   • Water
   • Landbouw
   • Natuur
   • Risico-evaluatie
     • IDEWE-IBEVE : effecten van zware metalen op milieubeheerders en beheerswerkers
historiek verontreiniging
Historiek verontreiniging
 • Historische non-ferro industrie 19° eeuw
 • Niet behandelbaar met klassieke aanpak
   • Verontreinigingsgebied ruim 700m² km
 • Vlaanderen
   • Kempenregio en Limburg (As Turnhout-Lommel -Maaseik)
 • Nederland
   • Brabant en Limburg (As Tilburg-Eindhoven-Weert)
bedrijfsactiviteit veroorzaakt verontreiniging met zware metalen
Bedrijfsactiviteit veroorzaakt verontreiniging met zware metalen
 • Primair
  • Bodem
  • (Oppervlakte)water
  • Lucht
 • Secundair
  • Opname in voedingsketen (gras, gewas)
  • Opname door dieren en regiobewoners
verspreidingswegen
Verspreidingswegen
 • Emissie van verontreinigd fijn stof via schoorstenen
 • Windverwaaiing van ertsen, assen, stof
 • Lozing afvalwater
 • Uitloging bodem via hemelwater
 • Grondwater
 • Afvalstoffen
 • Gebruik secundaire grondstoffen
   • Aanleg zinkassenwegen (ruim 1.300 km)
risico en gevolgen
Risico en gevolgen
 • Effecten en gevolgen van zware metalen
   • Korte termijn effecten
    • Zwakkere gezondheid
    • Aantasting immuniteitssysteem
   • Lange termijn effecten
    • Snellere botbreuken
    • Cumulatieve intoxicatie (lever, nieren)
    • Carcinogeen
    • mogelijke DNA beschadiging
aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in natuurgebieden benekempenregio
Aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in Natuurgebieden Benekempenregio
 • Evaluatie van de activiteiten
 • Rondvraag bij uitvoerders
   • Oa.
    • ANB
    • Natuurpunt
    • Staatsbosbeheer
    • Stichting Limburgs Landschap
aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in natuurgebieden benekempenregio1
Aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in Natuurgebieden Benekempenregio
 • Beheerswerken door natuurbeheerders
    • Maaien
    • Snoeien
    • Kappen
    • Plaggen
    • ...
aanpak en opzet
Aanpak en opzet
 • Blootstellingsroutes
  • Stofinhalatie
   • Maaien
   • Snoeien
   • Kappen
  • Opname via mond
   • Persoonlijke hygiëne
terreinstudie
Terreinstudie
 • Metingen van stofgehalte bij beheerswerken
  • Luchtstaalname
   • Analyse zware metalen op geadsorbeerde stoffractie
terreinstudie1
Terreinstudie
 • Bepalen verontreinigingsgraad van de inhaleerbare fractie stof
  • Bodemstaalname
   • Analyse gehalte zware metalen totale fractie
    • Analyse zware metalen op fractie < 63µm
terreinstudie2
Terreinstudie
 • Stofmeting
   • Analyse zware metalen op geadsorbeerde stoffractie
     • Metingen bij maaiwerken in graslanden
     • Meten van stofproductie en verontreinigingsgraad
   • Geen merkbare effecten vastgesteld
    • Mogelijk “gunstige” invloedsfactoren
     • Natte zomer
     • Vochtige ondergrond, weinig stofproductie
terreinstudie3
Terreinstudie
 • Metingen van inhaleerbare stoffractie
  • Analyse zware metalen in zandbodem en humusrijke bodem
   • Duidelijke verschilwaarden
     • Zandbodem vrijwel geen zware metalen ( agv uitlogingseffect hemelwater)
     • Humusrijke bodem bevat meer zware metalen (adsorptie van metaaldeeltjes)
terreinstudie4
Terreinstudie
 • Metingen van inhaleerbare fractie
   • zware metalen in fractie < 63µm
    • Gehalten aan zware metalen meest risicovol in functie van inhaleerbaarheid
     • Analyse in evaluatie
     • Grote fractiedeeltjes worden tegengehouden
     • Overgrote deel van zware metalen bevindt zich in grotere fractiedeeltjes
terreinstudie5
Terreinstudie
 • Metingen van inhaleerbare fractie
   • zware metalen in fractie < 63µm
     • Analyse in evaluatie, eerste conclusies:

8,6 µg Cd in totale staal

6 µg in fractie > 125 µm

1,9 µg in fractie < 125 µg

1 µg in fractie < 63 µm

     • Vergelijkbare resultaten voor Pb en Zn
gezondheidstudie
Gezondheidstudie
 • Meting van zware metalen in bloed en urine
   • Vergelijkende studie gehalte voor Cd
   • Literatuurstudie en referentiedata
     • Cadmibelstudie (1985-1989)
     • PheeCad studie (1990-1995)
     • Vlaams Humaan Bemonsteringsprogramma 2006
     • Metingen Bedrijfsgeneeskundige dienst Umicore 2006
     • Bloed- urinemetingen bij ANB personeel 2007 (lopend)
gezondheidstudie1
Gezondheidstudie
 • Cadmibel en PheeCad studie
    • algemeen hoge gehalten aan Cd bij onderzoekspersonen
     • Referentiegroep urinair Cd 0.86 µg/dag
     • “high-risk” groep urinair Cd 1,38 µg/dag (+33%)
     • Bewoners nabij non-ferro bedrijven geven merkelijk hogere waarde
     • Hogere meetwaarden zijn mede gevolg van vroegere productieaard.
     • Actieve ingrepen in productieproces hebben emissie van Cd gedecimeerd ( van 125 ton in 1950 naar 17 kg in 2004)
gezondheidstudie2
Gezondheidstudie
 • Studies 2006
    • Relatief kleine verschilwaarden tussen referentiegroep en risicogroep
    • Relatief hoge Cd waarden bij alle Vlaamse onderzoekpersonen
    • algemeen lagere waarden aan Cd tov 1990-1995
     • ( wel moeilijke vergelijking ifv meeteenheden)
   • Opmerking:
     • Gunstige effecten merkbaar van aangepaste bedrijfsbeleid, informatiecampagnes, beleidsvoering, preventietips
gezondheidstudie3
Gezondheidstudie
 • Metingen 2007 bij ANB personeel
    • Metingen lopende
    • Vergelijkende waarden tussen studies 2006 en eigen metingen ifv risicoblootstelling
    • Resultaten medio oktober 2007
effecten van beheerswerken in risicogebieden
Effecten van beheerswerken in risicogebieden
 • Voorlopige conclusies
    • Stofmetingen geven geen meetbare gehalten zware metalen
    • Gehalte zware metalen in fijn stof beduidend lager dan totale gehalte en dus weinig effectief opnamerisico
    • Gehalten Cd in urine weinig onderscheid tss referentiegroep en risicogroep
   • Opmerking:
    • Roken = “trigger” van effect Cd. Versterkt intoxicatie-effect
    • Rokers ernstigere risicogroep op intoxicatie met zware metalen
effecten van beheerswerken in risicogebieden1
Effecten van beheerswerken in risicogebieden
 • Voorlopige adviezen en preventieve aanbevelingen
    • Beheerswerkzaamheden preferentieel in stofarme omgeving
     • niet bij droogteperioden of windstil
    • Inhalatie van stof beperken door dragen van stofmasker of werk in overdrukcabine
     • Gebruik van bosmaaier of “open” maaiwerk beperken indien mogelijk
    • Goede persoonlijke hygiëne en gezonde levensstijl
     • handen wassen, geen eten/drinken tijdens werkzaamheden, rookverbod