staup l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAUP PowerPoint Presentation
Download Presentation
STAUP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

STAUP - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

STAUP. Eiendomsareal: 240 mål Landbruksareal: 107 mål Andre areal: 132 mål Bygningsareal : 6800 m 2 gulvflate. VEDTAK: K-2/08 Levanger kommunen er i store trekk enig i de vurderinger som framkommer i forslag til utviklingsplan for Staup.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STAUP' - rupert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
staup
STAUP
 • Eiendomsareal: 240 mål
 • Landbruksareal: 107 mål
 • Andre areal: 132 mål
  • Bygningsareal : 6800 m2 gulvflate
slide2

VEDTAK: K-2/08

 • Levanger kommunen er i store trekk enig i de vurderinger som framkommer i forslag til utviklingsplan for Staup.
 • 2. I det videre arbeid med utviklingen av området bør bl.a. følgende ivaretas:
  • Områdets opplevelseskvaliteter.
  • Grønnstruktur med de interne parkrom, hage- og det parkkulturelle anlegget, samt arboretet som en forlengelse av dette.
  • Bygningsstrukturen innenfor kjerneområdet.
 • 3. Ved utarbeidelse av reguleringsplanen, bør følgende vurderes ivaretatt:
  • Eplehagen bør ikke utnyttes til bebyggelse – som f. eks terrassehus
  • Kjerneområdet (Hage-, helse-, kultur- og allmennyttig formål) må reguleres til offentlig formål. Det bør lages føringer for etablering av ny bebyggelse i dette området, som gir muligheter for en videre utnyttelse av arealet i tråd med formålet og kommunens interesser. Området skal fortsatt ha en parkmessig utforming.
  • Arboretet utvides som foreslått i planen.
  • For arealet på 30 da. og bærhagen brukes all dyrkajorda til jordbruksformål
  • Egen avkjørsel fra Staupslia tas ut.
  • Bebyggelse i overgangen til parkområdet kan vurderes, men den må ikke bli dominerende.
  • Området som er foreslått til utbyggingsområde bør beholdes som LNF-område.
 • 4. Det innledes forhandlinger mellom Levanger kommune og Nord-Trøndelag  fylkeskommune om kjøp av Staup.
 • For at en skal ivareta samfunnsmessige interesser slik det er vedtatt av fylkestinget, må området selges i sin helhet til
 • Levanger kommune.
 • Gjennom sin rolle som reguleringsmyndighet, og ved å bruke den nødvendig tid til planlegging av bruk av området, kan kommunen sikre at samfunnsmessige interesser blir ivaretatt. ^
slide4

Vedtak k-05/09

1.        Forslag til mandat og skisse til organisering legges til grunn for utredningen vedr. utvikling og drift av Staup. Det tas utgangspunkt i de målsettinger kommunestyret la til grunn ved kjøp av Staup.

2.        Involvering av interessegrupper vektlegges sterkt både gjennom deltakelse i selve prosjektet og ved bruk av møter, kommunens hjemmeside etc.

3.        Rådmannen får fullmakt til å hente inn konsulentbistand/prosjektrådgiverbistand. Kostnadene belastes avsatte bevilgninger til kjøp av eiendommen.

4.        Orientering om fremdrift av prosjektet gis formannskapet/kommunestyret kvartalsvis.

mandat
Mandat
 • plan for involvering. Arbeidet skal tilrettelegges for aktiv bruk av IKT-løsninger på nett. Dette skal være en viktig del for involvering. 
 • Mulig bruk/aktiviteter på Staupområdet skal identifiseres med areal-/bygningsbehov og mulig samhandling med andre brukere/aktiviteter.
 • Bygningenes tilstand, størrelse etc. gjennomgås mht. mulig framtidig behov og utvikling av disse.
 • vurdere potensialet for ny bebyggelse og tilbygg/påbygging/evt. gjenoppbygging eksisterende bebyggelse både innenfor området foreslått til Hage-, helse- og allmennyttig formål og deler av området foreslått til utbyggingsformål i Utviklingsplanen for Staup.
 • Utvikle et grovt skisseforslag til utvikling av eiendommen. Skissen skal bygge på stedsanalysen og danne grunnlaget for regulering av området.
mandat6
Mandat
 • Prosjektet skal komme med forslag til forvaltning og drift av området. Følgende skal her belyses:
  • Drift av uteanlegg. Drift/samordning av drift arboretet skal inngå i vurderingen.
  • Drift av eksisterende bygninger.
 • Samarbeid/deltakelse/bruk av frivillige organisasjoner og aktuelle aktører/leietakere på Staup-området skal vurderes mht. drift av området.
 • Mulig organisering av forvaltning og drift av eiendommen:
  • Tillegges kommunal enhet
  • Kommunalt foretak
  • Kommunalt eid AS-selskap eventuelt bruk av eksisterende selskap.
 • Med bakgrunn i mandatets pkt. 7 og 8 skal prosjektet:
 • Legge fram begrunnet forslag til organisering – drift og forvaltning av eiendommen
 • Nødvendig kompetanse i drifts- og forvaltningsorganet og eventuelt styre for organet
 • Et grovt forslag til budsjett for forvaltning og drift av eiendommen
slide7

OPPDRAGSGIVER

Kommunestyret

LINJE-

ORGANISASJONEN

Rådmann

SG Styringsgruppe

 • RLG
 • Håkon Lorås
 • Bodil Skotnes

PA Prosjektansvarlig

Alf Birger Haugnes

RG Referansegruppe

PL Prosjektleder

Håvard Heistad

Staups venner

Næringsliv.

Helse

Kultur

Hint

PG Prosjektgruppe

PROSJEKTORGANISASJONEN

 • Øivind Holand
 • Arnstein Kjeldsen
 • Kirsten U Skogseth
 • Toril Leirset
 • Anne Gro Erikstad
 • Arbeidsgruppe
 • DRIFTutemiljø

Arbeidsgruppe

Drift- bygg-øk

Arbeidsgr. Skole

Arbeidsgruppe

Kultur/Helse

Arbeidsgruppe

Arnstein Kjeldsen

Håvard Heistad

Eyolf Johansen

Med flere

 • Toril Leirset
 • Innh. Seniorforum
 • LVGS
 • Grunnskolene
 • Helse/rehab

Kirsten Skogseth

Kultur

Staups venner

Legesenter

Hint/sykehuset

G.J. Sorte

Innhe. Seniorforum

Voksenopplæringen

Arboretet

Drift/anlegg

hvilke interessenter har meldt seg
Hvilke interessenter har meldt seg?

Sportsklubben Nessegutten

Rehab: kommune, hint, sykehuset

Levanger Røde Kors

Demensforeningen

Pleie og omsorg

Ole Kristian Barkhald

Fysioterapi

Legesenter

Jon Magne Wesche

Levanger videregående (voksenopplæring og BUP)

Hans Jørgen Støp

Staups venner, kolonihage

Undervisning/

Skolehage

Ole Martin Veske

Leva-Fro

Økomat

Jan Sturla Gresli

Catering/restaurant

Levanger kommune

Grunneierlag Nesset

Levanger Arboret

Hundeluftegård

Natur og aktivitetsbarnehage AS

Stall til hester

Interessefelleskap v/Asle Sundal

Rusomsorg

Interessefelleskap v/ Hans Fredrik Donjem

Innherred Produkter AS, Leva-Fro AS, Staups Venner, Levanger Arboret, Einar Skjetnemark, Eldrehøgskolen i Levanger, Innherred Seniorbedrift BA

leietakere 01 10 09
Leietakere 01.10.09
 • Senter mot incest
 • Staupshagen verksted
 • Ole Barkhald, Leie av jord
 • Ole Barkhald, kjølelager
 • Beatrice Moan Lorås
 • Levanger Røde kors
 • Sjefsgårdenvoksenopplæring
 • Staup Natur og aktivitetsbarnehage
 • LVGS , BUP og ”saftpresse” -Næringsmiddeloppl.
 • Stall, lager for innsamlede varer/utstyr.
 • Redskapshus, Levanger arboret
 • Randi Ulvik Haugan, lagerplass
 • Geir loktu, lagerplass
 • Arnar Risan, lagerplass
drift uteomr der
Drift uteområder
 • Mære, Grankvist har kunnskapen i dag.
 • Drift og anlegg
 • Frivillige
  • Voksenopplæringen
  • Staups venner
  • Innherred seniorforum
  • seniorbedriften
  • Andre
sentrale omr der
Sentrale områder
 • Voksenopplæring
 • Helse – omsorg - rehabilitering
 • Hage/arboret skal være sentralt
hva mangler p staup
Hva mangler på staup?

Allmennyttig formål er et vidt begrep.

 • Trønderhall
 • Hotell
 • Slow city
 • Blomsterbyen
 • Stiklestadir
 • Vennskap Levanger
 • Næringsliv
 • Andre kommuner rundt oss
 • Senter for kultur/helse
 • Med mer.
 • Hvor kommer staup inn i dette bildet ?
 • Trengs det en samordningsrolle ?