slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРОЕКТ: МОСТ НАД ПЛАНИНАТА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРОЕКТ: МОСТ НАД ПЛАНИНАТА

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

ПРОЕКТ: МОСТ НАД ПЛАНИНАТА - PowerPoint PPT Presentation

rupert
115 Views
Download Presentation

ПРОЕКТ: МОСТ НАД ПЛАНИНАТА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ПРОЕКТ: МОСТ НАД ПЛАНИНАТА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНИ КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН ЧУПРЕНЕ - ПИРОТ №2007СВ16ІРО006-2011-2-197 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ CCI Number 2007 CB16IPO006

  2. Партньори:Община Чупрене – водещКултурен дом Пирот Обща стойност на проекта: 388144,43 EUR Община Чупрене: 199672,14 EUR Културен дом Пирот: 188472,29 EUR Продължителност на проекта: 24 месеца

  3. Цел на проекта: • Обща цел: Обновяване на културните институции в община Чупрене и Пирот чрез ремонти и ново оборудване на читалище «Хр.Ботев» с.Чупрене и читалище «Нов Живот» с.Горни лом и Културен дом Пирот. Реализиране на културен обмен и културно сътрудничество между партьорите Община Чупрене и Културен дом Пирот чрез срещи, семинари, участия в културни събития и др. Читалище “Хр.Ботев” с.Чупрене

  4. Подобряване условията за културен живот и културен обмен на партньрите от българска и сръбска страна. Засилване на културното сътрудничество и културния обмен между партньорите Община Чупрене и Културен дом Пирот чрез конкретни срещи и мероприятия. Читалище “Нов живот” с.Горни Лом Специфични цели:

  5. Целева група: • Целевата група обхваща живеещите на територията на община Чупрене и община Пирот и всички гости и участници в културни събития в трансграничния регион. Важна част от целевата група са самодейните колективи, които работят в културните центрове.

  6. Основни дейности: • Дейност 1: Организация и управление на проекта • Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители • Дейност 3: Обновяване на двете читалища в община Чупрене и Културния дом в Пирот - Строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване • Дейност 4: Управление на културното сътрудничество • Дейности свързани с културен обмен – Чупрене - Пирот • Дейност 5. Визуализация и публичност, информационни материали

  7. Очаквани резултати: В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати директни и косвени резултати от инвестицията. Директните резултати са: • Реновирани културни институции – двете читалища в община Чупрене и Културния дом Пирот. Подобряване достъпа до читалищата.Монтиране на отоплителна и климатизационна система в големите салони. Основен ремонт на залите в сутерена в читалище “Хр.Ботев”-Чупрене с цел използването им за младежки дейности. Доставка и монтаж на инверторни климатици. Оборудване с богат набор уреди за различни културни събития, срещи и конференции. • Подобрена културно-образователна инфраструктура от 1000 кв.м. РЗП в община Чупрене и над 1000 кв.м РЗП в гр.Пирот. • Изработени брошури, рекламиращи обновените сгради и цветен календар на културните събития. • Повишен куртурен обмен между двете трансгранични общини Чупрене и Пирот.

  8. Очаквани резултати: Косвени резултати: • Подобрени условия за общи културни дейности и създаване на предпоставки за развитие на туристическия потенциал на региона; • Създаване на благоприятни предпоставки за засилване желанието на децата, младежите и всички живеещи в община Чупрене за участие в самодейни колективи и изяви; • Създаване на предпоставки за повишаване качеството на културния живот в община Чупрене, като цяло и община Пирот.

  9. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

  10. Информация за контакти: с. Чупрене – 3950 ул. “Асен Балкански” № 55 тел. 09327 2580 факс: 09327 2402 е-mail: ob_chuprene@abv.bg Ръководител проект: Галина Каменова