PEČOVATELSTVÍ
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK. SOUČASNÉ TRENDY V SOCIÁLNÍ PĚČI Současné trendy v sociální péči ve vybraných evropských zemích.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

PEČOVATELSTVÍ

4. ročník

Studijní obor: Sociální činnost

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

SOUČASNÉ TRENDY V SOCIÁLNÍ PĚČI

Současné trendy v sociální péči ve vybraných evropských zemích.

V rámci různých modelů sociálních států a tím i odlišností mezi jednotlivými typy sociálních států existuje vytvořená koncepce a uspořádání sociální péče a sociálních služeb.

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Anglosaský model – Velká Británie

 • za sociální péči o staré lidi a děti včetně sociálních služeb zodpovídá místní veřejná samospráva, financování je ze státního rozpočtu

 • místní orgány zajišťují domácí péči, dovoz jídla, zvláštní pomůcky a denní stacionáře

 • v rámci systému quasi-markets zajišťují sociální služby také nestátní neziskové organizace

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • z dlouhodobého hlediska se vyžaduje, aby stát v poskytování sociálních služeb hrál roli garanta, to znamená, aby nejenom dohlížel na kvalitu poskytování sociálních služeb a hospodaření s veřejnými prostředky, ale hlavně aby zajistil dostupnost sociálních služeb, které občané vyžadují a potřebují

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Skandinávský model – Dánsko

 • skandinávský model sociálního státu patří k nejštědřejším, ale zároveň k nejnákladnějším

 • významným činitelem v rozvoji sociálních služeb ve Skandinávii je vliv místních samospráv, které začaly poskytovat velmi brzy sociální služby, především se zaměřením na ústavní péči

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • v současné době jsou místní samosprávy považovány za nejdůležitější poskytovatele a zároveň provozovatele sociálních služeb, které jsou financovány z místních daní a ze státního rozpočtu

 • skandinávské země se v oblasti rozvoje sociálních služeb zařazují k těm nejpokrokovějším

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • sociální služby jsou zabezpečovány veřejným sektorem, kde je většina služeb zajišťována v domácím prostředí, mimo ústavní zařízení

 • v rámci domácí péče, která je v současné době nejvíce využívána, jsou nabízeny především služby související s osobní hygienou, pomoc s domácími pracemi, rehabilitace atd.

 • jestliže se o nemocného starají doma rodinní příslušníci, lze ze zákona poskytovat i respitní služby

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • v Dánsku je všem klientům, kteří vyžadují 24hodinovou péči, nabízena forma osobní asistence bez nutnosti využít služeb ústavní péče

 • velmi široká nabídka služeb je poskytována také rodinám s dětmi, kdy záleží na rodičích, zda se budou o dítě starat sami, nebo využijí služeb jeslí, školky, nebo se dohodnou s dalšími rodinami s dětmi ve svém okolí na střídavé péči o skupinu dětí

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • všechny služby jsou hrazeny ze státního rozpočtu, jejich příjemce si přispívá na jejich úhradu

 • většina sociálních služeb je zajišťována a financována místními správními orgány, ale je provozována také nestátními organizacemi, i když v omezeném počtu

 • Skandinávie je považována za oblast, kde byla zahájena reforma sociálních služeb vedoucí k deinstitucionalizaci

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Korporativní model – Německo špičce světového vývoje v poskytování sociálních služeb

 • jestliže někdo vyžaduje péči, může si zvolit, zda přijme péči neprofesionální, nebo profesionální, neprofesionální péče je zabezpečována rodinnými příslušníky, pokud nastane tato situace, dostává dávku pojištění pro péči ten, kdo se o nemocného stará, ale ve snížené výši

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • pokud je zvolena profesionální péče, hradí se náklady na poskytnutí služby z pojištění na péči přímo poskytovateli

 • na poskytování sociálních služeb na straně poskytovatele se podílí jak veřejný, tak i soukromý sektor

 • v soukromém sektoru má významné zastoupení šest hlavních spolků, které sdružují nestátní poskytovatele sociálních služeb

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • systém financování sociálních služeb, vyjma úhrady samotného klienta, který na ně získává prostředky z pojištění na péči, je v Německu složitý, pokud je služba poskytována státem nebo zemí, tj. veřejným sektorem, služba se financuje ze státního nebo zemského rozpočtu, obce financují služby, které jsou zabezpečeny z vlastních prostředků, kraje financují své služby z příspěvků měst, obcí

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • v současné době jsou sociální služby poskytované nestátními subjekty založeny na smluvním principu, smlouvu o poskytování sociálních služeb uzavírá s uživatelem zejména obec, která pak dohlíží nad plněním smluvních ustanovení

 • nestátní poskytovatelé sociálních služeb hradí své sociální služby z příspěvků státu, zemí, obcí, nadregionálních poskytovatelů, z plateb za služby, z členských příspěvků

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Vzájemnostní model – Francie dalšími zdroji jsou sponzoring, sbírky, loterie, výnosy z majetku a úroky nebo příjmy z pronájmu

 • v dřívějších dobách byla sociální politika zaměřena na podporu rodin s dětmi, ve srovnání s péčí o děti byla ve Francii péče o seniory zanedbána

 • v současné době spadají sociální služby do systému sociální a zdravotní péče, která je postavena na čtyřech hlavních úrovních: národní, regionální, departementální a obecní

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • sociální služby jsou zakotveny a upraveny v zákoníku sociálního zabezpečení a v zákoně o sociální činnosti a rodině

 • je uzákoněno povinné sociální pojištění na péči a je součástí důchodového pojištění, na tuto dávku mají nárok jedinci, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, z dávky na nepřetržitou pomoc ze strany třetí osoby se hradí služba, která je takovým způsobem zajišťována

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • vlastní poskytovatelé služeb jsou obce, jedná se o centra sociálních činností, která rozvíjí informační a poradenskou činnost

 • starosta, který má ve své kompetenci dohlížet na řešení tíživých a naléhavých případů, může nařídit, aby osobě, která se vyskytuje v tísni, byly poskytnuty ústavní péče, ošetření, finanční prostředky nebo pomoc přímo v její domácnosti

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

V oblasti sociálních služeb byly cíle stanoveny následovně:

 • zajištění univerzálního přístupu k vysoké kvalitě péče

 • zajištění záchranné sociální sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Členské státy se v této souvislosti dohodly, že: následovně:

 • zajistí všem jedincům vysokou úroveň péče, která bude vycházet z jejich potřeb

 • zajistí finanční a fyzickou dostupnost pečovatelských systémů handicapovaným jedincům

 • nabídne speciální péči seniorům

 • sníží regionální rozdíly v zabezpečování sociálních služeb

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Současné trendy v sociální péči v ČR připravených osob, které budou veškeré služby poskytovat

 • v roce 2006 došlo k výrazné reformě systému sociální pomoci – zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.

 • zavedení příspěvku na péči

 • vícezdrojové financování – z obecních rozpočtů, dotací, sponzoringu, z úhrad od příjemců, popřípadě od rodiny

 • propojení zdravotních a sociálních služeb

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

 • služba jde za uživatelem – pečovatelská služba, osobní asistent

 • zkvalitnění sociálních služeb – standardy kvality sociálních služeb

 • rozvoj a zkvalitnění hospicové péče

 • snaha o integraci zdravotně handicapovaných

 • nárůst sociálních služeb reagujících na potřeby klientů, např. krizová centra, nízkoprahová zařízení

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Pe ovatelstv 4 ro n k studijn obor soci ln innost

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK