1.7 ระเบียบวิธีทางสถิติ
Download
1 / 53

1.7 ??????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

1.7 ระเบียบวิธีทางสถิติ. 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 3. การนำเสนอข้อมูล (Data Presentation) 4. การตีความหมายข้อมูล (Data Interpretation). 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1.7 ???????????????????' - rune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 7
1.7 ระเบียบวิธีทางสถิติ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

3. การนำเสนอข้อมูล (Data Presentation)

4. การตีความหมายข้อมูล (Data Interpretation)


1 data collection
1. ระเบียบวิธีทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และเป็น ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

1.1 การสำมะโน (Census) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยใน ประชากรที่ทำการศึกษา

1.2 การสำรวจตัวอย่าง (Sample Survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเพียงบางหน่วยของประชากร เพื่อที่จะได้ตัวแทนที่ดีของประชากร


1 7

1.3 ระเบียบวิธีทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 • การสัมภาษณ์ (Interview)

 • การส่งไปรษณีย์ (Mail)

 • การทอดแบบ

 • โทรศัพท์

 • การชั่ง ตวง วัด นับ

 • การสังเกต


2 data analysis
2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

หลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้ว นำมาวิเคราะห์โดย สถิติเชิงพิจารณา หรือ สถิติอนุมานแล้วแต่ความเหมาะสม


3 data presentation
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของบทความ

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)

  • แผนภาพวงกลม (Pie Chart)

  • แผนภาพเชิงเส้น (Line Chart)

  • ฮิสโตแกรม (Histogram)

  • แผนภาพลำต้นและใบ (Stem and Leaf)

  • แผนภูมิ Box plot


3 data presentation1
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของบทความ


3 data presentation2
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง


3 data presentation3
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)


3 data presentation4
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)


3 data presentation5
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • แผนภาพวงกลม (Pie Chart)


3 data presentation6
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • แผนภาพเชิงเส้น (Line Chart)


3 data presentation7
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • แผนภาพเชิงเส้น (Line Chart)


3 data presentation8
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • ฮิสโตแกรม (Histogram)


3 data presentation9
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • ฮิสโตแกรม (Histogram)


3 data presentation10
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • แผนภาพลำต้นและใบ (Stem and Leaf)


3 data presentation11
3. การนำเสนอข้อมูล (Data Analysis) (Data Presentation)

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ

  • บ็อกพลอต (Box Plot or Box and Whisker plot)


4 data interpretation
4. (Data Analysis)การตีความหมายข้อมูล (Data Interpretation)

เป็นการสรุปค่าตัวเลขทางสถิติ ว่ามีความหมายอย่างไร


1 8 measure of central tendency
1.8 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of central tendency)

เป็นการหาค่าตัวกลางซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น ที่มีประโยชน์มากในบางครั้งข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ผู้วิเคราะห์อาจต้องการทราบว่าค่ากลางของข้อมูลเป็นเท่าใด ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับข้อมูล โดยพิจารณาจากค่ากลางเพียงค่าเดียว


1 7

ตัวอย่าง 1.6 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

โรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงาน 36, 45, 28 และ 41 คน ที่ได้รับค่าจ้างรายวันเฉลี่ย 162.5, 170.2, 159.5 และ 167 บาท ตามลำดับ

จงหาค่าจ้างรายวันเฉลี่ยโดยรวมของพนักงานทั้ง 4 กลุ่มนี้


1 7

ตัวอย่าง 1.7 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง


1 7

47 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

L5 = 49.5


1 7

L การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 5 = 49.51 7

1.9 Mean , Median และ Modeการวัดการกระจายของข้อมูล

หลัก

เป็นการวิเคราะห์ว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นอย่างไร

การวัดการกระจายของข้อมูลแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. การวัดการกระจายสัมบูรณ์

2.การวัดการกระจายสัมพัทธ์


1 7

1. Mean , Median และ Modeการวัดการกระจายสัมบูรณ์

 • เป็นการวัดการกระจายข้อมูลเพียงชุดเดียว

  • พิสัย

  • ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์

  • ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


1 7

2. Mean , Median และ Modeการวัดการกระจายสัมพัทธ์

เป็นการวัดการกระจาย เมื่อต้องการเปรียบเทียบ

การกระจายของข้อมูลแต่ละกลุ่ม

1. สปส.ของพิสัย

2. สปส.ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์

3. สปส.ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

4. สปส.ของการแปรผัน


1 7

1.9.1 Mean , Median และ Modeพิสัย

1. กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

พิสัย = ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด

2. กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่

พิสัย = ขอบบนของอันตรภาคชั้นค่ามากสุด

- ขอบล่างของอันตรภาคชั้นน้อยสุด


1 7

1.9.2 Mean , Median และ Mode ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

1. กรณีข้อมูลไม่ถูกจัดเป็นอันตรภาคชั้น

ให้ X1,X2,…,Xnเป็นข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเป็น


1 7

1.9.3 Mean , Median และ Mode ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กรณีข้อมูลไม่จัดเป็นอันตรภาคชั้น


1 7

กรณีข้อมูลจัดเป็นอันตรภาคชั้นกรณีข้อมูลจัดเป็นอันตรภาคชั้น


1 7

1.9.4 กรณีข้อมูลจัดเป็นอันตรภาคชั้นความแปรปรวน

กรณีข้อมูลไม่ได้จัดเป็นอันตรภาคชั้น


1 7

กรณีข้อมูลจัดเป็นอันตรภาคชั้นกรณีข้อมูลจัดเป็นอันตรภาคชั้น


1 7

การวัดการกระจายสัมพัทธ์การวัดการกระจายสัมพัทธ์

เป็นการเปรียบเทียบเมือมีข้อมูลตั้งแต่ 2 กลุ่ม เป็นต้นไป

1. สปส.ของพิสัย

2.สปส.ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์

3. สปส.ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

4. สปส.ของการแปรผัน


ad