Download
beberapa analisis berstatistik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beberapa Analisis Berstatistik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beberapa Analisis Berstatistik

Beberapa Analisis Berstatistik

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Beberapa Analisis Berstatistik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Beberapa Analisis Berstatistik Mohammad Khatim Hasan

 2. Ujian yang dipertimbangkan • Ujian ANOVA • Ujian Korelasi • Ujian t • Ujian Z

 3. Ujian Anova • Penyelidik ingin mengetahui adakah kelajuan teknik pemampatan yang dibangunkannya adalah berbeza ada dari dua teknik yang sedia.

 4. Apa yang perlu dilakukan • Membina Hipotesis • H0: Kelajuan ketiga-tiga teknik pemampatan adalah sama • Ha: Kelajuan ketiga-tiga teknik pemampatan adalah tidak sama

 5. Pengumpulan data • Sumber data: rekabentuk bereksperimen • Ujian dilakukan dengan menjalankan pemampatan terhadap 30 fail dengan menggunakan ketiga-tiga teknik pemampatan. Masa pemampatan direkodkan. • 30 fail tersebut dipilih secara rawak

 6. Data • Boleh dilihat di dalam file Excel: anova.xls • Data adalah dalam saat (contoh) • Dari kiraan yang dilakukan, bacaan berikut dilihat: • Nilai-P: 1.87E-06< =0.05. • Jadi H0 ditolak, terbukti pada aras keyakinan 95%, terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahawa kelajuan ketiga-tiga enjin pemampatan adalah tidak sama dengan susunan purata masa teknik 1 <teknik 2< teknik 3.

 7. Latihan • Penyelidik ingin menguji adakah kesan cara pengajaran yang berbeza di kelas A, B dan C adalah sama. • Apakah yang perlu dilakukan?

 8. Ujian Korelasi • Penyelidik ingin mengetahui adakah terdapat korelasi diantara skor pelajar dalam STPM dengan PNGK di universiti.

 9. Apa yang perlu dilakukan • Membina Hipotesis • H0: tiada sebarang korelasi diantara skor STPM dengan PNGK • Ha: terdapat korelasi diantara skor STPM dengan PNGK

 10. Pengumpulan data • Sumber data: survei • Ujian dilakukan dengan menjalankan kajian soal selidik dari 30 responden di universiti. • Responden dipilih secara rawak

 11. Data • Boleh dilihat di dalam file Excel: korelasi.xls • Data adalah dalam saat (contoh) • Dari kiraan yang dilakukan, bacaan berikut dilihat: • Nilai korelasi=0.27681 dan t=1.524688 • Jadi H0 tidak ditolak, terbukti pada aras keyakinan 95%, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahawa terdapat korelasi diantara skor STPM dengan PNGK universiti.

 12. Latihan • Penyelidik ingin menguji adakah terdapat korelasi diantara markah matematik dengan markah pengaturcaraan • Apakah yang perlu dilakukan?

 13. Ujian t atau z • Penyelidik ingin menguji adakah perisian kursus yang dibangunkannya membantu dalam pembelajaran kursus tersebut. • Untuk memilih t atau z hanya bergantung kepada • Jenis data • Tertabur normal • Saiz sampel (n<30t, n30z)

 14. Apa yang perlu dilakukan • Membina Hipotesis • H0: perisian kursus yang dibangunkan tidak berkesan dalam membantu proses pembelajaran kursus tersebut. • Ha: perisian kursus yang dibangunkan berkesan dalam membantu proses pembelajaran kursus tersebut.

 15. Pengumpulan data • Sumber data: rekabentuk bereksperimen • Ujian dilakukan dengan menjalankan 2 kali peperiksaan terhadap sekumpulan pelajar. Sekali sebelum menggunakan perisian dan sekali selepas menggunakan perisian dalam tempoh yang ditetapkan. • Katakan jumlah pelajar yang dapat dikumpulkan adalah 25 orang secara rawak.

 16. Data • Boleh dilihat di dalam file Excel: ujian t.xls • Data adalah dalam saat (contoh) • Dari kiraan yang dilakukan, bacaan berikut dilihat: • Nilai-P: 1.65E-14< =0.05. • Jadi H0 ditolak, terbukti pada aras keyakinan 95%, terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahawa perisian kursus yang dibangunkan berkesan dalam pembelajaran kursus.

 17. Latihan • Penyelidik ingin mengetahui adakah kelajuan teknik capaian data yang dibangunkannya adalah berbeza ada dari teknik yang sedia ada. • Apakah yang perlu dilakukan?