slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Research Method in Animals Science (Part 3) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Research Method in Animals Science (Part 3)

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation

Research Method in Animals Science (Part 3) - PowerPoint PPT Presentation

rufina
178 Views
Download Presentation

Research Method in Animals Science (Part 3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. روش تحقیق در علوم دامی Research Method in Animals Science(Part 3) Presented by: A. Riasi and M. A Edris Department of Animal Science

 2. اولین گام برای اجرای یک موضوع تحقیق چیست؟ • پس از شناخت مساله و انتخاب موضوع تحقیق اولین گام ارایه پیشنهاد موضوع تحقیق (Proposal) است. • پروپوزال نوشتاری است که اهمیت و شیوه اجرای موضوع پژوهش را توجیه می کند.

 3. هر پروپوزال از چند بخش اصلی تشکیل می شود: • جلد • بررسی منابع و ارایه سابقه تحقیق • بیان مساله تحقیق • بیان اهداف و کاربردها • بیان فرضیه ها • روش اجرای طرح • تعیین برنامه زمان بندی اجرای طرح • تعیین هزینه های اجرای طرح • منبع تامین هزینه ها • تصویب نامه اجرای طرح

 4. چه اطلاعاتی در روی جلد (cover page) نوشته شود؟ • مشخصات موسسه یا سازمان محل • در مورد دانشگاه ها: نام دانشگاه، دانشکده و گروه • عنوان تحقیق: عنوان فارسی و انگلیسی • در مورد دانشجویان: عنوان پایان نامه • مشخصات مجری یا مجریان • در مورد پایان نامه ها: نام و مشخصات دانشجو • مشخصات همکاران • در مورد پایان نامه ها: نام و مشخصات استاد راهنما و استاد مشاور

 5. مثال

 6. مهمترین نکات در بررسی منابع و سابقه طرح (literature review) چیست؟ • ابتدا سابقه طرح در خارج و سپس در داخل از کشور نوشته شود. • دوره زمانی سابقه طرح از گذشته تا حال بخوبی رعایت شود. • از پرداختن به کلیات و توضیح مفاهیم خودداری شود. • از منابع منتشر شده در ژورنال ها و کتاب های معتبر استفاده شود. • در انتهای هر پاراگراف و در صورت لزوم در انتهای جمله های یک پاراگراف رفرنس مورد استفاده آورده شود.

 7. مثال

 8. مثال اوتسکا و تاچر [8] گزارش کردند که عاملی به نام فولیستاتین می تواند از تاثیر BMP-15 بر تکثیر سلول های گرانولوزا و بیان گیرنده های FSH جلوگیری کند. همچنین مشخص شده است که سطوح ترشح فرم بالغ و فعالی زیستی BMP-15 ضرورتا مرتبط با سطوح بیان mRNA و پروپروتئین آن نیست [17].

 9. مثال

 10. مثال

 11. برای رفرنس دادن روش های مختلف بکار گرفته می شود: • ذکر رفرنس ها با ارایه شماره ی مربوطه • ذکر رفرنس های با ارایه نام نویسنده یا نویسندگان مطلب و تاریخ چاپ آن گاوهای با نمره بدنی بالا نسبت به گاوهای با نمره وضعیت بدنی طبیعی پتانسیل کمتری برای تولید آنتی اکسیدان در شرایط اکسیداتیو دارند (او بویل و همکارن، 2006). گاوهای با نمره بدنی بالا نسبت به گاوهای با نمره وضعیت بدنی طبیعی پتانسیل کمتری برای تولید آنتی اکسیدان در شرایط اکسیداتیو دارند [8]. (فرمت دانشگاه صنعتی اصفهان)

 12. توجه به نكات در بيان مساله تحقيق زير اهمیت دارد: • اطلاعات زمينه اي در مورد موضوع مورد مطالعه • توصيف دقيق مساله • وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه • عوامل دخالت کننده در بروز مساله • نحوه برخورد فعلي با مساله • آنچه درمورد راه حل مساله می انديشيد • فوايد پژوهش و نتايجيکه از حل مشكل انتظار مي رود

 13. اهداف طرح چگونه نوشته شود؟ • اهداف طرح بصورت شماره دار و در جمله های جداگانه نوشته شود • اهداف طرح می تواند به دو بخش تقسیم بندی شود: • اهداف اصلی • اهداف فرعی

 14. مثال مهمترین اهداف این طرح عبارتند از: 1- تعیین سطح مناسب سلنیت سدیم و زردچوبه به عنوان منابع آنتی اکسیدانی در جیره جوجه های گوشتی نژاد راس تحت تنش گرمایی. 2- تعیین اثر منابع معدنی و آلی آنتی اکسیدانی بر رشد، مصرف خوراک، بازده رشد و نسبت اجزای لاشه در جوجه های گوشتی نژاد راس. 3- تعیین اثر منابع معدنی و آلی آنتی اکسیدانی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی نژاد راس در شرایط تنش گرمایی.

 15. مثال هدف اصلی: بررسی تاثیر تنش های محیطی بر بازده تولید مثل و پاسخ ایمنی میش های لری بختیاری و راه های رفع آثار سوء آن. اهداف فرعی: 1- بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامین E - سلنیوم بر دینامیک فولیکولی میش های تحت تنش. 2- بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامین E - سلنیوم بر پاسخ ایمنی میش های تحت تنش گرمایی.

 16. فرضيه تحقیق فرضيه ی تحقيق يک حدس علمی يا پيش داوری است که از راه جمع آوری حقايقی که منجر به قبولی يا رد آن فرضيه می شود مورد آزمايش قرار می گيرد. به عبارت دیگر: فرضيه راه حل پيشنهادی محقق برای مسئله تحقيق و يا نتيجه تحقيق است

 17. در هنگام بيان فرضيه، محقق به بررسی روابط بين متغيرها می پردازد و از جملات خبری استفاده می کند. این کار به سه شکل امکان پذیر است: •   1- بررسی رابطه علت و معلولی بين دو يا چند متغير •  2- بررسی همبستگی و شدت آن بين دو يا چند متغير •  3- بررسی و مقايسه ميزان تفاوت تاثير دو يا چند متغير بر يک يا چند متغير • يافته های علمی قبلی و تجربیات شخصی در زمينه موضوع تحقيق يکی از منابع اصلی برای نوشتن فرضيه است.

 18. بيان يک فرضيه ممکن است به شکل مثبت انجام شود که در آن رابطه بين دو يا چند متغير يا تفاوت بين آنها بصورت احتمالی و به شکل جمله خبری مثبت بيان می شود. • گاهی در فرضيه  منکر وجود رابطه بين متغيرها شده و آنرا به شکل جمله خبری منفی بيان می نمايند.

 19. ملاک های مختلفی برای يک فرضيه خوب برشمرده اند که مهمترين آنها عبارتند از: • روشن، معين و مشخص •  داشتن حدود مشخص،کوتاه و مختصر •  قابليت اندازه گيری داشتن •  قابل فهم بودن (تعريف مناسب و خوب) •  بيان بر اساس تئوری ها و نظريه های موجود

 20. يک نکته قابل توجه آن است که در نوشتن فرضيه برای طرح تحقيق نیازی به نوشتن فرضيه آماری صفر يا خنثی (H0) و نيز فرضيه آماری یک یا متقابل ( H1 ) نیست. • در طرح تحقيق صرفا نياز به نگارش فرضیه تحقيق با جملات خبری وجود دارد.

 21. فرضيه تحقيق را به دوروش می توان نوشت: •  1- فرض دو دامنه:که اختلاف را بدون در نظر گرفتن سمت و جهت آن بيان می کند. •  2- فرض يک دامنه :که جهت گيری محقق را در نوع تفاوت بيان می کند.

 22. Define hypothesis A hypothesis is a proposed explanation for an observable phenomenon. The term derives from the Greek, ὑποτιθέναι – hypotithenai meaning "to put under" or "to suppose."

 23. For proper evaluation, the framer of a hypothesis needs to define specifics in operational terms. A hypothesis requires more work by the researcher in order to either confirm or disprove it.

 24. کاربردهای طرح چگونه نوشته شود؟ در این بخش باید توضیح داده شود که نتایج طرح مورد استفاده چه سازمان ها و نهادهای دولتی یا غیر دولتی و حتی چه گروهی از افراد خواهد بود. مثال

 25. جنبه جدید بودن طرح چگونه نوشته شود؟ در این بخش مشخص می شود که این طرح تا چه اندازه نوآوری دارد. آیا در پی تایید نتایج دیگران در شرایط جدید است یا ایده ی جدیدی را برای اولین بار مطرح می نماید؟ مثال

 26. در بخش مراحل و روش اجرای کار چه اطلاعاتی باید نوشته شود؟ • مکان اجرای آزمایش • پیش بینی زمان شروع و پایان آزمایش • معرفی تیمارهای آزمایشی • امکانات مورد نیاز برای اجرای آزمایش (نوع دام، تعداد دام، سن دام یا مرحله تولید و ...) • مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای آزمایش(مواد شیمیایی، کیت های آزمایشگاهی و ...) • روش های جمع آوری داده ها و آنالیز آزمایشگاهی نمونه های جمع آوری شده • روش آنالیز آماری داده های آزمایش و مقایسه میانگین ها • معرفی متغیرهای کمکی در آنالیز آماری داده ها و تعیین سطح معنی داری

 27. در نوشتن روش اجرای آزمایش باید به نکات زیر توجه شود: • جمله های با استفاده از افعال زمان آینده نوشته شوند. • تعداد دام مورد نیاز یا تعداد واحدهای آزمایشی و تکرار بازای هر گروه آزمایشی به درستی و با دقت براساس استاندارهای آماری تعیین شود. • تیمارهای آزمایشی به روشنی با ذکر شماره تیمار شرح داده شوند. • در مواردی که اثر متقابل چند فاکتور بررسی می شود، بهتر است از چارت یا جدول برای شرح دادن تیمارها استفاده شود.

 28. در نوشتن روش اجرای آزمایش باید به نکات زیر توجه شود: (ادامه) • درصورتی که روش بکار گرفته شده شناخته شده است یا قبلا در منابع معرفی شده است، با نوشتن رفرنس از ذکر جزئیات خودداری شود. • درصورتی که از یک روش شناخته شده با تغییراتی استفاده می شود، عبارت زیر نوشته شود و سپس شماره رفرنس ذکر گردد. • مثال • این آزمایش با استفاده از روش تغییر یافته ؟؟؟ و همکارن (سال؟؟) انجام خواهد شد.

 29. نوشتن جدول زمان بندی مراحل انجام کار

 30. نوشتن جدول برآورد هزینه های اجرای طرح

 31. نکات مهم برای نوشتن رفرنس های استفاده شده: • ابتدا رفرنس های فارسی و سپس رفرنس های انگلیسی آورده شود. • رفرنس ها شماره گذاری شده و براساس اولین حرف الفبای نام نویسنده اولویت بندی شوند. • در مواردیکه از یک نویسنده دو یا چند رفرنس وجود دارد، اولویت بندی سال انتشار خواهد بود. • استاندارد های لازم برای ارایه رفرنس های مربوط به مقاله، کتاب، کتابچه سمینارها، پایان نامه و سایت های اینترنتی رعایت شود.

 32. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به ژورنال های فارسی نظری، ب.، ف. نیلفروش زاده و م. قاری پور. 1387. اثر سطوح مختلف پودر سیر بر سطح کلسترول و تری گلیسرید سرم خون درجوجه های گوشتی نژاد آرین و راس. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. دوره دوم، شماره سوم. صفحه 33 تا 38.

 33. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به کتاب های فارسی صوفی سیاوش، ر. و ح. جانمحمدی. 1383. تغذیه دام مکدونالد. ترجمه. انتشارات آییژ. چاپ دوم. گلیان، الف. و م. سالار معینی. 1382. تغذیه طیور. چاپ سوم. انتشارات سازمان اقتصادی کوثر. تهران.

 34. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به کتابچه سمینارهای ایران تیموری زاده، ز.، ش. رحیمی و م. الف.کریمی ترشیزی. مقایسه اثر افزودن سه عصاره تجاری گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر سویه راس.سومین کنگره علوم دامی کشور. مهر ماه1387. صفحه 41. مشهد.

 35. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به پایان نامه ها داخلی لطفی، ليلا. 1386. تاثير سبوس برنج خام و پايدار شده بر ميزان كلسترول خون و تخم مرغ توليدي مرغ هاي تخمگذار. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گيلان.

 36. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به ژورنال ها خارجی Smith, K. L., , J. H. Harrison. D. D. Hancock, D. A. Todhunter and H. R. Conrad. 1984. Effect of vitamin E and selenium supplementation on incidence of clinical mastitis and duration of clinical symptoms. J. Dairy Sci. 67: 1293– 1300.

 37. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به کتاب های خارجی Van Soest, P.J. 1994. Nutritional Ecology of the Ruminant, second ed. Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca,NY, USA. AOAC, 2000. Official Methods of Analysis, 17th ed. Official Methods of Analysis of AOAC International,Gaithersburg, MD, USA.

 38. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به کتاب های خارجی که هر فصل آن نویسنده یا نویسندگانی دارد Gihad, E.A. and H.M. El Shaer. 1992. Utilization of halophytes by livestock on rangelands. In: Squires, V.R. and A.T. Ayoub (Eds.) Halophytes as a Source of Livestock and for Rehabilitation of Degraded lands. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, pp. 77–96.

 39. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به سمینارهای خارجی Riasi, A. and M. Danesh Mesgaran. 2009. Serum constituents and thyroid hormones in sheep fed kochia scoparia hay. XIth International Symposium on Ruminant Physiology. Clermont, France. 838-839 (Full paper)

 40. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به پایان نامه های خارجی Luseba, D. 2001. The effect of selenium and chromium on stress level, growth performance, selected carcass characteristic and mineral status of feedlot cattle. Submitted in partial fulfillment of the requirements for Ph.D. degree in the Department of Animal Production, Faculty of Vet. Sci. University of Pretoria.

 41. مثال برای نوشتن رفرنس ها مربوطه به سایت های اینترنتی FAO. 2005. Agricultural production year book. Rome, Italy. http://WWW. Fao. Org. Available at Feb.2008.

 42. در آخرین صفحه پروپوزال چه اطلاعاتی نوشته می شود؟ • مالکیت نتایج و تعهدات دانشجو • تایید اساتید راهنما و مشاور • تایید گروه آموزشی • تایید شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده

 43. مثال