Vod do t dia patologickej fyziol gie
Download
1 / 46

Úvod do štúdia patologickej fyziológie - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Úvod do štúdia patologickej fyziológie. Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. Čo je to patofyziológia ?. Physiologia, ae, f. (gr. fysis = príroda ; logos = náuka, veda) – zaoberá sa „ logikou životných funkcií“ zdravých organizmov. Pathophysiologia, -ae, f.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úvod do štúdia patologickej fyziológie' - rudyard-dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vod do t dia patologickej fyziol gie

Úvoddo štúdia patologickej fyziológie

Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.


O je to patofyziol gia

Čo je to patofyziológia ?

 • Physiologia, ae, f.

 • (gr. fysis = príroda ; logos = náuka, veda)

 • – zaoberá sa „logikou životných funkcií“ zdravých

 • organizmov

 • Pathophysiologia, -ae, f.

 • (gr. pathos = choroba, bolesť, utrpenie)

 • – zaoberá sa „logikou životných funkcií“ organizmov

 • postihnutých chorobou

 • – zaoberá sa príčinami a mechanizmami, ktoré menia

 • normálnu logiku života na logiku života zmeneného

 • patologickým procesom


Fyziológia

Patofyziológia

Život

Logika

Chorý

človek

Zdravý

človek

Štúdium

Kaligrafia: Kim Hyun-Seung


Defin cie patofyziol gie

Definície patofyziológie

Patofyziológia je moderný integratívny biomedicínsky

odbor vybudovaný na výsledkochzákladného

a klinického výskumu, pomocou ktorých objasňuje

mechanizmyzodpovedné za iniciáciu, progresiu

a zánikpatologických procesov, čím vytvára základný

predpokladpre ich racionálne pochopenie

a ovplyvnenie

Upravená definícia

International Society for Pathophysiology (1998)


Patofyziológia je považovaná aj za fyziológiu choroby, fyziológiu porušených funkcií organizmu, ktoré sú výsledkom pôsobenia nox na citlivé tkanivá(Lange, 2000)

● Patofyziológia skúmazmeny funkcií tkanív, orgánov

a systémov organizmu, ktoré vznikli vplyvom

patologických príčin a vhodných podmienok, využívajúc

poznatky z biológie, anatómie, histológie a embryológie,

biofyziky, fyziológie, biochémie, patologickej anatómie,

mikrobiológie a imunológie, z vied o človeku a spoločnosti

ako aj z ďalších vied


Patofyziológia sa zaoberávysvetľovaním mechanizmov, ktoré sa podieľajú na manifestácií patologických procesov prebiehajúcich v organizme, teda objasňuje mechanizmy vzniku, vývoja a zániku symptómov a príznakov chorôb

 • Patofyziológia sa zaoberádynamikou patologických

 • procesov – skúma priebeh patologických procesov v čase,

 • intenzite, kvalite aj priestore


Patofyziológia sa venuje tiež poznávaniu ochranných a obranných mechanizmov tkanív, orgánov systémov organizmu, ako aj ich úlohe v patogenéze chorôb a v sanogenéze

Uvedené definície vyúsťujú do záveru:

●Patofyziológia je jedným z profilujúcich

predmetov medicínskeho štúdia. Zohráva

integračnú úlohu v pregraduálnom aj

postgraduálnom vzdelávaní lekárov


V om spo va v znam patofyziol gie pre pr pravu lek rov

V čom spočíva význam patofyziológie pre prípravu lekárov

1. Pomáha študentom medicíny nájsť odpoveď

na otázky:

a) Čo chorobu spôsobilo

diagnostika

terapia

b)Prečo choroba vznikla

c) Ako, akými mechanizmami choroba vznikla,

progredovala, pretrvávala a/alebo zanikala


2. lekárovPomáha poznávať príčiny a mechanizmy vzniku chorôb, čím získava lekár možnosťefektívne chorobu ovplyvniť, liečiť. Tento prístup je základom kauzálnej terapie

Súhrn:Bez zvládnutia základov patofyziológie nie je

možné pochopiť dostatočne hlboko patogenézu

chorôb, nie je možné uskutočňovať racionálnu,

efektívnu diagnostiku a prevenciu a liečbu

pacientov


Postavenie patofyziol gie v pregradu lnom t diu medic ny

Postavenie patofyziológie lekárovv pregraduálnom štúdiu medicíny

 • Štúdium patofyziológie v 5. a 6. semestri,

 • Prečo ?

- Pretože PF tvorí úvod do štúdia klinických disciplín

 • Pretože úspešné štúdium klinických disciplín vyžaduje

 • základný stupeň integrácie vedomostí z teoretických

 • disciplín čo je potrebné pre pochopenie kompexnosti

 • choroby

- Pretože PF je „ teóriou medicíny“


Pregraduálne medicínske vzdelávanie možno

prirovnať k stavbe domu

a) základy „medicínskeho domu“ tvoria:

biológia, chémia, anatómia, histológia a embryológia,

biofyzika, chémia a biochémia

(chýba tu filozofia?!)


 • podlažie nad základmi („deka“) lekárov-fyziológia vytvára funkčné

 • spojenie tých poznatkov, ktoré sú nutné pre pochopenie

 • funkcie orgánov a systémov zdravého človeka

c)steny „medicínskeho domu“ tvoria predmety:

patologická anatómia, mikrobiológia a imunológia,

propedeutiky (interná, chirurgická, pediatrická, neurologická … ), klinická psychológia, farmakológia...


d) lekárovvšetky steny tohoto „medicínskeho domu“ spája

strop, ktorým je patologická fyziológia – integruje

poznatky získané štúdiom teoretických disciplín

a vytvára ucelenú predstavu o vzniku a vývoji chorôb

e) strechu tohoto domu tvoria klinické disciplíny


Neurol lekárovógia

Gynekológia a pôrodníctvo

Cirurgické odbory

Internistické odbory

P A T O F Y Z I O L Ó G I A

Patológia

Farmakológia

Mikrobiológia

F Y Z I O L Ó G I A

Anat.

Biol.

Histol.

Embr.

Chem.

Biophys.


„ Medicínsky dom“ môže byť kvalitný len lekárov vtedy, keď sú všetky jeho časti kvalitné.Fyziológia a patofyziológia sú významné pre „fungovanie tohoto domu“, lebo spájajú jeho jednotlivé časti do funkčného celku v zdraví aj v chorobe


Vz ah patofyziol gie k predmetom pregradu lneho medic nskeho vzdel vania

Vzťah patofyziológie k predmetom pregraduálneho lekárov medicínskeho vzdelávania

 • PF a biológia : biológia = základný kameň medicíny

 • - veda o živote všeobecne, o štruktúre a funkciách

 • bunky, o všeobecných prejavoch funkcií organickej hmoty

 • PF a biochémia : poznávanie biochemických reakcií

 • a procesov v zdravom organizme

 • Patobiochémia – poznávanie biochemických procesov

 • vznikajúcich vplyvom nox


 • PF a biofyzika: lekárovbiofyzikálne vlastnosti buniek, tkanív, orgánov

 • a systémov organizmu určujú celý rad

 • štrukturálnych a funkčných parametrov

 • tkanív, orgánov a systémov organizmu

 • PF a fyziológia:fyziológia - funkcie zdravého organizmu

 • patofyziológia – zmeny funkcií organizmu

 • postihnutého chorobou

 • PF a patologická anatómia:funkcia - štruktúra


 • PF a farmakológia: poznanie patomechanizmov 

  •  ich racionálne farmakologické

  • ovplyvnenie

 • PF a klinické disciplíny: teória a prax

 • PF a vedy o spoločnosti:

 • noxy, ktoré spôsobujú choroby môžu byť biologickej,

 • fyzikálnej, chemickej, ale aj sociálnej, psychologickej,

 • spoločenskej povahy (psychologické, sociálne... noxy)


Trukt ra patologickej fyziol gie

Štruktúra patologickej fyziológie lekárov

 • Základné delenie PF je podmienené charakterom

 • patomechanizmov, ktorými sa zaoberá

 • všeobecné patomechanizmy – zúčastňujú sa na

 • patogenéze nie jednej, ale viacerých chorôb,

 • skupiny chorôb – všeobecná patofyziológia

2.špecifické patomechanizmy - sú charakteristické pre

jednotlivé chorobné jednotky (nozologické jednotky) –

špeciálna patofyziológia


V eobecn patofyziol gia

 • Systém poznatkov o lekárovvšeobecných pato- a sano-genetických

 • mechanizmoch podieľajúcich sa na vzniku, vývoji a ukončení chorôb

Všeobecná patofyziológia

 • Zaoberá sa poznávaním a popisom príčin chorôb a podmienok, za

 • ktorých tieto príčiny choroby vyvolávajú.

a)Príčiny chorôb - noxy: - biologické, fyzikálne, chemické, a spoločenské

- exogenné, endogenné

b) Podmienky vzniku chorôb: zníženie úrovne nešpecifickej a/alebo

špecifickej rezistencie organizmu proti noxám vplyv stresu,

genetických zmien, neadekvátnej výživy….

2. Zaoberá sa poznávaním a popisom všeobecných mechanizmov

uplatňujúcich sa v procese uzdravovania z choroby (sanogenéza)

a v procese upevňovania zdravia (prevencia)


Obsah všeobecnej patofyziológie lekárov

 • Všeobecné patologické procesy -zápal, horúčka, šok, stres,

 • hypoxia, hyperoxia, edém, dystrofia, nekróza, poruchy regulačných procesov (pozitívne spätné väzby, apoptóza, poškodenie genetickej informácie….)

b)Obranno - adapčné procesy -nešpecifická a špecifická imunita, hypertrofia, hypotrofia, atrofia, hyperfunkcia, hypofunkcia,

homeostáza...

c)Zvýšená predispozícia ku vzniku chorôb -podmienená

(diatéza) geneticky a/alebo vplyvom podmienok vonkajšieho

prostredia


Patofyziologick terminol gia

Patofyziologická terminológia lekárov

Nozológia-veda o chorobe, o jednotlivých chorobných jednotkách

(nozologické jednotky)

Je základom klasifikácie chorôb

Etiológia- veda o príčinách a podmienkach vzniku chorôb

– Okrem etiológie chorôb je dnes používaný aj termín etiológia zdravia

Patrí ku kategóriám modernej medicíny, ktorá zdôrazňuje jej

preventívnu funkciu teda ochranu zdravia

– poznávanie a podporovanie tých faktorov vnútorného aj vonkajšieho

prostredia, ktoré posilňujú zdravie a znižujú pravdepodobnosť vzniku

choroby


Patogenéza lekárov- veda zaoberajúca sa poznávaním mechanizmov,

ktoré sa podieľajú na iniciovaní choroby a jej vývoji

(patomechanizmy )- Všeobecná patogenéza - poznávanie všeobecných patomechanizmov- Špeciálna patogenéza - poznávanie patomechanizmov vedúcich ku

vzniku špecifického typu choroby

Sanogenéza- veda zaoberajúca sa mechanizmami, ktoré sa

podieľajú na procese ukončenia patologických

procesov a uzdravovania sa z choroby


Semiológia lekárov- veda o prejavoch choroby

Choroby sa prejavujú:a) subjektívnymi pocitmi, ktorými pacient vyjadruje prežívanie

„svojej“ choroby = symptómy choroby. Nedajú sa presne

kvantifikovať

b) objektívne pozorovateľnými, resp. merateľnými zmenami

funkčných a morfologických parametrov tkanív, orgánov,

systémov a celého organizmu = príznaky choroby

Oba typy prejavov chorôb sú pre posúdenie aktuálneho stavu chorého

človeka významné, ale ich výpovedná hodnota (resp. diagnostická

cena) je rozdielna

Tanatogenéza - veda zaoberajúca sa poznávaním procesov vedúcich

k ukončeniu života človeka, veda o zomieraní Do tanatogenézy patrí aj eutanázia


Eutanázia lekárov(„dobrá smrť)Je to názov pre komplexné zdôvodnenie a spôsoby zámerného ukončenia života človeka na jeho urgentnú a opakovanú žiadosť

 • Pasívna eutanázia- zastavenie liečenia pacienta

  s nevyliečiteľnou smrtiacou chorobou (napr. pokročilý stupeň Alzheimerovej choroby, generalizovaný rozsev malígneho procesu…) a neliečenie takýchto pacientov ak u nich vznikne vážne infekčné ochorenie, infarkt myokardu, infarkt mozgu, iné

Klasifikácia eutanázie podľa Lundberga

2.Semipasívna eutanázia–ide napr. o ukončenie liečby

pacienta so zlyhaním pečene, ktorý je v kóme a nie je

možnosť transplantovať mu pečeň


3. Semiaktívna eutanázia lekárov– napr.odpojenie pacienta od

dýchacieho prístroja, ak má pacient poškodenie mozgu,

ktoré nie je zlúčiteľné so životom a je ireverzibilné

4. Náhodná eutanázia – tzv.dvojitý efekt, napr. podanie analgetík, anestetík na potláčanie neznesiteľných bolestí (rakovinová bolesť) spôsobí okrem potlačenia bolesti aj zastavenie činnosti dýchacieho centra

5. Sebevražedná eutanázia– pacient si sám predávkuje

liek, smrtiacu látku (iný spôsob), ktoré užíva na liečbu

choroby, ktorou trpí

6. Aktívna eutanázia– lekár vedome podá na urgentnú

opakovanú žiadosť chorého smrtiacu látku


Patognomický symptóm, príznak lekárov - symptóm alebo príznak, ktorý je pre určité chorobné zmenycharakteristický, (napr. bolesť pri žlčovej kolike, pri ochoreniach žalúdka, pri infarkte myokardu...)

•Patognostický symptóm, príznak

- symptóm alebo príznak je dôležitý pre poznanie určitej

choroby, je dôležitý pre diagnostikovanie choroby


Peci lna patofyziol gia
Špeciálna patofyziológia lekárov

● Zaoberá sa patomechanizmami, obrannými a adaptačnými mechanizmami ako aj sanogenetickými mechanizmami podieľajúcimi sa na vzniku, vývoji a ukončení patologických procesov v jednotlivých orgánoch a systémoch ľudského organizmu, ako aj mechanizmami podieľajúcimi sa na vzniku a vývoji symptómov a príznakov chorobných procesov prebiehajúcich v jednotlivých orgánoch a systémoch človeka

● Poznatky zo všeobecnej patofyziólogie tvoria nevyhnutný

„backround“ pre pochopenie patofyziológie jednotlivých

orgánov a systémov organizmu


 • Časti špeciálnej patofyziológie : lekárov

  - kardiovaskulárneho systému

  - hemopoetického systému

  - dýchacieho systému

  - gastrointestinálneho systému

  - endokrinného systému

  - uropoetického systému

  - nervového systému

  - pohybového a kožného systému

S rozširovaním medicínskeho poznania sa v patologickej

fyziológii vytvárajú nové vrstvy (nové časti) :- kozmická patofyziológia - ekologická a environmentálna patofyziológia - patofyziológia práce a športu - adaptačná patofyziológia - celulárna a molekulárna patofyziológia


lekárovPodľa druhu metód, ktoré patofyziológia používa vo výskume rozlišujeme:- experimentálnu patofyziológiu – hlavná výskumná metóda : modelovanie patologických procesov na zvieratách, pomocou IT technológií a ich výskum

- klinická patofyziológia– hlavná metóda :neinvazívne vyšetrovacie metódy na identifikovanie

chorobných procesov u pacientov


 • Pojmy: lekárovklinická patofyziológia a klinická fyziológia

Definícia klinickej fyziológie podľa IUPS (1995): Je to vetva

fyziológie zaoberajúca sa normálnymi telovými funkciami a ich zmenami spôsobenými u človeka chorobou (?)

Takáto definícia obsahuje aj oblasť patologických funkcií, ktoré logicky patria do klinickej patofyziológie

Klinická fyziológia by sa mala zaoberať hlavne skúmaním

funkcií zdravého človeka a ich zmenami umožňujúcimi

človeku adaptovať sa na rôzne formy záťaže (práca,šport...)


Patogenézu chorôb nemôžeme zredukovať len na lekárov vznik a vývoj kvantitatívnych zmien už existujúcich morfologických štruktúr a funkčných systémov

Pre patogenézu chorôb je charakteristický vznik kvalitatívne

nových, z biologického hľadiska nepriaznivých patologických

mechanizmov, ktoré v zdravom organizme neexistujú !!!

Najdôležitejším z takýchto patologických mechanizmov je

bludný kruh (circulus vitiosus)

Na jeho vzniku sa podieľajú pozitívne spätné väzby, ktoré

podmieňujú perpetuáciu (opakovanie) určitých

patomechanizmov, čo vedie k udržiavaniu, a/alebo zosilňovaniu patologických procesov


Pr klady vytv rania a fungovania bludn ho kruhu zjednodu en
Príklady vytvárania a fungovania bludného kruhu lekárov(zjednodušené)

Mitrálna stenózaminútového objemu ĽK

aktivácia sympatika

vazokonstrikcia

(koža, splanchnikus, obličky)

zníženie end-distolického

objemu ĽK

skrátenie diastoly

frekvencia srdca


Edémy pri zlyhávaní PK lekárov

Zlyhávanie pravej komoryhydrostatického tlaku

v žilovom systéme veľkého obehu

tvorba edému

MOĽK

aktivácia sympatika

zvýšené zaťaženie PK

zvýšenie objemu krvi

v žilovom systéme

zvýšená rezorbcia Na a vody

v obličkách

vazokonstrikcia

aktivácia systému RAA

znížený prietok krvi

obličkami


Existencia kvalitatívne nových mechanizmov lekárov, ktoré sú zodpovedné za vznik a progresiu choroby je hlavným argumentom, ktorý zdôvodňuje vznik odboru patologická fyziológia

André Gidó: „Domnievam sa, že choroby sú akýmisi kľúčmi, ktorými môžeme

otvoriť dvere do nepoznaných „komnát“ ľudského organizmu.

Zrejme existujú v ľudskom organizme také dvere, ktoré môžeme

otvoriť len „vďaka“ existencií chorôb. Choroby nám asi otvárajú

dvere k poznaniu niektorých právd o nás rovnako, ako zdravie

zatvára dvere iné alebo nás od ich otvorenia odrádza“


F. Metódy, ktoré používa patofyziológia vo výskume lekárov

1. Pozorovanie - zmyslami, prístrojmi

2. Pokus - hľadanie odpovedena otázky o príčinách a

mechanizmoch vzniku, vývoja a ukončenie choroby

experimentami na zvieratách

- modelovanie patologických procesov pomocou

matematických a iných metód

3. Formulovanie hypotéz

- tvorba hypotézy na základe existujúcich poznatkov

a racionálnych predpokladov, jej následná verifikácia

alebo falzifikácia experimentom na zvieratách alebo

v klinicko-patofyziologickej štúdii


Špecifickými výskumnými metódami, lekárov ktoré používa

patofyziológia sú:

4. Klinicko - patofyziológické – resp. patofyziologicko – klinické štúdie,

ktoré pomáhajú riešiť konkrétne klinické problémy pozorovaním a

analýzou patomechanizmov podieľajúcich sa naich vzniku priamo na

pacientoch

5. Vytváranie experimentálnych modelov

patologických procesov na zvieratách

Charakteristickým znakom patofyziologického

výskumu nie sú však použité technológie, ale spôsob

myslenia. Je to taký spôsob myslenia, ktorý

umožňuje poznávať logiku životných procesov

objavujúcich sa pri vzniku, vývoji a zániku choroby


Z hist rie patologickej fyziol gie
Z histórie patologickej fyziológie lekárov

Patologická fyziológia vznikla v dôsledku nutnosti poznávať, analyzovať a pochopiť príčiny, mechanizmy a dôsledky patologických procesov s cieľomich efektívneho ovplyvnenia


Zakladatelia PF: lekárov

Claude Bernard (1813 - 1878) - zaviedol pojem „experimentálna patológia“.

Učebnica: Úvod do experimentálnej medicíny (1865)

R. Wirchov ( zakladateľ celulárnej patológie) - zdôrazňoval kľúčovú

úlohu porúch regulácie fyziologických procesov ako

základný mechanizmus vzniku chorôb - použil termín:

patologická fyziológia

Predchodcovia C.Bernarda a R. Wirchova boli:

A. F. Hecker (Erfurtská univerzita) - napísal r. 1790 prvú učebnicu PF Galliot (1819) - publikoval spis o všeobecnej patológii a patologickej fyziológii

J. E. Purkyně (1787 - 1869) - predpokladal vznik patofyziológie ako novej

disciplíny týmto citátom: „Mnohé procesy, hoci svojím mechanizmom

patria do fyziológie, siahajú cez jej hranice do odboru patológia lebo sa

často stáva, že to, čo bolo jednoduchým pominuteľným javom, prejde

do choroby. Takáto úvaha vedie ku stanoveniu osobitnej náuky

patologickej fyziológie“

C. Bernard bol zakladateľom PF v 19.storočí, o jej rozvoj v 20.storočí sa

najviac zaslúžil H. Sely (1907 - 1982)


Hlavn ciele v u by patologickej fyziol gie
Hlavné ciele výučby patologickej fyziológie lekárov

 • Našim cieľom je, aby študenti spoznali a pochopili základné všeobecné

 • a špecifické patomechanizmy podieľajúce sa na vzniku, vývoji a ukončení chorôb

K tomu je potrebné :

a) poznať a porozumieť patofyziologické pojmy

b)poznať a pochopiťjednotlivé patomechanizmy

c)spájať jednotlivé patomechanizmy doracionálnych

patogenetických reťazcovtypických pre patologické

procesy a jednotlivé choroby

d) pochopiť patologický proces ako dej majúci odozvu

v celom organizme

e)chápať patologické procesy ako dynamický dej


2. Uvedené ciele sa dajú dosiahnúť ak budú splnené tieto

podmienky:

a)Študent musí študovať, nie bezducho memorovať fakty

b)Individuálne štúdium a semináre maximálne využiť

na získanie trvalých poznatkov

c)Učitelia budú pomáhať študentompri vytváraní

komplexného pohľadu na patogenézu chorôb

 • Trvalé vedomosti vznikajú pochopením procesov a dejov, nie

 • namemorovaním izolovaných faktov

 • (Understunding is a kind of ecstasy – heureka!)

 • Výsledkom štúdia PF by malo byť pochopenie základov logiky

 • životných dejov za patologických podmienok, získanie základov

 • komplexného obrazu o chorobe a o človeku v chorobe


Je vhodné pripomenúť na začiatku štúdia PF myšlienku prof. Rappleya adresovanú svojim študentom ako aj svojim spolupracovníkom ešte r. 1932, ktorá je stále aktuálna:

„Absolvovaním lekárskej fakulty ešte nevzniká „hotový“ lekár. Fakulta dáva študentom príležitosť, aby zvládli základy lekárskej vedy a základy jej aplikácie v praxi, aby získali základy vedeckej diagnostiky chorôb, aby poznali názory a inšpirovali sa prácou tých, ktorí zasvätili celý život výučbe, výskumu a lekárskej praxi. Učiť sa však musia študenti sami, lebo len malú časť vedomostí získajú na fakulte od učiteľov. Učiteľ má ukazovať cestu, má viesť a inšpirovať študenta v jeho snahe o osvojenie si čo najviac vedomostí, schopností a zručností. Študent a jeho učiteľ sú teda základnými činiteľmi vo výchove a výučbe“.


Tento cieľ sa dá dosiahnuť len ak bude medzi učiteľmi a študentmi partnerský vzťah, založený na vzájomnej dôvere a rešpekte.


 • Študijná literatúra študentmi

 • Handouty prednášok a ďalších vybratých tém

  pripravených učiteľmi ÚPF

 • Hulín I. a kol. Patofyziológia. Slovak Academic

  Press, 7. vydanie, 1288s (125 Eúr!)

 • Nečas E. Obecná patologická fyziologie.

  Karolínum 2006, 380 s.

   Internetové zdroje


Personálne zabezpečenie výučby patofyziológie študentmi

Učitelia: Prof. MUDr. M. Tatár,CSc.- vedúci ústavu

Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.- zástupca vedúceho

Doc. MUDr. R. Péčová, PhD.

Doc. MUDr. J. Plevkova, PhD.

Doc. MUDr. M. Kollárik, PhD (teraz v USA)

Vedecká pracovníčka: Doc. RNDr. M. Brozmanová, PhD.

Interní doktorandi: MUDr. J. Halička, MUDr. Eva Hanusková

Ing. S. Gavliaková

Postdoktorand: Ing.J. Martinek, PhD.

Technici: Ing. M. Vrabec T. Zaťko, L. Mazúrová, K. Štrbová

Sekretariát ústavu: M. Ilovská


ad