offentlige anskaffelser oversikt over regelverket l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - OVERSIKT OVER REGELVERKET PowerPoint Presentation
Download Presentation
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - OVERSIKT OVER REGELVERKET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - OVERSIKT OVER REGELVERKET - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - OVERSIKT OVER REGELVERKET. Presentasjon for Spinnaker Alliance. OVERSIKT HVILKE ANSKAFFELSER ER OMFATTET AV REGELVERKET? . Offentlige etater & Offentligrettslige organer Varer Tjenester Bygge- og anleggsarbeider Bedrifter i forsyningssektoren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - OVERSIKT OVER REGELVERKET' - rudolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
offentlige anskaffelser oversikt over regelverket

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - OVERSIKT OVER REGELVERKET

Presentasjon for Spinnaker Alliance

oversikt hvilke anskaffelser er omfattet av regelverket
OVERSIKTHVILKE ANSKAFFELSER ER OMFATTET AV REGELVERKET?
 • Offentlige etater & Offentligrettslige organer
  • Varer
  • Tjenester
  • Bygge- og anleggsarbeider
 • Bedrifter i forsyningssektoren
  • Anskaffelser til den virksomhet som gjør at bedriften omfattes av forskriften,
  • og som er varer, tjenester, bygge- og anleggsarbeider
 • Generelt
  • Kreves en skriftlig, gjensidig bebyrdende avtale
 • Hva omfattes ikke?
  • Forsvarsanskaffelser
  • Ansettelseskontrakter
  • Kontrakter som tildeles utenfor EØS-området
oversikt hvilket regelverk
OVERSIKT HVILKET REGELVERK?
 • Lov om offentlige anskaffelser
 • LOA & Anskaffelsesforskriften
  • Hovedregel: Alltid del I + enten del II eller del III
  • Unntak: Plan & designprosedyrer, bygge- og anleggskonsesjon, bygg for sosiale formål
  • Unntak fra deler av del II & III: dynamisk innkjøpsordning, rammeavtaler med flere leverandører
  • Unntak fra deler av del III: veiledende kunngjøring
 • LOA & Forsyningsforskriften
  • Hovedregel: Alltid del I + eventuelt del II
  • Unntak: Plan & designprosedyrer, alternativ prosedyre
  • Unntak fra deler av del II: kontrakt etter forutgående kvalifikasjonsordning, veiledende kunngjøring, dynamisk innkjøpsordning, rammeavtaler med flere leverandører
 • Annen lovgivning?
  • Offentlighetslov
  • Forvaltningslov
  • Konkurranselov
  • Statsstøttereglene
oversikt hvilket regelverk4

Alminnelig kontraktsrett

Lov om offentlige anskaffelser

Forsyningsforskriften

Anskaffelsesforskriften

Alternativ prosedyre

Forskriftens Del I

Forskriftens Del I

Forskriftens Del II

Forskriftens Del II

Forskriftens Del III

Kontraktsinngåelse

OVERSIKT HVILKET REGELVERK?
oversikt hvilke innkj pere er bundet av regelverket
OVERSIKT HVILKE INNKJØPERE ER BUNDET AV REGELVERKET?
 • Offentlige myndigheter
  • Stat, fylkeskommune, kommune
  • Sammenslutninger mellom én eller flere av disse
 • Offentligrettslige organer
  • Selvstendig rettssubjekt som har til oppgave å ivareta en oppgave av allmenn interesse og
  • som er finansiert, kontrollert eller ledet av det offentlige
 • Offentlige foretak
  • Foretak som det offentlige har avgjørende innflytelse over grunnet eierforhold, kapitalinteresser eller reglene for virksomheten
 • Bedrift som utøver enerett eller særrett til:
  • Drift av faste nettverk i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann, elektrisitet, gass eller varme
  • Levering av drikkevann, gass eller varme til slike nettverk
  • Utnytte et geografisk område til leting eller utvinning av olje & gass
  • Utnytte et område til terminalanlegg for luft-, sjø- eller elvetransportører
  • Drive rutenett beregnet på ytelse av offentlige tjenester ved transport med jernbane, sporvei, buss, etc
 • Grenseområdet
  • Tilknyttede foretak
  • Joint ventures mellom selskap som utøver ”enerett eller særrett”
  • Innkjøpssentraler
oversikt hvilket regelverk gjelder for hvilke innkj pere
OVERSIKT HVILKET REGELVERK GJELDER FOR HVILKE INNKJØPERE?
 • Kun lov om offentlige anskaffelser?
  • Anskaffelser som omfattes av loven
  • Under forskriftenes terskelverdier
 • LOA & Anskaffelsesforskriften
  • Offentlige myndigheter
  • Offentlige organer, på anskaffelser som ikke følger forsyningsforskriften
 • LOA & Forsyningsforskriften
  • Offentlige organer
  • Offentlige foretak
  • Private foretak som utøver enerett eller særrett innen de områder Ff dekker
 • Hva med alternativ prosedyre?
  • ”Oppdragsgiver som nevnt i §1-2(1) a) og b)” - §14-1
hvilke kontrakter omfattes n r kommer hva til anvendelse
HVILKE KONTRAKTER OMFATTES?NÅR KOMMER HVA TIL ANVENDELSE?
 • Reglene avhenger av anskaffelsens art
  • Noen anskaffelser er unntatt forskriftene utfra anskaffelsens innhold - FOA §1-2(2) / Ff§1-6(2)
   • Fast eiendom
   • FoU, unntatt oppdragsforskning
   • [Tjenestekonsesjonskontrakter]
  • Markeder innen forsyningssektoren som er eksponert for konkurranse
   • Offentlig busstransport §15-1 jf §1-4(1) – NB: Krever søknad til ESA
  • Kontrakter hvor forskriftene kun gjelder delvis – uprioriterte tjenester
   • FOA vedlegg 6 / Ff vedlegg 3
  • Kontrakter hvor forskriftene kun gjelder delvis – øvrige særtilfeller
   • Kontrakter med sosiale formål – FOA §2-1(3) & §2-1(7) og reserverte kontrakter Ff§3-12/FOA §3-6
   • Kontrakter med praktiske unntaksbehov - FOA §§2-1(2), 14-3(1), 14-4 og 17-9(1) eller Ff§8-2(3)
 • Reglene avhenger av anskaffelsens verdi
hvilke kontrakter omfattes n rmere om kontraktens art

Omfattes ikke av anskaffelsesreglene overhodet

Omfattes ikke av anskaffelsesreglene overhodet

Forsvars-anskaffelser

Forsvars-anskaffelser

Ansettelses-avtaler

Ansettelses-avtaler

Konsesjoner

Konsesjoner

Arbeider i egenregi

Omfattes kun av lov om offentlige anskaffelser

Omfattes kun av lov om offentlige anskaffelser

Kontrakter unntatt FOAs virkeområde [§1-3(2)]

Kontrakter unntatt FOAs virkeområde [§1-3(2)]

Kontrakter unntatt Ffs virkeområde [§1-6(2)]

Kontrakter unntatt Ffs virkeområde [§1-6(2)]

Alternativ prosedyre

Alternativ prosedyre

Forsyning som tillegg til annen virksomhet

Forsyning som tillegg til annen virksomhet

Omfattes av LOA og Anskaffelsesforskriften

Omfattes av LOA og Anskaffelsesforskriften

Omfattes av LOA og Forsyningsforskriften

Omfattes av LOA og Forsyningsforskriften

Unntak fra Del II

[§2-1(2) a-f]

Unntak fra Del II

[§2-1(2) a-f]

Adgang til K.m.F uten kunngjøring, [§8-2(3)]

Adgang til K.m.F uten kunngjøring, [§8-2(3)]

Adgang til konkurranse med forhandling i Del III [§14-3]

Adgang til konkurranse med forhandling i Del III [§14-3]

Adgang til K.m.F uten kunngjøring, Del III [§14-4]

Adgang til K.m.F uten kunngjøring, Del III [§14-4]

Dokumentasjon av kvalifikasjoner [§17-9]

Dokumentasjon av kvalifikasjoner [§17-9]

HVILKE KONTRAKTER OMFATTES?NÆRMERE OM KONTRAKTENS ART
hvilke kontrakter omfattes kontraktstyper som f lger loven men ikke forskriftene
HVILKE KONTRAKTER OMFATTES?KONTRAKTSTYPER SOM FØLGER LOVEN MEN IKKE FORSKRIFTENE
 • Forsyningsforskriften
  • Forsyningsvirksomhet utenfor EØS – så lenge dette ikke innebærer bruk av nettverk innenfor EØS
  • Kontrakt om tjenestekjøp fra et offentlig organ som har særrett til å utøve tjenesten
  • Kontrakter om erverv eller leie av fast eiendom
  • Kontrakter om voldgift eller meglingstjenester
  • Kontrakter om finansielle tjenester
  • FoU unntatt oppdragsforskning
  • EBA og tjenestekonsesjoner innen forsyningssektoren
 • Anskaffelser etter alternativ prosedyre – Ff Kap 14
 • Anskaffelsesforskriften - tillegg
  • Kontrakter om kringkastingsselskapers anskaffelser, utvikling, produksjon eller samproduksjon av programmer og kontrakter om sendetider
  • Tjenestekonsesjoner
hvilke kontrakter omfattes n rmere om kontrakter under terskelverdiene
HVILKE KONTRAKTER OMFATTES?NÆRMERE OM KONTRAKTER UNDER TERSKELVERDIENE
 • Utgangspunkt: Dette er kontrakter som etter sitt innhold skal konkurranseutsettes
 • Hva er terskelverdiene?
  • Forenklet anskaffelsesrutine ved mindre innkjøp
   • Merk ”forenklet:” Ikke adgang til å gjøre som man vil under disse verdigrensene
  • Fastsettes årlig ved forskrift
 • Terskelverdienes betydning for uprioriterte tjenester
  • Ff: Anskaffelser over terskelverdiene følger kun Del II §§7-8 og 8-6
  • FOA: Uprioriterte tjenester følger Del I
   • Anskaffelser over EØS-terskelverdiene: Kun Del III §§17-3 og 18-4 kommer til anvendelse
   • Anskaffelser over nasjonal terskelverdi: Følger i utgangspunktet Del II
   • Unntakene fra Del II i §2-1(2) kommer til anvendelse uavhengig av terskelverdi
hvilke kontrakter omfattes kontrakter under terskelverdiene
HVILKE KONTRAKTER OMFATTES?KONTRAKTER UNDER TERSKELVERDIENE
 • Hvordan definere om en anskaffelse er over eller under terskelverdien?
  • Utgangspunkt: beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eksl. mva, for de kontrakter som utgjør anskaffelsen.
 • Hva er et forsvarlig anslag?
  • Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet
  • Eksplisitt forbud mot å dele opp en anskaffelse for å komme under terskelverdiene
 • Hvordan definere langvarige tjenester/gjentatte anskaffelser?
  • Løpende tjenestekontrakter
  • Gjentatte anskaffelser
  • Leasing
  • Rammeavtaler
 • Hva er poenget?
  • Feilvurdering gjør anskaffelsen ulovlig
hvilke kontrakter omfattes s rlig for forsyningsforskriften alternativ prosedyre
HVILKE KONTRAKTER OMFATTES?SÆRLIG FOR FORSYNINGSFORSKRIFTEN: ALTERNATIV PROSEDYRE
 • Hvilke kontrakter kan tildeles under ”Alternativ prosedyre?”
  • Oppdragsgivere innen leting eller utvinning av olje og gass
   • Private foretak og offentlige foretak
   • Offentligrettslige organ
   • Ikke offentlige myndigheter: Stat, fylkeskommune eller kommune
  • Varekjøp, tjenestekjøp og bygg/anlegg
 • Hvordan skal en anskaffelse under alternativ prosedyre foretas?
  • Krav til konkurranse - §14-2(1) og LOA §5
  • Krav til informasjon om anskaffelsen §14-2(2) & (3)
  • Krav til kunngjøring proporsjonal med anskaffelsens omfang
 • Forholdet mellom alternativ prosedyre og prekvalifisering – Ff§7-10 og Achilles
  • Gir adgang til å kunngjøre kontrakten kun til de leverandører som er prekvalifisert på riktig nivå
  • Krav til reelle forhandlinger med de som blir forespurt
 • Gjennomføringen av forhandlingene
  • Beskrivelsen av anskaffelsesprosedyren er bindende
  • Tildelingskriteriene må være angitt på forhånd
  • Tilbudsfristen må være lik for samtlige deltagere
hvilke kontrakter omfattes hvor lenge kommer vi til slite med dette regelverket
HVILKE KONTRAKTER OMFATTES?HVOR LENGE KOMMER VI TIL Å SLITE MED DETTE REGELVERKET?
 • Forsyningsforskriftens fremtid
  • Opprinnelig ment som en særregulering av næringer som var spesielt utsatt for nasjonalistiske hensyn/påtrykk
  • Telecom fjernet fra forrige til nåværende forskrift
  • Post tatt inn – men kommer sannsynligvis til å ryke ut igjen
  • Norge har fått unntak for bussrutenettet etter §15-1
 • Hva med oljesektoren?
  • Ff Kap 14 er en fortsettelse av den gamle prosedyren i det tidligere forsyningsdirektivets Art.9
  • Art.9 ment å avløses av det generelle unntaksregimet i §15-1 i det nye direktivet
  • FAD og OED arbeider med å søke om unntak etter §15-1 for oljesektoren
   • Når?
   • Konsekvenser?
    • Anskaffelser i oljesektoren unntas regelverket fullstendig
    • Hverken LOA eller Ff kommer til anvendelse
    • Vil gjelde både for private og for offentlige foretak.
 • Klassisk sektor blir som før