Supported Employment & Welfare Rights - PowerPoint PPT Presentation

rubaina
supported employment welfare rights l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Supported Employment & Welfare Rights PowerPoint Presentation
Download Presentation
Supported Employment & Welfare Rights

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Supported Employment & Welfare Rights
205 Views
Download Presentation

Supported Employment & Welfare Rights

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Functieclassificatie SV 13 mei 2004

 2. Situatieschets • Federale overheid • Vlaamse Gemeenschap • UG • De Lijn • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen • …

 3. Wat is functieclassificatie? “Een instrument om op systematische en geobjectiveerde wijze de relatieve waardevan functies in een welbepaalde organisatie te bepalen.”

 4. Gelijk loon voor gelijk werk • Werk van gelijke waarde • Waarde bepaald door functiewaardering • Ondersteuning discussie beloningssystemen

 5. Doel functiewaardering (1) • Beloningsbeleid • Personeelsplanning • Werving en selectie • Opleiding • Functioneringsgesprekken en personeelsbeoordeling

 6. Doel functiewaardering (2) • Loopbaanplanning en promotiebeleid • Organisatieanalyse • Informatie aan de leiding • Informatiseringsplan • Werkomgeving en ergonomie

 7. Methoden van classificatie (1) • Globale methoden • Analytische methoden (of puntensystemen)

 8. Methoden van classificatie (2) • Globale methoden • Totaal van functie bekijken (verpleegster A1 zelfde hartchirurgie, materniteit,…) • In relatie tot andere functies • Bepalen zwaarder of lichter • Voorbeelden • Ranking • Paarsgewijze vergelijking • Indeling in vooraf bepaalde klassen

 9. Methoden van classificatie (3) • Globale methoden : • Eenvoudig en snel • Klein aantal functies • Consensus over de onderlinge functieverhoudingen • Subjectiviteit • Geen functiebeschrijvingen

 10. Methoden van classificatie (4) • Analytische methoden (of puntensystemen) • Aantal vooraf bepaalde functiekenmerken • Niveaus • Punten • Wegingscoëfficiënt • Klassen

 11. Methoden van classificatie (5) • Analytische methoden • Integraal onderzoek • Referentiefuncties • Generieke functies

 12. Methoden van classificatie (6) • Analytische methoden : • Grote en complexe organisaties • Kwantitatief • Objectiviteit • Intensieve opleiding en ervaring vereist

 13. Methoden van classificatie (7) • Analytische systemen : • Berenschot • Hay • PWC • DWM • Optimor • Acerta Consult • DIP • Marleen Limbourg • Deloitte & Touche

 14. Overwegingen keuze systeem (1) • Wat is de doelstelling van de functiewaardering? • Aangepast aan de aard en specifieke kenmerken van de organisatie • Eenvoudig en hanteerbaar • Betrouwbaar en acceptabel voor de betrokkenen of de doelgroep(en) • Flexibel

 15. Overwegingen keuze systeem (2) • Keuze één systeem voor het gehele personeelsbestand of aparte systemen voor verschillende doelgroepen. • Prijskaartje : tijd voor voorbereiden, uitwerken en onderhouden van het systeem • Zelf doen of systeemhouder

 16. Proces van functiewaardering : Projectaanpak • Introductiefase • Voorbereidingsfase • Beschrijving • Waardering • Classificatie • Salarisstructuur • Invoering en nazorg

 17. Introductiefase : opstarten van commissies • Oprichting paritair samengestelde begeleidingscommissie of stuurgroep • Rol : begeleiden en bewaken van de voorbereiding, de invoering en afsluiting van het functiewaarderingsproject, de bijhorende procedures en de nazorg. • Oprichting technische commissie of werkgroep • Rol : waken over de correcte uitvoering van het functiewaarderingsproject.

 18. Begeleidingscommissie (1) Samenstelling : • leden aangesteld door de werkgever • leden aangesteld door de representatieve vakorganisaties • vertegenwoordigers van de systeemhouder

 19. Begeleidingscommissie (2) Taken : • opstellen van een inventaris van alle in de onderneming aanwezige functies • aanstellen van woordvoerders voor de verschillende functies • bij referentie-analyse, bepalen van de lijst van voorbeeldfuncties (ook referentiefuncties of sleutelfuncties genoemd) • toezien op de kwaliteit van de functiebeschrijvingen • toetsen van de functierangorde en eventueel voorstel van functieclassificatie. In geval van twijfel kan de begeleidingscommissie opdracht geven de in vraag gestelde waardering over te doen waarbij beroep kan gedaan worden op een extern advies van de verschillende deskundigen.

 20. Begeleidingscommissie (3) Taken : 5. Toezien op de stipte uitvoering van de geplande werkzaamheden 6. Verzamelen en bespreken van alle mogelijke problemen die de werknemers zouden kunnen ontmoeten tijdens het ganse functiewaarderingsproces en formuleren van voorstellen van oplossingen. 7. Op regelmatige tijdstip verstrekken van informatie aan het personeel over de voortgang van de werkzaamheden. 8. Installatie van de onderhoudscommissie

 21. Technische commissie (1) Samenstelling • Deskundigen systeemhouder • (Deskundigen werkgeverszijde) • (Deskundigen werknemerszijde)

 22. Technische commissie (2) • Taken : • Nagaan of er een akkoord bestaat over de functiebeschrijvingen. • Functies analyseren, beoordelen en rangordenen op basis van referentiemateriaal en volgens het gekozen waarderingssysteem.

 23. Introductiefase : Projectaanpak en afspraken vastleggen (1) • Aantal beslissingen nemen : • Keuze systeem en systeemhouder • Doel van functieonderzoek • Aanpak onderzoek : • Referentie functieonderzoek • Integraal functieonderzoek

 24. Introductiefase : Projectaanpak en afspraken vastleggen (2) • Protocol • Informatie aan de vertegenwoordigers van de werknemers en het personeel • Oprichting en rol van begeleidingscommissie • Opmaken van functiebeschrijvingen • Functiewaardering • Mededeling van de functieclassificatie aan het personeel • Beroepsprocedures • Onderhoudsprocedures

 25. Introductiefase : Projectaanpak en afspraken vastleggen (3) • Aantal afspraken vastleggen : • Projectverloop • Rollen van diverse partijen (directie, personeelszaken, representatieve organisaties,…) en functioneringsregels commissies. • Opleiding commissieleden • Eventuele garanties (bv. Loonbehoud)

 26. Introductiefase : Projectaanpak en afspraken vastleggen (4) • Duidelijke procedures vastleggen : • Communicatieprocedures • Goedkeuringsprocedures • Beroepsprocedures • Onderhoudsprocedures

 27. Communicatieprocedures • Belang voorlichting personeel over principe en over de keuze van het systeem en de daarmee samenhangende procedures. • Voorlichting zowel voor, tijdens als na de afronding van het onderzoek. • Inspraak en feedback.

 28. Goedkeuringsprocedures • Functieinventaris en referentiefuncties, functiehouder • Functiebeschrijving • Waarderingsresultaat en rangorde • Classificatie • Inschaling of indeling

 29. Beroepsprocedures • Beroep mogelijk o.b.v. • Procedurefouten • M.b.t. onjuistheden in functiebeschrijving, waarderingsresultaten, rangorde en functieindeling • Vooraf vastgestelde procedure(termijn, hiërarchische weg, bevoegdheid van behandeling en herziening, uitspraak,…)

 30. Onderhoudsprocedures • Up-to-date houden • Gewijzigde en nieuwe functies • Vooraf vastgestelde procedures : gestelde termijn, hiërarchische weg, bevoegdheid van behandeling en herzieningen, uitspraak,…

 31. Proces van functiewaardering : Projectaanpak • Introductiefase • Voorbereidingsfase • Beschrijving • Waardering • Classificatie • Salarisstructuur • Invoering en nazorg

 32. Voorbereidingsfase • Organisatie analyseren • Activiteitenanalyse • Functies inventariseren • Functietitels • Keuze referentiefuncties en aanduiden functiewoordvoerders

 33. Proces van functiewaardering : Projectaanpak • Introductiefase • Voorbereidingsfase • Beschrijving • Waardering • Classificatie • Salarisstructuur • Invoering en nazorg

 34. Functies beschrijven (1) • Belang van een goede functiebeschrijving. • Elke functie systematisch geanalyseerd op basis van alle criteria. • Geen relevante functiekenmerken vergeten.

 35. Functies beschrijven (2) • Inhoud functiebeschrijving : • Naam van de functiehoud(st)er + datum • Functietitel(eventueel ook alternatieve functietitel(s)) • Afdeling waaronder de functie valt • Plaats van de functie in de organisatie (bv. organogram) • Wie de leidinggevende (direct of indirect) is en welke functie hij of zij heeft • Doel van de functie (of bestaansreden) • Hoofdtaken en inhoud van de functie en gewenste resultaten die moeten bereikt worden

 36. Functies beschrijven (3) • Inhoud functiebeschrijving : • Functievereisten : opleiding, verantwoordelijkheid, takenkennis, vaardigheden,… • Kwantitatieve informatie (bv. aantal ondergeschikten, budget,…) • Werkomstandigheden, inconveniënten,… • Datum van de goedkeuring • Ondertekening ter goedkeuring door functiehouder(s) en directe chef

 37. Functies beschrijven (4) • Interview van de functiehouder, chef, e.a. • Invullen van een vragenlijst of checklist • Bijhouden van een dagboek met alle verrichte werkzaamheden • Bezoek werkplek • Standaardfunctiebeschrijvingen

 38. Functies beschrijven (5) • Eens functiebeschrijving klaar : ter goedkeuring aan : • Functiehouder • Direct leidinggevende en management.

 39. Proces van functiewaardering : Projectaanpak • Introductiefase • Voorbereidingsfase • Beschrijving • Waardering • Classificatie • Salarisstructuur • Invoering en nazorg

 40. Functies waarderen (1) • Functiebeschrijving • Functiekenmerken • Gekozen waarderingssysteem

 41. Functies waarderen (2) • Deskundigen systeemhouder. • Eventueel al of niet paritair samengestelde evaluatiecommissies waarvan de leden betrokken worden bij het wegen en waarderen van de functies. • Bekrachtigen rangorde door begeleidingscommissie onder toezicht systeemhouder.

 42. Functies waarderen (3) • Totale wegingsscore = totaal van de scores van alle functiekenmerken

 43. Proces van functiewaardering : Projectaanpak • Introductiefase • Voorbereidingsfase • Beschrijving • Waardering • Classificatie • Salarisstructuur • Invoering en nazorg

 44. Ontwikkelen van een classificatie(1) • Akkoord rangorde : functieklassen uitwerken. • Aantal klassen en klassengrenzen vastgelegd door directie en begeleidingscommissie.

 45. Ontwikkelen van een classificatie (2) • Inschalen onder toezicht systeemhouder. • Toewijzen van de functie aan een functiefamilie op basis van een beschrijvend functiewaarderingssysteem • Wegen van de functie aan de hand van het analytisch functiewegingssysteem • Consensus classificatie.

 46. Proces van functiewaardering : Projectaanpak • Introductiefase • Voorbereidingsfase • Beschrijving • Waardering • Classificatie • Salarisstructuur • Invoering en nazorg

 47. Ontwikkelen van een salarisstructuur • Functieloon • Marktwaarde van gelijksoortige functies (marktanalyses en salarisenquêtes)

 48. Proces van functiewaardering : Projectaanpak • Introductiefase • Voorbereidingsfase • Beschrijving • Waardering • Classificatie • Salarisstructuur • Invoering en nazorg

 49. Invoering en nazorg • Informeren van werknemers over functiegroepindeling • Beroepsgevallen : bezwaar ingediend volgens procedures afgesproken en volgens hiërarchische weg die is vastgelegd. • Onderhoud van het systeem.

 50. Proces van functiewaardering : succesfactoren (1) • Keuze waarderingssysteem • Projectaanpak • Duidelijke afspraken over de rollen van de diverse partijen • Duidelijke procedures vastleggen • Informatie en communicatie naar de betrokkenen.