TAAKGROEPEN - PowerPoint PPT Presentation

ruana
taakgroepen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAAKGROEPEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAAKGROEPEN

play fullscreen
1 / 43
Download Presentation
TAAKGROEPEN
111 Views
Download Presentation

TAAKGROEPEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TAAKGROEPEN

 2. uitgangspunt IDENTITEIT Vastgelegd in Visie TAAKGROEPEN in de Oosterkerkwijkgemeente

 3. VISIE TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente • De Oosterkerkgemeente wil, op grond van de visie van de Protestantse Gemeente Zwolle, een gemeenschap vormen van mensen : • die, aangeraakt en gedragen door de Heilige Geest, en met de Schrift en bron als richtsnoer, met elkaar op weg zijn en met elkaar optrekken • die onderweg het leven vieren • die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als kinderen van de Eeuwige, om Jezus Christus na te volgen • die onderweg zich geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver weg

 4. moderamen ORGANISATIE Kerkenraad taakgroepen gemeenteberaad

 5. moderamen ORGANISATIE Kerkenraad taakgroepen

 6. Kerkenraad • Taken • bepaalt het beleid van de wijkgemeente • stelt de doelstellingen voor het komende jaar vast • delegeert taken aan de door de kerkenraad ingestelde taakgroepen • toetst de uitvoering van het beleid van de wijkgemeente • onderhoudt contact met taakgroepen • kiest jaarlijks de leden van het moderamen TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 7. Kerkenraad • Samenstelling • de voorzitter van de kerkenraad, • de scriba, • de predikanten en pastoraal-werker • ouderlingen • ouderling-kerkrentmeesters, • diakenen • Vergadert ca. 4 keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 8. moderamen ORGANISATIE Kerkenraad

 9. moderamen • Taken • bepaalt de agenda van de kerkenraad • verwijst binnenkomende stukken en zaken door naar de taakgroepen, • bewaakt functioneren van de wijkorganisatie • handelt dagelijkse zaken af, • zorgt voor een werkplanvoorstel voor de kerkenraad, • maakt het vergaderrooster voor de kerkenraad • bepaalt de data van het gemeenteberaad . TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 10. moderamen • Samenstelling: • de voorzitter van de kerkenraad, • de scriba, • de predikanten, • twee ouderling-kerkrentmeesters, • twee diakenen • Vergadert ca. 10 keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 11. moderamen ORGANISATIE Kerkenraad taakgroepen

 12. Taakgroepen TAAKGROEPEN in de nieuwe wijkgemeente • Taken • beleidsvoorbereiding voor hun werkveld, • leggen voorstellen ter goedkeuring aan de kerkenraad voor, • realiseren het door de kerkenraad, goedgekeurde beleid voor hun werkveld, • onderhouden contacten met en bepalen beleid van werkgroepen in hun werkveld, • adviseren gevraagd en ongevraagd de kerkenraad.

 13. Taakgroepen • Samenstelling • tenminste één lid van de kerkenraad, • budget bewaker • deskundigen • indien gewenst: vertegenwoordiger(s) van werkgroepen die behoren tot het werkveld van de taakgroep • Vergadert tenminste twee keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 14. IDENTITEIT EREDIENST Mensen die, aangeraakt en geleid door de Heilige Geest, met elkaar op weg zijn

 15. TaakgroepEREDIENST • Taken • het binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders organiseren van de zaken in en rond de erediensten • het doen van voorstellen daaromtrent aan de kerkenraad. TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 16. TaakgroepEREDIENST TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente • Samenstelling • de predikanten • de kerkelijk werker • een vertegenwoordiging van overige ambtsdragers • gemeenteleden • Vergadert tenminste twee keer per jaar

 17. TaakgroepEREDIENST TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente Tot het werkveld behoren Musical- groep Inrichting kerkzaal Liturgie Cantorij

 18. PASTORAAT IDENTITEIT EREDIENST Mensen die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als kinderen van de eeuwige, geïnspireerd door Jezus christus

 19. Taakgroep PASTORAAT TAAKGROEPEN in de nieuwe wijkgemeente • Taken • de pastorale bearbeiding,

 20. Taakgroep PASTORAAT TAAKGROEPEN in de nieuwe wijkgemeente • Samenstelling • de pastores, • pastoraal ambtsdragers, • wijkwerkers, • bezoekmedewerkers • Vergadert tenminste twee keer per jaar

 21. TaakgroepPastoraat TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente Tot het werkveld behoren Start- zondag Pastoraal- beraad

 22. PASTORAAT IDENTITEIT EREDIENST DIACONAAT Mensen die onderweg zich geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver weg

 23. Taakgroep DiaconAAT TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente • Taken • dagelijkse zorg voor het diaconale leven in de wijk. • de gemeente bewust maken van haar diaconale roeping en zo nodig daarin ondersteunen. • het jaarlijks opstellen van een begroting en deze ter goedkeuring aanbieden bij de wijkkerkenraad en het College van Diakenen

 24. Taakgroep Diaconaat TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente • Samenstelling • de gehele wijkraad van diakenen • Vergadert tenminste twee keer per jaar

 25. TaakgroepDiaconaat TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente Tot het werkveld behoren Auto- rijdienst Oekraïne groep ZWO Klusgroep Collec-tanten Kerk- telefoon Maaltijd- groep

 26. PASTORAAT IDENTITEIT EREDIENST DIACONAAT JEUGDWERK Mensen, jong en oud, die onderweg met elkaar optrekken in het leven

 27. TaakgroepJEUGDWERK TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente • Taken • het binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders organiseren en (doen) uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de jeugd • het desgewenst doen van voorstellen daaromtrent aan de kerkenraad

 28. TaakgroepJEUGDWERK TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente • Samenstelling • een vertegenwoordiging van de predikanten, • een vertegenwoordiging van de overige ambtsdragers • vertegenwoordigers groepen uit werkveld (indien nodig) • gemeenteleden.

 29. TaakgroepJeudwerk TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente Tot het werkveld behoren Kinder- neven-dienst Jeugd-neven-dienst Oppas- dienst Provider

 30. PASTORAAT IDENTITEIT EREDIENST DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE

 31. Taakgroep EDUCATIE • Taken • het binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders organiseren en (doen) uitvoeren van activiteiten in het kader van vorming en toerusting, daarbij inbegrepen de catechese • het doen van voorstellen daaromtrent aan de kerkenraad TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 32. Taakgroep EDUCATIE TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente • Samenstelling • een vertegenwoordiging van de predikanten, • een vertegenwoordiging van de overige ambtsdragers • gemeenteleden.

 33. TaakgroepEducatie TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente Tot het werkveld behoren Gem. Groei-Groepen Bijbel-studie- groepen Taizé Leerhuis 50+ groep

 34. PASTORAAT IDENTITEIT EREDIENST COMMUNICATIE DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE

 35. Taakgroep communicatie • Taken • opstellen communicatieplan • de kerkenraad adviseren op het gebied van communicatie • beheren van de communicatiemedia van de wijkgemeente • bewaken van de uitvoering van het, door de kerkenraad goedgekeurde, communicatie-plan TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 36. Taakgroep COMMUNICATIE • Samenstelling • een vertegenwoordiging van de kerkenraad, • vertegenwoordiging van de communicatie-media • deskundige gemeenteleden. TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 37. TaakgroepCommunicatie TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente Tot het werkveld behoren Wijkwijzer De Bagijn Website Kerkgroet Lectuurrek

 38. PASTORAAT IDENTITEIT EREDIENST COMMUNICATIE - BEHEER - DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE

 39. Taakgroep BEHEER • Taken (Wijkcollege van Kerkrentmeesters) • opstellen van de wijkbegroting en de • jaarrekening van de wijk • het beheren van de wijkkas • het zorg dragen voor de kerk - en • bijgebouwen en de inventaris; • het meewerken aan een accurate registratie • van alle gemeenteleden. • het meewerken aan de organisatie van de • actie kerkbalans in de wijk. TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 40. Taakgroep Beheer • Samenstelling • Ouderling-kerkrentmeesters, • Kerkrentmeester(s) • Penningmeester • Vergadert tenminste twee keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

 41. TaakgroepBeheer TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente Tot het werkveld behoren Kerkbalans Beheer-commissie Leden-admini-stratie Wijkkas Verjaar- dags- kaarten Rommel- markt

 42. PASTORAAT IDENTITEIT EREDIENST COMMUNICATIE - BEHEER - DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE

 43. TAAKGROEPEN