1 / 1

แผนยุทธศาสตร์สำนัก...........................................................

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จังหวัด.................. . เอกสารประกอบ 5. แผนยุทธศาสตร์สำนัก. 1. 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัด ______________. ประเด็นยุทธศาสตร์ กรม. 3. 4. 5. วิสัยทัศน์ …………………………………………………………………………………………………………………. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.

rozene
Download Presentation

แผนยุทธศาสตร์สำนัก...........................................................

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จังหวัด.................. เอกสารประกอบ 5 แผนยุทธศาสตร์สำนัก........................................................... 1. 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัด______________ ประเด็นยุทธศาสตร์ กรม.............................................. 3. 4. 5. วิสัยทัศน์ ………………………………………………………………………………………………………………… ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

More Related