การเขียนรายการบรรณานุกรม
Download
1 / 35

การเขียนรายการบรรณานุกรม - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

การเขียนรายการบรรณานุกรม. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. - อักษรตัวแรกของคำที่มีความหมาย เฉพาะ ให้ใช้ ตัวพิมพ์ ใหญ่ - คำบุรพบท คำสันธาน ให้ใช้ ตัวพิมพ์ เล็ก หรือตัวเขียนเล็ก. ปีพิมพ์ ถ้ามีปีพิมพ์หลายปีให้ใช้ปีล่าสุด. ไม่ปรากฏเลขหน้า ไม่สมควรที่จะนำมาอ้างอิง.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การเขียนรายการบรรณานุกรม' - rozalia-meszaros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การเขียนรายการบรรณานุกรมการเขียนรายการบรรณานุกรม


ชื่อผู้แต่งการเขียนรายการบรรณานุกรม


ชื่อผู้แต่งการเขียนรายการบรรณานุกรม


ชื่อหนังสือการเขียนรายการบรรณานุกรม

- อักษรตัวแรกของคำที่มีความหมายเฉพาะ ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

- คำบุรพบท คำสันธาน ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวเขียนเล็ก


ปีพิมพ์การเขียนรายการบรรณานุกรม ถ้ามีปีพิมพ์หลายปีให้ใช้ปีล่าสุด

ไม่ปรากฏเลขหน้า ไม่สมควรที่จะนำมาอ้างอิง


ครั้งที่พิมพ์การเขียนรายการบรรณานุกรม

- ไม่ระบุการพิมพ์ครั้งที่ 1 จะระบุการพิมพ์

ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

- ภาษาไทย ใช้คำว่า ครั้งที่2.

- ภาษาอังกฤษใช้อักษรย่อตามลำดับ เช่น3nd ed.


เมืองหรือสถานที่พิมพ์เมืองหรือสถานที่พิมพ์

- ภาษาไทย : จังหวัดที่สำนักพิมพ์ตั้งอยู่

ถ้ากรุงเทพมหานคร ใช้ว่า กรุงเทพฯ เลย

- ภาษาอังกฤษ : ถ้ามีเมืองพิมพ์หลายเมืองใช้เมืองแรกที่ปรากฏเช่น NewYork London


สำนักพิมพ์เมืองหรือสถานที่พิมพ์

ใส่ชื่อสำนักพิมพ์เลยไม่ต้องใส่คำประกอบอื่น ๆ

-สำนักพิมพ์แท้จริง : บริษัทห้างร้านที่ขายหนังสือ

- สำนักพิมพ์รอง : หน่วยงานที่ผู้เขียนปฎิบัติงานอยู่

- โรงพิมพ์ : ให้ระบุคำว่าโรงพิมพ์ทุกครั้ง


รูปแบบการเขียน-พิมพ์บรรณานุกรมรูปแบบการเขียน-พิมพ์บรรณานุกรม


รูปแบบการเขียน-พิมพ์บรรณานุกรมรูปแบบการเขียน-พิมพ์บรรณานุกรม

ผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//(ปีที่พิมพ์).///////ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์.


หนังสือภาษาไทยรูปแบบการเขียน-พิมพ์บรรณานุกรม

ชื่อ/นามสกุล.//ชื่อหนังสือ.//(ปีที่พิมพ์).///////ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์.


หนังสือภาษาต่างประเทศหนังสือภาษาต่างประเทศ

นามสกุล,/ชื่อต้น/ชื่อกลาง//.//ชื่อหนังสือ.//////////(ค.ศ.ปีที่พิมพ์). ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์.


ตัวอย่างบรรณานุกรม หนังสือภาษาต่างประเทศ(ผู้แต่ง 1 คน)

ธัญญาสังขพันธานนท์.//(2538). //ปรากฏการณ์ แห่งวรรณกรรม.//ปทุมธานี/:/นาคร.

Robert, E. Kirk.//(1984).//Principle of physicalChemistry.//Boston/:/Allyn and Bacon.


ตัวอย่างบรรณานุกรม หนังสือภาษาต่างประเทศ(ผู้แต่ง 2 คน)

- ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทั้ง 2 คนแล้วใช้คำว่า และ

andคั่น

- ภาษาอังกฤษให้สลับนามสกุล ชื่อคนแรกเพียงคนเดียว


ตัวอย่างบรรณานุกรม หนังสือภาษาต่างประเทศ(ผู้แต่ง 2 คน)

ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์.//(2539).///////การเงินธุรกิจ.//พิมพ์ครั้งที่5.// กรุงเทพฯ/:/ไทยวัฒนาพานิช,

Aaronson, Doris and Robert W. Rieber.//(1979).

Psycholinguistic Research : Implications

and Applications.//Hillsdale,/N.J. :

Lawrence.


ตัวอย่างบรรณานุกรม หนังสือภาษาต่างประเทศ(ผู้แต่ง 3 คน)

- ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทั้ง 3 คนแล้วใช้จุลภาคคั่น

คนที่ 1, 2แล้วใส่คำว่า และ / and คั่น

คนที่ 2 กับ 3

- ภาษาอังกฤษให้สลับนามสกุล ชื่อคนแรก

เพียงคนเดียว


ตัวอย่างบรรณานุกรม หนังสือภาษาต่างประเทศ(ผู้แต่ง 3 คน)

นฤมล ปราญโยธิน, ทวีศักดิ์ ก่ออนันตกูล และเปรมิน จินดาวิมลเลิศ.

///////(2536).//ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ.//กรุงเทพฯ/:/ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์.

Strasser, Marland M., Jame E. Aaron and Ralph C.Bohn.

(1973).//Fundamentals of Safety Education.// 2nd ed.//New York /:/ PP Print.


ตัวอย่างบรรณานุกรม หนังสือภาษาต่างประเทศ(ผู้แต่งมากกว่า 3 คน)

ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรกแล้วตามด้วยคำว่า

- และคนอื่น ๆ

- และคณะ

-and others


ตัวอย่างบรรณานุกรม หนังสือภาษาต่างประเทศ(ผู้แต่งมากกว่า 3 คน)

บรรจง อยู่ทอง และคณะ.//(2522).//โจทย์แบบฝึกหัด

และคู่มือหลักการบัญชี 2.//กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อรุณี พลชนะ และคนอื่นๆ.//(2522).//คู่มือหลักการบัญชี2.

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

Agarwal, G. P. and others.//(1990).//Microbial

Bioproducts.//Berlin/:/Springer,/


หนังสือที่มีผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ ราชทินนาม

- ให้สลับพระนาม นาม ราชทินนาม ขึ้นนำหน้า

คั่นด้วยจุลภาค- แล้วตามด้วย ราชศักดิ์ ยศ

คึกฤทธิ์ ปราโมช, พล ต. ม.ร.ว.//(2537). สี่แผ่นดิน.//พิมพ์ครั้งที่3.//กรุงเทพฯ/:/

สยามรัฐ.


หนังสือที่มีหน่วยงานราชการเป็นผู้แต่งหนังสือที่มีหน่วยงานราชการเป็นผู้แต่ง

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.//(2538).ประวัติครู พ.ศ.2537.กรุงเทพฯ/:/สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ.


หนังสือแปลหนังสือที่มีหน่วยงานราชการเป็นผู้แต่ง

ชื่อผู้เขียน นามสกุล.//ชื่อเรื่อง.//(ปีที่พิมพ์). แปลจาก(ชื่อเรื่องดั้งเดิม)/โดย/ ชื่อผู้แปล.//ครั้งที่พิมพ์.// เมืองที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์.


ตัวอย่างหนังสือแปลหนังสือที่มีหน่วยงานราชการเป็นผู้แต่ง


หนังสือผู้แต่งที่ใช้นามแฝงหนังสือผู้แต่งที่ใช้นามแฝง

อนุมานราชธน,/พระยา.//(2552). ประเพณีเนื่องในเทศกาล.//เสถียรโกเศศ/(นามแฝง).// พิมพ์ครั้งที่ 2.//กรุงเทพฯ/:/สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

-หากทราบนามจริงให้ใช้นามจริงเป็นผู้แต่ง แล้วจึงระบุนามแฝงต่อท้ายชื่อเรื่อง -แต่ถ้าไม่ทราบนามจริงก็ใช้นามแฝงนั้นเป็นผู้แต่งโดยต้องมีวงเล็บกำกับด้วยว่าเป็นนามแฝง เช่น


วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์

-ถ้าเป็นภาษาไทยให้ต่อด้วยอักษรย่อปริญญา สำหรับเมืองที่พิมพ์และสำนักพิมพ์นั้นให้ใช้ชื่อเองและสถาบันการศึกษาที่ประสาทปริญญานั้น


วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์


วารสาร ปริญญานิพนธ์

ชื่อผู้เขียน.//(ปี, วันเดือนปี).”ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร.//ปีที่ (ฉบับที่) : เลขหน้าของบทความ.


วารสาร ปริญญานิพนธ์

  • เลขปีที่ (เลขฉบับที่) หากไม่มีเลขปีที่ให้ใส่เลขฉบับที่โดยไม่มีวงเล็บ


หนังสือพิมพ์ ปริญญานิพนธ์


การสัมภาษณ์ ปริญญานิพนธ์

ชื่อ นามสกุลผู้ให้สัมภาษณ์.//(วันเดือนปี ที่สัมภาษณ์).//ตำแหน่งผู้สัมภาษณ์.// สัมภาษณ์.


โสตทัศนวัสดุ ปริญญานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของ วัสดุ).//เมือง/:/หน่วยงาน ที่ผลิต.//ปี.


สารสนเทศจากฐานข้อมูลซีดีรอมสารสนเทศจากฐานข้อมูลซีดีรอม

ให้เขียนตามรูปแบบของวัสดุสารสนเทศต้นฉบับ แล้วกำกับท้ายรายการโดยวงเล็บชื่อฐานข้อมูล และหมายเลขข้อมูล


สื่อจากสารสนเทศจากฐานข้อมูลซีดีรอมเว็บไซต์

ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำ.// (ปีที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่องของเว็บ.// ค้นเมื่อวัน เดือน ปี,// จากชื่อ URL.


สื่อจากสารสนเทศจากฐานข้อมูลซีดีรอมเว็บไซต์

ชื่อเรื่องของเว็บ.//(ปีที่เผยแพร่).// ค้นเมื่อวัน เดือน ปี,//จากชื่อ URL.

กรณีไม่ระบุชื่อผู้เขียน ให้ลงชื่อเรื่องเลย


ซักถาม อภิปรายสารสนเทศจากฐานข้อมูลซีดีรอม


ad