slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LỚP 11B7 TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LỚP 11B7 TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

LỚP 11B7 TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ - PowerPoint PPT Presentation

roz
219 Views
Download Presentation

LỚP 11B7 TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LỚP 11B7 TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ

 2. Phản ứng Hữu cơ Bài 23 Tiết 32 PHẢN ỨNG HỮU CƠ

 3. I-PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HỮU CƠ 1. Phản ứng thế . Phản ứng của metan với clo. VÍ Dụ 1 CH4 + Cl2 CHCL + HCL 3 Ví dụ 2. Thay thế nhóm OH của axit bằng nhóm C H 0 của ancol etylic 2 5 CH- C- OH + H - 0 - C H CH- C - 0 - CH 2 5 3 2 5 3 0 0 + H20

 4. Ví dụ 3. phản ứng của ancol etylic với HBr tạo thành etyl bromua C H 0H + HBr C H Br + H 0 2 2 5 2 5 Qua ba vi dụ trên em hãy nhận xét và nêu lên khái niệm phản ứng thế là ?

 5. Khái niệm phản ứng thế • Phản ứng thế là phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. • Về tìm thêm một số ví dụ nữa về phản • ứng thế?

 6. 2. Phản ứng cộng Ví dụ 1 . Phản ứng của etilen với brom( Trong dung dich) C2H4Br2 C2H4 + Br2 Ví dụ 2 .Phản ứng của axetilen với hidro clorua. C2H3Cl to C2H2 + HCl Qua hai vi dụ trên em hãy nhận xét và nêu lên khái niệm phản ứng cộng là gì ?

 7. Khái niệm phản ứng cộng. • Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới. Về lấy thêm một số ví dụ mà em biết.

 8. 3. Phản ứng tách. Ví dụ 1 . Tách nược ( đehiđrat hoá ) ancol etylic để điều chế êtilen trong phòng thí nghiệm CH2 - CH2 H 0H CH2 = CH2 + H 0 2 Ví dụ 2. Tách hiđro (đehiđrat hoá ) an kan điều chế an ken). CH-CH=CH-CH + H2 3 3 CH3- CH2—CH2- CH3 CH= CH-CH-CH + H2 3 2 2

 9. Khái niệm phản ứng tách Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ, Ngoài ba loại phản ứng trên còn có các loại phản ứng khác như phản ứng phân huỷ, phản ứng đồng phân hoá, phản ứng oxi hoá.

 10. II-Đặc điểm của phản ứng hoá học trong hoá học hữu cơ. • Phản ứng lên men rượu để điều chế được rượu etylic từ tinh bột xẩy ra nhiều ngày. • Phản ứng este hoá của ancol etylic với axit axetic phải kéo dài nhiều giờ. • Phản ứnh thế giữa CH Và Cl thu được hỗn hợp sản phẩm. • CH Cl , CH Cl CHCl…. 2 4 3 2 2 3

 11. Từ những nhận xét trên em hãy rút ra đặc điểm của phản ứng trong hóa học hữu cơ. Nhận xét Khác với trong hoá học vô cơ ,phản ứng trong hoá học hữu cơ thường xẩy ra chậm , do các liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó bị phân cắt . Phản ứng trong hoá học hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp nhiều sản phẩm. Do các liên kết trong hoá học hữu cơ có độ bền khác nhau không nhiều, nên trong cùng điều kiện nhiều liên kết khác nhau có thể cùng bị phân cắt.

 12. askt t0 xt Củng cố . Cho các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng thế, phản ứng nào là phản ứng cộng, phản ứng nào là phản ứng tách. a. CH3–CH2 -OH + HBr CH3–CH2 -Br + H2O t0 b .C2H6 + Br2 C2H5Br + HBr c. C2H6 + Br2 C2H4Br C2H6 + C4H8 d. C6H14

 13. Đáp án a. Phản ứng thế. b Phản ứng thế c. Phản ứng cộng d. Phản ứng tách Làm bài tập 2,3 4 SGK

 14. TRƯỜNG THPH HÙNG AN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ GIỜ CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE CỦACÁC EM HỌC SINH KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC. CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC GIỎI