slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Законови ВиК недообмислици и последици PowerPoint Presentation
Download Presentation
Законови ВиК недообмислици и последици

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Законови ВиК недообмислици и последици - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Законови ВиК недообмислици и последици. доц. д-р инж. Ирина Рибарова Катедра “ВКПВ” УАСГ. ЗОП. Основни закони при ВиК строителство и тяхната взаимовръзка. Търг за избор на Консултант. ЗОП. ЗУТ, Норми. A. ПИП. 1. Търг за избор на Изпълнител. B . Идеен/работен проект. ЗУТ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Законови ВиК недообмислици и последици' - roz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Законови ВиК недообмислици и последици

доц. д-р инж. Ирина Рибарова

Катедра “ВКПВ”

УАСГ

slide2

ЗОП

Основни закони при ВиК строителство и тяхната взаимовръзка

Търг за избор на Консултант

ЗОП

ЗУТ, Норми

A.ПИП

1.Търг за избор на Изпълнител

B. Идеен/работен проект

ЗУТ

2а.Строителство

2. Изпълнение на договора

C.Експертен съвет

2б. Акт N15 иN16

3. Период за отстраняване на дефекти

D.Строително разрешение (възможност)

Въвеждане в експлоатация

ЗУТ

Закон за водите

slide3

Недомислена нормативна база - недобро проектиране

Причинно -следствени връзки (недообмислици и последици)

Фигурата показва значимостта на проектирането в процеса “Проектиране-изграждане-експлоатация”

Следващите слайдове – недообмислиците в нормативната база за проектиране

Пропуски в ЗОП или недоброто му прилагане - Грешни технически спецификации, Недобра оценяваща методика

Избор на неподходящ изпълнител

Забавено и лошо изпълнение

По-висока цена на услугата

Проблематична и неефективна експлоатация

Съмнителен ефект от инвестицията-пречистена вода, но по-висока консумация на енергия и емисии CO2

slide4
Недообмислица N1 – Експертен съвет

Закон за устройство на територията

Последици

 • Чл. 141. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Идейниятинвестиционен проект подлежи на съгласуване от главнияархитект на общината.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Идейнитеинвестиционнипроекти за строежи, финансираниизцяло или частично със средства от републиканския бюджет, се разглеждат от областнияекспертенсъвет или от Националнияекспертенсъвет. Решенията на експертниясъвет са задължителни за участниците в строителството.

 • В ЗУТ няма клауза за приемане на ПИП – ако се представи грешен избор на вариант за изработване в следваща фаза?
 • Кои “експерти” са включени обикновено в този “експертен съвет”? – в много случаи проектантите са тези, които имат единствената и последна дума по отношение на проекта. При грешно подбран проектантски екип кой поема последствията?
 • При съгласуван идеен проект, особено ако въз основа на него има и разрешително за строеж – противоречие с жълт ФИДИК (строителят трябва да поеме чужда отговорност при грешен проект?)
slide5
НедообмислицаN2 – Селищни канализации

Наредба № 6/9.11.2000 за емисионнинорми за допустимотосъдържание на вредни и опаснивещества в отпадъчните води, зауствани във водниобекти

COUNCIL DIRECTIVEof 21 May 1991concerning urban waste water treatment (91/271/EEC)

 • Чл. 10. (1) Всички агломерации изграждат канализационни мрежи в срокове, посочени в § 4.
 • § 4. Сроковете по чл. 10, ал. 1 са:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за агломерации с над 10 000 е.ж. - до 31.ХII.2010 г.;

 • (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за агломерации с е. ж. между 2000 и

10 000 - до 2014 г.;

 • Article 3Member States shall ensure that all agglomerations are provided with collecting systems for urban waste water, …….Where the establishment of a collecting system is not justified either because it would produce no environmental benefit or because it would involve excessive cost, individual systems or other appropriate systems which achieve the same level of environmental protection shall be used.
slide6
Последица
 • Всички населени места над 2000 жители трябва да изградят канализационни мрежи – кой ще плаща за това?

*Цената за град А е ориентировъчна, 767 лв/м

slide7
Недообмислица N3 – Изгребни ями

Закон за устройство на територията

COUNCIL DIRECTIVEof 21 May 1991concerning urban waste water treatment (91/271/EEC)

 • Чл. 87. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) В населени места и селищниобразувания със зони за нискозастрояване или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват във водоплътниизгребниями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиеннитеизисквания.
 • Article 3Member States shall ensure that all agglomerations are provided with collecting systems for urban waste water, …….Where the establishment of a collecting system is not justified either because it would produce no environmental benefit or because it would involve excessive cost, individual systems or other appropriate systems which achieve the same level of environmental protection shall be used.
slide8
Последица
 • Примерът със село АА, където няма канализация. По силата на чл.87 от ЗУТ трябва да се изградят водоплътни ями
 • 1 къща с 2 човека пълни една яма за около 2 седмици
 • 4519 жители, разпределени по 2 в къща, прави 2259 къщи
 • Транспортна задача – ако един камион е 5 м3, колко курса трябва да прави на ден само до село АА, за да извози отпадъчните води на града?
 • Въпроси за размисъл: 1) Колко ще струват транспортните разходи?; 2) Колко емисии въглероден двуокис ще се отделят в атмосферата?; 3) Ако централна канализация и изгребни ями за село АА са очевидно лоши решения, кое е доброто?
slide9
На фигурата са показани пречиствателните станции (множествено число!) за отпадъчни води в Цюрих (един град!)…Цивилизованият свят
slide10
НедообмислицаN4– Минимален диаметър на канализацията

Норми за проектиране на канализационни системи/17.04.1989

Последици

 • Чл. 55 “Минималните допустими диаметри на тръбите са: 1. При канализационни мрежи за битови отпадъчни води

а) за уличната мрежа - 300 мм

б)….

 • 1) Колко пари биха се спестили, ако в началните участъци тръбите бяха 200, а не 300 мм (сумарно за всички населени места в България)?
 • 2) Проблемът със закопаването за осигуряване на подходяща скорост?
slide11
Недообмислица N5 – Обеззаразяване на отпадъчни води

Норми за проектиране на канализационни системи/17.04.1989

БДС EN 1255-14:2004

 • Чл.260 (1). При необходимост битовите или смесените отпадъчни води се обеззаразяват след пречистването им
 • Чл. 261. Обеззаразяването на отпадъчните води се извършва с хлор и хлорни съединения
 • 4.1. Общи положения Дезинфекция се предвиждакогато 1) имачувствителноползване на водите след заустването 2) водите се използват за къпане 3) водите се използват за развъждане на миди 4) повторно използване на водите за напояване 5) водоприемникът е свързан с източници за питейноводоснабдяване. 
slide12
Последици

В Разрешителните за заустване текстът гласи: “Обеззаразяването на отпадъчните води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерство на здравеопазването”

Т.е. изисква се наличие на стъпало за обеззаразяване, което да се пусне в експлоатация при епидемия.

В резултат – стъпалото за обеззаразяване на ПСОВ – град А, пусната в експлоатация през 1992 година

slide13
НедообмислицаN6 – Резервни изсушителни полета

Норми за проектиране на канализационни системи/17.04.1989

В цивилизования свят

 • Чл. 334.”При проектирането на механично обезводняване се предвиждат аварийни изсушителни полета или резервоари за 10% от годишното количество на утайките”
 • За малки ПСОВ уплътнената утайка се транспортира до близка по-голяма ПСОВ за обезводняване
 • За по-големи ПСОВ – или се инсталират две обезводняващи съоръжения, или се поддържат на склад необходимите резервни части
n7 6 9 11 2000
Недообмислица N7 - Чувствителни зони - Наредба № 6/9.11.2000
 • Чл. 12. (1) До три години от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда и водите със заповед определя списък на чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в приложение № 4.
 • (2) Списъкът по ал. 1 се актуализира най-малко веднъж на 4 години.
 • (3) Чувствителни зони не се определят, ако компетентният орган прилага изискванията на ал. 4, 5 и 6 за територията на цялата страна.
 • (4) Отпадъчните води от агломерации с над 10 000 е.ж., които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им в чувствителни зони трябва да бъдат подложени на допълнително пречистване от посоченото в чл. 11 съобразно срока по § 6.
 • (5) Отпадъчните води от селищните пречиствателни станции по ал. 4 трябва да отговарят на изискванията по буква "Б" на приложение № 3.
 • (6) Изискванията в ал. 4 и 5 може да не се прилагат в чувствителни зони, в които минималният процент на намаляване на общия товар, постъпващ във всички селищни пречиствателни станции, е 75 % и повече по отношение на общия фосфор и 75 % и повече по отношение на общия азот.
 • (7) Заустванията на отпадъчни води от селищни пречиствателни станции, разположени в съответните водосборни области на чувствителни зони и които допринасят за замърсяването на тези зони, отговарят на изискванията по ал. 3, 4 и 5.
 • (8) В зони, определени за чувствителни при актуализацията на списъка по ал. 1, трябва да се постигнат изискванията в срока по § 7.
slide15
Приложение 4
 • COUNCIL DIRECTIVEof 21 May 1991concerning urban waste water treatment (91/271/EEC)
 • Annex IICRITERIA FOR IDENTIFICATION OF SENSITIVE AND LESS SENSITIVE AREAS A. Sensitive areasA water body must be identified as a sensitive area if it falls into one of the following groups: (a) natural freshwater lakes, other freshwater bodies, estuaries and coastal waters which are found to be eutrophic or which in the near future may become eutrophic if protective action is not taken. The following elements might be taken into account when considering which nutrient should be reduced by further treatment: (i) lakes and streams reaching lakes/reservoirs/closed bays which are found to have a poor water exchange, whereby accumulation may take place. In these areas, the removal of phosphorus should be included unless it can be demonstrated that the removal will have no effect on the level of eutrophication. Where discharges from large agglomerations are made, the removal of nitrogen may also be considered; (ii) estuaries, bays and other coastal waters which are found to have a poor water exchange, or which receive large quantities of nutrients. Discharges from small agglomerations are usually of minor importance in those areas, but for large agglomerations, the removal of phosphorus and/or nitrogen should be included unless it can be demonstrated that the removal will have no effect on the level of eutrophication; (b) surface freshwaters intended for the abstraction of drinking water which could contain more than the concentration of nitrate laid down under the relevant provisions of Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States (1) if action is not taken;
slide16
Чувствителни зони в България

Определени преди 9 години със Заповед № РД – 970/28.07.2003

Неактуализирани, въпреки изискването на Чл. 12

Въпрос: Какви критерии са били използвани през 2003 година, за да определят почти цялата страна като чувствителна зона???

slide17
Последици – ненужно отстраняване на азот

За 1 mg снижен БПК се изисква теоретично 1,42 mg O2;

За 1 mg нитрифициран амониев азот се изисква теоретично 4,57 mg O2;

В България БПК- вход е около 100, N-амониев – около 30, следователно за отстраняване на азота се консумира теоретично около 2 пъти повече енергия, отколкото ако се редуцира само БПК

slide18
Ненужно отстраняване на фосфор

Данни

Последици

 • При химично отстраняване на фосфор общата маса на отделената утайка се завишава с около 20-30%;
 • Намалява се органичното съдържание на утайката.
 • Повече утайка – увеличаване на разходите за нейното депониране и/или оползотворяване;
 • Продуцира се “ненужна” утайка, която не доставя биогаз;
 • Разходи за реагентно стопанство и реагенти.
slide19
Недообмислица N8 – липса на методики за определяне на параметрите на вход ПСОВ
 • Липса на методика за определяне на водоснабдителната норма
 • НАРЕДБА № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 22 март 2005 г.-  Чл. 17 (2) Когато няма актуални данни и/или не са извършени подробни измервания, необходимото средноденонощно водно количество (в т.ч. разход на вода за домакински нужди и за обществено-обслужващи сгради) се приема 150 - 250 lна човек за денонощие в зависимост от местните социални и климатични условия. При проектиране на водоснабдителни системи в курортни комплекси се допуска това количество да е до 450 l на човек за денонощие. Разходите за производствени и специални нужди се определят допълнително след извършване на проучванията по ал. 1, т. 3 и се прибавят към приетото средноденонощно водно количество на човек за денонощие.
 • Град от 20 000 жители – средноденонощното количество ще бъде 2700 м3/д при норма 150 л/ж.д и 4500 м3/д при норма 250 л/ж.д – Кое е вярната стойност???
 • Липса на методика за определяне на замърсяванията от жител за денонощие – (приети немски норми, които не съответстват на българския бит)