ZÁKLADY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZÁKLADY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZÁKLADY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

play fullscreen
1 / 33
ZÁKLADY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
270 Views
Download Presentation
royal
Download Presentation

ZÁKLADY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZÁKLADY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

 2. Rámcový obsah předmětu – 1. část: • co je to zdraví a nemoc • determinanty zdraví a rizikové faktory zdraví • ukazatele zdravotního stavu • úroveň zdraví v ČR a v kraji Vysočina • systém zdravotní péče, její poskytování • zdravotnická zařízení • hygienická služba, hygienické stanice a zdravotní ústavy • zdravotní pojišťovny • významné zdravotnické organizace • právní úprava zdravotní péče • práva a povinnosti pacientů a zdravotnických zařízení

 3. Rámcový obsah předmětu – 2. část: • aktuální otázky ve zdravotnictví • financování zdravotnictví • zdravotní politika • program WHO ZDRAVÍ 21 • implementace programu ZDRAVÍ 21 v ČR a v kraji Vysočina • programy (projekty) na podporu zdraví • komunitní programy v ČR (zdravá města, zdravé školy, zdravé podniky, zdravé nemocnice) • prevence infekčních nemocí • prevence neinfekčních nemocí • výchova ke zdraví

 4. Veřejné zdravotnictví Je interdisciplinární oborem, vychází ze sociálního lékařství, ale prolíná všemi medicínskými obory Často se označuje jako sociálně – medicínský obor

 5. Mezi tzv. sociálně – medicínské obory se dále např. řadí • epidemiologie (zabývá se výskytem nemocí v populaci a všemi faktory, které tento výskyt nějakým způsobem ovlivňují a podmińují) • preventivní lékařství (hygiena – zabývá se vztahy mezi faktory vnějšího prostředí a lidským organismem a jeho zdravím) • sociální lékařství (zabývá se zdravím obyvatelstva a péčí o zdraví lidí ve společnosti)

 6. zdraví nemoc prevence zdravotní stav ukazatele zdravotního stavu zdravotní stav v ČR MUDr. Stanislav Wasserbauer

 7. Na první pohled se může zdát, že slůvku ZDRAVÍ každý rozumí – používáme ho od dětství, při gratulacích, běžně při hovoru.... Obvykle ZDRAVÍ znamená, že nás nic nebolí, že nám nic není, že jsme v pohodě... ZDRAVÍ bývá pokládáno za protiklad nemoci nebo smrti

 8. Z D R A V Í Rozlišujeme individuální zdraví (zdraví každého jedince) veřejné zdraví zdraví (zdravotní stav) nějaké populace (skupiny lidí)

 9. Z D R A V Í(individuální) je nejen nepřítomnost nemoci nebo vady, ale současně i stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (definice Světové zdravotnické organizace – WHO)

 10. stav smrt úplného zdraví Tuto definici však lze bezezbytku uplatnit jen velmi obtížně. Zdraví lze vyjádřit nejlépe na úsečce, kde na jednom konci je stav úplného zdraví a na druhém konci smrt. Kvalita zdraví je individuální a mění se u každého z nás v čase

 11. VEŘEJNÉ ZDRAVÍ je zdravotní stav obyvatelstva (populace) a jeho skupinTento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života

 12. ADAPTACE je přizpůsobení organismu vlivům vnějšího prostředí tím se vyrovnává s vnitřními i vnějšími vlivy bez poškození zdraví, bez nemoci či poruchy zdraví udržuje zdraví i při působení nepříznivých podmínek

 13. NEMOC je stav, kdy selhávají adaptační mechanismy vzniká porucha rovnováhy mezi organismem a na něj působícími vlivy obvykle postihuje určitý orgán, její odraz se však promítá do celého těla

 14. Průběh nemoci často ovlivňován různými faktory • psychickým stavem nemocného • jeho osobností • rodinou, přáteli, známými, okolím... • socio – ekonomickými podmínkami • ..... • ale třeba i ročním obdobím (vánocemi...)

 15. Lidé se z hlediska zdraví a nemoci nachází v některé z těchto kategorií – osoby: • zdravé • ohrožené nemocí, ohrožené RF • nemocné, ale ještě bez příznaků nemoci • ve formě, kterou nelze odhalit běžnou dg • ve formě, kterou již lze odhalit běžnou dg • nemocné s klinicky zjevnou nemocí • ty, co se léčí doma nebo se neléčí • ty, co se odborně léčí v ZZ • s následky po nemoci

 16. Několik dalších základních pojmů • Prodrom = předzvěst, nejasný počáteční příznak choroby • Symptom = příznak nemoci subjektivní nebo objektivní • Syndrom = soubor příznaků (většinou u jedné nemoci) • Remise = přechodné vymizení projevů nemoci • Recidiva = opakování, nové vzplanutí onemocnění

 17. Prevence primární sekundární terciální

 18. Z D R A V Í(zdravotní stav) je výsledkem komplikovaného (krátkodobého, ale většinou dlouhodobého) působení mnoha faktorů, které nazýváme determinanty zdraví, respektive rizikové faktory zdraví

 19. Determinanty zdravíjsou faktory, které významně ovlivňují zdraví lidí Zdraví je ovlivňováno, či dokonce podmiňováno celou škálou zevních a vnitřních faktorů, které působí samostatně nebo společně, vzájemně se potencují (posilují) či oslabují nebo ruší.Společně tak utvářejí zdravotní stav lidí, jejich pocit pohody a spokojenosti a určují délku a kvalitu jejich života.

 20. Základní skupiny determinantovlivňující naše zdraví • životní styl – způsob života • úroveň zdravotní péče • genetické faktory • životní prostředí a pracovní podmínky

 21. ÚKOL: K uvedeným skupinám determinant přiřaďte jejich význam – důležitost (v %) při vlivu na lidské zdraví • uvádějte obecný (průměrný) vliv • zaokrouhlujte na 5% • v součtu musí být 100%

 22. Základní determinantyovlivňující naše zdraví • životní styl – způsob života 50 – 60 % • úroveň zdravotní péče 15 – 20 % • genetické faktory 10 – 20 % • životní prostředí a pracovní podmínky 10 – 15 %

 23. Základní determinantyovlivňující naše zdraví

 24. Rizikové faktory • konkrétní faktory vnějšího prostředí, které jsou pro naše zdraví rizikové, které mohou poškozovat naše zdraví a způsobovat onemocnění či poruchy zdraví • je jich stovky, tisíce • mají různou váhu

 25. Rizikové faktory U spousty nemocí se dají poměrně dobře • kvalifikovat • kvantifikovat • Jejich znalost je základem pro primární prevenci té které nemoci a pro výhovu ke zdraví

 26. ÚKOL: napište 5 dle Vašeho názoru nejrizikovějších faktorů pro vznik nejčastějších onemocnění srdce a cév (tj. srdečního infarktu, ICHS, mozkové příhody apod.)

 27. Rizikové faktory KVO Poznáno a popsáno asi 300 různých RF, ale zhruba asi 10 z nich je nejdůležitějších: • kouření • hypertenze • obezita • nezdravá výživa • vysoká hladina cholesterolu • vysoká hladina dalších krevní lipidů • diabetes • stres • nedostatek odpočinku a relaxace • nedostatek pohybu

 28. Rizikové faktory nádorů úkoly: napište alespoň 3 rizikové faktory, o kterých si myslíte, že jsou obecně pro vznik zhoubných nádorů nejzávažnější napište 3 rizikové faktory, o kterých si myslíte, že jsou nejzávažnější pro vznik zhoubných nádorů plic a zhoubných nádorů prsu

 29. Rizikové faktory nádorů - obecně

 30. Rizikové faktory zhoubných nádorů plic a průdušek • kouření aktivní i pasivní (více než 95% mužů a 80% žen, kteří onemocní ca plic, jsou současnými nebo bývalými kuřáky) • inhalace radonu z podloží, vody apod. • inhalace dalších radioaktivních látek • chemické karcinogeny zejména v pracovním ovzduší • znečištěné ovzduší(zejména ve městech) • nesprávná strava

 31. Ochranné / protektivní faktory zhoubných nádorů plic a průdušek • nekuřáctví • minimum inhalace radonu a dalších chemických škodlivin • zdravá a vyvážená strava • pravidelná fyzická aktivita

 32. Rizikové faktory zhoubných nádorů prsu • věk nad 45 let • dědičnost (nádor v blízkém příbuzenstvu) • výsky ZN prsu na jednom prsu • nadváha, obezita, špatná strava • první menstruace před 12. rokem věku • pozdní menopauza po 50. roce věku

 33. Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic Halfdan Mahler