baze podataka
Download
Skip this Video
Download Presentation
BAZE PODATAKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

BAZE PODATAKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

BAZE PODATAKA. MS ACCESS. Baze podataka. ACCESS ( engl . Access - pristup ) je jedan od aplikativnih programa iz Microsoft programskog paketa Office, kojem pripadaju još i Word, Excel, Internet Explorer, Power Point, Outlook,…, između kojih postoji potpuna kompatibilnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAZE PODATAKA' - roxanne-jovan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
baze podataka

BAZEPODATAKA

MS ACCESS

baze podataka1
Bazepodataka
 • ACCESS (engl. Access - pristup) je jedanodaplikativnihprogramaiz Microsoft programskogpaketa Office, kojempripadajujoši Word, Excel, Internet Explorer, Power Point, Outlook,…, izmeđukojihpostojipotpunakompatibilnost
 • Access je namenjenzaposlovekreiranjaiupravljanjabazamapodataka (engl. Database, skraćenica DB).
 • Microsoft ACCESS je sistemzaupravljanjerelacionimbazamapodataka (Relational Database Management System - RDBMS).
baze podataka2
Bazepodataka
 • Bazapodataka u Access-u se sastojiodskupa :
  • tabela (Tables),
  • upita (Queries),
  • formiiliobrazaca (Forms),
  • izveštaja (Reports),
  • web stranica (Pages),
  • makronaredbi (Macros) i
  • programskihmodula u Visual Basicu (Module).
tables
Tables
 • TABELE (Tables)suobjektizaprogramskiuređenopamćenjepodataka
 • Zasvakutabelu se definišeime (npr."Studenti") koje se pojavljuje u naslovnojlinijiprozoratabele (slikaI.1). Ime se uobičajenopodudarasanazivomentiteta, čime se automatskiprepoznajupodacikojićebitismešteni u tutabelu
 • Skladištenjepodataka u Access tabelama je organizovanopo:
  • vrstamailiredovima (zapisitabele) i
  • kolonama (poljatabele). 
 • Zapis (Record) činesvipodaci o jednomsubjektutabele
 • Polje (Field) činepodaciistevrstezasvesubjektetabele (atributientiteta).
tables1
Tables
 • U tabelimorapostojatipolječija je vrednostjedinstvena, različita, zasvakizapis. U prikazanomprimeruzapisisujednoznačnoodređeni (adresirani) podatkomizprvogpolja, a to je brojindeksa. Tajpodatak se pojavljujesamo u tom polju tog zapisa. Ne može se pojavitini u jednomdrugomzapisu.
 • Takvopolje, kojajednoznačnoodređujesvakizapisodabira se zapoljeprimarnogključa (Primary Key) tabele. Ponekad je potrebnovišeodjednogpoljadabismojednoznačnoodredilisvakizapis. Tada primarniključtabelečinetapoljakojajednoznačnoodređujusvakizapis u tabeli.
tables2
Tables
 • U Access-u tabele se mogu prikazati u dva oblika:
 • 1. Datasheet View – tabelarni prikaz (Sl.I.1) i
 • 2. Design View – dizajn prikaz ili prikaz za oblikovanje (Sl.II.1.a)
kreiranje nove tabele
Kreiranjenovetabele
 • Otvaranjenovetabele
 • � Zadavanjeimena (Field Name), tipapodataka (Data Type) iopis (Description) zasvakopojedinačnopolje;
 • � Zadavanjesvojstava (Field Properties) zasvakopojedinačnopolje;
 • � Definisanj e primarnogključa;
 • � Zadavanjeimenaisnimanjestrukturetabelena disk;
 • � Povezivanjetabelai
 • � Unošenjepodataka, koje se možerealizovati u Datasheet prikazutabele, a uobičajeno je da se podaciunoseprekoformi (obrazaca) kojetrebakreirati..
tipovi podataka text
Tipovipodataka - Text
 • Tekstualna (Text)poljasadržepodatkekoji se iskazujutekstom, pričemu se mogukoristitislova, brojeviidrugiznaci. Brojevi u tekstualnompolju se više ne smatrajubrojevimakoji se mogukoristitizaaritmetičkaizračunavanja, većnizomcifarakoje se nalaze u polju.
 • Poljimakaoštosutelefonskiifaksbrojevi, matičnibrojevigrađana, poštanskibrojevii sl. obaveznotrebadodjeliti tip Text (a ne Number): jer, zarazlikuod

Number tipapodataka, tip Text omogućavaunošenje pored brojevaiinterpukcijskihidrugihznakovaislova. Praktično, svimpoljimasanumeričkimpodacimakoji se ne koriste u proračunimatrebaza tip podatakadodeliti Text tip.

 • Tekstualnopolje ne možedasadržipodatakdužiod 255 znakova. Prilikomdefinisanjatekstualnogpoljatrebaodreditinjegovuveličinu, odnosnobrojznakova u polju (širinupolja). Zadavanjeveličinesvakogtekstualnog (idrugog) poljevrši se u okviruoknasvojstavapolja (Field Properties) prekoopcijeField Size. Podrazumevanaveličinazatekstualnapoljakojudodjeljuje Access je 50 znakova. U principu, ne trebaprepustiti Access-u dasvakomtekstualnompoljudodjeljujepodrazumevanuveličinuod 50 znakovailimaksimalnih 255 znakova. Veličinutrebazadatineštovećuodmaksimumakojismatramodaćebitipotrebanzapodatke u polju. U ograničavanjuveličinezapoljatrebabitiobazriv; jer, kadaograničavamobrojznakova u polju, time ograničavamoibrojznakovakojekorisnikmožedaupišekada se poljekoristizaunospodataka, odnosno u obrascu
slide12
Memo
 • Memo tip podatakadodeljuje se poljima u koja se smeštajuvećitekstovi, dužine do 64000 znakova (oko 18 stranateksta). Pri tome se, naravnomogusemslovakoristitiibrojeviidrugiznacizaoblikovanjeteksta. Poljaovogtipaveomasupogodnazaunošenjeopštihnapomena, detaljnihopisaisvegadrugogštozahtevavelikiprostor. Podaci u Memo poljuzauzimaju u memorijiračunaraprostorsaglasnonjihovojstvarnojveličini. To značida, ukolikojedanzapissadrži 150 znakova, a drugom je potrebnosamo 20 znakova, doktrećisadrži
 • 2700 znakova, zauzima se samoonolikoprostorakoliko je potrebnozasvakizapispojedinačno.
number
Number
 • Numeričko (Number)poljeomogućavačuvanjenumeričkih (brojčanih) podataka, koji se mogukoristiti u matematičkimproračunima. Zakontroluveličineinačinaprikazivanjapodata Number tipatrebakoristiti Field Size, Format i Decimal Places svojstvapolja u okvirukartice General prozora Field Properties.
currency
Currency
 • Novčani (Currency) tip podatakatrebadodelitipoljimasanumeričkimpodacimakojipredstavljajunovčanevrednosti (novčaniiznosi, cene, fakturisanevrednosti). Ovipodaci se mogukoristiti u raznovrsnimnovčanimizračunavanjima.
date time
Date/Time
 • Datum/Vreme (Date/Time) tip podatakadodeljuje se poljimasapodacimaza datum, zavremeilizaobojeistovremeno. U prozorusvojstavapolja (Field Properties, kartica General, svojstvo Format) možeda se izabereodgovarajući format, izmeđuvišepredloženihformatazaprikazivanjepodatakapolja Date/Time tipa.
auto number
Auto/Number
 • Auto/Number tip poljasadržikaopodatkebrojevekoji se automatskidodeljujuinikad se ne ponavljaju. Podaci u poljimatipa AutoNumber sucelobrojnevrednostikoje Access automatskipovećavakad god se dodanovizapis. Ovaj tip podatakamože se koristitizajedinstvenuidentifikacijuzapisa u tabelamakojenemajudrugujedinstvenuvrednost, odnosnozapoljeprimarnogključa.
yes no
Yes/No
 • Logičko (Yes/No)poljesadržipodatkekojiimajusamojednuoddvemogućevrednosti, tj. kojipredstavljajunekobinarnostanje. Format u okviru Field Properties možeda se podesitakoda se podaciprikazujuprekovrednosti Yes/No (da/ne), True/False (tačno/netačno) i On/Off (uključeno/isključeno). Kada se koristepodacilogičkogtipa, naobrascumoguda se postaveraznikontrolniobjektikojisuposebnonamenjenizaradsaovimtipompodataka.
ole object
OLE Object
 • OLE Objectpolje (OLE: Object Linking and Embedding - ugrađivanjeipovezivanjeobjekata) omogućavada se u Access tabeleuključeslike, zvučnii video zapisi, grafikoniibilokojidrugi OLE objekti
 • OLE objekat se ne kreira u Access-u, već u nekomdrugomprogramu. Kada se ugradiilipoveže OLE objekat u polje Access tabele (u poljetipa OLE Object) on postajenjegovpodatakistojinaraspolaganjuzakorišćenjeipopotrebiažuriranje.
hyperlink
Hyperlink
 • Hyperlinkpoljesadržiadresehiperveza.
 • Kada se selektujepodatak u poljutipa Hyperlink, Access prelazinanekiobjekat, dokument, Web stanicuilinekodrugoodredište.Tosudominantnopoljazaunošnje Web adresaili E-mail adresa, tj. adresazadirektnouspostavljanjehipervezana Internet. Zahvaljujućisvojimprilagodljivimoznakama, hipervezeprepoznajustranicena Web-u, objekte u DB (izvještaje, obrascei sl.), kaoiobične Office-ovedokumentenaistomračunaruilinekomdrugomračunarupovezanom u istumrežu.
lookup
Lookup
 • Lookup Wizardnije tip podatkavećmogućnostda se u okvirutekućegpoljazapodatkeformirapadajućalistasamogućimvrednostimapodataka. Lookup Wizard namomogućavadaformiramopolje u komepomoćupadajućelistemožemodabiramovrednostiizdrugetabeleiliizskupaponuđenihvrednosti.
 • Ova osobinaznačajnoubrzavaunošenjepodatakaismanjujemogućnostgreškepriunošenjupodataka.
definisanje dodatnih svojstava atributa kartica general
Definisanjedodatnihsvojstavaatributakartica General
 • Caption – natpis u formama, izveštajima, upitima
 • Default Value – podrazumevana vrednost
 • Validation Rule – pravila ispravnosti (skup dozvoljenih vrednosti)
 • Validation Text – tekst poruke
 • Required – služi za definisanje polja koja ne mogu imati vrednost Null. Za atribute koji su primarni ključ ovo svojstvo je uvek Yes
 • Indexed – indeksirano polje
definisanje dodatnih svojstava atributa kartica general1
Definisanjedodatnihsvojstavaatributa kartica General
 • Decimal Places – decimalna mesta
 • Allow Zero Length – dozvoljena dužina nula
 • Primarni ključ ima vrednost svojstva Required – Yes i svojstvo Indexed mora biti Yes (No Duplicates)
 • Input Mask – ulazna maska koja olakšava unos podataka npr. datumskog
ad