Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
אבחון שלבי היסוד ברכישת השפה הערבית בקרב סטודנטים דוברי עברית באמצעות המחשב PowerPoint Presentation
Download Presentation
אבחון שלבי היסוד ברכישת השפה הערבית בקרב סטודנטים דוברי עברית באמצעות המחשב

אבחון שלבי היסוד ברכישת השפה הערבית בקרב סטודנטים דוברי עברית באמצעות המחשב

135 Views Download Presentation
Download Presentation

אבחון שלבי היסוד ברכישת השפה הערבית בקרב סטודנטים דוברי עברית באמצעות המחשב

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. דר' אלון פרגמן אוניברסיטת בן גוריון אבחון שלבי היסוד ברכישת השפה הערבית בקרב סטודנטים דוברי עברית באמצעות המחשב הפיתוח והמחקר התבצעו בסיוע יחידת המחשוב של אוניברסיטת בן גוריון. תודה מיוחדת ליהודה האוזנר, נטלי אזרץ ולעופר ברעם הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 2. מורכבות רכישתה של השפה הערבית אחת השפות הקשות בעולם מורכבות הכתב הערבי (מחקר ההמיספרות, רפיקאבראהים וזהר אביתר, מחקר ספרא לחקר המוח, אוניברסיטת חיפה) פער בין השפה הכתובה לדבורה מאט את רכישתה על ידי דוברי ערבית (אלינור סאיג'-חדאד) הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 3. רכישת ערבית על ידי דוברי עברית הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 4. רכישת ערבית על ידי דוברי עברית • ירידה ביכולת השמע לאורך זמן מכיתה ח' ל-י' הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 5. קושי בזיהוי הצלילים הלא מוכרים ואותיות בעלות ארבע צורות הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 6. עומס לשוני-קוגניטיבי עבור דוברי עברית ص غ ض ر ع س הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 7. המחקר הנוכחי: הערכת תכנית הלימודים החדשה במחלקה • 50 סטודנטים הלומדים ערבית • סטודנטים שנה א' ושנה ב' • מסלול רגיל לעומת מסלול אינטנסיבי ללימוד ערבית בשנה ב' הפיתוח בסיוע יחידת המחשוב שלוש מטלות לביצוע באמצעות המחשב: • מטלה ויזואלית • מטלת שמע • מטלה משולבת ---------------------- • 40 מילות תפל בכל מטלה • המטלות והמילים מוצגות באופן רנדומלי, מתחלף כל עשר מילים • ניתן לצפות במילה או להאזין לה שוב, ככל שרוצים הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 8. תוצאות • במטלה הויזואלית 90% הצלחה כבר בסוף שנה א', 100% בתום שנה ב'. • במטלת השמע 80% בסוף שנה א', שיפור מובהק בתום שנה ב' ל-90% במסלול האינטנסיבי אך עדיין נמוך מהתוצאות במטלה הויזואלית. • במטלה המשולבת: בדומה למטלה הויזואלית בשל הסתמכות על הגירוי הויזואלי. • הצלילים הקשים: צלילים נחציים ושפתיים, יותר מהווילוניים-ענבליים (ق غ) ص ض ط ظ ذ ث הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 9. משובי הסטודנטים • מטלת השמע והמטלה המשולבת אפשרו לסטודנטים לתרגל את השמע ולדעת כיצד נשמעות המילים. • הגירוי הויזואלי מפצה על חוסר הידע השמיעתי. הסתמכות יתר של סטודנטים על הגירוי הויזואלי המוכר וחשש מלהסתמך על הגירוי השמיעתי, אף כי הוא חסר להם. • בקשה לפיתוח כלי נוסף שנותן משוב מיד אחרי הקלדתה של כל מילה. הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 10. מסקנות והשלכות • דגש רב מדי על הגירוי הויזואלי בתכנית הלימודים. יש להגביר את החשיפה הצלילית כתנאי להתפתחות משמעותית ברכישתה של השפה הערבית לאורך זמן. • התערבות של השפה העברית מעכבת את רכישת הערבית. • כלי המחקר באמצעות המחשב פועל עתה ככלי המספק אבחון קבוצתי (פר-שנתון) ואישי (פר-סטודנט) לרכישת השפה הערבית. הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012

 11. תודה על ההקשבה! אלון פרגמן אוניברסיטת בן גוריון fragman@bgu.ac.il 0522-652687 הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012, מכון ויצמן למדע 10.7.2012